Тайный мир рисунка.
Оценка 5

Тайный мир рисунка.

Оценка 5
pdf
психологическая работа
30.04.2020
Тайный мир рисунка.
Gregg_M_Fers_Tayny_mir_risunka.pdf

ˆ ªª . æ Ø ßØ Ł Łæ Œ ¨æ º Ł  ŁæŒ ææ ˆ ªª . æ Ø ßØ Ł Łæ Œ ˇ æ ªº ˇÆ ˜ ,

2003 176 æ Łº.

˚ Łª ˆ   ªª        æ     «Ø ßØ Ł Łæ Œ»          º æ ºŁŒ º  ß æ ÆŁ      Ł      ŁŁ Łæ Œ ˛ Æ      ø       Œ łŁ Œ              Œ ª   Ł       º                (æŁı º ª,     ,        ª ª, æ Ł       º         , Ł º   , æ    Ł º ß Æ      ŁŒ   ), æ   , Œ Æ ŁºŁ ı         Æ æ Ł Ł æºß Ł, øŁ Łæ  æŁı º ªŁ æŒ Ø øŁ Ł Œ

 Ø Œ ŁªŁ æŒ ß æ        Ł ŁŒ Ł       ŁŁ Łæ Œ, ææŒ ß      , Œ Œ         æ Łı ø æ   ºŁ      æ     æ æ Ł æ Æ æ   ŁŒ                               æ     º        ª Æø Ł ,               Æ ææ       º        ª Ł º ª ı Ł    Ł ŁŁ,  Œ Œ Œ Łæ       º        æ     ß Łæ ŒŁ  Œ       æ      Ł ª     æ Ł æŒ ª æ       æ     

' Gregg M Furth, 1988, 2003

              '          `º ª              Ł º ßØ                                  ŒŁ              Ł                  Ł Ł

Ł æŒŁı ª «´ ŁæŒ ı ª                                                         ŁŁ», 2003 ' ˜               ,

2003

                         Œ Łª æ ø          æ æ                , Œ æ                    æ Ø Œº  Ł

Łæ Œ Ł æ挠 æ Ø Ł Ł.  Æß ßØ Œº   Œ ß  ,   Øæ Ł º æ Ł æ æ º Ø ßØ Ł

Łæ Œ.

 Ł

              ˇ       Łæº       Ł Œ ææŒ Ł           Ł 

             ´æ       Ł º          溠      

            ´æ      º     Ł 

              ˇ        Łæº Ł 

ˆº         I. —Łæ ŒŁ Œ Œ æ    æ      ß Ł Æ ææ    º        ª 

              ˆº       II. ˇ                 æߺŒŁ ŁŁ 

              ˆº     III. ˚ Œ æ ÆŁ        Łæ ŒŁ. ˇ Ł           Ł Ł ŁŒ 

              ˆº        IV. ˛            ß º             ß         Œ     Œ Łæ Œ

                          ˜Ł ª æ Ł æŒŁ Ł Ł æŒŁ æ             æ     

              ˆº           V. ß Ł               æ             Ł 

              ˆº        VI. º         Ł Ł Œ ŁŒŁ 

ˇ æº æº Ł 

                 Łæ Œ Ł Ł                 Ø ºŁ             ß 

           — Œ                    ºŁ                    Ł                    ŁŁ Łæ Œ  

              ˜          º Ł º           ºŁ                 

                                                             ˇ             Łæº Ł Œ ææŒ Ł              Ł

              ˚ Łª            ŁŒ      æŒ ª æŁı º ª ˆ                          ªª æ (G. Furth) «Ø ßØ Ł

Łæ Œ (Łæ º Ł  ŁæŒ ææ )» Ł æ  ł Ø æ ß. ˜ ª  ß º æŒ º Œ Ł ŁØ  ßı æ ı  ªºŁØæŒ, Œ Ł ªŁı ߌ ı. ª Ł ˆ. æ 

