Методическое руководство краткосрочн плана Математика 1 класс
Оценка 4.7

Методическое руководство краткосрочн плана Математика 1 класс

Оценка 4.7
pdf
математика
23.04.2020
Методическое руководство краткосрочн плана Математика 1 класс
Метод рук краткосрочн плана Математика 1 кл.pdf

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

Министерство образования и науки Республики Казахстан 

 

Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы 

Национальная академия образования имени И. Алтынсарина 

 

 

 

 

 

 

1-СЫНЫПТАҒЫ «МАТЕМАТИКА» ПӘНІ БОЙЫНША ҚЫСҚА

МЕРЗІМДІ ЖОСПАРЛАРДЫ ӘЗІРЛЕУДЕГІ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР 

 

Әдістемелік ұсыныстар 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ

КРАТКОСРОЧНЫХ ПЛАНОВ ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» В 1

КЛАССЕ 

 

Методические рекомендации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астана

2014 

 

Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы Ғылыми кеңесімен баспаға ұсынылды (2014 жылғы 26 қыркүйектің № 8 хаттама). 

 

Рекомендовано к изданию Ученым советом Национальной академии образования им. И. Алтынсарина (протокол № 8 от 26 сентября 2014 года). 

 

 

1-сыныптағы «Математика» пәні бойынша қысқа мерзімді жоспарларды әзірлеудегі әдістемелік ұсыныстар. Әдістемелік ұсыныстар. – Астана: Ы .Алтынсарин атындағы ҰБА, 2014. – 26 б.  

 

Методические рекомендаций по разработке краткосрочных планов по предмету «Математика» в 1 классе. Методические рекомендаций. – Астана: НАО имени И. Алтынсарина, 2014. – 24 с. 

 

 

Бұл әдістемелік құралда 1-сыныптағы «Математика» пәні бойынша қысқа мерзімді жоспар құрылымының үлгісі келтіріліп, қысқа мерзімді жоспардағы сабақ мазмұнын жоспарлауға арналған әдістемелік тәсілдер, сондай-ақ сабақта жоспарды қолдану бойынша әдістемелік ұсыныстар берілген. 

Әдістемелік құрал мектеп басшылары мен мұғалімдерге, әдіскерлерге, осы сала бойынша ізденушілер мен зерттеушілерге арналған.  

 

В методическом пособии приведена образец структуры краткосрочного планирования по предмету «Математика» в 1 классе, даны методические подходы к планированию содержания уроков в краткосрочных планах, а также методические рекомендации по использованию краткосрочного плана на уроках. 

Работа адресована учителям математики, руководителям школ, методистам, педагогам дополнительного образования, работникам управления и отделов образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Ы.Алтынсарин атындағы  

Ұлттық білім академиясы, 2014.  © Национальная академия  образования им. И. Алтынсарина, 2014. 

Кіріспе  

 

Ел басы Н.Назарбаев өзінің «Қазақстан-2050» стратегиясында «Сондай-ақ балаларымыздың, жалпы барлық жеткіншек ұрпақтың функционалдық сауаттылығына да зор көңіл бөлу қажет. Балаларымыз қазіргі заманға бейімделген болуы үшін бұл аса маңызды» деп атап көрсеткен [1]. 

Көріп отырғанымыздай, бүтіндей еліміздің даму стратегиясы және соған сәйкес білім беру жүйесін дамыту стратегиясының негізгі міндеті – білім сапасының жоғары деңгейін қамтамасыз ету. 

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында білім беру мен ғылымның дамуы бағытының белгіленген басымдылығы шеңберінде білім беру мазмұнын жаңарту бойынша үлкен жұмыс жүргізілуде. Жаңартудың негізгі мақсаты, ол – орта білімнің сапасын көтеру.  

Қазіргі жағдайда мектеп өзінің білімі мен мәдениеті деңгейін үнемі көтеруге, өзіне әрі қоғамға пайда келтіруге және үнемі өзгермелі өмірде табысты болуға қабілетті, жоғары өнегелі, шығармашыл, сыни тұрғыда ойлайтын тұлғаны тәрбиелеуі, оқытуы және дамытуы керек [2]. 

2014-2016 жылдарда білім беру мен ғылымды дамытудың басым бағыттарында айқын көрсетілгендей, Назарбаев зияткерлік мектептерінің тәжірибесін ескере отырып, орта білім мазмұнын жаңарту бойынша жұмыс екі бағытта жүргізіледі: 

1)           2016 жылдан бастап 1-сыныпта жаңа МЖББС және барлық пәндерден жаңартылған оқу бағдарламалары енгізіледі; 

2)           11-жылдық мектептің оқу бағдарламалары ішінара жаңартылады [3]. 

Оқу бағдарламасына сыныпқа арналған ұзақ мерзімді, орта мерзімді, қысқа мерзімді жоспарлардан тұратын ұсыныс сипатындағы оқу жоспарлары қосымша беріледі [2]. Оқу бағдарламасына қарағанда оқу жоспарлары ұсыныс сипатында болады, сондықтан мұғалім оқушылардың мүдделеріне, деңгейіне, қажеттілігі мен жас ерекшеліктеріне сәйкес келетін іс-әрекеттерді бейімдеп және өзінің балама ресурстарын таңдап ала алады. 

Ұзақ мерзімді, орта мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлар арасында өте тығыз өзара байланыс бар [4]. Жоспарлау педагогикалық үдерістің мақсаттарына жету әдістері мен тәсілдерін таңдауды, белгіленген орындау мерзімін жүзеге асыруда субъектілердің әрекеттері реттілігін болжайды. Жоспарлау барлық педагогикалық үдеріске қатысушылардың қызығушылығын және іс-әрекеттердің алыс нәтижелерін есепке алуды қамтамасыз етуге бағытталған. 

Осыған байланысты сабақ беру мен оқыту мақсаттарын қалыптастыруда келесі сұрақтар анықтаушы болып табылады: Сіздің пайымдауыңызша оқушы қандай білімдерді игеруі керек? Оқушылар қандай маңызды идеяларды түсінулері керек? Қандай сұрақтар оқушылармен зерттелуі және талдануы керек? Бұл арада оқыту нәтижелері оқушыға бағытталуы керек. 

Ұзақ мерзімді жоспарлау мектеп әкімшілігі, білім беру саласы саясатын қалыптастырушы адамдар және ұйымдармен жүзеге асырылады. Ұзақ мерзімді жоспарды әзірлеу кезеңінде: білім берудің дамуының жалпы принциптері (оның дамуы тұжырымдамасы); басты бағыты және даму бағдарламасы; алға қойылған білім беру мақсаттарына жетуді қамтамасыз ететін маңызды ісшараларды жүзеге асырудың реті мен мазмұнын анықтайды. 

Ұзақ мерзімді жоспарда бір оқу жылына арналған оқыту тақырыптары көрсетіледі. Бөлімдердің ішіндегі сағаттарды бөлуді мұғалім өз ыңғайына қарай бөліп, пайдалануына мүмкіндік беріледі [5]. 

Әдетте, орта мерзімді жоспарлау оқу жоспарын сабақтар сериясы тізбегіне құрылымдаушы мұғалімдер тобымен немесе жеке мұғаліммен жүзеге асырылады. Орта мерзімді жоспарлау ұзақ мерзімді жоспармен анықталған бағдарларды нақтылайды және тым қысқа мерзімде жүзеге асырылады. Орта мерзімді жоспарларда негізгі міндеттер белгіленген мерзімге тұжырымдалады. Онда оқыту тақырыптары әрбір тоқсан немесе бөлім бойынша көрсетіледі. Бөлімдердің ішіндегі сағаттардың бөлінуін мұғалімнің қалауы бойынша түрлендіруге болады. 

Орта мерзімді жоспарларда мақсаттар жүйесі мен оқыту тәсілдеріне негізінделіп тақырыптар және бөлімдер бойынша сабақтар өткізу, сабақта оқушыларды ұйымдастыру бойынша мұғалімдерге ұсыныстар, сондай-ақ ресурстар (ғаламтор, тақырыптар, жаттығулар, видео-аудиоматериалдар және т.б.) беріледі. 

Қысқа мерзімді жоспарлар пән бойынша сабақ мазмұнын жоспарлауға арналған нақты әдістемелік ұсыныстарды қамтиды. Басқаша айтқанда, қысқа мерзімді жоспарлау орта және ұзақ мерзімді жоспарларда анықталған мақсаттарға жету үшін қажетті ресурстарды пайдаланудың нақты тәсілдерін қамтиды. Қысқа мерзімді жоспар немесе сабақ жоспары – орта мерзімді жоспардың соңында ұсынылған шамамен алынған үлгі бойынша мұғаліммен өздігінен дайндалады. 

Сабақтарды жоспарлау мұғалімдердің сабақтар тізбектері сериясының кім үшін жоспарланатыны, не нәрсеге үйрету қажет және бағалаудың қандай әдісін пайдалану қажет екенін түсінуге көмектеседі. Қысқа мерзімді жоспар сабақтың мақсатын, міндетін, пайдаланылатын жабдықтар мен жоспар–конспектіні қамтиды. Мұнда сабақтың әрбір бөлімі минут бойынша есептеліп қойылуы мүмкін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І 1-сыныптағы «Математика» пәні бойынша қысқа мерзімді жоспарлаудың құрылымы 

 

Кез келген саналы және мақсатты әрекет сияқты мектепте оқыту үдерісі күрделі және ұзаққа созылатын болса, онда бұл үдерістің тиімділігінің қажетті шарты жоспарлау болып табылады. Ол үдерістің дәлелденген болжамы мен белгіленген уақытта орындалатын алдағы міндеттердің тізімін, бұл міндеттерді жүзеге асырудың әдістерін, орындаушыларды, бақылау және алынған нәтижелерді бағалаудың тәсілдерін қамтитын іс-әрекет жобасының негізінде қызметтiң нәтижесiнен тұрады.  

Мұғалiм оқу жұмысын сауатты жоспарлаған жағдайда оқу үдерісiн дұрыс ұйымдастыра алады, өз уақытын ұтымды есептей алады, оқу бағдарламаларының талаптарын ескере отырып, тәрбиелiк үдеріске сыныптың оқушыларын түгелдей дерлiк тартуға, өз жұмысының нәтижелерiн болжауға және ескеруге барынша мүмкіндік беретін оқулықтарды, әртүрлі оқу және көрнекі құралдарды орынды пайдалана алады.  

Мұның барлығы оқушылардың ортасында және олардың ата-аналарының арасында мұғалім беделінің өсуіне оң ықпал етеді. 

Жоспарлау – бұл шынайы және нақты мақсаттар қою және оларды мүмкiндiктер (жеке не біреуге байланысты) мен объективтi жағдайларды ескере отырып, уақытымен жүзеге асырудың қадамдарын анықтау. Объективтi жағдайлар немесе мүмкіндіктер өзгерген жағдайда жоспарға түзету енгізіледі. 

Жоспарлау – бұл қандай да бір жеке тұлғаның, ұйымның, бірқатар ұйымдардың немесе аймақтағы, елдегі немесе әлемдегі барлық азаматтар мен ұйымдардың өздерінің алдына қойған мұраттарына жетуге бағытталған шешімдер кешенін табу мақсатында зерттеу, талдау сияқты және басқа да ісәрекеттердiң жиынтығы [6 ]. 

Сабақты жоспарлау – сынып-сабақ жүйесі жағдайында, нақтылы оқу уақыты барысындағы мұғалім мен оқушы қарым-қатынасын құрастыру. 

Оған негіз – оқушылардың оқу материалын меңгеруге бағытталған оқу әрекеті мен оқытушының оқушыны тәрбиелеу мен дамытуға бағытталған оқутәрбие әрекетінің мақсаттары, міндеттері, қағидалары мен мазмұны. Қысқаша жазбаша түрінде орындалады. Сабақтың қысқаша жазбасында тақырыптың аталуы, сабақтың мақсаты, міндеттері, кезеңдері, жабдықтары, әрбір кезеңдерге қажетті оқу тапсырмалары, тапсырманы орындау алгоритмдері, ұсынылатын жаңа мазмұнның толық мәтіні немесе мұғалімнің баяндайтын мазмұнынан үзінділер беріледі. 

Сабақты жоспарлау мынадай мақсаттарды көздейді: 

-       тақырыпты оқыту мен үйретудің мақсатын анықтау;  

-       күтілетін нәтижелерге жету мақсатында тақырыпты оқыту мен үйретудің міндеттерін анықтау;  

-       жұмыс кезеңдерiнің бірізділігін ұйымдастыру;  

-       тақырыпты оқыту мен үйретудің нәтижелерін өлшеудің әдістемесін

бекіту;  

-       оқытудың барлық кезеңдерінде мақсатты оң серпінді қамтамасыз ету;  

-       барлық оқушыларды оқыту үдерісіне тарту мақсатында стратегиялық жоспарлау.  

Қысқа мерзiмдi жоспар орта мерзімді жоспар негізінде белгілі бір тақырып бойынша бір сабаққа арнап құрылады, яғни бұл дегеніміз сабақ жоспары.  

Сабақ – бір пәнді оқытуға арналған оқу сағаты, мектептегі оқу жұмысын ұйымдастырудың негізгі түрі. Сабақ – бұл жастары шамалас, құрамы тұрақты оқушы топтарымен оқытуды ұйымдастыру формасы, тұрақты кесте және бәріне ортақ оқыту бағдарламасымен сабақ өткізу. Бұл формада оқу-тәрбие процесінің барлық компоненттері – мақсат, мазмұн, құралдары, әдістері, ұйымдастыру, басқару қызметі және оның барлық дидактикалық элементтері қарастырылады. Сабақ арнаулы оқу кабинеттері мен зертханаларда, оқу шеберханаларында өтеді. Тұрақты оқушылар құрамы, кесімді уақыт көлемі (45 минут) және оқу кестесі бойынша жүреді. Сабақтың басты мақсаты – мұғалімнің басшылығымен оқушыларға ғылым негіздерінен берілетін мағлұматтарды саналы түрде игерту, алған білімді іс жүзінде қолдана білуге дағдыландыру, іскерлікке үйрету, адамға қажетті қасиеттерді қалыптастыру [6]. Біртұтас дидактикалық жүйе ретіндегі оқыту үрдісіндегі сабақтың мәні мен мақсаты мұғалім мен оқушының ұжымдық-жекелей өзара қарым-қатынасына алып келеді, соның нәтижесінде оқушылар білім, білік және дағдыны иемденеді, олардың қабілеттері, қызмет тәжірибесі, араласуы мен көзқарастары дамиды, сонымен қатар мұғалімнің педагогикалық шеберлігі жетіледі. Сонымен, сабақ – бір жағынан, тұтастай алғанда оқытуды қозғаушы форма түрінде, екінші жағынан, оқытудың заңдылықтары мен принциптерінен туындайтын, мұғалімнің сабақты өткізуді ұйымдастыруына қойылатын негізгі талаптарымен анықталатын оқытуды ұйымдастырудың формасы. 

