Методическое пособие по выполнению курсовой работы
Оценка 4.6

Методическое пособие по выполнению курсовой работы

Оценка 4.6
docx
07.05.2021
Методическое пособие по выполнению курсовой работы
МЕТОДИЧКА К КУРСОВОМУ.docx

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ТЕХНІКУМ

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ  ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

заступник директора

з навчальної роботи

______________ Р.М. Міхненко

___серпня20__ року

 

 

 

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

по виконанню курсових робіт

та економічних частин дипломного проектування

Навчальна дисципліни   Економіка   металургійних   підприємств         

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень      молодший спеціаліст                      

 

Напрям підготовки                  6.050401   «Металургія»                           

 

Спеціальність        5.05040103 «Виробництво сталі і феросплавів»         

 

 

 

 

 

 

2012

Методичний посібник для студентів Донецького електрометалургійного технікуму

спеціальності         5.05040103 «Виробництво сталі і феросплавів»         

напряму підготовки                 6.050401   «Металургія»                           

 

Розробник: Л.А. Шумська, спеціаліст вищої категорії, викладач економічних дисциплін   Донецького електрометалургійного технікуму

 

 

 

У методичному посібнику сформульовані мета і навчально-методичні завдання  курсової роботи, загальні положення, об'єм курсової роботи і організація роботи над ним, вміст  окремих частин курсової роботи і методичних вказівок по їх виконанню.

 

 

 

 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні

циклової комісії економічних дисциплін

Протокол № 1  від «     »серпня 20__р.

Голова циклової комісії ___________ Н.С.Білецька

 

Затверджено навчально-методичною радою

Донецького електрометалургійного технікуму

Протокол № 1  від «    »серпня 20___р.

Голова навчально-методичної ради ______________Р.М.Міхненко


 

ЗМІСТ

 

ВСТУП                                                                                                    4

1 Мета і завдання курсової роботи                                                           7

2 Загальні відомості про курсову роботу                                                  7                

2.1 Тема курсової роботи                                                                        7

2.2 Вміст і об’єм курсової роботи                                                             8

2.3 Порядок видачі завдання і захисту курсових робіт                           9

2.4 Вимоги по оформленню пояснювальної записки до курсової

роботи                                                                                                10

2.5 Вихідні дані для курсової роботи                                                      12        

3 Вміст і методичні вказівки по виконанню розділів пояснювальної записки курсової роботи                                                                          13

4 Дипломне проектування                                                                       14

5 Тематика курсових робіт                                                                        24  

6 Перелік рекомендованої літератури                                                     26

Додаток А – Зразок титульного аркушу                                                  27

Додаток Б – Зразок завдання на курсову роботу                                     28

Додаток В – Зразок рамки                                                                       29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Сучасний стан розвитку економічних відносин в Україні вимагає подальшого опрацювання основних засад функціонування підприємства як первинної ланки національної економіки. Саме на цьому рівні здійснюється виробництво суспільно необхідної продукції та надаються послуги

Підприємствам як суб’єктам господарювання надано значні права та можливості щодо реалізації власних економічних інтересів. Вони самостійно обирають вид діяльності, складають свою виробничу програму, формують та використовують відповідний ресурсно-виробничий потенціал, забезпечують збут продукції, впроваджують заходи щодо підвищення ефективності господарювання. Забезпечення ефективного функціонування підприємства потребує залучення до вирішення цих складних економічних завдань відповідних висококваліфікованих фахівців.

Питання теорії та практики господарювання на рівні підприємства, принципи формування й використання виробничого потенціалу, раціонального ресурсного забезпечення, організації та ефективності господарської діяльності підприємства є предметом такої спеціальної галузі економічних знань.

Підготовка техніків-технологів (виробництво сталі і феросплавів) для чорної металургії включає до себе вивчення курсу економіки, організації та планування виробництва, виконання практичних робіт та курсової роботи. Велику роль грає також розробка економічних та організаційних питань. Економічні розрахунки дозволяють судити о доцільності впровадження результатів роботи у виробництво.

 

 

 

 

 

1 МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсова робота з дисципліни " Економіка металургійних підприємств" є однією з ос­новних форм самостійної роботи студентів і передбачає досягнення мети - за­кріпити теоретичні знання з дисципліни і навчити практично виконувати еконо­мічні розрахунки.

Курсова робота розвиває в студентів навички самостійної роботи з зако­нодавчими і нормативними документами ( закони України, постанови Верхов­ної Ради і Кабінету міністрів України, інструкції, положення і т.д. ), економічної літератури,  дозволяє виявляти уміння збирати, аналізувати й узагальнювати не­обхідні практичні матеріали по обраній темі курсової роботи, розраховувати показники і розробляти таблиці, схеми з використанням комп'ютерної техніки.

