Права ребёнка
Оценка 4.9

Права ребёнка

Оценка 4.9
ppt
13.05.2020
Права ребёнка
ԵՐԵԽԱՅԻ_ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ.ppt

ºë ³Ûë ³ß˳ñÑÇ ÙÇ Ù³ëÝÇÏÝ »Ù, »õ »Ã» ϳñáÕ »Ù µ³ñ»öáË»É ÇÙ ÏÛ³ÝùÁ, áõñ»ÙÝ Ï³ñáÕ »Ù öáË»É Ý³»õ ³Ûë ³ß˳ñÑÁ, áñï»Õ ³åñáõÙ »Ù:

ºë ³Ûë ³ß˳ñÑÇ ÙÇ Ù³ëÝÇÏÝ »Ù, »õ »Ã» ϳñáÕ »Ù µ³ñ»öáË»É ÇÙ ÏÛ³ÝùÁ, áõñ»ÙÝ Ï³ñáÕ »Ù öáË»É Ý³»õ ³Ûë ³ß˳ñÑÁ, áñï»Õ ³åñáõÙ »Ù:

ºë ³Ûë ³ß˳ñÑÇ ÙÇ Ù³ëÝÇÏÝ »Ù,
»õ »Ã» ϳñáÕ »Ù µ³ñ»öáË»É ÇÙ ÏÛ³ÝùÁ,
áõñ»ÙÝ Ï³ñáÕ »Ù öáË»É Ý³»õ ³Ûë ³ß˳ñÑÁ,
áñï»Õ ³åñáõÙ »Ù:

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 1996թ. մայիսի 29 úðºÜøÀ غð Ðàì²Ü²ìàðÜ ¾

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 1996թ. մայիսի 29 úðºÜøÀ غð Ðàì²Ü²ìàðÜ ¾

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 1996թ. մայիսի 29

úðºÜøÀ غð Ðàì²Ü²ìàðÜ ¾

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 1996թ. մայիսի 29 ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜ âϳ Çñ³íáõÝù ³é³Ýó å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 1996թ. մայիսի 29 ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜ âϳ Çñ³íáõÝù ³é³Ýó å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 1996թ. մայիսի 29

ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜ

âϳ Çñ³íáõÝù ³é³Ýó å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý

Æð²ìàõÜø гÙÁݹѳÝáõñ ²Ýµ³Å³Ý»ÉÇ öáËϳå³Ïóí³Í ²Ýûï³ñ»ÉÇ Æñ³íáõÝùÁ ³ñųݳå³ïÇí »õ ûñÇÝ³Ï³Ý ³åñ»Éáõ å³Ñ³ÝçÙáõÝù ¿…

Æð²ìàõÜø гÙÁݹѳÝáõñ ²Ýµ³Å³Ý»ÉÇ öáËϳå³Ïóí³Í ²Ýûï³ñ»ÉÇ Æñ³íáõÝùÁ ³ñųݳå³ïÇí »õ ûñÇÝ³Ï³Ý ³åñ»Éáõ å³Ñ³ÝçÙáõÝù ¿…

Æð²ìàõÜø

гÙÁݹѳÝáõñ

²Ýµ³Å³Ý»ÉÇ

öáËϳå³Ïóí³Í

²Ýûï³ñ»ÉÇ

Æñ³íáõÝùÁ ³ñųݳå³ïÇí »õ
ûñÇÝ³Ï³Ý ³åñ»Éáõ å³Ñ³ÝçÙáõÝù ¿…

Պարտավորության ուժով մի անձը (պարտապանը) պարտավոր է մեկ այլ անձի (պարտատիրոջ) օգտին կատարել որոշակի գործողություն. ձեռնպահ մնալ որոշակի գործողություն կատարելուց մատուցել ծառայու- թյուն հանձնել գույք…

Պարտավորության ուժով մի անձը (պարտապանը) պարտավոր է մեկ այլ անձի (պարտատիրոջ) օգտին կատարել որոշակի գործողություն. ձեռնպահ մնալ որոշակի գործողություն կատարելուց մատուցել ծառայու- թյուն հանձնել գույք…

Պարտավորության ուժով մի անձը (պարտապանը) պարտավոր է մեկ այլ անձի (պարտատիրոջ) օգտին կատարել որոշակի գործողություն.