«Сабақ» ұғымына берілетін анықтамалардың алуан түрлілігіне қарамастан, бұл түсініктің келесі ортақ белгілерін атауға болады: 

1.                      Сабақ – мектептегі оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастырудың негізгі формасы, өйткені сабақ барысында тұлғаның дамуына қатысты білім берудің барлық мақсаттары орындалады. 

2.                      Сабақ – оқыту үрдісінің мазмұнын құрудың қарапайым түрі. Сондықтан сабақта бұл үрдістің барлық компоненттері: мақсаттары, мазмұны, әдістері, құралдары, ұйымдастыру мен басқаруға қажетті іс-әрекет және оның дидактикалық элементтері болады. 

3.                      Сабақ – оқушыларды оқыту, тәрбиелеу және дамыту қызметін атқарады. Сабақтың басты мақсаты аталған қызметтерді жүзеге асыру. 

Сонымен сабақ дегеніміз сабақ «біртұтас, аяқталған, уақыт бойынша шектелген, оқу жұмысы оқушылардың тұрақты құрамымен жүргізілетін білім беру үдерісі» ретінде анықталады. Мұндай сабаққа белгiлердiң келесi жиынтығы тән:  

-      белгілі бір білім беру (үйрету және даму) және тәрбиелiк мақсаттардың болуы; 

-      алға қойылған мақсаттарға сәйкес келетін нақты оқу материалдарын

іріктеу; 

-      алға қойылған мақсаттарға жетуге ықпал ететін оқытудың тәсілдері мен әдістерін іріктеу; 

-      балаларлардың оқу iс-әрекетiн ұйымдастыру. 

Қазiргi заманғы сабақ тұрақты емес, керісінше үнемі дамып отыратын «вариативтi», мұғалім мен оқушының өзара әрекетін ұжымдық-дара ұйымдастыру формасы ретінде қарастырылады. Сабақ – оқу үдерісіне қатысушылардың барлығының шығармашылық нәтижесi. 

Сабақтың құрылымы – әр түрлі нұсқадағы үйлесімдер жағдайында да сабақтың негізгі сипаттарын сақтап, оның тұтастығын қамтамасыз ететін сабақтың құрылымдық бөліктерінің тізбекті жиыны. 

Сабақтың құрылымдық бөліктері:  

сабақтың басталуын ұйымдастыру;  

сабақтың мақсаты мен міндеттерін белгілеу;  

жаңа мазмұнды ендіру;  

қабылданған мазмұнды бекіту, жүйелеу, яғни меңгерілген жаңа мазмұнды бұрынғы жүйеге енгізу;  − үй тапсырмасын айқындау;  − сабақты қорыту. 

Әрбір сабақтың өз құрамы - кезеңдері, құраушылары, және өзінің белгiлi бір құрылысы – құрылымы болады.  

Сабақтың сыртқы құрылымы сабақтың кезеңдерiнің (оның құрама бөлiктерiнің) бірізділігінен тұрады. Бастауыш мектепте математика сабағының құрылымы мынадай болуы мүмкін: 

I                кезең. Сыныпты ұйымдастыру (ұйымдастыру кезеңі). 

II             кезең. Бұрын игерілген білім мен білікті өзектендіру (қайталау).  III кезең. Жаңа білім мен білікті қалыптастыру (жаңа материалды оқып үйрену). 

IV кезең. Алынған білім мен білікті қолдану (оқу тапсырмаларын шешу).  V кезең. Сабақты қорытындылау. 

Сабаққа қойылатын негізгі талаптар дегеніміз оқытудың жалпы білім беру, тәрбиелеу және дамыту қызметтерін сапалы жүзеге асыруға қажетті қағидалар болып табылады. Бұл қызметтер әрбір сабақта белгілі бір дәрежеде жүзеге асырылады. Мұғалімнің жұмысында ең бастысы сабақтың білім беру, тәрбиелеу және дамыту міндеттерін шебер үйлестіре отырып осы қызметтерді басқару. Сабақтың тиімділігін арттыруды жүзеге асыру үшін қазіргі заманғы сабаққа қойылатын талаптарды сақтау керек.  

Орта мерзімді жоспарға сәйкес төменде қысқа мерзімді жоспардың құрылымы берілген:  

Қысқа мерзімді жоспар 

Сабақ жоспары 

 

Сабақты жоспарлаудан бұрын өз орта мерзімді жоспарыңызды қараңыз. Сабақ жоспары сабақ беру мен оқытуға қажетті соңғы жаңалықтарға қарап, түзету енгізе отырып, орта мерзімді жоспарға сәйкес жасалуы тиіс.  

1. 1-сыныпқа арналған «Математика» пәні бойынша қысқа мерзімді жоспар құрылымы. 

 

Сабақ: 

1.4B Бөлім 

Мектеп: 

Мерзім: 

Оқытушының аты-жөні: 

СЫНЫП: 

Қатысқан оқушылар саны

Қатыспағандар оқушылар саны

Осы сабақтың оқыту мақсаттары 

1.4.2.3: мәліметтер жинағын жүргізу, бағанды диаграммалар, пиктограммаларды құру және жүйелеу.  

Сабақтың мақсаты 

Барлық оқушылар: 

                     берілген мәліметтерден шолу сұрақтарына жауаптар жинайды;  

                     1:1 сәйкес стикерлерді пайдалана отырып, нәтижелерді пиктограмма түрінде көрсетеді;  

                     пиктограмманы өз бетінше зерттейді және құрады.  Оқушылардың көпшілігі: 

                     тиісті категорияларды пайдалана отырып зерттеулер жасайды;  

                     алынған нәтижелердің негізінде дәл пиктограмма құрады;  

                     жасалған таңдаулар санын түсінік беру үшін пиктограммаларды түсіндіреді. 

Кейбір оқушылар: 

                     нәтижені түсіндіру, мысалы, тек таңдаулар санын салыстырады;  

                     дайын пиктограммаларды   түсіндіру        және    олардың             нені білдіретініне түсінік береді.  

Тілдік мақсаттар 

Оқушылар:  

• пиктограмма үшін мәліметтерді табу және пиктограмма қандай мәліметтер     білдіріп          тұрғанын       түсіндіру        үшін             сұрақтарды тұжырымдайды. 

Пәндік лексика және терминдер 

Бағдарлау, сұрақтар, нәтижелер, пиктограмма көрсетеді. 

Диалогқа/жазылымға қажетті сөз тіркестер 

Оқушылардың көпшілігі қандай жемісті көбірек таңдады, яғни қай жеміс ана ғұрлым көп тараған болды?  

Тағы қандай сұрақтар болуы мүмкін? 

Біз осы сұрақты неге қоямыз?  

Қалай ойлайсыздар, нәтиже қандай болуы мүмкін? Пиктограмма неге ұқсауы мүмкін? 

Талқылау:  

Неге осылай екенін айта аласың ба?  

бізге мысалы, шайға қарағанда жеміс шырыны танымал екені … белгілі?  Жазу: 

Танымал таңдаудың және танымал емес таңдау туралы айтылған сөйлем жазыңыз. 

Бұған дейінгі алған білім 

Санау дағдысы, комбинация / қосу дағдысы, нақты сурет және манипуляция  

Жоспар 

Жоспарланған  уақыт, минуталар 

Жоспарланған жаттығулар (төмендегі ескертпелерді өзіңіз жоспарлаған жаттығулармен алмастырыңыз) 

Дерек көздері 

Басы 

0-3 минут 

 

Осы күні сыныптағы оқушылардың санын білу және есептеуді қайталау үшін сергіту сәтін жасау: оқушылардың қатары бойынша саны,

Шешімін

модельдеу         үшін,

10-10-нан  

 

 

 

 

4-6 

 

әрбір оқушы жұп сан қатары бойынша шапалақтау, шапалақталған жұп сандарын қайталау. Соңынан бүгін сыныпта неше оқушы бар екенін сұраңыз.  

Ой қозғау әрекеті – жалпы санды толық ондыққа жеткізу үшін бізге әлі неше бала керек? Ол қандай сан болуы мүмкін? Сіз оны қалай көрсетер едіңіз?  

(саусақтарыңызды санап, текшелерді қолданып

және т.б.)  

баған етіп жинауға болатындай  текшелер  

Ортасы 

7-11 

 

 

 

12-24 

 

 

 

 

 

 

 

25-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-35 

Оқушыларға «Тағам және сусын» тақырыбын еске түсіріп, ұнайтын жемістер туралы білгіміз келетінін айтыңыз. Шолудың идеясын айтыңыз және нәтижені барлығы көре алатындай етіп түсіндіріңіз.  

- Теледидардан көрсетілген сауалнамалар туралы естігендері бар ма екен? -сұрап көріңіз:   Пластмассадан жасалған алма, апельсин, банан, бүлдірген салынған себетті беріңіз. Әрбір оқушы бір жемісті таңдап алып, себетті кезекпен келесіге береді.  

Таңдау жасалғаннан кейін оқушы өзінің жемісінің суретін бағанға қосады. Ол үшін интерактивті тақтаны немесе қабырғаларды пайдаланып суретті жапсыруға болады.   Пиктограмманың қалай шыққаны туралы талқылаңдар. 

- Ең танымал жеміс қайсы? Оны қалай білдік?  

              Әрбір оқушының таңдауы тіркелдіме? Біз қалай тексере аламыз?  

              Оқушылардан тағы басқа сұрақтар қоя алатындығын сұраңдар. Егер олардың идеялары зерттеу сұрағына айналмаса, онда себетке тағы не салуға болатынын сұраңыздар. Адамдар тағы басқа қандай заттарды қалайды? Себеттегі жемістер туралы тағы не сұрауға болады?  

              Нәтиже қандай болады? - деп сұраңыздар. Пиктограмма неге ұқсауы мүмкін?  

              Келесі сабақта олардың шағын топтарда жұмыс істейтіндігін және өздері жеке сауалнама жүргізетіндігі туралы түсіндіріңіз. Олар қандай ресурстар қолдана алатындығы және қандай сұрақтар қою керектігін ойлануы керек (заттар, пиктограммалар және т.б. үшін суреттерді таңдау).  

Пластмассадан жасалған жемістер,

(банан,  алма, апельсин бүлдірген.)  және шағын себет. 

 

Интерактивті  тақтаға             қосылған жылжымалы

жемістердің суреті немесе флипчартқа бекітуге ыңғайлы жемістердің суреті.  

Соңы 35-40 

              Алдын ала дайындалған пиктограммаларды көрсетіңіздер. Бірінші пиктограмма басқа сыныппен жасалғанын түсіндіріңіз. Не істегендері туралы жазу. Сіз олардың таңдауы туралы не айта аласыз?  

              Екінші            пиктограмманы             көрсетіңіз       және

Интерактивті  тақтада             алдынала дайындалған «жемістер

пиктограммасы»  

 

Интерактивті  

 

 

жұптаса отырып осының не білдіретіні туралы бірге талқылауды сұраңыз. Кері байланыс алған соң талқылауды әрі қарай жалғастырыңыз.  

тақтада автомобиль, автобус және т.б. бейнеленген дайын пиктограмма  

Қосымша ақпарат 

Бөліп оқыту – Көбірек қолдау көрсету үшін сіз не

істейсіз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай күрделі тапсырма бересіз? 

Бағалау – Оқушылардың жетістігі мен білімін тексеруді қалай жоспарлайсыз? 

Пәнаралық байланыс 

Қауіпсіздік ережелері

Өзін-өзі тану

АКТ 

Құндылықтар 

Өзіне сенімділігі аз оқушыға таңдау жасауға және пиктограммаға суреттерді орналастыру барысында қолдау көрсету қажет. Қабілетті оқушыға пиктограмманы талқылау барысында ынталандыру сұрақтарын беру.  

              Әсіресе оқушылардың таңдауы жасалып, сараптау барысында процедураларды (рәсім) түсінуін тексеруді жалғастыру.  

              Сабақты қорыту кезеңінде оқушылардың пиктограмманы түсіндіруі (интерпретациялау) кезкелген дұрыс емес жұмысты көрсетеді.  

 

Мәліметтер жинау және басқа оқу жоспарымен байланысын көрсету   «Тағам және сусын» тақырыбы бойынша тура байланыс    АКТ – интерактивті тақтаны қолдану  Бірігіп             зерттеу

мектептің құндылығын қолдайды  

Рефлексия 

Сабақ мақсаттары/оқыту мақсаттары қолжетімді, шынайы болды ма? Бүгін оқушылар нені үйренді? Оқыту ортасы қандай болды?

Менің оқушылар арасындағы   бөліп   оқыту бойынша        іс         әрекетім табысты болды ма?

Мен өз уақытымды ұтымды пайдалана алдым ба? Мен жоспардан     қандай ауытқулар жасадым және неге?

Мен жоспарыма қандай өзгерістер енгіздім және неліктен?  

Төменде берілген бос орынды өз сабағыңызға рефлексия жүргізу үшін пайдаланыңыз. Сабағыңызға қатысты деген сол жақта келтірілген сұрақтарға жауап беріңіз. 