Головною метою курсової роботи студентів спеціальності 5.05040103 «Виробництво сталі і феросплавів» полягає в прояві здібностей до економічного мислення, до розробки економічних показників у системі як стра­тегічного, так і поточного планування діяльності підприємства, в розробці різноманітних рішень (заходів) – організаційних, технічних, технологічних.

Тобто, це заходи, щодо зниження простоїв устаткування, підвищення його продуктивності внаслідок покращення технологічних факторів, модернізації діючого обладнання, або його реконструкції, підвищення технічного рівня виробництва внаслідок механізації й автоматизації виробничого процесу, зниження трудомісткості ремонтів, освоєння нової технології, або виробництво нової (для діючого цеху) продукції та інше.

Завдання курсової роботи полягає в тому, що вона допомагає студентам сис­тематизувати теоретичні знання і практичні навички економічної роботи, визна­чати найбільш важливі економічні проблеми діяльності підприємства і розроб­ляти конкретні заходи їхнього вирішення.

При виконанні курсової роботи студенти повинні показати ступінь оволо­діння ними наукових методів економічних досліджень і експериментальних розрахунків, уміння узагальнювати отримані результати.

Внаслідок виконання курсової роботи студент повинен:

1.1 Поглибити і розширити теоретичні і практичні знання по економіки та організації виробництва;

1.2 Надати навички самостійної роботи з економічною, технічною і довідковою літера­турою діючими технологічними інструкціями базових підприємств;

1.3 Опанувати методику розрахунку облікової чисельності обслуговуючого персоналу, фонду заробітної плати, обґрунтування норм витрат шихтових та додаткових матеріалів, планової калькуляції собівартості 1т сталі відповідної марки сталі;

1.4           Правильно оформляти та складати пояснювальну записку у відповід­ності до вимог ЄСКД.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КУРСОВУ РОБОТУ

 

2.1 Тема курсової роботи

 

Тематика курсової роботи повинна бути актуальною і враховувати конк­ретні задачі і проблеми виробництва сталі на базових підприємствах - потен­ційних місцях подальшого працевлаштування після закінчення технікуму.

Теми курсових робіт розробляються викладачами технікуму з урахуванням специфіки базових підприємств, де проходять виробничу практику студенти і в майбутньому будуть працювати випускники технікуму.

Теми конкретизуються з урахуванням сучасного стану і перспективи вті­лення    новітніх технологій, перспектив модернізації і технічного переснащення підприємств.

При цьому тема курсової роботи, її зміст обсяг та рівень розробок конкретних питань повинні реально враховувати час, відведений на виконання роботи, рівень підготовки та інтереси студента.

Курсова робота повинна бути основна на реальних умовах виробництва конкретної марки сталі. Тема курсової роботи припускає розгляд і вивчення актуальних економіч­них питань діяльності підприємства в сучасних умовах. При виборі теми необ­хідно визначити мету і задачі роботи, обсяг і масштаб дослідження.

Завдання розробляється індивідуально для кожного студента викладачем з урахуванням теми індивідуального завдання.

Не забороняється можливість пропозиції теми курсової роботи самим студентам при умові задовольняння науково - технічних вимог і підпоряд­кована реальними технологічними вимогами.

В завданні на курсову роботу вказується перелік основних запитань, що підляга­ють розробці, вказується терміни виконання окремих розділів та термін надан­ня виконаної роботи до захисту.

Завдання підписується керівником роботи, головою цикловою комісією економічних дисциплін.

2.2 Вміст і об’єм курсової роботи

 

Основні вимоги, пропоновані до викладу матеріалів і виконанню розрахунків:

  чіткість і логічна послідовність викладу матеріалу;

  переконливість аргументації;

  стислість і точність формулювань, що виключають можливість суб'єк­тивного і неоднозначного тлумачення;

  конкретність викладу отриманих результатів;

  застосування прогресивних норм і нормативів матеріальних і трудових
ресурсів, використання виробничих фондів, а також інших нормативних матері­алів при виконанні розрахунків і обґрунтуванні основних техніко-економічних
показників роботи підприємства

Назва курсової роботи може уточнюватися в період її виконання.

Курсова робота складається з таких частин: вступ, основний зміст, список використаних джерел, перелік посилань і додатки.

У вступі викладаються актуальність теми роботи, ступінь її розробленості і висвітлення в економічній літературі, сформулюються мети і задачі роботи. Вступ повинен бути коротким - не більш трьох сторінок.