ձեռնպահ մնալ որոշակի գործողություն կատարելուց

մատուցել ծառայու-
թյուն

հանձնել գույք

Կատա-րել աշխա-տանք

վճարել դրամ

Æñ³íáõÝùÝ áõ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ Ëëïáñ»Ý öáËϳå³Ïóí³Í »Ý »õ ϳñáÕ »Ý ѳݹ»ë ·³É ÙdzÛÝ ÙdzëÇÝ: ä²ðî²Î²ÜàôÂÚàôÜ ä³Ûٳݳ·ñ³ÛÇÝ ²ñï³å³Ûٳݳ·ñ³ÛÇÝ

Æñ³íáõÝùÝ áõ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ Ëëïáñ»Ý öáËϳå³Ïóí³Í »Ý »õ ϳñáÕ »Ý ѳݹ»ë ·³É ÙdzÛÝ ÙdzëÇÝ: ä²ðî²Î²ÜàôÂÚàôÜ ä³Ûٳݳ·ñ³ÛÇÝ ²ñï³å³Ûٳݳ·ñ³ÛÇÝ

Æñ³íáõÝùÝ áõ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ Ëëïáñ»Ý öáËϳå³Ïóí³Í »Ý »õ ϳñáÕ »Ý ѳݹ»ë ·³É ÙdzÛÝ ÙdzëÇÝ:

ä²ðî²Î²ÜàôÂÚàôÜ

ä³Ûٳݳ·ñ³ÛÇÝ

²ñï³å³Ûٳݳ·ñ³ÛÇÝ

Æ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Çñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ, ³ÝÓÁ ãÇ Ï³ñáÕ ÁÝïñ»É Çñ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³ÛÉ å³ñï³íáñ ¿ ϳï³ñ»É ¹ñ³Ýù:

Æ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Çñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ, ³ÝÓÁ ãÇ Ï³ñáÕ ÁÝïñ»É Çñ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³ÛÉ å³ñï³íáñ ¿ ϳï³ñ»É ¹ñ³Ýù:

Æ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Çñ
Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ,
³ÝÓÁ ãÇ Ï³ñáÕ ÁÝïñ»É Çñ
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
³ÛÉ å³ñï³íáñ ¿
ϳï³ñ»É ¹ñ³Ýù:

Աշխարհի բոլոր երեխաները, անկախ սեռից, տարիքից, ազգությունից ու սոցիալական դիրքից, ունեն իրավունքներ: Պետությունն էլ պարտավոր է ապահովել այդ երկրում ապրող երեխաների իրավունքները. միջազգային ասպարեզում այդ…

Աշխարհի բոլոր երեխաները, անկախ սեռից, տարիքից, ազգությունից ու սոցիալական դիրքից, ունեն իրավունքներ: Պետությունն էլ պարտավոր է ապահովել այդ երկրում ապրող երեխաների իրավունքները. միջազգային ասպարեզում այդ…

Աշխարհի բոլոր երեխաները, անկախ սեռից, տարիքից, ազգությունից ու սոցիալական դիրքից, ունեն իրավունքներ: Պետությունն էլ պարտավոր է ապահովել այդ  երկրում ապրող երեխաների իրավունքները. միջազգային ասպարեզում այդ երկրի հեղինակությունը կախված է նաև այն բանից, թե որքանով է կարողանում պաշտպանել երեխաների իրավունքները:
Երեխա է համարվում 18 տարին չլրացած անձը. այս դրույթն ամրագրված է ՄԱԿ-ի Երեխաների իրավունքների մասին կոնվենցիայում և ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր երկրներում:

Հոդված 4 .Երեխաների իրավահավասարությունը Երեխաներն ունեն հավասար իրավունքներ` անկախ իրենց և ծնողների կամ այլ օրինական ներկայացուցիչների (որդեգրողների, խնամակալների կամ հոգաբարձուների) ազգությունից, ռասայից, սեռից, լեզվից, դավանանքից,…

Հոդված 4 .Երեխաների իրավահավասարությունը Երեխաներն ունեն հավասար իրավունքներ` անկախ իրենց և ծնողների կամ այլ օրինական ներկայացուցիչների (որդեգրողների, խնամակալների կամ հոգաբարձուների) ազգությունից, ռասայից, սեռից, լեզվից, դավանանքից,…