      Ł         æ          łŁ       ŒŁØ Œ ª Ł         º Ø,               º Œ æ         Ł ºŁæ       

ƺ æ Ł æŁı º ªŁŁ, æŁıŁ                 ŁŁ, ª ªŁŒŁ,                                    , Œ          

                                             1. ˝ æ                                   æ                     ´.          . ` ı              

Łº æ Ł                                         Ł Łæ Œ ßı Ł Æ º ßı º                                    Ø (º

Ł ø æ Ø,   Ł æºßı), ƺŁŒ ŁØ     æº ª Ł  æ  æ Æߺ Œ Ø º. Ł Œ ßı Æ   æº øŁ æ Æ º łŁ ß

Ł       º        Œ ŁªŁ: ˇ. ¨. ˚       «æ   ł         Æ º ßı Ł ª ºŁ Ł      Ł Ł ŒŁ Ł ı ŁŒŁ».       -¸., 1926;         . . ` º ß        Ø «—Łæ ŒŁ Ø łŒ º   ª æ, Æ º ßı łŁ      Ł Ø».          ., 1974;          .        . ´      «—Łæ ŒŁ Ø, Æ º ßı łŁ        Ł Ø».           

ÆŁºŁæŁ, 1975; —. `. ØŒŁ «æ æ ªº                                                                   Ł

                     ».  ˇÆ., 1992 Ł       Œ            ß ªŁ,                   Ł                    æ ß . ´ Æ ´.

. ` ı                          «ˇ                 º                  º             Ł æŒ ª Łæ Œ                  

Æœ Œ Ł Ł ŁŁ» (ˇÆ., 1910) ß  æ Ø ºŁ ª Łº æ  ŁŁ Ł Ł æŒŁı Łæ Œ  Œ Ł ŁŒŁ Ł Ł Æ Œ ,    æŁıŁ æŒ ª. ˜ ªŁ ßł ß Æ ß æ ø ß æ ł Æ º ßı. º Œ æ Ł Ł Œ æ æ æ ŁŁ (ŁºŁ Ł ŁŁ, º æ Ł —. `. ØŒŁ, Œ ßØ, æ ß æ  æ

Æ º ł              ß,  Ł                    Ø æ                        ª           ŁŁ º            Æ º ł     

       Ł        Ł º        Ł ŁæŒ ææ       ,            ªŁ                Łæº             ß ß). ˝ 

Æ Ø ºŁ  æ Ł , æ Æ  æº Ł 2 3 æ Łº Ł , æ ƺŁŒ ŁØ, ªŁ øŁı ºŁ ß æ Œ ß º Ł ŁæŒ ææ .

ˇ º ª ßØ ææŁØæŒ Ł º  ˆ. æ Ł æ Ø º ªŁ æŒ Ø æ Ø Œ Ł ˚. ª Ł ª łŒ ºß. ˇæŁı ºŁ Ł æŒŁØ ı Œ Ł Ł æ,  æ æ Ł æ Æ º ßı º Ø, Œ Ł æŒŁ ªŁ ª ß æ æ ºŁ  ł Ø ºŁ . ł Ł æ ,  æŁı ºŁ Ł æŁı ºŁ Ł æŒ Ł æ Œ 20-ı ª ÆߺŁ ª ß  —  Ł º ªŁ æŒŁ Ł Ł æ ŒŁ . º Œ  æº Ł æŒ º Œ º æŁı ºŁ  æ Œ Œ Æß ÆŁºŁ Ł, Ł  Æߺ 

                               Ł              1996 ª. Œ ˇ          Ł                    — ææŁØæŒ Ø ŁŁ `.