Зміст курсової роботи варто підрозділяти на кілька розділів, у яких ви­кладається теоретична сутність, аналіз і оптимізація об'єкта вивчення. Тому що обсяг курсової роботи обмежений і складає 20-30 сторінок рукописного тексту на аркушах стандартного формату, то кількість розділів не повинна бути більше п'яти - шості. При цьому спочатку викладаються теоретичні аспекти пробле­ми, а потім виконуються практичні розрахунки.

Після змісту приводяться список використаних джерел, перелік посилань і потім додатки. Перелік посилань і додатків в обмежений обсяг курсової роботи не включаються.

Як приклад приведений план курсової роботи.

Тема: Мотивація й оплата праці на підприємстві.

      Вступ.

1  Сутність і роль заробітної плати як чинника мотивації праці

2               Функції оплати праці

3                 Продуктивність і оплата праці

4                 Форми і системи заробітної плати

5                   Обґрунтування величини фонду оплати праці

Список використаних джерел

 

 

2.3 Порядок видачі завдання і захисту курсових робіт

 

Виконання курсової роботи включає наступні етапи:

-         вибір теми;

-          підбір і вивчення літератури (законодавчих актів України, методичних указівок, норма­тивних матеріалів, монографій, періодичних економічних видань);

-          складання плану роботи;

-          збір і обробка даних;

-          написання роботи.

Для виконання курсових робіт студентам пропонується зразкова тематика (п.4). Однак студенти можуть пропонувати теми, які мають відмінності від пропонованих, виходячи зі своїх наукових інтересів чи пропонованого місця роботи. Теми, запропоновані студентами, розглядаються керівником курсової роботи і, якщо вони відповідають вимогам, затверджуються адміністрацією технікуму. Пропоновані студентами теми курсових робіт свідчать про творчий під­хід до вивчення дисципліни, що свідчить про широту теоретичних знань і прак­тичних навичок у вирішенні економічних питань.

Після вибору теми курсової роботи студент повинен ознайомитися з нор­мативними матеріалами, вивчити вітчизняну і закордонну літературу з даної те­мі, скласти проект плану і погодити його з керівником курсової роботи.

У процесі узгодження плану конкретизуються мети і задачі роботи, визна­чаються зміст теоретичної частини і необхідних практичних розрахунків.

Консультації по курсової роботи проводяться за відповідним затвердженим керівництвом технікумом графіком щотижнево.

Захист курсової роботи відбувається відповідно затвердженим графіком адміністрації технікуму у складі комісії викладачів економічних дисциплін за два тижня до сесійного контролю. 

 

 

2.4 Вимоги по оформленню пояснювальної записки до курсової

роботи

 

Курсова робота відноситься до категорії учбово-наукової документації і тому повинна бути оформлена відповідно до вимог Державного стандарту України ( ДСТУ 3008-95 ).

Пояснювальна записка повинна бути виконана технічно та літературно грамотно, написана чисто, на аркуші формату А4. Обсяг курсової роботи 25 – 45 сторінок. При складанні пояснювальної записки рекомендується керуватися наступними правилами:

-          перший лист курсової роботи є титульним ;

-         кожний лист оформляється рамкою;

-         скорочення слів не допускається, зокрема скорочень, дозволених стандартом підприємства;

-         усі формули  та таблиці нумеруються підпорядковую нумерацією;

-         новий розділ слід починати з нового листа.

Курсову роботу друкують за допомогою принтера з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм) через півтора міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці, 14-м кеглем. Обсяг основного тексту курсової роботи 3,2 – 4,5 авторських аркушів (130 – 180 тис. знаків).

До загального обсягу роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених структурних одиниць підлягають суцільній нумерації.

Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.

Текст основної частини поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти.

Заголовки структурних частин "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ"  друкують великими літерами по центру рядка. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці у підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 2 інтервалам.

Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: "2.3." (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: "1.3.2." (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка.

 

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок.

 

 

2.5 Вихідні дані для курсової роботи

 

Вихідний матеріал для виконання курсової роботи повинен бути збирається студентами на підприємстві, у цеху, у місці проходження технологічної практики.

Для більшості робіт необхідні слідуючи основні дані:

1.               Обладнання цеху – характеристика та продуктивність –із паспорта цеха, по даним темничного та проектного відділів.

2.               Сортамент виплавляємо сталі, виробнича програма, собівартість сталі – у економіста цеха.

3.               Характеристику технологічного процесу та обладнання – технологічна інструкція.

4.               Простої печей та їх причини – у економіста цеха.

