Повторите раздел векторов методом проверки отдельной задачи
Оценка 5

Повторите раздел векторов методом проверки отдельной задачи

Оценка 5
doc
12.05.2020
Повторите раздел векторов методом проверки отдельной задачи
vektorner AH qarter.doc

ԱՀ1

îñí³Í »Ý  Ï»ïÁ þ  í»ÏïáñÁ:

1. ¶ï»ù -Ç »ñϳñáõÃÛáõÝÁ:

³) ; µ) ; ·) ; ¹) :1

2. ¶ï»ù  í»ÏïáñÇ Ïááñ¹ÇݳïÝ»ñÁ:

³) ; µ) ; ·) ; ¹) :

3. ¶ï»ù  í»ÏïáñÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ:

³) ; µ) ; ·) ; ¹) :

4. ¶ï»ù Ï»ïÇ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ ûñ¹ÇݳïÝ»ñÇ ³é³ÝóùÇ Ýϳïٳٵ Çñ»Ý ѳٳã³÷ Ï»ïÇó.

³) ; µ) ; ·) ; ¹) :

5. ¶ï»ù  Ï»ïÇ Ïááñ¹ÇݳïÝ»ñÁ, »Ã» :

³) ; µ) ; ·) ; ¹) :

ԱՀ2

îñí³Í »Ý  Ï»ïÁ þ  í»ÏïáñÁ:

1. ¶ïÝ»É -Ç »ñϳñáõÃÛáõÝÁ:

³) ; µ) ; ·) ; ¹) :

2. ¶ïÝ»É  í»ÏïáñÇ Ïááñ¹ÇݳïÝ»ñÁ:

³) ; µ) ; ·) ; ¹) :

3. ¶ïÝ»É  í»ÏïáñÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ:

³) ; µ) ; ·) ; ¹) :

4. ¶ïÝ»É Ï»ïÇ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ ³µëóÇëÝ»ñÇ ³é³Ýó­ùÇ Ýϳïٳٵ Çñ»Ý ѳٳã³÷ Ï»ïÇó.

³) ; µ) ; ·) ; ¹) :

5. ¶ïÝ»É  Ï»ïÇ Ïááñ¹ÇݳïÝ»ñÁ, »Ã» :

³) ; µ) ; ·) ; ¹) :

 

ԱՀ3

1)îñí³Í »Ý ,  þ  Ï»ï»ñÁ:

1. ¶ï»ù  í»ÏïáñÇ Ïááñ¹ÇݳïÝ»ñÁ:

³) ; µ) ; ·) ; ¹) :

2. ¶ï»ù  í»ÏïáñÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ:

³) ; µ) ; ·) ; ¹) :

3. ¶ï»ù  Ñ³ïí³ÍÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ:

³) 2; µ) ; ·) ; ¹) :

2)îñí³Í »Ý  þ  í»ÏïáñÝ»ñÁ:

1. ¶ï»ù  í»ÏïáñÇ Ïááñ¹ÇݳïÝ»ñÁ:

³) ; µ) ; ·) ; ¹) :

2. ¶ï»ù  í»ÏïáñÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ:

³) ; µ) ; ·) ; ¹) :

ԱՀ4

1)îñí³Í »Ý ,  þ  Ï»ï»ñÁ:

1. ¶ïÝ»É  í»ÏïáñÇ Ïááñ¹ÇݳïÝ»ñÁ:

³) ; µ) ; ·) ; ¹) :

2. ¶ïÝ»É  í»ÏïáñÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ:

³) ; µ) ; ·) ; ¹) :

3. ¶ïÝ»É  Ñ³ïí³ÍÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ:

³) 8; µ) ; ·) ; ¹) 10:

2)îñí³Í »Ý  þ  í»ÏïáñÝ»ñÁ:

  1. ¶ï»ù  í»ÏïáñÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ:

³) 8; µ) 7; ·) 5; ¹) 2:

 2. ¶ï»ù  í»ÏïáñÇ Ïááñ¹ÇݳïÝ»ñÁ:

³) ; µ) ; ·) ; ¹) :

ԱՀ5

1.¶ï»ù  í»ÏïáñÇ Ïááñ¹ÇݳïÝ»ñÁ, »Ã»`, ,

 2.îñí³Í »Ý   þ  í»ÏïáñÝ»ñÁ:¶ïÝ»É  í»ÏïáñÇ Ïááñ¹ÇݳïÝ»ñÁ:

3. îñí³Í »Ý , : ¶ï»ù ³Û¹ í»ÏïáñÝ»ñÇÝ Ñ³Ï³¹Çñ í»ÏïáñÝ»ñÇ Ïááñ¹ÇݳïÝ»ñÁ:

