Неравенство треугольника
Оценка 5

Неравенство треугольника

Оценка 5
docx
математика
10.05.2020
Неравенство треугольника
Հայտորոշիչ թեստ 7.docx

ՀԱՅՏՈՐՈՇԻՉ ԹԵՍՏ

7-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

ԹԵՄԱ-ԵՌԱՆԿՅԱՆ ԱՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԱՆՈՒՆ----------------- ԱԶԳԱՆՈՒՆ------------------------------------------------------------

 

5 սմ

 

3 սմ

 
1.

 

 

 

Ինչպիսի՞   չափ  կարող է  ունենալ եռանկյան  երրորդ  կողմը:

 

 

 

2. Գտնել սխալը.

Հավասարասրուն եռանկյան պարագիծը 20 սմ է, ընդ որում սրունքը երեք անգամ փոքր է հիմքից: Գտեք  եռանկյան կողմերը:

 

 

3. Կարո՞ղ է գոյություն  ունենալ եռանկյուն հետևյալ կողմերով. 15սմ, 2դմ, և 3 դմ:

 

 

4. Հետևյալ թվերի շարքից ընտրել տրված  եռանկյան կողմերին համապատասխան թվեր.

                                                           25, 12, 9, 17, 13, 20, 10, 5, 3,15


 

ՀԱՅՏՈՐՈՇԻՉ ԹԵՍՏ 7-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ ԹԵՄԱ -ԵՌԱՆԿՅԱՆ ԱՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՆՈՒՆ----------------- ԱԶԳԱՆՈՒՆ------------------------------------------------------------ 5 սմ 3 սմ 1. Ինչպիսի՞ չափ կարող է ունենալ եռանկյան երրորդ կողմը: 2. Գտնել սխալը.…

ՀԱՅՏՈՐՈՇԻՉ ԹԵՍՏ 7-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ ԹԵՄԱ -ԵՌԱՆԿՅԱՆ ԱՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՆՈՒՆ----------------- ԱԶԳԱՆՈՒՆ------------------------------------------------------------ 5 սմ 3 սմ 1. Ինչպիսի՞ չափ կարող է ունենալ եռանկյան երրորդ կողմը: 2. Գտնել սխալը.…
Скачать файл