5.               Штатний розклад робітників, ІТР, годинні тарифні ставки – у нормувальника цеху.

6.               Системи заробітної плати (положення об оплаті праці) – у нормувальника цеху.

7.               Техніко – економічні показники роботи цеха – у економіста цеха.

8.               Вартість основних фондів – у економіста цеха.

 

 

 

 

 

 

3 ВМІСТ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ РОЗДІЛІВ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Вступ

 

В даному розділі необхідно відобразити сучасне становище економіки України, особливості розвитку чорної металургії, основні напрями технічного прогресу, закордонний досвід в галузі техніки та технології, організації виробництва та праці. Охарактеризувати становище та завдання цеха по техничному переозброєнню, модернізації діючого обладнанняОбґрунтувати актуальність курсової роботи, важність питань організації та планування виробництва

 

Характеристика обладнання та технологічного процесу

 

 У розділі поясняються призначення ділянки, перелічують основні роботи, доводиться докладна технічна характеристика обладнання ділянки, опису технологічного процесу.

Оцінюється технічний стан застосованого у цеху обладнання з точки зору його фізичного та морального зношення, умов праці робітників, обслуговучих його, ступеня механізації та автоматізації трудових процесів. Досягається це шляхом зрівняння його техніко-економічних показників, вартості, терміна служби та ін. з найкращими українськими і закордонними аналогами.

 

Організація праці робітників, які обслуговують дільницю. Їх обов’язки 

 

Важливим творчим елементом є розробка організації праці на окремих ділянках цеха або на окремому робочому місці.

На засаді аналізу діючої на дільниці форми організації праці, з урахування змін у технології, дозволяючи зрости ефективності виробництва та збудувати необхідні умови, розраховується проект організації праці, у якому відображаються слідуючи моменти:

-          перелік та характеристика робіт, виконуючих на дільницях;

-          кількість виробничих бригад, їх чисельність, професійний і кваліфікаційний склад, розподіл робіт між її членами з обліком суміщення професій;

На основних дільницях сталеплавних цехів застосовується бригадна організація праці. Вибір будь-якої форми залежить від ступеня технологічного взаємозв’язку окремих операций і процесів, а також з обліком особливостей виконуючих робіт.

 

Режим роботи цеху та графік виходів

 

У курсової роботі необхідно обґрунтувати  режим праці цеха, вибрати графік роботи.

На металургійних підприємствах застосовуються безперервний трьохзмінний чоторьо бригадний графік з тривалістю зміни 8 годин та чоторьо денним робочим тижнем.

 

Розрахунок річної продуктивності сталеплавильного обладнання

 

Для розрахунку продуктивності стале плавного агрегату необхідно знати фактичний час роботи сталеплавильної печі за рік та її добову продуктивність.

Річний фонд фактичного часу роботи печі розраховується у залежності від режиму її роботи з урахуванням простоїв:

 

ВФ = ВН – ВГ.ПР.,

 

де ВН – номінальний час, доба;

     Вг.пр.- час простоя обладнання на горячих ремонтах, доба;

     Вф фактичний час, доба.

Номінальний час роботи устаткування розраховується за формулою:

 

ВН = ВК – ВХ.Р. – ВКР,

 

 де ВК  - календарна година, доба;

     ВХ.В.  - час простоїв на холодний ремонт, доба;

     ВКР. – час на капремонт.

Добова продуктивність обладнання при виплавки заданої марки сталі розраховується згідно формули:

 

 ;

 

де 24 – доба;

     Вг – вихід придатної сталі;

     Qмаса садки печі, т ( на 2 – 4% більше місткості печі і є масою завантаженою у піч шихти);

    tплтривалість плавки, годин.

Річна продуктивність обладнання складає:

 

ПР = ПДОБ * ВФ.

 

 

 

Розрахунок облікової чисельності робітників обслуговуючих обладнання

 

Планування чисельності робітників здійснюється за професіями і кваліфікаціями у відповідності із прийнятими формами організації праці та режимом праці цеху.

Основою розрахунку є змінна чисельність ( ЧЗМ ), тобто кількість робітників, які обслуговують цю ділянку на протязі зміни, він визначається по нормам обслуговування і установлюється на основі даних. Добова чисельність розраховується  за формулою:

 

ЧДОБ = ЧЗМ * п,

 

де ЧЗМ – змінна чисельність, чоловік;

    п – кількість змін на добу.

На дільниці, де застосовується безперервний робітничий тиждень, передбачається к добовому штату підмінні робітники ПІДМ), які заміщують тих, кому передбачається вихідні дні:

 

ЧПІДМ = ЧЗМ.