Қорытынды бағалау 

 

Ең жақсы өткен екі кезеңді атап көрсетіңіз (оқытуға және үйренуге қатысты) 

1: 

2: 

 

Қандай екі кезең сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізуші еді? (оқытуға және үйренуге қатысты) 

1: 

2: 

 

Сынып туралы және жекелеген оқушы туралы не білдім және ол келесі сабақты өткізуіме қандай әсерін тигізеді? 

 

Сабақты жоспарлау мұғалім мен оқушылардың жұмысында нақты логикалық бірізділікті қамтамасыз етеді, мектеп оқушыларының ой еңбегінде деректер мен жинақтаудың арақатынасын дұрыс белгілеуге, маңызды және типтік көрсеткіштік деректік мәліметтерді ұғынудың негізінде материалды меңгеруге мүмкіндік береді, олардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыру үшін үлкен маңызы болады [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ 1-сыныптағы «Математика» пәнінің қысқа мерзімді жоспарларындағы сабақтар мазмұндарын жоспарлаудың әдістемелік тәсілдері 

 

Жоспарлаудың мән-мәтiнiнде ғылыми-негізделген таңдау мен оны жетілдірудің әдістемесін жүзеге асыру сияқты мұғалім мен оқушылардың барынша аз уақыт пен аз күш жұмсай отырып, ең жақсы нәтижеге қол жеткізуіне мүмкіндік беретін педагогикалық үдерісті оңтайландыру тұжырымдамасын дайындаған Ю.К. Бабанскийдің идеясы қызығушылық тудырады. Атап айтқанда, Ю.К. Бабанский оқыту үдерісі егер, ол мынадай критерийлерге жауап бергенде ғана тиімді болады деп есептеді: 

а) оқыту үдерісінің мазмұны, құрылымы және жұмыс істеу логикасы білім беру, тәрбиелеу және мектеп оқушыларын жалпы дамыту міндеттерінің әрбір оқушының ең жоғары оқу мүмкіндігі деңгейінде (бiрақ «қанағаттанарлықтан» төмен емес) мемлекеттік оқу бағдарламаларының талаптарына сәйкес тиімді және сапалы шешілуін қамтамасыз етеді.  

б) қолданыстағы оқу жоспарында сынып сағаттары үшін бөлінген уақытты шығындамай, сондай-ақ мектеп гигиенасы белгілеген мұғалім мен оқушылардың үй тапсырмасына арналған уақытты ең жоғары нормасынан асырмай қойылған мақсаттарға қол жеткізіледі [8].  

Білім парадигмасынан (білім, білік, дағдыларды беру) құзыреттілік парадигмасына өту мазмұннан мақсатты тұжырымдауға басымдық береді. Осыған байланысты оқытудың күтілетін нәтижелері алдын ала көзделген мақсаттар болып табылады. Жаңартылған оқу бағдарламаларында күтілетін нәтижелер оқытудың қысқа мерзімді көп деңгейлі жүйесін құрайды. Төмендегі 1-кестеде оқытудың күтілетін нәтижелері Блумның таксономиясы бойынша жобаланған.  

 

1-кесте – Бенджамин Блумның таксономиясы 

Оқу мақсаттарының негізгі категориялары  

Нәтижелердің сипаты  

1

2

Білу. Бұл категория игерілген материалды есте сақтауды және зерделеуді білдіреді. Әңгіме мазмұнның сан алуан түрлері туралы - нақты фактiлерден бiртұтас теорияларға дейiн болуы мүмкін. Бұл категорияның ортақ белгісі - тиiстi мәлiметтердi еске салу.  

-                     қолданатын терминдерді біледі;  

-                     нақты фактілерді біледі;  

-                     әдістерді және тәртіптерді біледі;  

-                     негізгі ұғымдарды біледі;  - ережелер мен қағидаттарды біледі.  

Түсіну. Бұрын оқыған материалдың мағынасын түсіну қабілетінің көрсеткіші материалдың бір формадан екінші

формаға өзгеруі (трансляция), оны бір  

-                     фактілерді, ережелер мен қағидаттарды түсінеді;  

-                     сөздік материалды түсіндіреді;  

-                     сызбаларды, графиктерді және  

 

1-кестенің жалғасы  

1

2

тілден басқасына «аудару» болуы мүмкін.

Түсiнудің көрсеткiші оқушының материалды түсiндiруі (түсiндiрме, қысқаша мазмұндама) немесе құбылыстың, оқиғаның онан әрі барысы туралы жорамал (салдарын, нәтижесін алдын ала болжау) болуы мүмкiн.  

Мұндай оқу нәтижелерi материалды жай ғана есте сақтаудан асып түседi.  

диаграммаларды түсіндіреді;  - сөзбен берілген материалды математикалық сөйлемге айналдырады;  

- қолда бар мәліметтерден келіп шығатын болашақ салдарды алдын ала сипаттайды.  

Қолдану. Бұл категория игерілген материалды нақты жағдайлар мен жаңа жағдаяттарда қолдану білігін көрсетеді. Бұған ережелерді, әдiстерді, ұғымдарды, қағидаттарды, заңдарды, теорияларды қолдану кiредi. Оқытудың тиiстi нәтижелерi түсінуге қарағанда, материалды игерудің жоғары деңгейiн талап етедi.  

-                     жаңа жағдаяттарда ұғымдар мен қағидаттарды қолданады;  

-                     нақты практикалық жағдаяттарда заңдарды, теорияларды қолданады;  

-                     әдістер мен тәртіптерді дұрыс қолдануды көрсетеді.  

Талдау. Бұл категория материалдың құрылымы ұғынықты болуы үшін оны құраушыларға бөліп көрсету білігін көрсетеді. Бұған бүтінді бөліктерге бөлу, олардың арасындағы өзара байланысты анықтау, бүтінді ұйымдастыру қағидаттарын түсіну жатады. Бұл жағдайда оқу нәтижелерi түсіну мен қолдауға қарағанда, ең жоғары интеллектуалдық деңгей ретінде сипатталады, себебi бұл категория оқу материалының мазмұнымен қатар оның ішкі құрылымын да түсінуді талап етедi.  

-                     жасырын (анық емес)  сөйлемдерді  бөліп көрсетеді;  

-                     пайымдау логикасында қателер мен олқылықтарды көре алады;  - фактілер мен зерттеулер

арасында айырмашылықты

табады;  

-                     деректердiң маңыздылығын бағалайды.  

Жинақтау (Синтез). Бұл категория жаңашылдыққа ие бүтінді алу үшін элементтерді құрамдастыру білігін көрсетеді. Мұндай жаңа өнiм хабарлама (сөйленген сөз, баяндама), iс-әрекеттер жоспары немесе жалпыланған байланыстардың жиынтығы (қолда бар мәлiметтердi ретке келтiруге арналған сұлба) болуы мүмкін. Тиiстi оқу  

-                     шағын шығармашылық шығарма  жазады;  

-                     эксперимент жүргiзудiң  жоспарын тіркейдi;  

-                     қандай да бір проблеманы  шешудің жоспарын салыстыру  үшін әртүрлі сала бойынша  білімдерін пайдаланады.  

 

1-кестенің жалғасы  

1

2

нәтижелерi жаңа сұлбалар мен құрылымдарды жасауға басымдық беретін шығармашылық сипаттағы iс-әрекетті көздейді.  

 

Бағалау. Бұл категория нақты мақсаттар үшін қандай да бір материалдың (бекіту, көркем шығармалар, зерттеу мәліметтері) маңызын бағалау білігін көрсетеді. Оқушының пікірі нақты критерийлерге негізделуі тиіс. Критерийлер iшкi (құрылымдық, логикалық) және сонымен қатар сыртқы (көзделген мақсатқа сәйкестiгi) болуы мүмкін. Критерийлерді оқушылардың өздері анықтауы мүмкін, немесе оған сырттан берілуі мүмкін (мысалы, мұғалім).

Бұл категория барлық алдыңғы категорияларға қоса, нақты белгіленген критерийлерге негізделген бағалау пікірлері бойынша оқу нәтижелеріне қол жеткізуді көздейді.  

-                     жазбаша мәтін түрінде  материалдың құрылу  логикасын бағалайды;  

-                     қолда бар мәліметтерге  қорытындылардың  сәйкестігін бағалайды;  - сапаның сыртқы  

критерийлеріне сүйене отырып,  қандай да бір өнімнің  маңызын бағалайды.  

 

Әрбір пән бойынша мазмұнды жобалаудың қағидаттары да өзгерді: сызықтық қағидаттың орнын спиральді қағидат басты, яғни білім мен білік тігінен де, көлбеу бойынша да біртіндеп өсе бастады (тақырып бойынша және сынып бойынша дағдылардың күрделенуі). Осыған байланысты оқу бағдарламасының мазмұнын құрудың негізіне қойылған оқу материалын оқыпүйрену үшін оның спираль тәрізді орналасу қағидатын, сонымен қатар, сынып және тоқсан бойынша ұсынылған пәнаралық өзекті тақырыптарды оқу арқылы материал мазмұнын құрылымдауды ескеру қажет [4]. Жоғарыда келтірілген Блумның таксономиясына сәйкес, сабақта оқушылардың когнитивті дағдыларын сипаттайтын 2-кестеде берілген тапсырмаларды пайдалану керек

[9]. 

 

2-кесте – Ж. Қараевтың технологиясы бойынша тапсырмалардың үлгісі  

Түрлері

Мазмұны 

Тапсырмалардың үлгісі (оқу мақсаттары) 

Таным

деңгейі

1

2

3

4

Б

І

Л

У

Қайталау немесе ақпаратты тану арқылы есте сақтауды тексеруге бағытталған; ақпарат пен материалды еске түсіру: тест тапсырмаларын орындау, таңбадан кеткен қателерді түзету, жаттап алу, ережелер мен анықтамаларды қайталау, қолдануды ретке келтіру. 

Анықтау,    қайталау, белгілеу,    санау,          есте сақтау, атау, салыстыру, атап көрсету 

Т ө

м е н

 

2-кестенің жалғасы

1

2

3

4

Т

Ү

С

І

Н

У

 

Ақпаратты басқа таныс жүйеге көшіру, есте қалған ақпаратты басқаға беру жолдарын анықтау. Ұқсастықтарды, айырмашылықтарды және нәтижелерді, салыстыруларды сипаттау. 

Төрт топқа бөлінеді:  

1.                 Түсіндіру (интерпретация) – негізгі идеяны және оның ішкі өзара байланысын анықтау; бұған «Қалай?»,

«Неге?» деген сұрақтарды, «Салыстырыңдар», «Айырмашылығын көрсетіңдер» және т.б. тапсырмаларды жатқызуға болады. 

2.                 Аудару (трансформация) – идеяны таныс таңбалық жүйеге немесе мағынасын сақтай отырып, таныс формаға аудару: графикті оқу, суретті түсіндіру, өзінің сөзімен түсіндіру. 3. Үлгілер - ой мен ақпараттың дұрыс түсіндірілгендігін көрсетеді.

4. Анықтау – терминнің немесе ұғымның мазмұнын өз сөзімен беру, анықтаманы таныс және түсінікті сөздермен түйіндеу (берілген анықтаманы қайталамау).  

Аудару, қайта тұжырымдау, сипаттау, тану, түсiндіру, бiлдiру, айыру, орнына қою, баяндау, әңгiмелеу, графикті оқу, суретті түсiндіру, өз сөзімен

түсiндiру, теңестіру, айырмашылығын көрсету, салыстыру, мысал келтіру  

О р т а

ш а

Қ

О

Л

Д

А

Н

У

 

Қандай да бір проблеманы шешу үшін ақпаратты пайдалану немесе қолдану. Оқушы/студент мұғалімнің/оқытушының көмегінсіз таныс емес проблеманы өз бетінше шешуі тиіс. Мұғалім/оқытушы шешімнің тек дұрыстығына ғана емес, сондай-ақ шешу үдерісіне де назар аударуы тиіс; себебі, шешу жолы шешімнің өзінен де маңызды болуы мүмкін. 

Түсіндіріп беру, қолдану, қосу, пайдалану, көрсету (жұмыстың қағидаттары мен тәртібі), ережелерді сақтай отырып, орындау (рөл ойнау), машықтану, иллюстрациялау, идеяларға жүгіну, (идеяларды пайдалану), жазбаша көрсету, тәртіпке келтіру, сызба түрінде көрсету  

О р т а

ш а 

Т

А

Л

Д А

У

Зерттелетін объектінің құрылымын, сондай-ақ жасырын мағыналарын анықтау мақсатында оны құраушы бөліктерге бөлу. Оқушы/студент әртүрлі бөліктер қалай жұмыс істейтінін және олар нәтижеге қалай  

Бөліп көрсету, талдау, бөлу, бағалау, есептеу, эскперимент жасау, тестілеу, салыстыру, қарсы қою, сынау, диаграммалау,  

Ж о ғ а

р ы 

2-кестенің жалғасы

1

2

3

4

 

алып келетінін анықтайды және түсінеді (Талдаудың ақпаратты барынша терең қайта өңдеу мен меңгеру түсінігінен айырмашылығы бар).  

Талдау сұрақтары мен тапсырмаларының түрлері:  

1. Мазмұнын анықтау; 2. Сөз астарын анықтау; 3. Уәждеме.  

1.                 Мазмұнын анықтау – құрамдас бөліктерге бөлу (ақпараттың негізгі түсініктері арасындағы байланыстарды көрсету үшін оқушы/студент оның шегінен шығуы тиіс), айтылған ойды дамыту.  

2.                 Сөз астарын анықтау - екi қорытындының арасындағы байланысты анықтауды талап етеді (шешiмдер, ассоциациялар, тура көрсетілмеген себептер мен салдарлар).  

3.                 Уәждеме - себептердi анықтау.

Оқушы/студент тура және жасырын ойлар мен іс-әрекеттерді анықтайды, өзінің көзқарасын дәлелдердің көмегімен қорғайды.  