˝. ¯º Ł 2. ˝                   Œ 挠          ,                  º Œ æŁı             ºŁ ,            Ł æ

                                            

1  Art therapy (ªº.)  º Ł ŁæŒ ææ . Ł, Łł łŁØ Œ  Ł - Æ Ł º Ł łŁØ æº Ł ª ß æ æ Ł  — ææŁŁ Ł ªŁı æ ı ˝ˆ.

2  æ ø ª Łæº Ł ªº º º Ł º æ Œ ŁææŁ  « ÆŁºŁ ŁŁ» æŁı ºŁ , æ æ ø Ł æ Ł º Ø ßı æ Ł º æ Ø  Ø, æŁı º ª, Łº æ, ª ª Ł .

ƺ «Æ ææ º ª »  º ł æº Łª Ł º æ  Æß ł — º  º Ł Æ . ´. ` ææŁ Ł ª ª Ł æŒŁı Œ ºº ª (æ . . ´. ` ææŁ , . . ˇ ªŁł ŁºŁ, . ¯. Ł «˛ º ŁŁ Œ Ł æ Ł Æ ææ º ª  ı æ æ» // ´ æß Łº æ ŁŁ.  1978, „2, æ. 57 69).

˚ Łª ˆ. æ ºŁ æ ªº Æ ŒŁ æ Ł , Œ Ł Ł  ı ł , ß Łºº æ ŁŁ æ æ ŒŁ ºŁ Łæ Œ. º Ł,   ºŁ Ł  ªŁı Łææº º Ø, ˆ. æ Ł º æ ßı ª º Ø 

Æ º ßı (Ø Ł æºßı) Ł º ßı  Œ Ł                                                                           øŁı

 ŁºŁ Ł ß Ł ß Æº ß, Ø ı øŁıæ  ªŁ æŒ Ø æŁ ŁŁ. ˇ æ Łæ ŒŁ Ø, æ łŁı º ØŒ Ł Ø, Ł Łı

Ł Ł . ´ , Ł Ł æ ı 95 Łæ Œ º æ æŒŁ. ߌ ª ŁŁ  ß Ł º ßØ ( Ł Æ ææ æº ª ææŁØæŒ ª ŁŒ). ªŁ æ Œ ŁªŁ ı æ Ł Ł. ˝ Ł , «æ æ Æ æ Ł Łæ Œ  Ł æ Æ ª Ł , æŒ º Œ æ Łæ ŒŁ Œ ß ª Œ æŁıŁŒ ŁºŁ æ Ł Æ ææ º ª Œ Œ ª º Œ ». ˆ. æ ß Ł º ŒŁ º Ł º  º æ Ł

, Œ        ßØ (æŁ      º) «Æº º Æ ß Øæ Ł, æ æ Œ æÆ º æŁ    æ Ł Ł          º æ    æ Ł ºŁ        æ Ł». ¨ ø     ßæŒ ß     Ł . Æß æ   æ øŁ         , «     Ł æ  æ         ,                  ». ¨, Œ,       Ł       Ł         Œæ Œ ŁªŁ

 ŒŁ ØæŒ æº Ł , Ł æ  ˚. ª,  «æºŁ Łº ßØ º Œ Łæ º Łº ß ß,  Łº ß ß    Ł». ˙ º ß æº , Œ ß

 Ł  Ł  Ł æŁı æ ª łŁ Œ ª æ Œ ( Ł  º Œ æŁı). ˚ æ Ł æ Œ ŁªŁ , æ, æ Ł Ł æ Ł ß, ª ª Ł æ  «Œ º ßı Œ ı»,

. .                    æ Ł  ŁŒ Æø             Ł

 æ Ł. ´ Œ Łª

Æø ª æ Ł æ. ¨ı, Œæ                                     Ł æŒ

           ,                                   Ł ß

æ          Ł º ßı 溠      Œ               ªº-ŒŁ Ł

      Ł             ºŁ Æ ˚ ƺ            -

— ææ Ł              - ˇ º ` ł . ˚ Łı                  Œ     æ ß

 æº                                -ºŁÆ

      Æ      Ł . ˛                  Ł Œ ø                     

 Œ       æ                º ª          Ø

Ł           º Œ ŁªŁ                æı æ æ               º

 ÆŁÆºŁ ª          Ł , Œ           

Ł º                    Ł Ł                               Ł Œ         ŒŁı                      ( Ææ     Œ     ,