 

  Добовий штат з підміною на вихідні дні є розстановочною чисельністю (ЧРОЗ ):

 

ЧРОЗ = ЧДОБ + ЧПІДМ.

 

Загальна чисельність робітників є обліковою чисельністю (ЧОБЛ.):

 

ЧОБЛ = ЧДОБ * К ОБЛ

 

де К ОБЛ коефіцієнт обліку:

К ОБЛ  = f1 * f2 *f3 ,

де  f–   коефіцієнт підміни на вихідні дні, f1 = 1,33;

    f2   –   коефіцієнт підміни на відпуску (значення наведені у таблиці 3.1);

      f3 – коефіцієнт підміни у зв’язку із захворюванням та виконання держних обов’язків:

 

f3 = 1,02 * 1,01.

 

 

Таблиця 3.1 - Значення коефіцієнта f2 :

Тривалість відпуски, днів

Відсоток резервної  чисельності

Значення коефіцієнта, f2

35

10,97

1,1097

36

11,3

1,113

37

11,7

1,117

38

12,0

1,120

39

12,4

1,124

40

12,7

1,127

41

13,1

1,131

42

13,5

1,135

 

Резервна чисельність розраховується:

 

ЧРЕЗ = ЧОБЛ - ЧРОЗ

 

Розрахунок штату повинен бути виконан у вигляді слідуючий таблиці 3.2:

 

Професій-ний склад

Роз-ряд

Тривалість відпуски, днів

 Кобл

Чисельність робітників, чол

ЧЗМ

ЧДОБ

ЧПІДМ

ЧРОЗ

ЧОБЛ

ЧРЕЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок планового річного  фонду заробітної плати

 

 

На засаді Закону України «Про оплату праці» оплата праці – це грошовий вираз вартості і ціни робочої сили, який виплачується працівникові за виконану роботу або надані послуги і спрямований на мотивацію досягнення бажаного рівня продуктивності праці.

Фонд заробітної  плати (Зф) складається з суми основної та додаткової:

 

Зф = Зосн + Зд,

 

де Зосн – основна заробітна плата, грн;

    Зд  - додаткова заробітна плата, грн.

Основна заробітна плата визначається тарифними ставками, посадовими окладами, відрядними розцінками, її розмір залежить від результатів роботи самого працівника.

 

Зосн = Зт,

 

де Зт – заробітна плата по таріфу, грн:

 

Зт = Сгод * Вном * Ч,

 

де Сгод – оплата по тарифним ставкам, грн;

    Вном – номінальний час (годин), який припадає на одного робітника;

    Ч –   чисельність робітників (добова + підмінна на вихідні дні), чол.

Додаткова заробітна плата визначається кінцевими результатами діяльності підприємства і виступає у формі премій, винагород, заохочувальних виплат, а також доплат у розмірах, що перевищують встановлені чинники.

 

 

 

 

Вона складається з:

 

Зд = Зп + Дніч + Двеч + Дперер + Дсвят + Звід + Здер ,

 

де Зп – премія, грн;

   Дніч – доплата за працю у нічну годину, грн;

   Двеч – доплата за працю у вечірню годину, грн;

   Дперер – доплата за переробітку годин згідно з графіком, грн;

   Дсвят – доплата за працю у святкові дні, грн;

     Звід – оплата відпуски, грн;

   Здер  – оплата часів виконання державних обов’язків, грн;

Премія визначється (Зп):

 

Зп  ,

 

де  П – відсоток премії, %.

Доплата за працю у нічну годину (Дніч):

 

Дніч =  0,4 * Сгод * Вніч * Ч,

 

де 0,4 – коефіцієнт, який визначає доплату за кожну годину праці у нічну годину;

    Вніч  - кількість годин праці у нічну годину, яке припадає на одного робітника на рік.

Доплата за працю у вечірню годину (Двеч):

 

Двеч  =  0,2 * Сгод * Ввеч * Ч,

 

де  0,2  - коефіцієнт доплати за працю у вечірню годину;

    Ввеч  - кількість годин праці у вечірню годину, яке припадає на одного робітника на рік.

Доплата за переробітку годин згідно графіку (Дперер):

 

Дперер =  0,5 * Сгод * Вперер * Ч,

 

де  0,5  - коефіцієнт, який визначає доплату за кожну переробну годину за графіком;

     Вперер  - кількість годин переробу за графіком, яке приподає на одного робітника на рік.

 

Доплата за працю у святкові дні (Дсвят):

 

Дсвят   = 3/4 * Сгод * Всвят * Ч,

 

де 3/4  - коефіцієнт, який визначає яка частка робітників від штатного складу повинна працювати у сяткові дні;

  Всвят  - святковихів час за рік, годин.