4. îñí³Í »Ý  , :¶ïݻɠ , ,,  í»Ïïáñ­Ý»­ñÇ Ïááñ¹ÇݳïÝ»ñÁ:

5., , , ,  í»ÏïáñÝ»ñÝ ³ñ­ï³Ñ³Ûï»ù  þ  í»ÏïáñÝ»ñáí:

 

 

ԱՀ6

1.îñí³Í »Ý , , ,  Ï»ï»ñÁ:

ա.²å³óáõó»ù, áñ -Ý ½áõ·³Ñ»é³·ÇÍ ¿:

բ. ¶ï»ù ù³é³ÝÏÛ³Ý ³ÝÏÛáõݳ·Í»ñÁ:

 2. îñí³Í »Ý , , ,  Ï»­ï»­ñ.

ա. ù³é³ÝÏÛáõÝÝ ³ñ¹Ûá±ù áõÕÕ³ÝÏÛáõÝ ¿:

բ. ¶ï»ù  ù³é³ÝÏÛ³Ý Ù³Ï»ñ»ëÁ:

3.¶ï»ù Ýßí³Í Ï»ï»ñÇ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.

ա. , ,            բ. , :

4.¶ï»ù -Á, »Ã»`

ա.  þ  Ï»ï»ñÇ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ ѳí³ë³ñ ¿ 2,

բ.  þ  Ï»ï»ñÇ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ ѳí³ë³ñ ¿ 7:

5.àõÕÕ³ÝÏÛáõÝ Ïááñ¹Çݳï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ å³ïÏ»­ëϽµÝ³Ï»ïáí       , ,  þ  í»Ï­ïáñ­Ý»ñÁ:

 

 

ԱՀ7

1.îñí³Í ¿ , , ,  ·³·³ÃÝ»ñáí ù³é³ÝÏÛáõÝÁ:

ա. гí³ë³±ñ »Ý ³ñ¹Ûáù ù³é³ÝÏÛ³Ý ÏáÕÙ»ñÁ,

բ. ù³é³ÝÏÛáõÝÝ áõÝDZ ³ñ¹Ûáù áõÕÇÕ ³ÝÏÛáõÝ,

գ. DZÝã å³ïÏ»ñ ¿ ³Û¹ ù³é³ÝÏÛáõÝÁ:

2.îñí³Í ¿ , , ·³·³ÃÝ»ñáí »­é³Ý­ÏÛáõÝ: ¶ï»ù`

ա. »é³ÝÏÛ³Ý ÏáÕÙ»ñÇ ÙÇçݳϻï»ñÇ Ïááñ¹ÇݳïÝ»ñÁ,

բ.  ÏáÕÙÇÝ ï³ñí³Í ÙÇçݳ·ÍÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ,

գ. »é³ÝÏÛ³Ý ÙÇçÇÝ ·Í»ñÁ:

 

 

ԱՀ8

1.Կááñ¹Çݳï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Ýß»ù  í»Ï­ïáñÝ»րը, ϳéáõó»É ëϽµÝ³Ï»ïáí և ,,,  í»ñçݳϻï»ñáí

í»ÏïáñÝ»ñÁ:

2.ä³ïÏ»ñ»ք ï³ñµ»ñ ëϽµÝ³Ï»ï»ñáí  þ ï³ñ³­·ÇÍ í»Ï­ïáñ­Ý»ñ þ ϳéáõó»ù  þ  í»ÏïáñÝ»ñÁ:

3.ä³ïÏ»ñ»ù ½áõÛ· ³é ½áõÛ· ï³ñ³·ÇÍ ,,,,í»Ï­ïáñ­­Ý»ñ þ û·ïí»Éáí µ³½Ù³ÝÏÛ³Ý Ï³ÝáÝÇó ·ï»ù  ·áõ­­Ù³­ñÁ:

4.áõÕÕ³ÝÏÛáõÝáõÙ ëÙ,ëÙ, ÇëÏ  ÏáÕÙÇ

ÙÇçݳϻïÝ ¿: ¶ïÝ»É ,,,, ,, í»ÏïáñÝ»ñÇ

»ñϳñáõÃÛáõÝÁ:

5.¶ï»ù  Ï»ïÇ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ`

ա) ³µëóÇëÝ»ñÇ ³é³ÝóùÇó, բ)ûñ¹ÇݳïÝ»ñÇ ³é³ÝóùÇó,

գ) Ïááñ¹ÇݳïÝ»ñÇ ëϽµÝ³Ï»ïÇó:

 

 

 

 

 

