Конспект урока по кабардинской литературе по теме "Анэ бгъафэ" Шыбзыхъуэ М. (3 класс)
Оценка 4.6

Конспект урока по кабардинской литературе по теме "Анэ бгъафэ" Шыбзыхъуэ М. (3 класс)

Оценка 4.6
Разработки уроков
docx
русская литература
3 кл
01.03.2018
Конспект урока по кабардинской литературе по теме "Анэ бгъафэ" Шыбзыхъуэ М. (3 класс)
К1ущэ нагъуэ.docx
Темэр. ЩоджэнцIыкIу Алий  «КIущэ нагъуэ» усэр. Мурадыр. ЕджакIуэхэр удихьэхыу усэм къеджэфу, зэджам я еплъыкIэр, абы хуаIэ   щытыкIэр,   я   гум   илъ   гупсысэхэр     Iэрыхуэу   къаIуэтэжыфу   егъэсэн. Сабийхэм   я   кеджэкIэр   егъэфIэкIуэн,   я   бзэм   зегъэужьын,   я   зэхэщIыкIым хэгъэхъуэн.     Псэущхьэхэр   фIыуэ   ялъагъуу.   Абыхэм   гулъытэ   хуаIэу къэгъэхъун.  Урокым ехьэлIапхъэр.    Сабийхэм  ягъэхьэзыра   сурэт   гъэлъэгъуэныгъэхэр, компьютер презентациехэр. Урокыр зэрекIуэкIынур.  I. Унэ лэжьыгъэр къэпщытэжын. 1. Тхьэгъэзит Зубер и «Гуапагъэ» усэм (гуп­гупу зызыгуэша сабийхэм усэ едзыгъуэхэр ятегуэшауэ)  къегъэджэн.   2.  Гуп къэс къызэджа едзыгъуэр къазэрыгурыIуам тегъэпсэлъыхьын. Гуапагъэр ару сфIощIыр Уи мыцIыхугъэ цIыхуми ­ Мы щIыр зэтезыIыгъэр. Анэ быдзышэрщ, дауи, Ар цIыхум хэзыпщар. Гуапагъэщ – пцIащхъуэ абгъуэр Пкъутэну гум пхуимыдэм. Гуупхэжым – акъужь ябгэм Къудамэ гуищIыкIар. Гуапагъэщ – щIыIэм исыр Уэ щыпхъумэфым жьапщэм. Хуэпшийм псы зиIу гъущIами, Уемыфыгъуэжу пщIэм. Iуэм ибэмпIыхь   мо шкIащIэр И анэм хуэбутIыпщым. Гуапагъэщ –уехъуэхъуфым, Мы щIыр щытыху, И унэм щыблэну мамыр жьэгу. ... Зыгуэрым и гугъу ящIу, Я  псэкIэ хуэгумащIэу, «Щыху гуапэщ!» ­ хужаIэхукIэ, КъыщIохьэ сэ си нэгу: Псом япэ, гъэ куэд ипэ, Имыбжу ар гукъеуэу, Гъэр ищIа бзур мо уэгум ЦIыху изутIыпщхьэжар, ­ И Iупэр фIызэтежу, И гур нэхъ псынщIэу къеуэу, Iэдакъэжьауэ ищIу  Гъунэгъур нэщIу, ушхэу Абы кIэлъыплъыжар! Умыгъуэлъыжым  пIэм. 3.  «Анэ бгъафэ» рассказыр зытеухуар кIэщIу къегъэIуэтэжын. 4.   Мы рассказымкIэ авторым къыджиIэну зыхуейр сабийхэм къазэрыгуры­ Iуэр жегъэIэжын. 5. Тхыгъэм хуэгъэува упщIэхэм жэуап ирегъэтын. 6. Тетрадым ит лэжьыгъэхэр зэрагъэзэщIам зыщыгъэгъуэзэн. II. I. Бзэм зезыгъэужь лэжьыгъэ.  Къуажэхьхэм къегъэджэн, жэуапыр къегъэщIэн ТемэщIэм елэжьын «Зи бын псори дзыгъуащэ» (Джэду). «Лъэмакъыншэу къэзыкIухь, ХьэщIэ къихьэмэ, мэтэдж, Къэтэджами умыгъуэт». (Джэду).  Джэдухэм теухуауэ  сабийхэм ящIэр жегъэIэн.  Джэду зыхэт таурыхъхэр сабийхэм ягу къэгъэкIыжын, жегъэIэжын.  Джэдум теухуауэ ящIэ усэхэр жегъэIэн.  Джэду щысу шыпсэ жумыIэ – псалъэжьым и мыхьэнэр   къэхутэн.  Хэт зыхужаIэр  «джэду фIыцIэ яку дэжащ».  Джэдум теухуауэ иджыри сыт хуэдэ  нэщэнэхэм фыщыгъуазэ?. 1. Сабийхэм яджыну усэмрэ ар зытха усакIуэмрэ я цIэхэр жеIэн. 2. ЩоджэнцIыкIу Алий и сурэтыр сабийхэм егъэлъагъун, абы и гъащIэмрэ и творчествэмрэ   яхутепсэлъыхьын,   усакIуэм   и   творчествэм   теухуа   сурэт гъэлъэгъуэныгъэхэр, компьютер презентациехэр къэгъэсэбэпын. 