Доплата відпуски (Звід):

 

Звід = ,

 

де  Д – усі виплачені доплати, грн;

     О – тривалість відпуски, годин.

Доплата часу виконання державних обов’язків (Здер ) :  

 

Здер = ,

 

де Г – час виконання державних обов’язків, годин, яке дорівнюється приблизно 8 годинам.

Усі доплати визначаються (Д):

 

Д = Дніч + Двеч + Дперер + Дсвят.

 

Усі розрахунки по фонду заробітної плати оформлюються у таблицю 3.3:

Про-фесія

Роз

ряд

Система

оплати праці

Розмір премії, %

Зосн,

грн

Додаткова заробітна плата, грн

Разом

Зд, грн

Зф,

грн

Зп

Дніч

Двеч

Д перер

Дсвят

Звід

Здер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок калькуляції 1 тони сталі марки 65С2ВА  

 

Обґрунтування норми витрат  шихтових та додаткових матеріалів для виплавки сталі марки 65С2ВА 

 

Згідно із даними матеріального балансу виплавки сталі марки 65С2ВА   для отримання 100,693 кг рідкої сталі витрачається слідуча кількість матеріалів, кг:

Лом            84,30

Чавун         15,70

ФС75            3,323

ФМп78         1,099

ФВд60          1,712

АВ                 0,050

Вього        106,184

З розрахунком втрат матеріала при розливі на МБЛЗ, які складають 0,050 т/т , (для розліва у слитки – 0,075 т/т) необхідно витрачать слідуючу кількість металошихти:                   

( 106,184 : 100,693) + 0,050 = 1,10453.

Для визначення норм витрат шихтових матеріалів на 1т сталі визначаємо проправочну величину:

1,10453 : 1,06184 = 1,0402.

З розрахунком поправочної величини витрати матеріалів на 1 т сталі складають:

Лом            0,8430   * 1,0402 = 0,87689

Чавун         0,1570   * 1,0402 = 0,16331

ФС75          0,03323 * 1,0402 = 0,13457

ФМп78       0,01099 * 1,0402 = 0,01143

ФВд60        0,01712 * 1,0402 = 0,01781

АВ              0,00050 * 1,0402 = 0,00052

Вього                                         1,10453

Вихід придатної стали складе:

1 : 1,10453 = 0,9054.

Відхіди при виплавки сталі та їх структура визначаються засобом розливки. При розливці сталі на МБЛЗ до них відносять:

-          обрізь блюмов, заготівок;

-          скрап нешлакований;

-          окаліна від порізки та зачиски слябів;

-          технічні відходи промковша МБЛЗ;

-          угар.

Велечина обрізі МБЛЗ може бути прийнято або по нормативам, що складає 3-5% від 1т придатної сталі, або по заводським даним.

При розливі сталі у ізложниці к відходам відносяться:

-          недоливи;

-          скрап;

-          літники;

-          угар.

Норма угара приймається по даним розрахунку матеріального баланса плавки. Угар у калькуляції показується без ціни. Ціни на інші відходи приймаються по заводським даним. Брак у сталеплавильному виробництві, як правило, не планується.

Для отримання тіх же 100,693 кг рідкої сталі марки 65С2ВА витрачається слідуюча кількість матеріалів,кг:

Цегла                        8,293

Шамот                      1,958

Плвиковий шпат     1,113

Кокс                          0,2

Всього                       11,564

У разрахунку на 1т годної сталі норми витрат ціх матеріалів складають, тон:

Цегла                        0,08293 * 1,10453 = 0,09159

Шамот                      0,01958 *1,10453  = 0,02163

Плавиковий шпат    0,01113 *1,10453  = 0,01248

Кокс                          0,002    *1,10453  = 0,00221

Всього                                                        0,12791

Витрати по переробу являють собою витрати цеху, які пов’язані із переробом даних шихтових матеріалів у готовую сталь заданого химскладу. До них відносять: виплавку, розливку будь-яким засобом, обробітку на УПК та вакуумірованіє, суми по витратам приймаємо згідно заводських даних.

Після чого заповнюємо таблицю 3.4 “Калькуляція собівартості 1 тони сталі марки 65С2ВА

Стаття витрат

Од.вим.