) Æ Ø Æ ß ª ŁºŁ Ł ª Łææº º . ˚ æ º Ł ,  ÆŁÆºŁ ª ŁŁ Ł Ł æ ºŁ ºŁł ªº ß ßı

                          (         ŒŁ ŁæŒº             Ł     ).                 º ª Ł                     º ªº Æ       

Œ Ł æ æ Œ æ Ø Œ Łª Ø ˆ ªª æ, Ł Ø º Æ Ł æ æ Ł Œ º Œ  º Œ Ł Æ º ł   ª Œ ı Ł

Ł ı  ł                                    ø     æ æ                         Ł.

˜Ł Œ Œ-ˇ Æ ªæŒ ª -Łææº º æŒ ª æŁı º ªŁ æŒ ª Ł æ Ł Ł . ´. . ` ı ,

æº ßØ º ŒŁ — , Œ Ł Ł æŒŁı Œ, ææ . . ˚ Æ

                                                                                ´æ        Ł º           溠     

ˆ ªª æ Łæ º Œ Łª , Œ æº Ł  Ł æ Ł ºŁæ ºŁŒ º ß æ ÆŁ  Ł ŁŁ Łæ Œ. ˆ ªª æ Æߺ Ł æ ,  Œ Łºæ   ` ı,

Æ Ł                æŒ ª ºŁ ŁŒ, Ł  æ ø                                ,                    , ƺ

ŁÆ º łŁ Ł Ł Ł Ł º Ł æ ı ı, Œ Æ  Ø

ƺ æ Ł               Ł                ßı ı. ´                                              Œ Œ  Ø Æ Ł  Ø,

 Ł           ` ı, æ         Ł       Ł º æ Łæ Œ Œ Œ æ    æ      Œ     ŁŒ   ŁŁ æ Ł º Ł Æ º ß Ł, ˆ    ªª æ æłŁ Łº ª       Ł ß    Ł       Ł ª     , Ł ª    æ     æ     Ø ŁŁ, .        .         Ł       Ł º     Œ º   , Æ º æ      øŁ      ª æ   Ł,       Œ     º        øŁ ø ƺ ª   ß      Ł       æ      ª  æ   ßı Łæ Œ ı.

                     ˚ Œ Łł ˆ            ªª æ  æ         Ø Œ Łª , æ                             ß Łæ ŒŁ º æ

Ł Ł Ł ŁÆ º Œ Ł ßı Ł æ Ł  º ªŒ æ ß Ł º ºŁ ŁŒ. Ł Œ ª Łæ Œ  º æŒ º ŒŁı Ł, Ł ß º ª æ ª ºŁł Æ ª Ł Æ ßı Œ ł Ø. º Œ Ø Łæ Œ   º Æ æ  Ł

         Æ º     Ł      Ø Œ ØŒ , Ł         łŒ º             Ø Ø;                        æßø       æ Ł

Ł Ł Ø  ł æ æ ŁŁ Ł Łæ ŒŁ  æ æ Ł Ł . ´   Œ Œ Ł Ł æ Æ  ºŁ ŁŒ ªŁı º Ł æŁ Ø Æß, Œ ºŁ Ł Ł ß æ Ł  Ł ŁŁ æ ßı Łæ Œ ª Æß æ º ß º Æß º Œ , ƺ øŁ æ æ æ Ł Ł æ æ Ł  º, æ ø ŁŒ ,  Ł . ., æ º

Łæ º øŁ Œ æ , Œ ß æ æ Æ Łº ˆ ªª æ. ¨ º ßØ  Æߺ Æ º  ŁŁ Ł º Ł Æ º ßı Ø º ł ª æ, ŁÆ º 挺 ßı Œ Œ ŁŒ ŁŁ æ ø æŁ º , Œº ßı  æ ßı Łæ Œ ı æº æ Ł ª,  Łı æ æ Æ æ Ææ Œ ª Æ º ª ß Ł Ł   º Ø . ˆ ªª Œ Œ º,  ßØ  Œ Ł