инспекциялау, пікір жарыстыру, түгендеу, сұрастыру, бөліктердің арақатынасын белгілеу, шешу, емтихан тапсыру, категориялау, бөліктерге бөлу, себебі мен салдарын анықтау, дәлелдер келтіру, жасырын мағынасын анықтау  

 

Ж

И

Н

А

Қ

Т

А

У

 

Жаңа мазмұнды жасау мақсатында элементтерді шығармашылық тұрғыда біріктіру. Болжауды, шарттылықты, мүмкіндіктерді пайдаланып өз тәжірибесі негізінде жаңа моделді (құрылымды) құрастыру. 

Жұмыстың түрлері мен нәтижелері: 

1.                 Шығармашылық жанрлар. 

2.                 Жоспар құру немесе тәжірибе жүргізу.  3. Абстрактілі ұғымдарға негізделген нәтижелер. 

Құрастыру, жоспарлау,  ұсыну, құру,  тұжырымдау, орнына қою, жинау, іріктеу,  құрылымдау, жасау,  орнату, ұйымдастыру,  істеу, дайындау, жазу  

Ж о ғ а

р ы

Б

А

Ғ

А

Л

А

У

 

Шешiм қабылдау және даулы, пікірталас тудыратын тақырыптар бойынша өзінің көзқарасын қорғау. Оқушылар/студенттер өздерінің ойларын, идеяларын, қорытындыларын тұжырымдай және бере білуі тиіс және оларды негіздей алуы тиіс. Бұл деңгейде нақты, жүйелi және дәлелденген стандарттар қолданылады.  

Ойлану, таразылау, бағалау, рейтингілеу, салыстыру, қайта қарап шығу, орнына қою, іріктеп алу, таңдап алу, өлшеу, «құптаймын» және «қарсымын» уәждерін дәлелдеу 

Ж о ғ а

р ы

 

Сабақтың аралық (жұмыс) кезеңдерiнің бірізділігі мен саны еркін болуы мүмкін.  

Сабақтың ішкі құрылымы – бұл оқу үдерісінде оқушылардың білім, білік және дағдысы қалыптастыратын оқу тапсырмаларының жүйесі. Мұғалімнің қандай тапсырмаларды таңдайтындығына, оларды қандай бірізділікпен орналастыратындығына, балалардың іс-әрекетін қалай ұйымдастыратындығына, оларды орындау үшін қандай әдістемелік тәсілдер мен амалдарды қолданатындығына байланысты оқытудың мақсаттарына қол жеткізіледі; оқушылардың белсенділігі мен дербестік деңгейі артады. 

Жұмыстың ауызша және жазбаша түрлерін кезектестіріп беріп отыру өте маңызды. Бұдан басқа, тапсырманың күрделілік деңгейін ескеру керек. Бұл оны орындауға кеткен уақытты анықтау үшін қажет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Қысқа мерзімді жоспарды сабақтарда пайдалану бойынша әдістемелік ұсыныстар  

 

Бенджамин Франклиннің уақытты басқару жүйесі бойынша өмір тіршілігін жоспарлауды көптеген табысты адамдар, басшылар мен мамандар қазіргі уақытта қолданып жүр. Бірақ та бұл жүйе өз өмірін тиімді пайдалануды армандап жүрген кез-келген адамға пайдалы болуы мүмкін. 

Мұғалім орта мерзімдік жоспарлауды жасамас бұрын Бенджамин Франклиннің уақытты жоспарлау жүйесімен танысуы тиіс. Франклиннің жүйесі «ілгері, алға бағытталған», яғни алдын ала орындалатын мәселемен жұмыс жасайды. Ауқымды міндеттер шағын міндеттемелерге бөлінеді, ал олар одан да шағын міндеттемелерге бөлінеді. Бұл жүйені сатылы пирамида түрінде елестетіп көруге болады, ал оны қолдану үдерісі, осы пирамиданы салу барысына ұқсайды. 

Пирамиданың негізі (іргетасы) – мұғалімнің педагогикалық құндылықтары. Мұғалімнің құндылықтарын қайта ойлау пирамиданың 1 қабатында, яғни Қазақстан мұғалімдерінің біліктілігін жоғарлату бағдарламасының басты идеясы – балаларды оқуға оқыту идеясымен танысу кезінде болуы мүмкін. Енді мұғалімнің педагогикалық құндылығы – оның жеткен жетістігі емес,оқушы тұлғасы болып табылуы керек. 

Келесі кезең – мұғалім қандай нәтижеге жетуі, яғни «Лайықты мақсат» таңдауы қажет. Мұғалімнің орта мерзімдік жоспарлаудағы мақсаты: оқушы жеке және ұжыммен ақпаратты талдай алуы, берілген тапсырмаларды шешу үшін оны іріктей алуы, түйінді мәселелерді айқындап алуы, әр деңгейде сыни ойлауы және коммуникативтік біліктерін дамыта алуы қажет.  

Пирамиданың үшінші қабаты – нақты мақсаттар мен оның нақты мерзімі көрсетілген орта мерзімдік жоспар. Мысалы, «Мұғалім осы немесе басқа да мақсаттарға жетуі үшін мұғалім жуық айда немесе аптада не істей алады?» Бұл шешім шығару болып табылады. 

Төртінші қабат – қысқа мерзімді жоспар. Ол орта мерзімдік жоспар негізінде құрылады, бұл мұғалімнің бір сабаққа арналған жоспары.  

Осы пирамидаға сүйене отырып, мұғалімнің барлық қызметі, жұмысы жоспарланады. 

Сабақты жоспарлау – сабақтың тақырыбын, мақсатын, мазмұнын; оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастырудың әдіс-тәсілдері мен формаларын; оқыту құралдарын анықтаудан басталады. Сонымен бірге сабақты жоспарлауды анықтайтын элемент – сабақтың мақсатын қою. Сабақтың мақсаты өз кезегінде оқуға тиіс материал жөнінде оқушылардың не білетіндігі және не жасай алатындығына байланысты қойылады. 

Сабақтың мақсаты оның мазмұнын (сабақтың ішкі құрылымын, яғни қойылған мақсат жүзеге асырылуы үшін сабақ барысында орындалатын тапсырмалар) айқындайды. 

Оқытылатын нысанның математикалық маңызын ашуға көмектесетін әдістәсілдер, оқу әрекетін ұтымды ұйымдастыру формалары мұғалімнің алдыға қойған мақсатқа жетуді өте сапалы деңгейде қамтамасыз етуін талап етеді.  

Жоспар – бұл алдын ала қойылған мақсатқа сәйкес орындалуға тиісті тапсырманың уақыты мен реттілігін қарастыратын алдын ала болжанған ісшара жүйесі.  

Жоспардың мазмұны: 

-  сабақтың тақырыбы (оқыту нысаны); 

-  сабақтың мақсаты (оқу іс-әрекетінің себептері, оның болжамды нәтижелері), оқушылардың орындауын қамтамасыз ететін әдістер, формалар және тәсілдер туралы ақпараттар әр қайсысына қоса берілген оқу тапсырмалары; 

-  сабақтағы оқушылардың тапсырмаларды орындау тәртібімен, тапсырмаларды орындау тәртібінің үлгісі. 

Орта мерзімді жоспарға сәйкес «Санау, өлшеу және жазу» бөлімінің «Периметр туралы ұғым» тақырыбына арналған, Астана қаласындағы «Назарбаев зияткерлік мектебінің» мұғалімі И. Хуанбайдың тәжірибесінен қысқа мерзімді жоспардың нұсқасы ұсынылады. 

 

Сабақ жоспары 

 

Тақырыбы: Периметр 

Мектеп: Астана Халықаралық мектеп 

Күні: 

Мұғалімдер: Хуанбай И. 

Сынып: 1 

Қатысқандар саны: 

Қатыспағандар

саны: 

Осы сабақ арқылы іске асатын оқыту мақсаттары 

Фут, аршин, құлаш, дюйм, қарыс, қадам сөздерінің мағынасын практикада көрсете отырып түсінуге бағыт беру, периметрді табуда геометриялық фигураларды өлшеу, жазу, сызу, орындау дағдысын қалыптастыру. 

Сабақ мақсаттары 

Барлық оқушылар: 

фут, аршин, құлаш, дюйм, қарыс, қадам сөздерінің мағынасын практикада түсіне алады 

Оқушылардың көпшілігі: 

перимертрді табуды көрсете алады 

Оқушылардың кейбірі: 

см, дм ұзындық өлшем бірлігін дәлелдей алады 

Тілдік мақсаттар 

Оқушылар: 

Пәндік сөздер мен сөзтіркестері

             фут, аршин, құлаш, дюйм, қарыс, қадам, см, дм.  

             есептеу, санау, сантиметр. 

Диалог/жазу үшін пайдалы сөз тіркестері:  Талқылауға арналған сұрақтар: 

             неге бұл тіктөртбұрыштың периметрі бола алады?  Сіз неге екенін айта аласыз ба? 

             сантиметр мен дециметрдің айырмашылығы қандай?  Жазбаша тапсырмалар: 

             1 дм яғни 10 см болатын кесінді салу және тест тапсырмасын орындау. 

Алдын ала игерілген білімдері 

Ұзын, қысқа, геометриялық фигуралар атаулары, сантиметр ұғымы 

Жоспар 

 

Жоспарланған уақыт 

Жоспарланған әрекеттер (төмендегі жазбаларды өзіңіздің жоспарлаған тапсырмаңызбен алмастырыңыз) 

Ресурстар 

Басы  

Жаңа сөздермен танысу: Фут, аршин, құлаш, дюйм, қарыс, қадам  

Практикалық жұмыс. Жұбымен жіп арқылы бір-біріне көмектесіп сурет бойынша өлшеулер жасайды, парақшаға белгілеп жазады. 

 

Арнайы өлшеу жібі және алдын ала дайындалған толтыру кестесі бар парақшасы (фут, аршин, құлаш, дюйм, қарыс, қадам)  

Ортасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жеке тапсырмалар алдын ала дайындалып беріледі (парақта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соңы  

 

Сергіту сәті. Көзіңді сақта. 

Жеке жұмыс: 

Тіктөртбұрыштың, шаршының, үшбұрыштың периметрін табу, есептеу, жазу. 

 

 

 

 

Не білдік? Не үйрендік? Тест. 

                 1.Шаршының периметрін табу формуласы қандай? 

                 А) P= a+b+c 

                 B) P= a+а+а+а 

                 С) P= a+b+а+b 

                 2.Периметр дегеніміз - ... 

                 А) қарама-қарсы қабырғаларының қосындысы 

                 B) екі қабырғасының қосындысы 

                 С) барлық қабырғаларының қосындысы 

                 3.Ұзындығы 3 см, ені 2 см тіктөртбұрыштың периметрін қандай? 

                 А) P= 10 см 

                 B) P= 7см 

                 С) P= 6 см 

                 4.Тіктөртбұрыштың қарама-қарсы қабырғалары ...  

                 А) ұзын 

                 B) қысқа 

                 С) бірдей 

                 5.Үшбұрыштың периметрін табу формуласын қандай? 

                 А) P= a+b+c 

                 B) P= a+а+а+а 

                 С) P= a+b+а+b 

                 6.Тіктөртбұрыштың периметрін табу формуласын қандай? 

                 А) P= a+b+c 

                 B) P= a+а+а+а 

                 С) P= a+b+а+b 

 

 

Дифференциалды оқыту – Сіз оқушыларға көмек көрсетуді қалай жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай тапсырмаларды беруді жоспарлайсыз? 

Дифференциалды оқыту – Сіз оқушыларға көмек көрсетуді қалай жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай тапсырмаларды беруді жоспарлайсыз? 

Бағалау – Сіз оқушылардың дамуын/білімін бақылауды қалай жоспарлайсыз?

Пәнаралық байланыс Әлемтану, қазақ тілі, әдебиеттік оқу, АКТ-мен байланыс 

 

             Қабілеті          төмен             жұпқа мұғалім өзі көмектеседі.  

             Қабілеті          төмен             топқа мұғалім өзі көмектеседі.

Қабілеті жоғары оқушыларға күрделілерік яғни мысалдары көбірек болатын тапсырмаларды шығаруға мүмкіндік беру керек.  

             Топтарды мұғалім бағалайды.  

             Оқушылар     бірін-бірі бағалайды.  

             Оқушылар     бірін-бірі қарапайым іс-әрекет қимылмен бағалайды.  

 

              Қоршаған ортамен тарихпен байланыс

              Топта жұмыс істеу, бір-бірін тыңдау, жауапкершілік, құрметтеу.

              АКТ қолдану  

 

 

Тестінің әр сұрағы 1 баллдан есептеледі. 

6 балл – «5». 

4-5 балл – «4». 

2-3 балл – «3».  1 балл -«2». 

Осы тәрізді басқа да тақырыптарға қысқа мерзімді жоспар жасауға болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қорытынды 

 

Оқу бағдарламасын жоспарлау (ұзақ мерзімді жоспарлау), әдеттегідей, білім саласындағы саясатты қалыптастыратын адамдар, сондай-ақ мектеп әкімшілігімен жүзеге асырылады. Орта мерзімді жоспарды оқу бағдарламасын сыныпта сабақ беру тәжірибесінде деңгейлі бағдарламалардың жеті модулін кіріктіруді талап ететін сабақтар тізбегі сериясын қалыптастырушы мұғалімдер тобы жасайды. Өз кезегінде әрбір мұғалім әрбір нақты сынып үшін жеке сабақтарды жоспарлау (қысқа мерзімді жоспар) мақсатында сабақтар тізбегі сериясын өз бетінше пайдаланады. 

Мектептің парасатты, адамгершілік және физикалық тұрғыда өздігінен дамуға, белсенді де шығармашылықпен ойлау және әрекет етуге қабілетті тұлғаны дайындай алатындығы білім беру мазмұнының жаңартылуына байланысты. Жаңартылған білім мазмұны ұзақ мерзімді, орта мерзімді және қысқа мерзімді мақсаттарды ескеріп жобаланған оқыту нәтижелеріне бағытталған. 