ԱՀ9

1.îñí³Í ¿ , , ,  ·³·³Ã­Ý»­ñáí ù³é³ÝÏÛáõÝ:

ա. ¶ï»ù  Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ »ñ­Ï³­ñáõ­ÃÛáõÝÝ»ñÁ:

բ.  ³ÝÏÛáõÝÁ ëá±õñ ¿:

գ. ƱÝã å³ïÏ»ñ ¿ ³Û¹ ù³é³ÝÏÛáõÝÁ:

2.îñí³Í ¿ ßñç³Ý³·ÍÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÁ` : âû·ïí»Éáí ·Í³·ñÇó, Ýß»ù, û ,,, Ï»ï»ñÇó áñá±Ýù »Ý ·ïÝíáõÙ`  ա. ßñç³ÝÇ Ý»ñëáõÙ

       բ. ßñç³Ý³·ÍÇ íñ³

  գ. ßñç³ÝÇó ¹áõñë:

 

ԱՀ10

1.Îááñ¹Çݳï³ÛÇÝ Ñ³ñÃáõÃÛ³Ý íñ³ å³ïÏ»ñ»ù Ñ»ïþÛ³É Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñáí ßñç³Ý³·Í»ñÁ`

ա. , բ. գ. , դ. :

2.²å³óáõó»ù, áñ , ,  ·³·³ÃÝ»ñáí »é³ÝÏÛáõÝÁ ѳí³ë³ñ³ëñáõÝ ¿, µ³Ûó ѳí³ë³ñ³ÏáÕÙ ã¿:

3.¶ï»ù , áõÕÇÕÝ»ñÇ Ñ³ï­Ù³Ý Ï»ïÇ Ïááñ¹ÇݳïÝ»ñÁ:

4.ºé³ÝÏÛ³Ý 10ëÙ-Ç Ñ³í³ë³ñ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙùÁ ïñá­­ÑáõÙ ¿ 10ëÙ þ 4ë٠ѳïí³ÍÝ»ñÇ: ¶ï»ù ÙÛáõë »ñÏáõ ÏáÕ­Ù»­ñÇó ÷áùñÇÝ ï³ñ³Í ÙÇçݳ·ÇÍÁ:

5.îñí³Í »Ý , ,  Ï»ï»ñÁ: ¶ï»ù  »é³ÝÏÛ³Ý å³ñ³·ÇÍÁ:

 

 

 

 

 

 

ԱՀ11

1.¶Í»ù ,ï³ñ³·ÇÍ í»ÏïáñÝ»ñ, å³ïÏ»ñ»ù ÙÇ ù³ÝÇ í»ÏïáñÝ»ñ, áñáÝù`

ա. ѳÙáõÕÕí³Í »Ý  í»ÏïáñÇÝ,

բ. ѳÙáõÕÕí³Í »Ý  í»ÏïáñÇÝ,

գ. ѳÏáõÕÕí³Í »Ý  í»ÏïáñÇÝ,

դ. ѳÏáõÕÕí³Í »Ý  í»ÏïáñÇÝ:

2.ä³ïÏ»ñ»É »ñÏáõ í»Ïïáñ, áñáÝù`

ա. áõÝ»Ý Ñ³í³ë³ñ »ñϳñáõÃÛáõÝ þ ï³ñ³·ÇÍ »Ý,

բ. áõÝ»Ý Ñ³í³ë³ñ »ñϳñáõÃÛáõÝ þ ѳÙáõÕÕí³Í »Ý,

գ. áõÝ»Ý Ñ³í³ë³ñ »ñϳñáõÃÛáõÝ þ ѳÏáõÕÕí³Í »Ý:

3.îñí³Í ¿ ½áõ·³Ñ»é³·ÇÍÁ:  í»ÏïáñÝ ³ñﳭѳÛï»É  þ   í»ÏïáñÝ»ñáí, »Ã» `

ա. , ,                 բ. , ,                     գ. , :

 

 

 

 

 

        

 


ԱՀ 1 îñí³Í »Ý Ï»ïÁ þ í»ÏïáñÁ: 1. ¶ï»ù -Ç »ñϳñáõÃÛáõÝÁ: ³ ) ; µ ) ; · ) ; ¹ ) :1 2. ¶ï»ù…

ԱՀ 1 îñí³Í »Ý Ï»ïÁ þ í»ÏïáñÁ: 1. ¶ï»ù -Ç »ñϳñáõÃÛáõÝÁ: ³ ) ; µ ) ; · ) ; ¹ ) :1 2. ¶ï»ù…