       Ł             Ł Œ æºß º                ,                      ł                             ß æ Œ,  Œ Œ

Æ          , æ æ               Ł Ł º                                         º Æ º ßı Ø. ´                  ,

Æ øŁØ æ æ ß Ł Łæ Œ Ł, æ  º Œ ŁæŒº Ł º º,  Ł Æ º łŁ æ Ł ª ºŁ Ł æŒ ª æ æ . ˚  , º Ł Łæ ı Ł Ł æ Ł æ º ß Ł,  º ª  ªŁı æŁ Ł ı Ł Æø ŁŁ æ . ˇ æ Ł Łæ ß ß æ Æø Æ æ  æ ß ŁŁ.

´ æ Œ ŁªŁ ˆ ªª º Ł Ł , ß ß挠 æ Łº Ł   ` ı Ł º Œ ÆŁ. ˇ Ł  Œ łŁ Ł Æ ª Ł æ Łæ -ŁÆ Œæ.

—Łæ  Œ ª         æ Ł           ß Ł         ß. ˚ Œ Ł ߌ æ         , ߌ Łæ Œ                 

ª º æ Æ ææ º ª , ø ª   ß, Œ ª æ Ł ı æº .

                 ´ Łæ Œ ı         Ł       ºŁ                º           æ Ł                 Ł , Łæ       ŁŒ    Ł

Œ Ø º æ Œ Œ Œ ß ß, Œ Ł ªº ÆŁ ß º æ ß º æŒ Ø łŁ. ºŁ ŁŒ æ ºŁ æ æ Ł Ł æ ,  

æ           º      ª        Æø    Ł ,                               Æ ææ            º                  ª Ł º ª

Ł Ł ŁŁ ºŁ ŁŒ æ æ Ø ß ßŒ Æ ææ º ª , º øŁ æ  Łæ Œ ı. ˇ Ø Ł Ł, ß æº Ł º æ ø º ßØ ææŁ º ßØ Ł ª, æŒ º Œ 挺 æ ºŁ ŁŒ Œ æ Æœ Œ Ł Ø Œ Łæ Œ æ   Ł , Ł ª Œ ºº ª . ˇ ł ŁŁ Æı Ł Ø ª ŒŁ, æ Ł ºŁæ ß

Æ æ æ Æ  æ Ł   Ł       Łæ ŒŁ æ º        Ø æ Ł æŒ Ø      ŒŁ    Ł ,     Ł       Ł º Œ          º

ŁæŒº    Ł º                     Œ Œ º Ł                             , Œ Ł º                       Łæ Œ.

˜ ªŁ  º ß æ Œ Ł ŁŁ Łæ Œ  ˆ ªª º æ ,   º Œ Œ «Ł æŁıŁ Ł ». ˆ ªª Œ Œ ß, æ Æ Łæß Æ øŁØ  æ æº Ø  º ´ Ł ,  Œ ß æ Ł æŒŁ Æ º Ł æŒ ß º æ  Ł º ßı Łæ Œ ı  ºŁ, æ ß,  Ł ª Ł ª ß  Łı º ª Ł ª æ Ł Ł . ŒŁ Æ, Ł º ß Łæ ŒŁ ª æº Ł  Œ æ Ł ª æ Ł æŒ ª æ æ (ı ˆ ªª Ł ß  Ł  æ Œ ª Æ ß)  æ

Łæ ºŁ Ł æŒŁ Ł æ                 æ       Ł.