Сабақта әрбір тапсырма бір схема бойынша пысықталады: 

-  тапсырманы тұжырымдау (не істеу керек?); 

-  мақсат қою, негіздеу (мұны неге істеу керек?); 

-  орындауға дайындық (қалай істеу керек?); 

-  тапсырманы орындау; 

-  мақсатты жүзеге асыру туралы тұжырым;  - нәтижелерді бағалау. 

Осыған байланысты оқу бағдарламаларын ұзақ мерзімді, орта мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлар толықтырады. Бұл жоспарлар барлығы өзара байланысты. Міндетті және регламенттеуші болып саналатын бағдарламаларға қарағанда жоспарлар ұсыныс жасау сипатында болады. Қысқа мерзімді жоспарларды мұғалім өзі жасайды және жеке сипатта болады. Мұғалім жүйеде жоспарлардың барлық үш түрінде (ұзақ мерзімді, орта мерзімді және қысқа мерзімді) қолдануы тиіс. «Математика» пәні бойынша жаңартудың ерекшелігі коммуникативтік дағдыларды (білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау, бағалау) дамыту болып табылады. 

Бұл дағдылар спиральдық қағиданы ескеріп және Блум таксономиясына сәйкес тақырыптан келесі тақырыпқа, сондай-ақ сыныптан-сыныпқа өрістейді және күрделене түседі. Бұл дағдылар тоқсандар бойынша көрсетілген, бір тоқсан шегінде бөлім және тақырыптар бойынша толығырақ өрістетіліп және топтастырылған. Қысқа мерзімді жоспарлауда (сабақ жоспары) олар толығырақ жүзеге асырылады. Қысқа мерзімді жоспарларды әзірлеген кезде жоспарлаудың біріңғай фомасын қолдану қажет. 

 

Пайдаланған әдебиетер 

 

1 Қазақстан Республикасы Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан – 2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына жолдауы. Астана, Ақорда 14. 12. 2012 ж.

http://strategy2050.kz/ru 

2 Мемлекеттік жалпыға міндетті бастауыш білім беру стандарты. Жоба.

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Білім беру бағдарламалары орталығы – Астана, ТК «Алатау», ВП-6, Түркістан к-сі 2. 2014г. – 30 с. 

http://nis.edu.kz/ru/about/subsid/center-edu-pr/. 

3 Қазақстан Республикасы білім және ғылым Министрлігінің 2014 жылғы 13-қаңтардағы №9 бұйрығымен бекітілген, 2014-2016 жылдарда Қазақстан Республикасы білімі мен ғылымын дамытудағы басым бағыттарын жүзеге асырудағы         іс-шаралар          жоспары.    http://skocontrol.gov.kz/files/NPA/3h%20letnii%20plan.doc. 

4 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы. Педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру курсының бағдарламасы. Мұғалімге арналған нұсқаулық. Үшінші басылым. – 2014. - www.cpm.kz. 

5 «Математика» пәні бойынша оқу жоспарының жобасы (орта білім беретін 12 жылдық мектептің мазмұнын жаңарту аясында). 1-сынып. –

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Білім беру бағдарламалары орталығы

   Астана,    ТК     «Алатау»,   ВП-6,          Түркістан   к-сі    2.       2014. http://nis.edu.kz/ru/about/subsid/center-edu-pr/.  

6                        Васильев Ю.А. Школьный урок: сборник методических рекомендаций по конструированию учебного занятия. – г. Кызылкия, 2006 г. – 39 с. http://www.pandia.ru/text/77/105/328.php. 

7                        Данилов М.А., Есипов Б.П. Дидактика. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1957.

   409 с. 

8                        Бабанский Ю.К., Поташник М.М. Оптимизация педагогического процесса: в вопросах и ответах. – Киев: Рад. школа, 1983. – 17 с. 

9                        Караев Ж.У. Сущность технологии трехмерной методической системы обучения. – г. Алматы. 2014г. http://pttmso.info/ru/statia.htm. 

 

 

 

 

 

 

 


Мазмұны 

 

Кіріспе .............................................................................................................

І 1-сыныптағы «Математика» пәні бойынша қысқа мерзімді жоспарлаудың құрылымы .............................................................................

ІІ 1-сыныптағы «Математика» пәнінің қысқа мерзімді жоспарларындағы сабақтар мазмұндарын жоспарлаудың әдістемелік тәсілдері .......................................................................................................... 3

 

5

 

 

12

III    Қысқа    мерзімді    жоспарды    сабақтарда    пайдалану    бойынша

 

әдістемелік ұсыныстар ...................................................................................

18

Қорытынды ......................................................................................................

24

Пайдаланған әдебиетер ..................................................................................

25

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение  

 

В стратегии «Казахстан-2050» Глава государства отметил: «Необходимо также уделить большое внимание функциональной грамотности наших детей, в целом всего подрастающего поколения. Это важно, чтобы наши дети были адаптированы к современной жизни» [1]. 

Как видно, в стратегии развития страны в целом, и в созвучной с ней стратегии развития системы образования основная задача – обеспечение высокого уровня качества образования. 

В настоящее время в рамках обозначенных приоритетных направлений развития образования и науки Республики Казахстан ведется огромная работа по обновлению содержания образования. Основная цель обновления – это повышение качества среднего образования. 

В современных условиях школа должна воспитывать, обучать и развивать высоконравственную, творческую, критически мыслящую личность, способную непрерывно повышать собственный уровень образования и культуры, приносить пользу себе и обществу, и быть успешной в постоянно меняющемся мире [2]. 

Работа по обновлению содержания среднего образования с учетом опыта Назарбаев Интеллектуальных школ, как обозначено в приоритетных направлениях развития образования и науки на 2014-2016 годы, ведется в двух направлениях:  

1)           с 2016 года обучение по обновленным ГОСО и учебным программам по всем предметам с 1 класса; 

2)           частичное обновление 11-летней школы [3]. 

К учебной программе прилагаются учебные планы рекомендательного характера, состоящие из долгосрочного, среднесрочных и краткосрочных планов на каждый класс [2]. В отличие от учебной программы учебные планы носят рекомендательный характер, поэтому учитель может адаптировать виды деятельности и подобрать свои альтернативные ресурсы, которые соответствуют интересам, уровню, потребностям и возрастным особенностям учащихся.  

Между долгосрочными, среднесрочными и краткосрочными планами существует очень тесная взаимосвязь [4]. Планирование предполагает выбор средств и способов достижения целей педагогического процесса, последовательность действий субъектов в осуществлении намеченного, сроков выполнения. Планирование призвано обеспечить заинтересованность всех участников педагогического процесса и учет отдаленных результатов деятельности.  

В этой связи определяющими в формулировке цели преподавания и обучения должны стать вопросы: какими знаниями должны, на Ваш взгляд, обладать ученики? какие ключевые идеи должны понять ученики? какие вопросы должны быть исследованы и проанализированы учениками? При этом результаты обучения должны быть ориентированы на ученика.  

Долгосрочное      планирование      осуществляется   лицами       и       органами, формирующими политику в сфере образования и школьной администрацией. На стадии разработки долгосрочного плана определяют: общие принципы развития образования (концепцию её развития); главное направление и программы развития; содержание и последовательность осуществления важнейших мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных образовательных целей.  

В долгосрочном плане отражаются темы обучения на один учебный год.

Распределение часов внутри разделов можно варьировать по усмотрению учителя [5]. 

Среднесрочное планирование обычно осуществляется группой учителей или отдельно взятым учителем, структурирующими учебную программу в последовательную серию уроков. Среднесрочное планирование конкретизирует ориентиры, определенные долгосрочным планом, и осуществляется на более короткий период. В среднесрочных планах формулируют основные задачи на установленный период. В нем отражаются темы обучения на каждую четверть или раздел. Распределение часов внутри разделов можно варьировать по усмотрению учителя.  

В среднесрочных планах, базируясь на системе целей и подходах к обучению, даются рекомендации для учителя по проведению занятий по темам и разделам, организации учащихся на уроках, а также ресурсы (интернет, тексты, упражнения, видео- и аудиоматериалы и др.). 

Краткосрочные планы включают конкретные методические рекомендации к планированию содержания уроков по предмету. Иначе говоря, краткосрочное планирование включает конкретные способы использования ресурсов, необходимых для достижения целей, определенных в среднесрочных и долгосрочных планах. Краткосрочный план – или план урока – составляется учителем самостоятельно по примерному шаблону, представленному в конце среднесрочного плана.  

Планирование уроков содействует пониманию учителями: для кого планируется серия последовательных уроков, чему необходимо научить и какой метод оценивания необходимо использовать. Краткосрочный план включает в себя цели урока, задачи урока, используемое оборудование и план – конспект. В идеале каждый пункт урока может быть просчитан по минутам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Структура краткосрочного планирования по предмету «Математика» в 1 классе 

 

Только при грамотном планировании учебной работы учитель может правильно организовать учебный процесс, рационально рассчитывать свое время, разумно использовать учебники, различные учебные и наглядные пособия с учетом требований учебных программ, что позволяет максимально вовлекать практически всех учеников класса в воспитательный процесс, прогнозировать и учитывать результаты своей работы. Все это неизменно положительно сказывается на росте авторитета учителя в ученической среде, а также у родителей учеников. 

Необходимым условием эффективности процесса обучения в школе, как и всякой сознательной и целенаправленной деятельности, если она представляется сложной и продолжительной, является планирование. Оно заключается в обоснованном предвидении процесса и результата деятельности на основе проекта действий, предусматривающих перечень предстоящих заданий, выполняемых в установленные сроки, методы и средства реализации этих заданий, исполнителей, способы контроля и оценки полученных результатов.  

Планирование – это постановка реальной и конкретной цели и определение шагов ее реализации во времени с учетом возможностей (личных, тех, от кого это зависит) и объективных обстоятельств. При изменении объективных обстоятельств или возможностей происходит корректировка плана. 

Планирование – это совокупность действий, таких как исследование, аналитика и другие, с целью нахождения комплекса решений, направленных на достижение какой-либо личности, организации, ряда организаций или всех граждан и организации в регионе, стране или в мире поставленных перед собой целей [6]. 

Между долгосрочными, среднесрочными и краткосрочными планами существует очень тесная взаимосвязь [4], так как общие цели планирования заключаются в следующем:  

-  организация последовательности этапов работы;  

-  определение цели преподавания и обучения каждого урока;  

-  утверждение методики измерения результатов преподавания и обучения;  

-  определение задач обучения и преподавания с целью достижения ожидаемых результатов;  

-  обеспечение целенаправленной положительной динамики на протяжении всех этапов обучения;  

-  стратегическое планирование с целью вовлечения в процесс обучения всех учащихся.  

Краткосрочный план составляется на основе среднесрочного плана на один урок по определенной теме, т.е. это есть поурочный план. 

Традиционно урок определяется как «целостный, завершенный, ограниченный во времени, образовательный процесс, в котором учебная работа проводится с постоянным составом учащихся». Такому уроку присуща следующая совокупность признаков: 

-  наличие определенных образовательных (обучение и развитие) и воспитательных целей; 

-  отбор конкретного учебного материала, соответствующего поставленным целям; 

-  подбор средств и методов обучения, способствующих достижению поставленных целей; 

-  организация учебной деятельности детей. 

Современный урок рассматривается не как статичная, но как «вариативная», постоянно развивающаяся, коллективно-индивидуальная организационная форма взаимодействия учителя и ученика. Урок – результат творчества всех участников учебного процесса. 

Всякий урок имеет свой состав – этапы, компоненты, и своё определенное строение – структуру. 

Внешняя структура урока представляет собой последовательность этапов урока (его составных частей). Урок математики в начальной школе может иметь такую структуру:

I       этап. Организация класса (оргмомент). 

II    этап. Актуализация ранее усвоенных знаний и умений (повторение). 

IIIэтап. Формирование новых знаний и умений (изучение нового материала). 

IV                        этап. Применение полученных знаний и умений (решение учебных задач). 

V   этап. Итоги урока. 

Согласно среднесрочному плану ниже приводится структура краткосрочного плана.  

 

Краткосрочный план 

 

Поурочный план 

 

Прежде чем планировать, просмотрите ваш среднесрочный план. Ваши поурочные планы должны разрабатываться согласно среднесрочному плану, с внесением корректировок в силу необходимых последних нововведений в преподавании и обучении. 

 

Урок: Часть 1.4B  

 

Школа:  

Дата:  

 

Имя учителя:  

Класс:  

 

Количество присутствующих:  

Количество отсутствующих:  

Цели обучения, затрагиваемые на данном уроке  

1.4.2.3: проводить сбор данных, систематизировать и составлять пиктограммы и столбчатые диаграммы.  

 

Цели урока  

Все учащиеся будут:  

                    собирать ответы из данных обзорных вопросов;  • показывать результаты в виде пиктограммы, используя стикеры в соответствии 1:1;  

                    самостоятельно исследовать и создавать пиктограмму  

Многие учащиеся будут:  

                    проводить исследования, используя соответствующие категории;  

                    строить точную пиктограмму на основе полученных результатов;  

                    интерпретировать пиктограмму, чтобы объяснить число сделанного выбора  

Некоторые учащиеся будут:  

                    интерпретировать результаты, например, сравнивая только количество выбора;  

                    интерпретировать готовые пиктограммы и объяснять, что они показывают  

Языковые цели  

Учащиеся могут:  

• формулировать вопросы, чтобы найти данные для пиктограммы и объяснять, какую информацию показывает пиктограмма  

Предметная лексика и терминология:  

обзор, вопросы, результаты  Пиктограмма показывает ...  

Серия полезных фраз для диалога/письма  

 Обсуждение:  

Какой фрукт выбрали большинство учащихся, т.е какой фрукт был наиболее популярным?  

Какие вопросы еще могут быть? Почему мы задали этот вопрос?  

Как Вы думаете, каким может быть результат?  

На что была бы похожа пиктограмма?  

Можешь ли ты сказать почему…?  

… нам известно, что (например, фруктовый сок) более популярен, чем (например, чай)?  

Письмо:  

Напишите предложение, в котором сказано, что было наиболее популярным выбором, и что было наименее популярным выбором.  

