Презентация на тему "Предмет и задачи курса Педагогическая кофликтология "
Оценка 5

Презентация на тему "Предмет и задачи курса Педагогическая кофликтология "

Оценка 5
Презентации учебные
pptx
социальная работа
Взрослым
04.01.2022
Презентация на тему "Предмет и задачи курса Педагогическая кофликтология "
В презентации представляются информация о предмете, цели и задачах курса Педагогическая конфликтология
Педагогическая кофликтология предмет.pptx

PEDAGOGIK KONFLIKTOLOGIYA FANIDAN

PEDAGOGIK KONFLIKTOLOGIYA FANIDAN

PEDAGOGIK KONFLIKTOLOGIYA FANIDAN TAQDIMOT

1-MAVZU: “PEDAGOGIK KONFLIKTOLOGIYA” FANINING MAZMUNI, MOHIYATI VA TA’LIM-TARBIYA JARAYONIDA TUTGAN O‘RNI

KATTA O`QITUVCHI: N. SULTONOVA

MAVZU: “PEDAGOGIK KONFLIKTOLOGIYA”

MAVZU: “PEDAGOGIK KONFLIKTOLOGIYA”

1-MAVZU: “PEDAGOGIK KONFLIKTOLOGIYA” FANINING MAZMUNI, MOHIYATI VA TA’LIM-TARBIYA JARAYONIDA TUTGAN O‘RNI  

Reja:
Konfliktologiya ilmiy bilimlarning sohasi sifatida.
Konfliktologiya inson haqidagi fanlar tizimida.
Konflikt rivojlanishining asosiy pog‘onalari.
Konfliktologiyaning sotsiologiya, pedagogika va psixologiya fanlar bilan o‘zaro aloqasi.
Pedagogik konfliktologiya o‘quv fani sifatida.

Tayanch tushunchalar: Konflikt, konfliktologiya, nizo, nizoli vaziyat, ziddiyat, tomonlar, to‘qnashuv, kelishuv, sabab va omillar, rivojlanish pog`onalari, fanlar bilan aloqadorlik, pedagogik konfliktologiya, pedagogik jarayon

Tayanch tushunchalar: Konflikt, konfliktologiya, nizo, nizoli vaziyat, ziddiyat, tomonlar, to‘qnashuv, kelishuv, sabab va omillar, rivojlanish pog`onalari, fanlar bilan aloqadorlik, pedagogik konfliktologiya, pedagogik jarayon

Tayanch tushunchalar:

Konflikt, konfliktologiya, nizo, nizoli vaziyat, ziddiyat, tomonlar, to‘qnashuv, kelishuv, sabab va omillar, rivojlanish pog`onalari, fanlar bilan aloqadorlik, pedagogik konfliktologiya, pedagogik jarayon.

Tavsiya etiladigan adabiyotlar:

Tavsiya etiladigan adabiyotlar:

Tavsiya etiladigan adabiyotlar:


Здравомыслов А.Г. Социология конфликта Sotsiologiya konflikta. – M., 1995
Козер Л.А. Функции социального конфликта. Социальный конфликт: современные исследования– M., 1991
Qo‘shimchа аdаbiyotlаr
Axмедова M.T.Педагогик конфликтология.-T.:Адабиёт учқунлари, 2017.-320 б.
Ibragimov X., Yoldoshev U. va boshqalar. Pеdаgоgik psixologiya.-T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2009 y. - 400 b.
Xoliqov A. Pedagogik mahorat. -T.: Iqtisod-moliya, 2011.- 420 b.
Ibrаgimоv Х., Аbdullаеvа Sh. Pеdаgоgikа nаzаriyasi. -T.: Fаn vа tехnоlоgiya, 2008. - 288 b.

Konfliktologiya ilmiy bilimlarning sohasi sifatida

Konfliktologiya ilmiy bilimlarning sohasi sifatida

Konfliktologiya ilmiy bilimlarning sohasi sifatida.
Hayot konfliktlarga to‘la. Insonning jamiyatdagi yashash tarzini turli ziddiyatlarsiz tasavvur etib bo‘lmaydi.
Turli nizo va ziddiyatlar bilan umr davomida, har qanday yoshda, har joyda, har qanday vaziyatda to‘qnash kelish mumkin.
Konfliktlar uyda, maktabda, ko‘chada, o‘quvchilar orasida, ota- onalar va farzandlar, xodim va uning rahbariyati orasida, jamoa a’zolari o‘rtasida sodir bo‘lishi mumkin.
Konfliktlar, odatda, ko‘p vaqt odamlar birga bo‘ladigan hollarda, ya’ni ular uzoq muddat bir- birlari bilan ruhiy muloqotda bo‘ladigan hollarda, ular ma’lum muddat o‘zaro birga bo‘lishga majbur bo‘lgan paytlarida ko‘proq sodir bo‘ladi.

Hech bir inson o‘zini konfliktlardan doimiy muhofaza qilinganman deb hisoblay olmaydi

Hech bir inson o‘zini konfliktlardan doimiy muhofaza qilinganman deb hisoblay olmaydi

Hech bir inson o‘zini konfliktlardan doimiy muhofaza qilinganman deb hisoblay olmaydi.

Chunki konfliktlar ba’zan qo‘qqisdan, hech kutilmagan holda vujudga kelishi hamda inson hayot tarzini tubdan o‘zgartirib yuborishi mumkin. Konflikt har bir inson hayotining ajralmas qismi bo‘lib, hech bir inson konfliktlardan o‘zini “kafolatlanganman” deb ishonch bilan ayta olmaydi.

Ulg‘ayganimiz sari konfliktli voqea, hodisalar o‘z kuchi va ta’sirini ham kuchaytirib boradi

Ulg‘ayganimiz sari konfliktli voqea, hodisalar o‘z kuchi va ta’sirini ham kuchaytirib boradi

Ulg‘ayganimiz sari konfliktli voqea, hodisalar o‘z kuchi va ta’sirini ham kuchaytirib boradi.
Ammo biz konflikt nimaligini bilamizmi?!
Har doim ham konfliktli vaziyatga tushib qolganda o‘zimizni to‘g‘ri tutamizmi?
Konflikt bizning qayotimiz uchun tahdid ko‘rsatadimi?
Konfliktning o‘z ichki tabiati qanday?

Konfliktdan qanday qutilish ya’ni undan qanday chiqib ketish kerak?

Konfliktdan qanday qutilish ya’ni undan qanday chiqib ketish kerak?

Konfliktdan qanday qutilish ya’ni undan qanday chiqib ketish kerak?
Ziddiyat qanday qonuniyatlar asosida rivojlanadi?
Nizoni rivojlantiruvchi omillarni oldindan bartaraf etsa bo‘ladimi?
Inson ziddiyatlarsiz yashashga o‘rganishi mumkinmi?!

Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
04.01.2022