                        «Ø ßØ Ł Łæ Œ» ƺŁŒ             æ  ŁæŒº       Ł º        ƺ ª      Ł         

. ´ßł º Ł  Ł Øæ ŁŁ æ ß Ł æŁıŁŒŁ º  æº Ł ª ß æ Æ º łŁ Œ Œ. Ł ºŁ ŁŒ ¯ ß Ł  º º æ Ł Łæ ß º  æ Ł ß,  ø  Œ ß  ,  Œ Œ Æ Ł æ ŁØ łŁ æ Ł æ æ Æ º ß º Ł , Œ Œ  Ł æŒ, Œ Ł  Ł æŒ º. ˝ Œ , º ªŁ æŒŁ Łææº Ł æ  łŁ ªº ß  æ , Œ  æº ææ Ł  Œ Œ ª ø Ł ª º ªŁ æŒ æ Æß Ł ,  æŒ Œ Œ œ º æ Ł Ł Ł æŁıŁŒŁ º Ø ºŁ æ Ł.  æ Æ , Ł ß æ Ł æ Ł ŒŁı Æ º ŁØ Œ Œ Œ Ł ˇ¨˜  ł

Æø æ;  æ ø  ˆ ªª ß   Œ º ,  æ łŁ æ æ æ ŁºŁ æ æ Ł æ Łı ƺŁ ŒŁı, Ł º Ł æ Ł Ł  º Œ ƺ ª Æø Ł  º Æ Ø øŁ,  Ł  Ł æ Ł æ º ßØ æ ı Ł ŁŁ  ƺ æ æ Ł , Ł æ Ł Ł Æ. ºŁ Æ ˚ ƺ -— ææ

 

                                                                                               ´æ        º Ł

                   ,         ˆ       ªª æ Łæ º Œ Łª , Œ      º æ æ Æß Ł       , æŒ º Œ              ºŁ               æŁı º ªŁŁ æ ø æ         º Æ º, Œ æ øŁØæ º Ø Æº æ Ł.       æ Æ Ł º ºŁ Ł æŒ Ø æŁı º ªŁŁ,          Æ º ,           Ł Łæ Œ Ł æ æ Æ  æ  Œ     ŁŁ łŁ  ª.

              ´                     , Ø Ł æ                                 ßı Ł Ł Ø ß º æ æ

Æ Ł, º                              Œ Œ          ºŁ ŁŒ        Ł, Œ Ł           æ      Ł ºŁæ       Ł,

ŁŒ ø æ ŒŁØ  Ł Æı Ł æ Ł Ł ª Łææº Ł æŁıŁ æŒ Ø ŁŁ.  ŁŒ æ:   æ ºŁ º Æ æ º Ł  Ł ŁŁ Łæ Œ æ æ Ł æŁºŁ  æ Æß ß Ł æº ß º Ł łŁ? ˝ Æ æ Ł ºŁ æ ææ Łæ Ł , æ øŁØæ ø ø Ł æ Æ ß Ł æ, æ Œ Ł ª º Æ ª Øæ Ł , 

Æ         ø ª     º Ł º  ª æŁı º ªŁ æŒ ª ºŁ? ¨    æ     Ł ºŁ Ł         Ł                          Ł         º        Ł æŁı º ªŁ æŒŁ ƺ ª  ßØ

Œ Łæ Ł ,  º  º Ł ŒŁı Œ æ Ł Ł Ł Æ Ł æ Ł æ ƺ ª Łª Ł æ?

ł Ł       æ      ,                 Œ      ß       æ      Ł ºŁ   ª        øŁı ææŁØ ºŁÆ Œ      æ         æ ßł Œ       ß Ł æ         Æ      Ł Ł, ºŁÆ ª æ       Ł æ æŁ      ºŁ      æ Ł   ß       Ł æ         º -ª,   Ł                         ª        ß ŒŁ

Ł                    ŁŁ æ                                   ßı Łæ Œ. ˝ º æ Ł Ł

Łæ, Ł                         æ        ß ºŁł           Łı æ      æ     Œ          ŁŒ      ŁŁ, æ Æ

Æı Ł ª Ł æŁıŁ æŒ Ø æ ÆŁº æ Ł Ł æº æ Ł ª æ ŁºŁ º ªŁŁ. ¯æºŁ  Ł Ł º Ł Łæ, ,   , Œ ß æ Ł Ł Łæ Œ,