Предшествующие

знания  

Навыки счета, комбинация / навыки сложения, точный рисунок и манипуляция  

План  

 

Планируемое время, минуты  

Запланированная деятельность

(впишите свои задания вместо указанных ниже)  

Ресурсы  

0-3 минуты  

 

 

 

 

4-6  

 

              Разминка, чтобы повторить счет и узнать о числе учащихся в классе в этот день: счет учащихся по порядку, каждый учащийся с четным порядковым числом хлопает в ладоши, повторите числа (четные), на которые хлопали. В конце спросите, сколько всего учащихся сегодня в классе.  

              Деятельность для размышления – сколько еще учеников нам бы необходимо, чтобы довести общее количество до полного десятка? Какое число это может быть? Как могли бы вы продемонстрировать это (считая пальцы, используя кубы и т.д.)  

Кубы, которые можно собрать в колонны по 10, чтобы смоделировать решение.  

Середина  

7-11  

 

 

 

12-24  

 

 

 

 

 

 

 

25-30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-35  

 

              Напомните учащимся нашу тему «Еда и напитки» и скажите, что мы собираемся узнать о любимых фруктах. Объясните идею обзора, и что мы попытаемся представить результаты так, чтобы все видели. Спросите, слышали ли учащиеся об опросах по телевидению.  

              Дайте корзину, содержащую пластмассовые фрукты – яблоко, апельсин, банан, землянику. Каждый ученик выбирает фрукт и передает корзину.  

              Сделав выбор, ученик добавляет картину того фрукта к построенной колонке. Для этого может быть использована интерактивная доска.

Либо картины фруктов, прикреплены на стену.  

              Обсудите, как получилась пиктограмма. Какие самые популярные фрукты? Как мы об этом узнали?   Был ли записан выбор каждого ученика? Как мы можем проверить?   Спросите учащихся, могут ли они задать другие вопросы. Если их идеи не

Маленькая корзина, с пластмассовыми фруктами, например, банан, яблоко, апельсин, земляника.  

 

 

 

Интерактивная доска, настроенная с изображениями фруктов, которые перемещаются или картинки с изображением фруктов, которые можно прикрепить на флипчарт.  

 

 

приводят к обсуждению исследования, спросите, что еще можно положить в корзину? Какие другие вещи предпочитают люди? Что еще можно спросить о нашей корзине фруктов?   Спросите – Как вы думаете, какой будет результат? На что будет похожа пиктограмма?  

 Объясните, что на следующем уроке они будут работать в небольших группах и проводить свой собственный опрос. Они должны подумать о вопросе, который они собираются задать, и какие ресурсы они будут использовать. (объекты, чтобы выбирать, картины для пиктограммы и т.д.)  

 

Конец  35-40  

              Покажите предварительно подготовленные пиктограммы. Объясните, что первая пиктограмма сделана другим классом. Запись чего они делали? Что Вы можете сказать об их выборе?  

              Покажите вторую пиктограмму и попросите, чтобы учащиеся обсудили в парах, что она собой представляет. Получив обратную связь, продолжайте обсуждение.  

 

Предварительно подготовленная «фруктовая пиктограмма» на интерактивной доске.  

Готовая пиктограмма, изображающая автомобиль,

автобус, и т.д., на интерактивной доске  

Дополнительная информация  

 

Дифференциация – Как вы планируете помогать учащимся? Какие задания вы планируете давать более способным ученикам?  

Оценивание – как вы планируете

отслеживать прогресс/знания учащихся?  

Межпредметные связи

«Самопознание»  

«ИКТ»  

Ценности  

Менее уверенным учащимся необходима будет поддержка при их выборе и расположении их картин на пиктограмме  

Продолжение проверки понимания процедуры, особенно в тех моментах, когда мы анализируем когда записан выбор всех учащихся.  

    Сбор и показ данных производится во всех предметах образовательной программы.  

    Прямая связь с темой «Еда и напитки»  

    ИCT – использование

Дайте более способным учащимся более стимулирующие вопросы в обсуждении пиктограммы  

Интерпретация учащимися пиктограмм в заключительной части урока покажет любые неправильные представления  

интерактивной доски  

Совместное исследование поддерживает ценности образования  

Рефлексия Были ли цели обучения/урока достижимыми?  Чему сегодня научились учащиеся?  Какой была атмосфера обучения?  

Успешными ли были действия по дифференциации между учащимися?  Придерживался ли я временного графика? Какие отступления от плана я сделал и почему?  

 

Используйте это место для записи ваших наблюдений по уроку. Ответьте на вопросы о вашем уроке, написанные в левом столбике.  

 

 

Итоговое оценивание  

 

 

Назовите два наиболее успешных момента (как преподавания, так и обучения)?  

 

1:  

2:  

 

 

Назовите два момента, которые бы способствовали улучшению урока (как преподавания, так и обучения)?  

 

1:  

2:  

 

 

Что нового я узнал о классе и его отдельных учащихся и как это отразится на проведении моего следующего урока?  

 

Так, педагоги справедливо подчеркивают, что планирование обеспечивает четкую логическую последовательность в работе учителя и учащихся, позволяет правильно соотносить факты и обобщения в мыслительной работе школьников и усваивать материал на основе осознания важных и типичных показательных фактических данных, будет иметь большое значение для выработки у них научного мировоззрения [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Методические подходы к планированию содержания уроков в краткосрочных планах предмета «Математика» в 1 классе 

 

В контексте планирования интересны идеи Ю.К. Бабанского, разработавшего концепцию оптимизации педагогического процесса как научно-обоснованного выбора и реализации методики его осуществления, которая позволяет получить наилучшие результаты при минимально необходимых затратах времени и усилий учителей и учащихся. Ю.К. Бабанский, в частности, считал процесс обучения оптимальным, если он отвечает следующим критериям: 

а) содержание, структура и логика функционирования процесса обучения обеспечивают эффективное и качественное решение задач образования, воспитания и общего развития школьников в соответствии с требованиями государственных учебных программ на уровне максимальных учебных возможностей каждого школьника (но не ниже, чем на «удовлетворительно»); 

б) поставленные цели достигаются без превышения расходов времени, отведенного действующим учебным планом для классных занятий, а также без превышения максимальных норм времени, установленных школьной гигиеной для домашних занятий учащихся и учителей [8]. 

Переход от знаниевой парадигмы (передача знаний, умений, навыков) к компетентностной меняет акценты от содержания к целеполаганию. В связи с этим опредмеченными целями являются ожидаемые результаты обучения. В обновленных учебных программах ожидаемые результаты образуют многоуровневую систему краткосрочных целей обучения. Ожидаемые результаты обучения спроектированы по таксономии Блума в следующей таблице.  

 

Таблица 1 – Таксономия Бенджамина Блума 

Основные категории учебных целей  

Характеристика результатов  

1

2

Знание. Эта категория обозначает запоминание и воспроизведение изученного материала. Речь может идти о различных видах содержания – от конкретных фактов до целостных теорий. Общая черта этой категории – припоминание соответствующих сведений.  

-                     знает употребляемые термины; 

-                     знает конкретные факты; 

-                     знает методы и процедуры;  - знает основные понятия; 

-                     знает правила и принципы.  

Понимание. Показателем способности понимать значение изученного может служить преобразование (трансляция) материала из одной формы выражения в другую, «перевод» его с одного «языка» на другой (например, из словесной формы - в математическую). В качестве показателя понимания может также выступать интерпретация материала учеником (объяснение, краткое изложение) или же предположение о дальнейшем ходе явления, событий (предсказание последствий, результатов). Такие учебные результаты превосходят простое запоминание материала. 

-                     понимает факты, правила и принципы;  

-                     интерпретирует словесный материал;  

-                     интерпретирует схемы, графики и диаграммы;  

-                     преобразует словесный материал в математические выражения; 

-                     предположительно описывает будущие последствия, вытекающие из имеющихся данных. 

Продолжение таблицы 1  

1

2

Применение. Эта категория обозначает умение использовать изученный материал в конкретных условиях и новых ситуациях. Сюда входит применение правил, методов, понятий, принципов, законов, теорий. Соответствующие результаты обучения требуют более высокого уровня владения материалом, чем понимание.  

-                     использует понятия и принципы в новых ситуациях;  

-                     применяет законы, теории в конкретных практических ситуациях;  

-                     демонстрирует правильное применение метода и процедуры.  

Анализ. Эта категория обозначает умение разбить материалы на составляющие так, чтобы ясно выступала его структура. Сюда относится вычленение частей целого, выявление взаимосвязей между ними, осознание принципов организации целого. Учебные результаты характеризуются при этом более высоким интеллектуальным уровнем, чем понимание и применение, поскольку требуют осознания как содержания учебного материала, так и его внутреннего строения.  

-                     выделяет скрытые (неявные) предложения; 

-                     видит ошибки и упущения в логике рассуждения;  - проводит различия между фактами и следствиями;  

-                     оценивает значимость данных. 

Синтез. Эта категория обозначает умение комбинировать элементы так, чтобы получить целое, обладающее новизной. Таким новым продуктом может быть сообщение (выступление, доклад), план действий или совокупность обобщенных связей (схемы для упорядочения имеющихся сведений). Соответствующие учебные результаты предполагают действие творческого характера с акцентом на создание новых схем и структур.  

-                     пишет небольшое творческое сочинение; 

-                     прилагает план проведения эксперимента; 

-                     использует знания из различных областей, чтобы сравнить план решения той или иной проблемы. 

Оценка. Эта категория обозначает умение оценивать значение того или иного материала (утверждения, художественного произведения, исследовательских данных) для конкретной цели. Суждения ученика должны основываться на четких критериях. Критерии могут быть как внутренними (структурными, логическими) так и внешними (соответствие намеченной цели). Критерии могут определяться самим учащимся, или задаваться ему извне (например, учителем). Данная категория предполагает достижение учебных результатов по всем предшествующим категориям плюс оценочные суждения, основанные на ясно очерченных критериях.  

-                     оценивает логику построения материала в виде письменного текста; 

-                     оценивает соответствие выводов имеющимся данным; 

-                     оценивает значимость того или иного продукта деятельности, исходя из внешних критериев качества. 

 

Изменен также и принцип проектирования содержания по каждому учебному предмету: линейный принцип сменился принципом спиральности, то есть постепенного наращивания знаний и умений, как по вертикали, так и горизонтали (усложнение навыков по темам и по классам). В связи с этим следует учитывать положенный в основу построения содержания учебной программы принцип спиралевидного расположения учебного материала для его изучения, а также структурирование содержания материала через изучение рекомендованных межпредметных сквозных тем по классам и четвертям [4]. 

Согласно таксономии Блума, как было представлено выше, на уроках следует использовать задания приведенные в таблице 2, описывающие когнитивные навыки учащихся [9]. 

 

Таблица 2 – Примерные задания по технологии Ж. Караева 

 

Вид ы

Содержание

Примерные       задания

(учебные цели)

Уровн и

познания

 

1

2

3

4

 

З

Н

А

Н

И

Е

Направлены на проверку запоминания через повторение или узнавание информации; вспоминание информации и материала: выполнить тестовые задания, вставить пропущенные знаки, выучить наизусть, повторение правил и определений, привести порядок применения 

Определить, повторить, отметить, перечислить, вспомнить, назвать,

соотнести, подчеркнуть 

Н и з

к и й

 

П

О

Н

И

М

А

Н

И

Е

Перенос информации в другую, знакомую, систему, определение путей передачи другим запомненной информации. Описание сходств, различий и результата, сопоставление. 

Делится на четыре группы: 

1.                  Объяснение (интерпретация) – определение основной идеи и ее внутренней взаимосвязи; сюда можно отнести вопросы «Как?», «Почему?», задания «Сравните», «Укажите разницу» и др. 

2.                  Перевод (трансформация) – перевод идей в знакомую знаковую систему или форму с сохранением смысла: прочесть график, объяснить рисунок, пояснить своими словами.  3. Примеры – показывают, что мысль, информация поняты правильно. 

4. Определение – передача содержания термина или понятия своими словами, резюмирование определений знакомыми и понятными словами (не повторение приведенного определения).  

Перевести, переформулировать, описать,         распознать, объяснить,     выразить, отличить,       расставить, докладывать,             рассказать, прочесть             график, объяснить             рисунок, пояснить своими словами, сравнить, указать разницу, сопоставить, привести

пример 

С р е

д н и й

 

П

Р

И

М

Е

Н

Е

Н

И

Е 

Использование или применение информации для решения какой-либо проблемы. Ученик/студент должен без помощи учителя/преподавателя самостоятельно решить незнакомую проблему. Учитель/преподаватель должен обратить внимание не только на правильность решения, но и на сам процесс решения; потому что пути решения могут быть важнее самого решения. 

Интерпретировать, применить, присоединить, использовать, показать (принципы и порядок работы), выполнить с соблюдениями правил (сыграть роль), попрактиковать, иллюстрировать, прибегнуть к идеям (использовать идеи), показать письменно, упорядочить, указать схематически 

С р е

д н и й

 

Продолжение таблицы 1  

1

2

А

Н

А

Л

И

З

 

Деление исследуемого объекта на составляющие части с целью определения его структуры, а также выявление скрытых смыслов. Ученик/студент выясняет и понимает, как работают различные части и как они ведут к результату (Анализ отличается от понимания более глубокой переработкой и усвоением информации).  Виды аналитических вопросов и заданий: 

1. Выяснение сути; 2. Выявление подтекста; 3. Мотивация. 

1.                  Выяснение сути – разделение на составные части (для того, чтобы показать связь между основными понятиями информации, ученики/ студенты должны выйти за ее пределы), развитие высказанной мысли. 

2.                  Выявление подтекста – требует выявить связь между двумя заключениями /могут быть приведены решения, ассоциации, причины и следствия, не указанные прямо/.  

3.                  Мотивация – выяснение причин.

Ученик/студент выявляет прямые и скрытые смыслы и действия, защищает свои взгляды с помощью аргументов. 