3. ЩоджэнцIыкIу   А.   и   «КIущэ   нагъуэ»   усэм   езыр­езыру     къегъэджэн,   псалъэхэм   я   мыхьэнэр   зэчэнджэшурэ   езы   сабийхэм къагурымыIуэ   къегъэхутэн, псалъалъэм къыщегъэлъыхъуэн   4. Сабийхэр   шырыщ­плIырыплIу   зегъэгуэшын.     Гуп   къэс   зы   усэ   едзыгъуэм егъэлэжьын.  Зытепсэлъыхь псэущхьэ цIыкIум дауэ хущыт усакIуэр?   Сыт абы джэдум хужиIэр, сыт апхуэдэу щIыхужиIэр, сыт ар зригъэщхьыр?  Джэдум   и   теплъэр,   и   щытыкIэр   къэзыгъэлъагъуэ   псалъэхэр   усэм къыхэвджыкI.  Усэ едзыгъуэр сатырэ дапщэ хъурэ?  Усэ сатырхэр пычыгъуэу зэпывуд, ударенэ тевгъэувэ, ар зытехуэ пычыгъу бжыгъэхэм феплъи ахэр щызэхуэдэ сатырхэр къыжыфIэ.  Усэ жыпхъэр къэзыгъэхъур къыжыфIэ. (Ритмымрэ, сатырэ къэс макъ зэщхь зэрыхэтымрэ  гу лъегъэтэн.  Егъэлъагъун кIэух рифмэр усэм къызэрыхуэтыр.)  Усэм   гъэхуауэ   къызэреджэным   зыхуэгъэхьэзырын.   ХэIэтыкIауэ къэпсэлъын   хуей   псалъэхэр,   логикэ   ударенэр   зытехуэ   псалъэхэр   стрелкэ дэгъэзеякIэ   (     ),   къэувыIэгъуэ   кIыхьыр       ,     къэувыIэгъуэ   кIэщIыр         ­ дамыгъэхэмкIэ къэгъэлъэгъуэн.  5. Гуп къэс и едзыгъуэм удихьэхыу, зыхэщIэгъуэу къегъэджэн. Сатыр зырызу зэхуегъэгуэшу   гупым   хэтхэр   нэхъыфIу къеджэу зыхуигъэхьэзырами къэхутэн.  6.   ЕтIуанэ, еплIанэ едзыгъуэхэм я   интонацэр сыткIэ къащхьэщыкIын хуей   едзыгъуэм   къегъэджэн.   Дэтхэнэ     гупыр адрей едзыгъуэхэм ейм?  Сыт ар апхуэдэу щIыщытыр? 7. Сыт усэр рассказым къызэрыщхьэщыкIыр? 8 Тхылъым «КIущэ нагъуэ» усэм щыхуагъэува упщIэхэм жэуап ирегъэтын.  III. Унэ лэжьыгъэ. Усэр   гукIэ   зэгъэщIэн;   тетрадым     и   напэкIуэцI     I9­нэ   –   20­нэм   ит упщIэхэм жэуап кърегъэтын, лэжьыгъэхэр егъэгъэзэщIэн. Джэдум и гъащIэм теухуа  справочникхэм, интернетым материалхэр къыщыгъуэтын. Зы   гупым   къалэн   ящыщIын   «Бжьыхьэ»   зи   фIэщыгъэцIэ   презентацие ягъэхьэзырыну, ксэ зыбжанэ къэгъуэту урок къакIуэ кърахьэлIэну.

Конспект урока по кабардинской литературе по теме "Анэ бгъафэ" Шыбзыхъуэ М. (3 класс)

Конспект урока по кабардинской литературе по теме "Анэ бгъафэ" Шыбзыхъуэ М. (3 класс)

Конспект урока по кабардинской литературе по теме "Анэ бгъафэ" Шыбзыхъуэ М. (3 класс)

Конспект урока по кабардинской литературе по теме "Анэ бгъафэ" Шыбзыхъуэ М. (3 класс)

Конспект урока по кабардинской литературе по теме "Анэ бгъафэ" Шыбзыхъуэ М. (3 класс)

Конспект урока по кабардинской литературе по теме "Анэ бгъафэ" Шыбзыхъуэ М. (3 класс)

Конспект урока по кабардинской литературе по теме "Анэ бгъафэ" Шыбзыхъуэ М. (3 класс)

Конспект урока по кабардинской литературе по теме "Анэ бгъафэ" Шыбзыхъуэ М. (3 класс)
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
01.03.2018