Кількість

Ціна

Сума

І. Сировина та матеріали

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

ІІ. Відходи

 

 

 

 

Разом відходів

 

 

 

 

Всього за винятком відходів

 

 

 

 

ІІІ. Додаткові матеріали

 

 

 

 

Разом додаткових матеріалів

 

 

 

 

Всього з додатковими матеріалами

 

 

 

 

ІУ. Витрати по переробу

 

 

 

 

Разом витрат по переробу

 

 

 

 

У. Виробнича собівартість

 

 

 

 

 

4 ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

Визначення економічної ефективності дипломного проекту

 

Виконання дипломного проекту є важливою частиною процесу підготовки висококваліфікованого спеціаліста – техніка-металурга.

Організаційна та економічна частини проекту повинні бути тісно пов’язані з технологічною частиною.

При розрахунку економічного ефекту від впровадження нової техніки та технології, реалізації заходів від удосконалення виробництва та праці,необхідно проводи у тих виподках, коли усі елементи витрат можуть змінатися. Якщо удосконалення заходів відображається тільки на окремих статях витрат, припускається визначати величину зниження собівартості та розмір економїї тільки по статтям, які змінюються.

1. Річна економія, отриманая за рахунок:

а) зниження обрізі  (Ер):

 

Ер = (М - С)*Q – (М - S)*Q ,

 

де М – еномія металу на 1т сталі за рахунок зміншення обрізі, т;

     С -  собівартість  сталі,грн;

     Q – вартість обрізі,грн;

     S – річний випуск сталі.

2. Додатковий прибуток у разі виробництва продукції найлучшої якості:

 

Еяк = (Ц2 – Ц1)*П2,

 

де Ц2, Ц1 – ціна одної тони продукції збільшеної та сталої якості;

   П2 – річной обсяг виплавки сталі після упровадження заходів, т.

 

 

3. Досягнення економічного ефекту за рахунок збільшення продуктивності на___%, що призводить до скорочення витрат по переробу. Розрахунок витрат здійснюється згідно формули:

 

З= ,

 

де  З – сума витрат по окремой статті калькуляції,грн;

     а,в – частка умовно-постійних та змінних витрат, %;

     к – коефіцієнт росту продуктивності.

 

,

 

де сума економії, грн;

     сума відхилень до та після засад, грн.;

      П2- річний випуск сталі даної марки, т.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

 

1.                 Організація та планування виробництва на ділянці ДСП.

2.                 Організація та планування виробництва на пічній ділянці мартенівського цеху.

3.                 Організація та планування виробництва на ділянці розливання сталі в ЕСПЦ.

4.                 Організація та планування виробництва на ділянці розливу сталі у мартенівському цеху.

5.                 Організація та планування виробництва на ділянці МБЛЗ у мартенівському  цеху.

6.                 Організація та планування виробництва на ділянці МБЛЗ в ЕСПЦ.

7.                 Собівартість електросталі в умовах ЕСПЦ.

8.                 Собівартість  сталі в умовах мартенівського цеху.

9.                 Організація та планування заробітної плати в умовах мартенівському   цеху на відповідних ділянках.

10.             Організація та планування заробітної плати в умовах ЕСПЦ на відповідних ділянках.

11.             Мотивація й оплата праці на підприємстві.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ПЕРЕЛІК  РЕКОМЕНДОВАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ  

 

1.          Господарський кодекс України// Відомості Верховної Ради України.- 2010.- №18-22.

2.          Закон України “Про оплату праці” від 24.03.1995 №108/95 (з подальшими змінами та доповненнями).

3.          Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства: Навч.посібник.- К.: “Атіка”, 2007.

4.          Васильков В.Г. Організація виробництва: Навч.посібник.- К.: КНЕУ , 2003.

5.          Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч.посібник.- К.: “Видав-ництво А.С.К.”,  2004.

6.        Гринчутський В.І. Карапетян Е.Т., Погріщук Б.В. Економіка підприємства: Навч.посіб. – К.: “Центр учбової літератури”, 2012.

7.          Економіка підприємства : Підручник/ За заг.ред. С.Ф.Покропивного. – К.: КНЕУ,  2005.

8.          Медведев И. А. и др. Организация, планирование и управление производством на металлургических предприятиях. -  К.: Вища школа, 1984.

9.          Пасічник В.Г., Акілін О.В. Організація виробництва: НМК. – К.: ІММБ, 2005.

10.     Петрович Й.М., Зарчин Г.М. Організація виробництва: Підручник. – Львів.: “Магнолія плюс”, 2005.

11.     Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства: Навч. Посібник.- К.: ХДУХТ, 2003.

12.   Семенов Г.А., Станчевський М. О. Організація і планування на підприємстві:  Навч.посібник.- К.: ЦНЛ, 2006.

13.   Скитбінський З.М., Гринів Т.Т. Економіка та організація виробництва: Навч.посібник.- К.: “Знання”, 2012.