Выделить, анализировать, разделить, оценить, вычислить, проэкспериментировать, протестировать, сравнить, противопоставить, критиковать, диаграммировать, проинспектировать, дебатировать, инвентаризовать, расспросить, соотнести части, решить, экзаменовать, категоризировать, разделить на части, выявить причины и

следствия, аргументировать, выявить скрытый смысл 

В ы с

о к и й

С

И

Н

Т

Е

З

Творческое объединение элементов с целью создания нового содержания. Конструирование новой модели (структуры) на основе собственного опыта с использованием предположения, условностей, возможностей. 

Виды работ и результаты: 

1.                  Творческие жанры. 

2.                  Составление плана или проведение опыта. 

3.                  Результаты, основывающиеся на абстрактных понятиях. 

Составить, планировать, предложить, создать, сформулировать, расставить, собрать, подобрать, сконструировать, сотворить, установить, организовать, устроить, подготовить, написать 

В ы с

о к и й

О

Ц

Е

Н

К

А

Принятие решения и защита собственной точки зрения по спорной и полемичной теме. Ученики/студенты должны сформулировать и передать свои мысли, идеи, выводы и обосновать их. На этом уровне применяются конкретные, системные и обоснованные стандарты.  

Рассудить, взвесить, оценить, прорейтинговать, сравнить, пересмотреть, расставить, отобрать, выбрать, измерить, аргументировать «за» и

«против» 

В ы с

о к и й

 

Последовательность и количество промежуточных (рабочих) этапов урока могут быть произвольными.  

Внутренняя структура урока – это система учебных заданий, в процессе которых формируются знания, умения и навыки учащихся. От того, какие задания подбирает учитель, в какой последовательности их выстраивает, как организует деятельность детей, какие методические приёмы и средства использует для их выполнения, зависит достижение целей обучения; степень активности и самостоятельности учащихся. 

Важно чередовать устные и письменные формы работы. Кроме того, следует учитывать уровень сложности задания. Это необходимо для определения времени на его выполнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Методические рекомендации по использованию краткосрочного плана на уроках 

 

Планирование жизни по системе управления времени Бенджамина Франклина применяют многие успешные люди, руководители и специалисты. Но считается, что эта система будет полезна любому человеку, который задумывается об эффективности своей жизни и мечтает о многом. 

Прежде чем приступить к среднесрочному планированию, учителю нужно ознакомиться с интересной системой планирования – системой управления временем, которую создал Бенджамин Френклин. Система Франклина «направлена вперед» – она работает с тем, что должно быть сделано. Глобальная задача дробиться на подзадачи, те – на ещё более мелкие подзадачи. Визуально эту систему можно отобразить в виде ступенчатой пирамиды, а процесс её применения – как процесс строительства этой пирамиды. 

В адаптированном для педагогического процесса виде эту систему можно отобразить в виде ступенчатой пирамиды, которая соответствует пирамиде «Обучающей схемы» личности из руководства учителя. Убеждения, установка, решения, действия. 

Основание пирамиды – педагогические ценности учителя. Переосмысление ценностей учителя возможно произойдет на 1 этаже пирамиды во время знакомства с главной идеей программы повышения квалификации учителей Казахстана – научить детей учиться. Теперь педагогическая ценность учителя, это личность ученика, а не тот результат, к которому он придет, чтобы знания были получены детьми и опирались на них жизненный опыт. Это и есть убеждения, которые укрепляют установки, принятия решений и действия. 

Следующий этап – учитель должен решить, чего он хочет добиться. «Выбор достойной цели», т.е. установка. Установка учителя, цель среднесрочного планирования: чтобы ученик умел, как индивидуально, так и коллективно: анализировать информацию, сортировать ее для решения заданной задачи, выявлять ключевые проблемы, рассуждать на разных уровнях критического мышления и развивать коммуникативные умения. 

Третий этаж пирамиды – среднесрочный план с указанием конкретных целей и конкретных сроков. «Что может сделать учитель в ближайшие недели или месяцы, чтобы достичь той или иной цели? Это принятие решений. 

Четвёртый этаж – краткосрочный план. Составляется он на основе среднесрочного плана, это план учителя на один урок.  

Опираясь на эту пирамиду, будет проходить планирование всей работы, деятельности учителя.  

Планирование урока – это определение темы, целей, содержания урока; методов, приемов, форм организации деятельности детей на уроке; средств обучения. Причем, определяющим элементом планирования урока является постановка целей урока, которые, в свою очередь, зависят от того, что дети знают о намеченном для изучения объекте и что они умеют к моменту знакомства с этим объектом. 

Цель урока определяет его содержание (внутреннюю структуру урока, т.е.

задания в процессе выполнения, которых будут реализованы намеченные цели). 

Методические приемы, рациональные формы организации учебной деятельности, помогающие учителю раскрыть математическую сущность изучаемого объекта, призваны обеспечить достижение намеченных целей на возможно более высоком качественном уровне. 

План – это заранее намеченная система мероприятий, предусматривающая порядок (последовательность) и время выполнения заданий, соответствующих намеченным целям. 

Содержание плана: 

-  тема урока (объект изучения); 

-  цели урока (мотив учебной деятельности, ее предполагаемый результат), учебные задания, каждая из которых сопровождается информацией о методах, формах и средствах, обеспечивающих их выполнение учащимися; 

-  образцы выполнения заданий в той последовательности, в которой они будут выполняться детьми на уроке. 

Согласно среднесрочному плану из раздела «Расположение и направление объектов» на тему «Изучение линий и фигур» предлагается вариант краткосрочного плана из опыта учителя «Назарбаев Интеллектуальной школы» г. Кокшетау Бугаенко Е.И. 

 

План урока 

 

Урок: 

Раздел: Расположение и направление объектов  Изучение линий и фигур 

Школа: НИШ ФМН г.Кокшетау 

Дата: 

Имя учителя: Бугаенко Е.И. 

Класс: 1 С

Количество присутствую щих: 

Количество отсутствующих: 

Цели обучения, затрагиваемые на данном уроке 

ГВ1.1 Чертить отрезки, прямые, геометрические фигуры - описывать расположение, направление и расстояние между предметами окружающего мира.  

Цели урока 

Все учащиеся будут: 

чертить отрезки, прямые, геометрические фигуры с помощью учителя 

Многие учащиеся будут: 

чертить отрезки, прямые, геометрические фигуры самостоятельно 

Некоторые учащиеся будут:  

              чертить отрезки, прямые, геометрические фигуры самостоятельно 

              определять направление и расположение  

 

Языковые цели 

              Учащиеся могут: 

              следовать инструкциям, чтобы создавать фигуры и точно размещать их 

              определять направления: слева, справа 

              что справа / слева от квадрата? 

              у какой фигуры есть четыре стороны? 

              можете ли вы сказать почему…? 

Предшествующие знания 

Геометрические фигуры, треугольник, квадрат, прямоугольник, точка, отрезок 

План 

Планируемое время, минуты 

Запланированная деятельность (впишите

свои задания вместо указанных ниже) 

Ресурсы 

0-3 минуты 

              Утренний круг. 

              Мозговой штурм по

теме  

              Учащиеся называют слова по теме.  Что означает слово «геометрия». 

              Геоме́трия (от др.-греч.

γῆ - Земля и μετρέω - «измеряю») 

              Сообщение темы  Какие цели для себя на урок вы поставите?  

http://ru.wikipedia.org/ 

карточка с точками интерактивная доска  программа «Геогебра». 

Середина 

7-11 

 

 

 

12-24 

 

 

 

 

 

 

 

25-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) Как вы думаете, почему именно геометрические фигуры станут темой урока?  

(Г) Обсуждение в группах  Вывод детей: 

Вокруг нас везде геометрические фигуры  Учитель: Что мы можем делать с геометрическими фигурами?  Ответы детей  А с какой фигурой ассоциируете вы себя?

(объясните свой ответ)  (И) Ответы учащихся.  - Я приглашаю вас совершить увлекательное путешествие в страну Геометрии. 

(К) Задание в тетради  Поставьте в тетради точку.

Проведите отрезок. Затем

Ноутбуки. 

Презентация с геометрическими фигурами. 

 

 

 

 

 

31-35 

 

через эту точку проведите прямую линию, луч. 

Получилось ли у вас это

 

Ответы учащихся. Работа по презентации.  Какой путь короче?  (П) (обсуждение - доказательство) Ребята рассуждают, затем приводят доказательства. По прямой можно идти бесконечно, у луча есть начало, но нет конца, можно продолжать движение бесконечно в одну сторону. Самый короткий путь - отрезок, у него есть и начало, и конец.

 (Г) Работа за

компьютерами Задание: Собери в портфель фигуры. Учащиеся вырезают фигуры на компьютере, затем помещают их в портфель (ребята работают на ноутбуке). Все группы работают в программе

Microsoft PowerPoint.

Взаимопроверка в группах. Какие фигуры поместили в разные портфели? По какому принципу отбирали фигуры?

(Д) Работа на интерактивной доске. В программе «Геогебра» показаны фигуры на интерактивной доске. Задание: Помести треугольник справа от квадрата, а пятиугольник

- слева. 

Несколько учеников работают у доски.

 

 

 

(И,ф) Задание: Соедини точки на листе А4. Получится квадрат, слева треугольник, справа прямоугольник.  

(И,ф) Задание: Измерь стороны квадрата Дифференциация  Усложнение задания для более успешных учащихся 

Измерь стороны квадрата и найди его периметр  Более успешные учащиеся могут успеть измерить стороны квадрата и найти периметр  

Если внимательно присмотреться, геометрические фигуры можно обнаружить повсюду. По дороге из школы, дома, в магазине - попробуйте их отыскать.  

 Разнообразие формы и цвета  

Нам подарила родная планета. 

А геометрия - это  

Наука о форме предмета  

 

Конец  37-40 

Как вы поработали на уроке?  

Что было для вас новым?  Выбери смайлик и наклей в тетрадь. Предлагаю продолжить любую фразу: 

      Сегодня я узнал … 

      Было интересно … 

      Было трудно … 

      Я выполнял задания … 

      Я понял, что … 

      Теперь я могу … 

      Я почувствовал, что … 

      Я приобрел … 

      Я научился … 

      У меня получилось …  

      Я смог … 

      Я попробую … 

      Меня удивило … 

Смайлики разноцветные с разной улыбкой  Карта рефлексии 

 

Урок дал мне для жизни … 

Мне захотелось …  

 

Дополнительная информация  

Дифференциация Как вы планируете помогать учащимся? Какие задания вы планируете давать более способным  

Оценивание – как вы планируете отслеживать прогресс/знания учащихся? 

Межпредметные связи 

«Самопознание» 

«ИКТ» 

Ценности  

              Менее уверенным учащимся необходима будет поддержка при построении геометрических фигур. 

              Дайте более способным учащимся больше самостоятельности при выполнении заданий 

              Работа в группе 

              Работа с фигурами на ноутбуке  Работа с геометрическими фигурами на А4:  Построение фигур и нахождение периметра 

              Связь с русским языком и литературой 

              ИCT – использование интерактивной доски 

Совместное исследование поддерживает ценности Назарбаев Интеллектуальной школы

Рефлексия  Были ли цели обучения/урока достижимыми?  Чему сегодня научились учащиеся? Какой была атмосфера обучения?  

Успешными ли были действия по дифференциации между учащимися?  Придерживался ли я временного графика? Какие отступления от плана я сделал и  почему? 

Цели урока были достижимы. Материал к уроку был подобран в соответствии с возрастными особенностями учащихся.

На уроке учащиеся научились строить геометрические фигуры. Определять свойства геометрических фигур. В начале урока ребята определили значение слова «геометрия» с помощью интернетресурсов.  Очень интересно прошла работа на интерактивной доске. Ребята перемещали фигуры, описывали их расположение, направление. Более успешные учащиеся самостоятельно работали над построением фигур, распределением их в разные группы. 

Все ребята справились с этой работой. На следующих уроках надо еще работать над построением геометрических фигур. При выполнении этой работы необходимо обратить внимание на менее успешных учащихся. 

Временной график урока был выдержан. 

 

Подобным образом можно составить краткосрочные планы на другие темы. 

 

 

Заключение 

 

Планирование учебной программы (долгосрочное планирование), как правило, осуществляется лицами, формирующими политику в сфере образования, а также школьной администрацией. Среднесрочное планирование осуществляется группой учителей, формирующей учебную программу в серию последовательных уроков, предпологающую интегрирование семи модулей уровневых программ в практику преподавания в классе. В свою очередь каждый учитель самостоятельно использует серию последовательных уроков в целях планирования отдельных уроков (краткосрочное планирование) для каждого конкретного класса. 

От обновления содержания образования зависит, сможет ли школа подготовить личность, способную активно, творчески мыслить и действовать, саморазвиваться интеллектуально, нравственно и физически. Обновленное содержание ориентировано на результаты обучения, которые проектируются с учетом краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей. 

Каждое задание в уроке прорабатывается по одной схеме: 

-  формулировка задания (что делать?); 

-  целепологание, мотивация (зачем это делать?); 

-  подготовка к выполнению (как делать?); 

-  выполнение задания; 

-  вывод о реализации цели;  - оценка результатов. 

В связи с этим учебные программы дополняют долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные планы. Все эти планы взаимосвязаны. В отличие от программы, которая является обязательной и регламентирующей, планы носят рекомендательный характер. Краткосрочные планы составляются самим учителем и носят индивидуальный характер. Учитель должен применять все три вида планов (долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные) в системе. Так, по предмету «Математика» особенностью обновления является развитие коммуникативных навыков (знание, понимание, применение, анализировать, синтезировать, оценивать). 

Данные навыки с учетом принципа спиральности и согласно таксономии Блума разворачиваются и усложняются от темы к теме, а также от класса к классу. Данные навыки представлены по четвертям, более подробно разворачиваются и сгруппированы в рамках одной четверти по разделам и темам. Более подробную реализацию они получают в краткосрочном планировании (план урока). При разработке краткосрочных планов важно придерживаться единой формы планирования. 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы  

 

1 Послание Президента Республики Казахстан – Лидера нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося государства» Астана, Акорда 14. 12. 2012 г. http://strategy2050.kz/ru. 

