Презентация
Оценка 4.7

Презентация

Оценка 4.7
Исследовательские работы +1
pptx
администрации +1
Взрослым
07.01.2019
Презентация
Мен енгiзген өзгеpiстеpдiң тиiмдi екенiн қaлaй түсiнемiн? Осы мектеп тәжipибесi кезеңiнде өзгеpiс ендipу мaқсaтындa жaсaғaн iс –әpекетiмнiң тиiмдiлiгiн, коучинг сессиялapын бaқылaп, pефлексиялық сұpaқтap жaзып, қaтысушы мұғaлiмдеpдiң коучингтaн кейiнгi сaбaқтapынa қaтысып, бaқылaу жaсaу apқылы бaйқaй aлaмын.Сaбaқтың өтiлу бapысындa коучингте үйpенген әдiстеpдi оқыту үдеpiсiне енгiзуiн бaқылaп, pефлексия жaсaп, осы apқылы мұғaлiмге,оқушығa кездескен кедеpгiлеpдi aнықтaймын.Тәлiм aлушы-коучтың мұғaлiмдеpмен кәсiби әңгiме жүpгiзу бapысын бaқылaп,олapдың қaмтығaн сұpaқтapынa pефлексия жaсaдым. Содaн кейiн тәлiм aлушы-коучпен кәсiби әңгiме жaсaудa өткiзген коучингтен қaндaй сaбaқ өткiзiлгенiн тaлдaй отыpып, кездескен кедеpгiлеpдi жоюғa қолдaу көpсетемiн. Оқушылapдың пiкipiн тыңдaу яғни «оқушы үнi» apқылы осы әдiс-тәсiлдiң оқушылap үшiн қaжеттiлiгiн aнықтaй aлaмын деп жоспapлaдым.
Гульфайруз № 1.pptx

Презентация

Презентация
Мектеп тәжірибесіне өзгеріс енгізу  қажеттілігі қалай анықталды? Найзабекова Гульфайруз Абдималиккызы №122 Ақжар жалпы орта мектебінің  бастауыш сынып мұғалімі Әлем елдерінің  білім  реформаларын  зерттеу Анықтау  жолдары Мектеп  әкімшілігімен  сұхбат.Мектептің  даму жоспарын  талқылау Мұғалім, ата­ана  және  оқушылармен  сауалнамалар  жүргізу Мақсат:-мектептің дамуына үлес қосу -мұғалім ұстанымын дамыту -мұғалімдерді метокогнитивтік зерттеу іс- әрекеттеріне бағыттау -оқушыны өз бетімен білім дағдыландыру алуға Міндет: -Мектептегі оқу үдерісін жақсарту -мұғалім сабақтарына сындарлы оқытудың жұмыс әдістерін еңгізу -оқушылардың метатанымын дамыту -мектеппен ата- ортасындағы ана ынтымақтастық қатынастарын қарым- нығайту Нәтиже: ­Сабақтардың  нәтижелі және  табысты болуына  ықпал жасау,  ­мұғалімнің  көзқарасымен  қабылданған шешімі,  іс­әрекеттеріндегі  өзгерістердің айқын  болуы,  ­мұғалім бойында  сындарлы оқытудың  ерекшеліктерімен  тиімділігі туралы  ұғымның  қалыптасуы. Анықтау жолдарыӘлем елдерінің білім реформаларын зерттеуМектеп әкімшілігімен сұхбат.Мектептің даму жоспарын талқылауМұғалім, ата­ана және оқушылармен сауалнамалар жүргізу

Презентация

Презентация
Өзгеріс  енгізуде  әріптестерге  қалай                           қолдау  көрсетілді? арттыру Жаңа әдіс­тәсілдерді  топтық жұмыста  пайдалану арқылы  оқушылардың ынтасын  Жаңа әдіс­тәсілдерді топтық жұмыста пайдалану арқылы оқушылардың ынтасын арттыру

Презентация

Презентация
Топтық жұмыс арқылы оқытуды  бағалау Оқыту мен оқудағы жаңа  әдістерді қолданып оқушылардың  пәнге қызығушылығын арттыру Топтарда бірлескен оқу  әдісін қолдану  арқылы оқушылардың өзін­өзі  бағалауға дағдыландыру Топтарда бірлескен оқу  әдісін қолдану  арқылы сын тұрғысынан ойландыру Топтық жұмыс арқылы оқытуды бағалауОқыту мен оқудағы жаңа әдістерді қолданып оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыруТоптарда бірлескен оқу  әдісін қолдану арқылы сын тұрғысынан ойландыруТоптарда бірлескен оқу  әдісін қолдану арқылы оқушылардың өзін­өзі бағалауға дағдыландыру

Презентация

Презентация
Тәжірибедегі әдіс-тәсілдердің тиімділігі,нәтижелері Ынтымақтастықта   жұмыс істеуді Оқушы пікірі  құнды Өзіндік  бағалау  жасады Кері байланыс  жасады Зерттеу  жүргізе  білді Өз  бетінше  ізденді Бірлесе  жұмыс  жүргізді Әріптестер  кәсіби бағытта  дамыды
Скачать файл