КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ " МЕНЕДЖМЕНТ"
Оценка 4.8

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ " МЕНЕДЖМЕНТ"

Оценка 4.8
docx
22.11.2021
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ " МЕНЕДЖМЕНТ"
Л2-002937.docx

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ " МЕНЕДЖМЕНТ"

1      Що таке менеджмент? Надайте різні визначення цього поняття. Чому потрібен менеджмент? Що таке менеджмент: наука чи мистецтво?

2  Види організацій та їх характеристики. Критерії формальної та неформальної організації.

3   Опишіть різні школи менеджменту, назвіть їх лідерів, їх вклад у теорію менеджменту.

4    Дайте характеристику процесному підходу до менеджменту.

Яким є внесок (вклад) цього підходу до теорії менеджменту?

5   Дайте характеристику системному підходу в управлінні. Яким є внесок цього підходу до теорії управління?

6    Дайте характеристику ситуаційному підходу до управління. Яким є внесок цього підходу до теорії управління?

7       Опишіть внутрішні змінні організації. Яка їх роль в забезпеченні ефективного функціонування організації?

8         Розкрийте    зміст    понять    “підприємець”,    "бізнесмен", "менеджер". Що спільного в цих поняттях. У чому відмінність?

9  Що таке технологія? Яким є вплив технології на організаційну ефективність? Опишіть класифікацію технологій за Вудворд і Томпсоном. Як розуміти взаємозв'язок між завданнями та технологією?

10  Визначте такі поняття як цінності, відносини, обдарованість, сприйняття

11    Дайте визначення зовнішнього середовища організації та опишіть його характеристики. Проведіть відмінності між середовищем прямого впливу та середовищем непрямого впливу.

12   Розгляньте та охарактеризуйте фактори середовища прямого впливу.

13         Розгляньте та охарактеризуйте фактори середовища непрямого впливу.

14  Розкрийте сенс поняття “соціальна відповідальність” бізнесу та порівняйте дні основні точки зору на соціальну відповідальність.

15  Надайте аргументу "за" і "проти" соціальної відповідальності. Проведіть відмінності між юридичною та соціальною відповідальністю.

16    Дайте визначення організаційної структури управління, опишіть основні типи організаційних зв'язків, сформулюйте вимоги до ОСУ.


 

23   Охарактеризуйте лінійні та функціональні ОСУ, опишіть їх переваги та недоліки, сферу використання.

24    Охарактеризуйте дивізіональні ОСУ, опишіть їх позитивні якості та недоліки, сферу застосування.

25     Охарактеризуйте матричні та проектні ОСУ, опишіть їх переваги та недоліки, галузь використання.

26         Охарактеризуйте централізовані та децентралізовані структури управління. Назвіть фактори що визначають ступень децентралізації.

27   Дайте характеристику органічних і механістичних структур.

Сформулюйте їх відмінності.

28      Розкрийте сутність, функції та переваги стратегічного планування.

29   Що таке місія організації, чому місія є основою існування організації? Як організація обирає свою місію?

30   Дайте визначення мети організації, опишіть її характеристи- ки. Чому сучасним організаціям необхідно мати багато цілей?

31  Що уявляє собою оцінка і аналіз зовнішнього середовища?

Якою є мета складання переліку зовнішніх загроз та можливостей.

32  Опишіть процес управлінського обстеження.

33    Які чотири стратегічні альтернативи маються в розпоряд- женні організації? Розгляньте кожну з них. Які фактори впливають на стратегічний вибір?

34  Розкрийте суть та еволюцію поняття «мотивація».

35          Розкрийте суть змістовних теорій мотивації та охарактеризуйте: Ієрархію потреб за Маслоу, теорію потреб за Мак- Клелландом, двофакторну теорію Герцберга. Що в них спільного, їх відміності?

36        Розкрийте сутність процесуальних теорій мотивації. Охарактеризуйте теорію очікування та теорію справедливості. Якою є ступень застосування цих теорій в практиці? Опишіть комплексну процесуальну теорію мотивації.

37     Розкрийте сутність, сенс та необхідність контролю в управлінні.

38    Назвіть і охарактеризуйте основні типи контролю з точки зору часу їх проведення відносно роботи, яка виконується.

39  Дайте характеристику етапів процесу контролю.


 

40  Що таке лідерство? Визначте відмінності між управлінням та лідерством?

41     Що таке влада, чому вона необхідна в управлінні? Як співвідносяться між собою влада, вплив та лідерство?

42  Що таке баланс влади? Від чого він залежить? 44 Охарактеризуйте основні форми влади.

45  Що таке харизма, харизматичне лідерство?

46      Що таке розумна віра і як вона використовується в організації?

47  В чому полягає суть автократичного керівництва? Які вихідні положення теорії «Х» Дугласа Мак Грегора?

48    В чому полягає суть демократичного    керівництва? Які вихідні положення теорії «У» Дугласа Мак Грегора?

49      Порівняйте автократичний, демократичний, ліберальний, орієнтований на роботу та орієнтований на людину стилі керівництва.

50  Охарактеризуйте основні фактори проектування організації.

51         Охарактеризуйте    розподіл    праці    в     організації    та спеціалізацію.

52     У чому суть департаментизації та кооперації? Основні характеристики.

53  Що таке зв'язки в організації та координація?

54        Для    чого    і    як    визначається   масштаб   керованості (управляємости) та контролю?

55  Що таке ієрархія в організації та її ланцюжковість?

56  Як розподіляються права та відповідальність в організації?

57        У    чому   суть    диференціації    та    інтеграції    Основні характеристики.

58     Які ключові елементи едхократичної організації? Схема структури едхократичної організації. Сфера використання.

59  Які три виміри складають багатомірну організацію? Схема структури багатомірної організації. Сфера використання.

60  Які основні характеристики партисипативної організації Вам відомі? Принципова схема структури партисипативної організації.

61    3 чим пов'язано появлення підприємницьких організацій? Схема структури підприємницької організації.

62  Опишіть організацію, орієнтовану на ринок. Схема структури організації, орієнтованої на ринок.


 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ "

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ "

Охарактеризуйте лінійні та функціональні

Охарактеризуйте лінійні та функціональні

Що таке лідерство? Визначте відмінності між управлінням та лідерством? 24

Що таке лідерство? Визначте відмінності між управлінням та лідерством? 24
Скачать файл