2 Проект Государственного общеобязательного стандарта начального образования. – Центр образовательных программ АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» - Астана, ЖК «Алатау», ВП-6, ул. Туркестан 2.

2014г. – 30 с. http://nis.edu.kz/ru/about/subsid/center-edu-pr/.  

3 План мероприятий по реализации приоритетных направлений развития образования и науки РК на 2014-2016 гг., утвержденный приказом Министра образования и науки РК № 9 от 13.01.2014 г. http://skocontrol.gov.kz/files/NPA/3-h%20letnii%20plan.doc. 

4 Центр педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы». Программа курсов повышения квалификации педагогических работников. Руководство для учителя. Третье издание. – 2014. - // www.cpm.kz. 

5 Проект учебного плана по предмету «Математика» (в рамках обновления содержания среднего образования 12-летней школы). 1 класс. – Центр образовательных программ АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» - Астана, ЖК «Алатау», ВП-6, ул. Туркестан 2. 2014г. http://nis.edu.kz/ru/about/subsid/center-edu-pr/.  

6 Васильев Ю.А. Школьный урок: сборник методических рекомендаций по конструированию учебного занятия. – г. Кызылкия, 2006 г. – 39 с. http://www.pandia.ru/text/77/105/328.php. 

7 Данилов М.А., Есипов Б.П. Дидактика. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1957.

– 409 с. 

8 Бабанский Ю.К., Поташник М.М. Оптимизация педагогического процесса: в вопросах и ответах. – Киев: Рад. школа, 1983. – 17 с. 

9 Караев Ж.У. Сущность технологии трехмерной методической системы обучения. – г.Алматы, 2014 г. http://pttmso.info/ru/statia.htm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Содержание 

 

Введение ............................................................................................................

I Структура краткосрочного планирования по предмету «Математика» в

1 классе ............................................................................................................... II Методические подходы к планированию содержания уроков в краткосрочных планах предмета «Математика» в 1 классе ..................... III Методические рекомендации по использованию краткосрочного плана на уроках ................................................................................................. 27

 

29

 

36

 

41

47


Заключение ........................................................................................................

Список использованной литературы ..............................................................      48 1-сыныптағы «математика» пәні бойынша қысқа мерзімді жоспарларды әзірлеудегі әдістемелік ұсыныстар 

 

Әдістемелік ұсыныстар 

 

Методические рекомендаций по разработке краткосрочных планов по предмету «математика» в 1 классе 

 

Методические рекомендации  

 

 

 

 

 

 

 

Подписано к печати 30.09.2014. Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная.  Печать офсетная. Гарнитура «TimesNewRoman». Усл. печ. л. 3,1. 

Тираж ______ экз.  

 

 

Министерство образования и науки Республики Казахстан  РГКП «Национальная академия образования им. И. Алтынсарина»  010000, г. Астана, ул. Орынбор, 4, БЦ «Алтын Орда», 15 этаж. 

 

 

 

Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Астана 2014 Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы Ғылыми кеңесімен баспаға ұсынылды (2014 жылғы 26 қыркүйект ің № 8 хаттама)

Астана 2014 Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы Ғылыми кеңесімен баспаға ұсынылды (2014 жылғы 26 қыркүйект ің № 8 хаттама)

Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы, 2014

Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы, 2014

Жоспарлау педагогикалық үдерістің мақсаттарына жету әдістері мен тәсілдерін таңдауды, белгіленген орындау мерзімін жүзеге асыруда субъектілердің әрекеттері реттілігін болжайды

Жоспарлау педагогикалық үдерістің мақсаттарына жету әдістері мен тәсілдерін таңдауды, белгіленген орындау мерзімін жүзеге асыруда субъектілердің әрекеттері реттілігін болжайды

Сабақтарды жоспарлау мұғалімдердің сабақтар тізбектері сериясының кім үшін жоспарланатыны, не нәрсеге үйрету қажет және бағалаудың қандай әдісін пайдалану қажет екенін түсінуге көмектеседі

Сабақтарды жоспарлау мұғалімдердің сабақтар тізбектері сериясының кім үшін жоспарланатыны, не нәрсеге үйрету қажет және бағалаудың қандай әдісін пайдалану қажет екенін түсінуге көмектеседі

Мұның барлығы оқушылардың ортасында және олардың ата-аналарының арасында мұғалім беделінің өсуіне оң ықпал етеді

Мұның барлығы оқушылардың ортасында және олардың ата-аналарының арасында мұғалім беделінің өсуіне оң ықпал етеді

Бұл формада оқу-тәрбие процесінің барлық компоненттері – мақсат, мазмұн, құралдары, әдістері, ұйымдастыру, басқару қызметі және оның барлық дидактикалық элементтері қарастырылады

Бұл формада оқу-тәрбие процесінің барлық компоненттері – мақсат, мазмұн, құралдары, әдістері, ұйымдастыру, басқару қызметі және оның барлық дидактикалық элементтері қарастырылады

Сабақ – оқу үдерісіне қатысушылардың барлығының шығармашылық нәтижесi

Сабақ – оқу үдерісіне қатысушылардың барлығының шығармашылық нәтижесi

Сабақ жоспары Сабақты жоспарлаудан бұрын өз орта мерзімді жоспарыңызды қараңыз

Сабақ жоспары Сабақты жоспарлаудан бұрын өз орта мерзімді жоспарыңызды қараңыз

Тілдік мақсаттар Оқушылар: • пиктограмма үшін мәліметтерді табу және пиктограмма қандай мәліметтер білдіріп тұрғанын түсіндіру үшін сұрақтарды тұжырымдайды

Тілдік мақсаттар Оқушылар: • пиктограмма үшін мәліметтерді табу және пиктограмма қандай мәліметтер білдіріп тұрғанын түсіндіру үшін сұрақтарды тұжырымдайды

Ортасы 7-11 12-24 25-30 31-35 •

Ортасы 7-11 12-24 25-30 31-35 •

Кері байланыс алған соң талқылауды әрі қарай жалғастырыңыз

Кері байланыс алған соң талқылауды әрі қарай жалғастырыңыз

Рефлексия Сабақ мақсаттары/оқыту мақсаттары қолжетімді, шынайы болды ма?

Рефлексия Сабақ мақсаттары/оқыту мақсаттары қолжетімді, шынайы болды ма?

Математика» пәнінің қысқа мерзімді жоспарларындағы сабақтар мазмұндарын жоспарлаудың әдістемелік тәсілдері

Математика» пәнінің қысқа мерзімді жоспарларындағы сабақтар мазмұндарын жоспарлаудың әдістемелік тәсілдері

Білім парадигмасынан (білім, білік, дағдыларды беру) құзыреттілік парадигмасына өту мазмұннан мақсатты тұжырымдауға басымдық береді

Білім парадигмасынан (білім, білік, дағдыларды беру) құзыреттілік парадигмасына өту мазмұннан мақсатты тұжырымдауға басымдық береді

Түсiнудің көрсеткiші оқушының материалды түсiндiруі (түсiндiрме, қысқаша мазмұндама) немесе құбылыстың, оқиғаның онан әрі барысы туралы жорамал (салдарын, нәтижесін алдын ала болжау) болуы мүмкiн

Түсiнудің көрсеткiші оқушының материалды түсiндiруі (түсiндiрме, қысқаша мазмұндама) немесе құбылыстың, оқиғаның онан әрі барысы туралы жорамал (салдарын, нәтижесін алдын ала болжау) болуы мүмкiн

Бағалау. Бұл категория нақты мақсаттар үшін қандай да бір материалдың (бекіту, көркем шығармалар, зерттеу мәліметтері) маңызын бағалау білігін көрсетеді

Бағалау. Бұл категория нақты мақсаттар үшін қандай да бір материалдың (бекіту, көркем шығармалар, зерттеу мәліметтері) маңызын бағалау білігін көрсетеді

Б І Л У Қайталау немесе ақпаратты тану арқылы есте сақтауды тексеруге бағытталған; ақпарат пен материалды еске түсіру: тест тапсырмаларын орындау, таңбадан кеткен қателерді түзету,…

Б І Л У Қайталау немесе ақпаратты тану арқылы есте сақтауды тексеруге бағытталған; ақпарат пен материалды еске түсіру: тест тапсырмаларын орындау, таңбадан кеткен қателерді түзету,…

О Л Д А Н У Қандай да бір проблеманы шешу үшін ақпаратты пайдалану немесе қолдану

О Л Д А Н У Қандай да бір проблеманы шешу үшін ақпаратты пайдалану немесе қолдану

Ж И Н А Қ Т А

Ж И Н А Қ Т А

Сабақтың аралық (жұмыс) кезеңдерiнің бірізділігі мен саны еркін болуы мүмкін

Сабақтың аралық (жұмыс) кезеңдерiнің бірізділігі мен саны еркін болуы мүмкін

III Қысқа мерзімді жоспарды сабақтарда пайдалану бойынша әдістемелік ұсыныстар

III Қысқа мерзімді жоспарды сабақтарда пайдалану бойынша әдістемелік ұсыныстар

Сабақты жоспарлау – сабақтың тақырыбын, мақсатын, мазмұнын; оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастырудың әдіс-тәсілдері мен формаларын; оқыту құралдарын анықтаудан басталады

Сабақты жоспарлау – сабақтың тақырыбын, мақсатын, мазмұнын; оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастырудың әдіс-тәсілдері мен формаларын; оқыту құралдарын анықтаудан басталады

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар: • фут, аршин, құлаш, дюйм, қарыс, қадам сөздерінің мағынасын практикада түсіне алады

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар: • фут, аршин, құлаш, дюйм, қарыс, қадам сөздерінің мағынасын практикада түсіне алады

Басы Жаңа сөздермен танысу:

Басы Жаңа сөздермен танысу:

Методическое руководство краткосрочн плана Математика 1 класс

Методическое руководство краткосрочн плана Математика 1 класс

Соңы Сергіту сәті. Көзіңді сақта

Соңы Сергіту сәті. Көзіңді сақта

Соңы Сергіту сәті

Соңы Сергіту сәті

Не білдік? Не үйрендік? Тест. • 1

Не білдік? Не үйрендік? Тест. • 1

Дифференциалды оқыту – Сіз оқушыларға көмек көрсетуді қалай жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай тапсырмаларды беруді жоспарлайсыз?

Дифференциалды оқыту – Сіз оқушыларға көмек көрсетуді қалай жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай тапсырмаларды беруді жоспарлайсыз?

Оқу бағдарламасын жоспарлау (ұзақ мерзімді жоспарлау), әдеттегідей, білім саласындағы саясатты қалыптастыратын адамдар, сондай-ақ мектеп әкімшілігімен жүзеге асырылады

Оқу бағдарламасын жоспарлау (ұзақ мерзімді жоспарлау), әдеттегідей, білім саласындағы саясатты қалыптастыратын адамдар, сондай-ақ мектеп әкімшілігімен жүзеге асырылады

Осыған байланысты оқу бағдарламаларын ұзақ мерзімді, орта мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлар толықтырады

Осыған байланысты оқу бағдарламаларын ұзақ мерзімді, орта мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлар толықтырады

Назарбаев Зияткерлік мектептері»

Назарбаев Зияткерлік мектептері»

Введение В стратегии «Казахстан-2050»

Введение В стратегии «Казахстан-2050»

Основная цель обновления – это повышение качества среднего образования

Основная цель обновления – это повышение качества среднего образования

В долгосрочном плане отражаются темы обучения на один учебный год

В долгосрочном плане отражаются темы обучения на один учебный год

I Структура краткосрочного планирования по предмету «Математика» в 1 классе

I Структура краткосрочного планирования по предмету «Математика» в 1 классе

Краткосрочный план составляется на основе среднесрочного плана на один урок по определенной теме, т

Краткосрочный план составляется на основе среднесрочного плана на один урок по определенной теме, т

Согласно среднесрочному плану ниже приводится структура краткосрочного плана

Согласно среднесрочному плану ниже приводится структура краткосрочного плана

Согласно среднесрочному плану ниже приводится структура краткосрочного плана

Согласно среднесрочному плану ниже приводится структура краткосрочного плана

Разминка, чтобы повторить счет и узнать о числе учащихся в классе в этот день: счет учащихся по порядку, каждый учащийся с четным порядковым числом хлопает…

Разминка, чтобы повторить счет и узнать о числе учащихся в классе в этот день: счет учащихся по порядку, каждый учащийся с четным порядковым числом хлопает…

Напомните учащимся нашу тему «Еда и напитки» и скажите, что мы собираемся узнать о любимых фруктах

Напомните учащимся нашу тему «Еда и напитки» и скажите, что мы собираемся узнать о любимых фруктах

Конец 35-40 •

Конец 35-40 •

Менее уверенным учащимся необходима будет поддержка при их выборе и расположении их картин на пиктограмме •

Менее уверенным учащимся необходима будет поддержка при их выборе и расположении их картин на пиктограмме •

Итоговое оценивание

Итоговое оценивание

II Методические подходы к планированию содержания уроков в краткосрочных планах предмета «Математика» в 1 классе

II Методические подходы к планированию содержания уроков в краткосрочных планах предмета «Математика» в 1 классе

Переход от знаниевой парадигмы (передача знаний, умений, навыков) к компетентностной меняет акценты от содержания к целеполаганию

Переход от знаниевой парадигмы (передача знаний, умений, навыков) к компетентностной меняет акценты от содержания к целеполаганию

Применение. Эта категория обозначает умение использовать изученный материал в конкретных условиях и новых ситуациях

Применение. Эта категория обозначает умение использовать изученный материал в конкретных условиях и новых ситуациях

Согласно таксономии Блума, как было представлено выше, на уроках следует использовать задания приведенные в таблице 2, описывающие когнитивные навыки учащихся [9]

Согласно таксономии Блума, как было представлено выше, на уроках следует использовать задания приведенные в таблице 2, описывающие когнитивные навыки учащихся [9]

П Р И М Е Н Е

П Р И М Е Н Е
Скачать файл