Ł Ł Œ æ æ Ø Æ æ Ł  Łæ Œ, º ª æ Ł Ł Ł Ł º ø ª æ Ł ª æ ßæº.  Æ æ æ æ Ł ª Ł Ł æŁ ºŁ æŒ ª , æ º ø Ø æ Æ Ø æŁ ø ø Ø º æ Ł Ł º Ł æ ßæº , ß Ł æ Ł , ª º Ø Œ æ ß Ł º ø Ø ß, æ ø Ø  Ø.

              ˇ           Œæ º     ,         Æº ª            Ł                     ŁŁ        Łæ Œ                   

Æ             Ł æ         Ł Ł 挠     Œ    æ       . ¸ Æ Ø                      Łæ Œ æ

Ł æ Ł Ł , Łæı Ł ł Łı æ Ł æŒŁı Œ Ł Ł , Ł, æº æ Ł ª, Ł 挺 æ Ł Ł Ł æ ª Łæ Œ  Ł Ł ª Ł æ Ł æ Łı æ æ Æ æ Ø ı æ ª æ ß Ł . ´ Œ æº , Ł Ł 

                                    Ł Ł                  Ł æ                  Œ Ł Ł Œ Ł                   ŁŁ ŒŁ,         

Ł   æ ø Ł,  ªº Æ Œ Ł ª Æ ææ º º Ł Ł º  ß Ł Ł º æ æ Ł ,  ,  æ , º Ł Æ Ł æ  æ ß  ºŁ ŁŁ ªº ÆŁ ª Ł , ø ª æ ßł æ º ŁØ . ´ Œ Œ , º Œ Ł Ł º


Ł Ø Ł  æ Æœ Œ Ł ª ªº  Øæ Ł º æ æ Ł æ Ł æ ª Ł Ł º ł  æ Æß æ ł ª

Ł, Œ ßØ   Łæ Œ ´  æ ßæº , Ł ª Ł ŁŁ Ł  Œ 溠 º æ æı Ł 挠 ºŁ Łæ Œ æŒ ,  æ Ł , Łæ ß ß Œ Œ Ł, Œ Ł ,

æ Ł æ                        º ª                      ø ª æŒ ª Ł º Łæ Œ

             ˆ               ªª æ º æ                               Æ     Ł º                                æ

Ł Œ ææ Ł ß Łæ Œ,  Æ Œ Ł Łı Ł æŒ ª Łææº Ł ˛  Ł º æ,  Ł Ł Łæ Œ   Ł Ł æ Łª , Ł

                           Æ                                      Ø ŒŁ Ł , ª Œ Łª ºŁŒ º ª

Æ    æ Ł        Æı    Ł ßØ      æ      Ø Ł 溠      Ł æ        º    Ł                         Œ Ł

Œ                  Ø Ł                    ŁŁ Łæ Œ

˜- ˇ º `   ł  ˇ     Łæº Ł

˛ º ,  º Ł æ Æ Łæ º ŁŁ Łæ Œ  æŁı ŁŁ, Ł æ Æ  Æ æ Ł Ł æŒŁ Æ º ß Ł Ł Ł.

Ł ß ß ŒŁ Łæ                        º                  Ł Łæ Œ Ł º              ŁŁ æ        Ł æŒŁı

       Æ º       ŁØ              ºŁ                                     溠    æ Ł                 æ            Ø

Æ æ Ł Ø ß. ª  Łłº æ Æ Ł æ Œ æ ß Œ Ł ß ŁŒ  Ł Ł: ˝ Łæ Ø

˜             , ˜        ˜                  º      Œ, ˝   Łæ Ø          º       Œ , ¨ Æ       Ł                  

 ˜ Ł ŁŁ, Ł  挠 º,  Ł º æ Ł ŁŒ Ł Œ Œ æŁı º ªŁ æŒ ª, Œ Ł æ Ł æŒ ª æ æ Ł Łæ ø ª º Œ .