ԱՀ 3 1 ) îñí³Í »Ý , þ Ï»ï»ñÁ: 1. ¶ï»ù í»ÏïáñÇ Ïááñ¹ÇݳïÝ»ñÁ: ³ ) ; µ ) ; · ) ; ¹ ) :…

ԱՀ 3 1 ) îñí³Í »Ý , þ Ï»ï»ñÁ: 1. ¶ï»ù í»ÏïáñÇ Ïááñ¹ÇݳïÝ»ñÁ: ³ ) ; µ ) ; · ) ; ¹ ) :…

ԱՀ 5 1.¶ï»ù í»ÏïáñÇ Ïááñ¹ÇݳïÝ»ñÁ, »Ã»` , , 2.îñí³Í »Ý þ í»ÏïáñÝ»ñÁ:¶ïÝ»É í»ÏïáñÇ Ïááñ¹ÇݳïÝ»ñÁ: 3. îñí³Í »Ý , : ¶ï»ù ³Û¹ í»ÏïáñÝ»ñÇÝ Ñ³Ï³¹Çñ í»ÏïáñÝ»ñÇ Ïááñ¹ÇݳïÝ»ñÁ:…

ԱՀ 5 1.¶ï»ù í»ÏïáñÇ Ïááñ¹ÇݳïÝ»ñÁ, »Ã»` , , 2.îñí³Í »Ý þ í»ÏïáñÝ»ñÁ:¶ïÝ»É í»ÏïáñÇ Ïááñ¹ÇݳïÝ»ñÁ: 3. îñí³Í »Ý , : ¶ï»ù ³Û¹ í»ÏïáñÝ»ñÇÝ Ñ³Ï³¹Çñ í»ÏïáñÝ»ñÇ Ïááñ¹ÇݳïÝ»ñÁ:…

1.îñí³Í ¿ , , , ·³·³ÃÝ»ñáí ù³é³ÝÏÛáõÝÁ: ա . гí³ë³±ñ »Ý ³ñ¹Ûáù ù³é³ÝÏÛ³Ý ÏáÕÙ»ñÁ, բ . ù³é³ÝÏÛáõÝÝ áõÝDZ ³ñ¹Ûáù áõÕÇÕ ³ÝÏÛáõÝ, գ . DZÝã å³ïÏ»ñ…

1.îñí³Í ¿ , , , ·³·³ÃÝ»ñáí ù³é³ÝÏÛáõÝÁ: ա . гí³ë³±ñ »Ý ³ñ¹Ûáù ù³é³ÝÏÛ³Ý ÏáÕÙ»ñÁ, բ . ù³é³ÝÏÛáõÝÝ áõÝDZ ³ñ¹Ûáù áõÕÇÕ ³ÝÏÛáõÝ, գ . DZÝã å³ïÏ»ñ…

ԱՀ 9 1.îñí³Í ¿ , , , ·³·³Ã­Ý»­ñáí ù³é³ÝÏÛáõÝ: ա . ¶ï»ù ѳïí³ÍÝ»ñÇ »ñ­Ï³­ñáõ­ÃÛáõÝÝ»ñÁ: բ . ³ÝÏÛáõÝÁ ëá±õñ ¿: գ . ƱÝã å³ïÏ»ñ ¿ ³Û¹…

ԱՀ 9 1.îñí³Í ¿ , , , ·³·³Ã­Ý»­ñáí ù³é³ÝÏÛáõÝ: ա . ¶ï»ù ѳïí³ÍÝ»ñÇ »ñ­Ï³­ñáõ­ÃÛáõÝÝ»ñÁ: բ . ³ÝÏÛáõÝÁ ëá±õñ ¿: գ . ƱÝã å³ïÏ»ñ ¿ ³Û¹…

ա . ѳÙáõÕÕí³Í »Ý í»ÏïáñÇÝ, բ . ѳÙáõÕÕí³Í »Ý í»ÏïáñÇÝ, գ . ѳÏáõÕÕí³Í »Ý í»ÏïáñÇÝ, դ . ѳÏáõÕÕí³Í »Ý í»ÏïáñÇÝ: 2.ä³ïÏ»ñ»É »ñÏáõ í»Ïïáñ, áñáÝù` ա…

ա . ѳÙáõÕÕí³Í »Ý í»ÏïáñÇÝ, բ . ѳÙáõÕÕí³Í »Ý í»ÏïáñÇÝ, գ . ѳÏáõÕÕí³Í »Ý í»ÏïáñÇÝ, դ . ѳÏáõÕÕí³Í »Ý í»ÏïáñÇÝ: 2.ä³ïÏ»ñ»É »ñÏáõ í»Ïïáñ, áñáÝù` ա…
Скачать файл