14.   Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства.- К.: “Каравела”, 2005.

15.     Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства: Навч.посібник.- Львів: “Новий Світ-2000”, 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ ДОНЕЦЬКИЙ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ ДОНЕЦЬКИЙ

Методичний посібник для студентів

Методичний посібник для студентів

ЗМІСТ ВСТУП 4 1

ЗМІСТ ВСТУП 4 1

ВСТУП Сучасний стан розвитку економічних відносин в

ВСТУП Сучасний стан розвитку економічних відносин в

МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

При виконанні курсової роботи студенти повинні показати ступінь оволо­діння ними наукових методів економічних досліджень і експериментальних розрахунків, уміння узагальнювати отримані результати

При виконанні курсової роботи студенти повинні показати ступінь оволо­діння ними наукових методів економічних досліджень і експериментальних розрахунків, уміння узагальнювати отримані результати

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КУРСОВУ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КУРСОВУ

Завдання підписується керівником роботи, головою цикловою комісією економічних дисциплін

Завдання підписується керівником роботи, головою цикловою комісією економічних дисциплін

Після змісту приводяться список використаних джерел, перелік посилань і потім додатки

Після змісту приводяться список використаних джерел, перелік посилань і потім додатки

Після вибору теми курсової роботи студент повинен ознайомитися з нор­мативними матеріалами, вивчити вітчизняну і закордонну літературу з даної те­мі, скласти проект плану і погодити його…

Після вибору теми курсової роботи студент повинен ознайомитися з нор­мативними матеріалами, вивчити вітчизняну і закордонну літературу з даної те­мі, скласти проект плану і погодити його…

Курсову роботу друкують за допомогою принтера з одного боку аркуша білого паперу формату

Курсову роботу друкують за допомогою принтера з одного боку аркуша білого паперу формату

Потім у тому ж рядку наводять заголовок пункту

Потім у тому ж рядку наводять заголовок пункту

ВМІСТ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО

ВМІСТ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО

На засаді аналізу діючої на дільниці форми організації праці, з урахування змін у технології, дозволяючи зрости ефективності виробництва та збудувати необхідні умови, розраховується проект організації…

На засаді аналізу діючої на дільниці форми організації праці, з урахування змін у технології, дозволяючи зрости ефективності виробництва та збудувати необхідні умови, розраховується проект організації…

ВН – номінальний час, доба ;

ВН – номінальний час, доба ;

Планування чисельності робітників здійснюється за професіями і кваліфікаціями у відповідності із прийнятими формами організації праці та режимом праці цеху

Планування чисельності робітників здійснюється за професіями і кваліфікаціями у відповідності із прийнятими формами організації праці та режимом праці цеху

Таблиця 3. 1 - Значення коефіцієнта f 2 :

Таблиця 3. 1 - Значення коефіцієнта f 2 :

На засаді Закону України «Про оплату праці» оплата праці – це грошовий вираз вартості і ціни робочої сили, який виплачується працівникові за виконану роботу або…

На засаді Закону України «Про оплату праці» оплата праці – це грошовий вираз вартості і ціни робочої сили, який виплачується працівникові за виконану роботу або…

Вона складається з: З д =

Вона складається з: З д =

В веч - кількість годин праці у вечірню годину, яке припадає на одного робітника на рік

В веч - кількість годин праці у вечірню годину, яке припадає на одного робітника на рік

Усі доплати визначаються (Д):

Усі доплати визначаються (Д):

З розрахунком поправочної величини витрати матеріалів на 1 т сталі складають:

З розрахунком поправочної величини витрати матеріалів на 1 т сталі складають:

Для отримання тіх же 100,693 кг рідкої сталі марки 65С2ВА витрачається слідуюча кількість матеріалів,кг:

Для отримання тіх же 100,693 кг рідкої сталі марки 65С2ВА витрачається слідуюча кількість матеріалів,кг:

Д ИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ Визначення економічної ефективності дипломного проекту

Д ИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ Визначення економічної ефективності дипломного проекту

Досягнення економічного ефекту за рахунок збільшення продуктивності на ___ %, що призводить до скорочення витрат по переробу

Досягнення економічного ефекту за рахунок збільшення продуктивності на ___ %, що призводить до скорочення витрат по переробу

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 1.

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 1.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1

Методическое пособие по выполнению курсовой работы

Методическое пособие по выполнению курсовой работы

Методическое пособие по выполнению курсовой работы

Методическое пособие по выполнению курсовой работы

Методическое пособие по выполнению курсовой работы

Методическое пособие по выполнению курсовой работы
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
07.05.2021