Հոդված 4.Երեխաների իրավահավասարությունը Երեխաներն ունեն հավասար իրավունքներ` անկախ իրենց և ծնողների կամ այլ օրինական ներկայացուցիչների (որդեգրողների, խնամակալների կամ հոգաբարձուների) ազգությունից, ռասայից, սեռից, լեզվից, դավանանքից, սոցիալական ծագումից, գույքային կամ այլ դրությունից, կրթությունից, բնակության վայրից, երեխայի ծննդյան հանգամանքից, առողջական վիճակից կամ այլ հանգամանքից:

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 1996թ. մայիսի 29

II, Հոդված 6. Երեխայի անվան և քաղաքացիության իրավունքը Յուրաքանչյուր երեխա ծննդյան պահից ունի անվան և քաղաքացիության իրավունք: Երեխայի ծննդյան փաստն օրենքով սահմանված կարգով գրանցվում է…

II, Հոդված 6. Երեխայի անվան և քաղաքացիության իրավունքը Յուրաքանչյուր երեխա ծննդյան պահից ունի անվան և քաղաքացիության իրավունք: Երեխայի ծննդյան փաստն օրենքով սահմանված կարգով գրանցվում է…

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 1996թ. մայիսի 29

Գ Լ ՈՒ Խ II, Հոդված 6. Երեխայի անվան և քաղաքացիության իրավունքը

Յուրաքանչյուր երեխա ծննդյան պահից ունի անվան և քաղաքացիության իրավունք:
Երեխայի ծննդյան փաստն օրենքով սահմանված կարգով գրանցվում է քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմնի կողմից:


Հոդված 7. Երեխայի առողջության պահպանման իրավունքը

Յուրաքանչյուր երեխա ունի առողջության պահպանման և ամրապնդման իրավունք:
Պետական համապատասխան մարմիններն ապահովում են առողջապահական ծառայություններից երեխայի անվճար օգտվելու հնարավորությունը` ամենամյա առողջապահական նպատակային ծրագրերի շրջանակներում:

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 1996թ. մայիսի 29 Հոդված 9. Բռնությունից երեխայի պաշտպանության իրավունքը Յուրաքանչյուր երեխա ունի ամեն տեսակի (ֆիզիկական, հոգեկան և այլ) բռնությունից պաշտպանության…

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 1996թ. մայիսի 29 Հոդված 9. Բռնությունից երեխայի պաշտպանության իրավունքը Յուրաքանչյուր երեխա ունի ամեն տեսակի (ֆիզիկական, հոգեկան և այլ) բռնությունից պաշտպանության…

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 1996թ. մայիսի 29


Հոդված 9. Բռնությունից երեխայի պաշտպանության իրավունքը

Յուրաքանչյուր երեխա ունի ամեն տեսակի (ֆիզիկական, հոգեկան և այլ) բռնությունից պաշտպանության իրավունք:
Պետությունն ու նրա համապատասխան մարմիններն իրականացնում են երեխայի պաշտպանությունը ցանկացած բռնությունից, շահագործումից, հանցավոր գործունեության մեջ ներգրավելուց, այդ թվում` թմրանյութերի օգտագործումից, դրանց արտադրության կամ առևտրի մեջ ներգրավումից, մուրացկանությունից, անառակությունից, մոլի խաղերից և նրա իրավունքների և օրինական շահերի այլ ոտնահարումից:

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 1996թ. մայիսի 29 Հոդված 10. Երեխայի մտքի, խղճի և դավանանքի ազատության իրավունքը Արգելվում է առանց ծնողի կամ այլ օրինական ներկայացուցչի…

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 1996թ. մայիսի 29 Հոդված 10. Երեխայի մտքի, խղճի և դավանանքի ազատության իրավունքը Արգելվում է առանց ծնողի կամ այլ օրինական ներկայացուցչի…

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 1996թ. մայիսի 29

Հոդված 10. Երեխայի մտքի, խղճի և դավանանքի ազատության իրավունքը

Արգելվում է առանց ծնողի կամ այլ օրինական ներկայացուցչի համաձայնության մինչև 16 տարեկան երեխայի մասնակցությունը կրոնական կազմակերպություններին:

Հոդված 11. Երեխայի կրթության իրավունքը

Յուրաքանչյուր երեխա ունի կրթություն ստանալու և ուսումնական հաստատություն ընտրելու իրավունք:
Միջնակարգ կրթությունը պետական ուսումնական հաստատություններում անվճար է:
Յուրաքանչյուր երեխա ունի պետական ուսումնական հաստատություններում մրցութային հիմունքներով անվճար բարձրագույն և այլ մասնագիտական կրթություն ստանալու իրավունք:

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 1996թ. մայիսի 29 Հոդված 13. Երեխայի իրավունքների պաշտպանությունն ընտանիքում Երեխայի խնամքն ու դաստիարակությունն իրականացվում են հիմնականում ընտանիքում, որոնց պատասխանատվությունը կրում…

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 1996թ. մայիսի 29 Հոդված 13. Երեխայի իրավունքների պաշտպանությունն ընտանիքում Երեխայի խնամքն ու դաստիարակությունն իրականացվում են հիմնականում ընտանիքում, որոնց պատասխանատվությունը կրում…

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 1996թ. մայիսի 29

Հոդված 13. Երեխայի իրավունքների պաշտպանությունն ընտանիքում

Երեխայի խնամքն ու դաստիարակությունն իրականացվում են հիմնականում ընտանիքում, որոնց պատասխանատվությունը կրում են ծնողները կամ այլ օրինական ներկայացուցիչները, ինչպես նաև պետության կողմից լիազորված պետական մարմինները: Նրանք ստեղծում են անհրաժեշտ պայմաններ երեխայի լիարժեք զարգացման, դաստիարակության, կրթության, առողջության պահպանման, ընտանիքում և հասարակության մեջ ինքնուրույն կյանքի նախապատրաստման համար:

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 1996թ. մայիսի 29 Հոդված 17. Ժառանգություն ստանալու երեխայի իրավունքը Յուրաքանչյուր երեխա (ներառյալ որդեգրված) ծնողի մահվան, ինչպես նաև դատարանի վճռով ծնողին…

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 1996թ. մայիսի 29 Հոդված 17. Ժառանգություն ստանալու երեխայի իրավունքը Յուրաքանչյուր երեխա (ներառյալ որդեգրված) ծնողի մահվան, ինչպես նաև դատարանի վճռով ծնողին…

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 1996թ. մայիսի 29

Հոդված 17. Ժառանգություն ստանալու երեխայի իրավունքը

Յուրաքանչյուր երեխա (ներառյալ որդեգրված) ծնողի մահվան, ինչպես նաև դատարանի վճռով ծնողին մեռած հայտարարելու դեպքում, անկախ բնակության վայրից, ունի ժառանգություն ստանալու իրավունք` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով:

Հոդված 18. Մշակութային արժեքներին հաղորդակցվելու երեխայի իրավունքը

Արգելվում է երեխայի առողջության, մտավոր և ֆիզիկական զարգացման, դաստիարակության վրա բացասական ազդեցություն ունեցող, բռնության և դաժանության պաշտամունք քարոզող, մարդկային արժանապատվությունը նսեմացնող, ընտանիքը վարկաբեկող, իրավախախտումներին նպաստող զանգվածային տեղեկատվության և գրականության տարածումը:

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 1996թ. մայիսի 29 Հոդված 19 . Երեխայի աշխատանքի իրավունքը Մինչև 16 տարեկան երեխաները կարող են ընդունվել ժամանակավոր աշխատանքի` ծնողներից մեկի…

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 1996թ. մայիսի 29 Հոդված 19 . Երեխայի աշխատանքի իրավունքը Մինչև 16 տարեկան երեխաները կարող են ընդունվել ժամանակավոր աշխատանքի` ծնողներից մեկի…

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 1996թ. մայիսի 29

Հոդված 19. Երեխայի աշխատանքի իրավունքը

Մինչև 16 տարեկան երեխաները կարող են ընդունվել ժամանակավոր աշխատանքի` ծնողներից մեկի (որդեգրողի) կամ հոգաբարձուի (խնամակալի) և խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի գրավոր համաձայնությամբ, եթե դա չի խանգարում նրանց ուսուցման գործընթացին:
Արգելվում է երեխային ներգրավել ալկոհոլային խմիչքների, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի, ծխախոտի, էրոտիկա և uարuափ բովանդակող գրականության և տեuաերիզների արտադրության, oգտագործման կամ իրացման մեջ, ինչպեu նաև այնպիuի աշխատանքներում, որոնք կարող են վնաuել նրա առողջությանը, ֆիզիկական և մտավոր զարգացմանը, խոչընդոտել կրթություն uտանալուն:

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 1996թ. մայիսի 29 Հոդված 20. Երեխայի հանգստի իրավունքը Յուրաքանչյուր երեխա ունի հանգստի և ժամանցի, իր տարիքին համապատասխան խաղերին և միջոցառումներին…

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 1996թ. մայիսի 29 Հոդված 20. Երեխայի հանգստի իրավունքը Յուրաքանչյուր երեխա ունի հանգստի և ժամանցի, իր տարիքին համապատասխան խաղերին և միջոցառումներին…

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 1996թ. մայիսի 29

Հոդված 20. Երեխայի հանգստի իրավունքը

Յուրաքանչյուր երեխա ունի հանգստի և ժամանցի, իր տարիքին համապատասխան խաղերին և միջոցառումներին ազատորեն մասնակցելու իրավունք:

Հոդված 27. Սոցիալական ապահովության երեխայի իրավունքը
Հաշմանդամ և կերակրողին կորցրած երեխան ունի կենսաթոշակ ստանալու իրավունք, որի նշանակման և վճարման կարգը սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:
Երեխան ունի նպաստ ստանալու իրավունք, որի նշանակման և վճարման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը

Հոդված 28. Արտակարգ իրավիճակներում հայտնված երեխայի իրավունքը: Արտակարգ իրավիճակներում հայտնված երեխային պետությունը տրամադրում է անհապաղ և անվճար օգնություն, միջոցներ է ձեռնարկում վտանգավոր գոտուց նրան տեղափոխելու,…

Հոդված 28. Արտակարգ իրավիճակներում հայտնված երեխայի իրավունքը: Արտակարգ իրավիճակներում հայտնված երեխային պետությունը տրամադրում է անհապաղ և անվճար օգնություն, միջոցներ է ձեռնարկում վտանգավոր գոտուց նրան տեղափոխելու,…

Հոդված 28. Արտակարգ իրավիճակներում հայտնված երեխայի իրավունքը:

Արտակարգ իրավիճակներում հայտնված երեխային պետությունը տրամադրում է անհապաղ և անվճար օգնություն, միջոցներ է ձեռնարկում վտանգավոր գոտուց նրան տեղափոխելու, ընտանիքի հետ վերամիավորելու, անհրաժեշտ բժշկական օգնություն և սպասարկում ցուցաբերելու համար:

Հոդված 31. Երեխայի իրավունքների պաշտպանությունը նրան պատասխանատվության ենթարկելիս:

Երեխան ունի անձի անձեռնմխելիության իրավունք: Երեխային չի կարելի ձերբակալել, խուզարկել կամ կալանավորել այլ կերպ, քան սահմանված է օրենքով:
Երեխայի ձերբակալման կամ կալանավորման մասին անհապաղ հայտնվում է ծնողներին կամ այլ օրինական ներկայացուցիչներին:

Երեխաներն են հասարակության վաղվա օրը կերտողները, և մեր` պետության ու հասարակության խնդիրն է ապահովել նրանց առողջ, անհոգ, ուրախ և երջանիկ մանկությունը:

Երեխաներն են հասարակության վաղվա օրը կերտողները, և մեր` պետության ու հասարակության խնդիրն է ապահովել նրանց առողջ, անհոգ, ուրախ և երջանիկ մանկությունը:

Երեխաներն են  հասարակության վաղվա օրը կերտողները, և մեր` պետության ու հասարակության խնդիրն է ապահովել նրանց առողջ, անհոգ, ուրախ և երջանիկ մանկությունը:

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 1996թ. մայիսի 29 úðºÜøÀ غð Ðàì²Ü²ìàðÜ ¾

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 1996թ. մայիսի 29 úðºÜøÀ غð Ðàì²Ü²ìàðÜ ¾

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 1996թ. մայիսի 29

úðºÜøÀ غð Ðàì²Ü²ìàðÜ ¾

Скачать файл