                            Æ               Łææ          Ł Ø     æ ŁæŒ       Ł Ø æ               Ł ˜ Œ       

Łº æ ŁŁ Œ º ,  ß Æ ææ º ß æ Ł łŁ æ  Łæ Œ ı  º Œ º Æ º ßı º Ø,  Œ Ł ßı, Œ ßı ß ß «º ß Ł», æ ŒŁ Ł Œ Œ æŁı º ªŁ æŒ ª, Œ Ł Ł Ł æŒ ª æ æ Ł . ` Ł æłŁ ß Ł, Ł Æ ææ º ß æ Ł º æ  ß ø ŁŒ , º øŁ Æ æ  æ Ł ƺ ß.

 Æ Łº  º Œ ,  Łæ ŒŁ º æ Łæ ŁŒ Ł Æ Łı ı,  Œ Ł ,  Ł , Æß ß Ł ª Ł ª  Łæ Œ Ł Ł ß Œ Ł Œ ªŁ º , æ Æ Œ º æ Ł Ł.

                          ˜º º                                Łł Øæ Ł º ßØ æº                    Ø, Œ ª             Ł

Æ ææ º ª , º øŁØæ  Łæ Œ ı, ß æ Ł º  æ æ ø, Ł Œ Œ Ł Ł Œ Œ ª Łæ Œ Œ º æ º Ø,   æ  Łæ Œ, 

ƺŁ Øł º ª æ Ł. ˛ Łæ Ł ª 溠 æ Ø æ Ł º æ Ł º ß Æ æ ª æ Ł « Ø ª

Ł Łæ Œ»   ı æ                           æ      ı      æłŁ        ŒŁ Ł       Ł               Ł Łæ Œ,

Œ                  ß ª ªº                             ªº Æ łŁ            º     Œ , Œ Œ Ø       Æߺ 

 Łı æ       Ł .  ææŒ, Œ Œ  æº    Ø Æߺ        æ      º                , Ł Œ Œ æ Æß Ł Ł ºŁæ º ł. ´ æ ø   æ Ł,  Œ Łª º æ

Æœ æ       Ł       ª ææ, Œ   ßØ Ł º         Œ æŒ ß Ł Æ ææ      º        Ø Ł   ŁŁ, æ         ł Øæ            Œ     Œ     

Łæ Œ.

              ˚ ª        æŒ º Œ º                           Łº           ˙                        Æ,                  

Łº Œ ºº ª æ æ,                                                                                     æ ºŁ  ºŁ Ł Ł

Łæ      Œ. ˛         æŁº                                    æ Ł º,                                    æ

ŒºŁ . ˙ ,  Ø  º æ , Ł    Œ º ß Æß æŒŁ Ł Ł ß º ß Ł Ł æº ª æº Ł ,  º æ æ ªº æŁ .  æŒ º Œ Ø  º Łº   Æ æ æ Łæ Œ.

             `ßæ              Œ         Ł łŁæ æ Łæ Œ,                                           ºæ Œ ªŁ º.

˝ æŒ º Œ Ø æ æ  Łº øŁ, Œ æº º Łæ Œ  Œ ŁŁ Ø Œ ºº ªŁ.  Łº,  Łæ Œ Ø º, Ł    ª Łº æ ł Ø Æø Ø Œ Ø. ˜ º , 

       Ł         æ      ºæ , Œ æ       º º            Łæ                       Œ, Ł æŒ º Œ º ª Æߺ

. ˘ øŁ Łº, , æŒ º Œ Ø Ł æ ,  º æłŁ æ Łæ Œ, «  ŁŒ ŒŁı æ». ß łŁºŁ ª, ª Ł łŁæ æ Ł æ  æº ø Ø º.

 æ ºæ Œ Ø Œ ºº ªŁ æ ª ª Œ Œ Ł , ø  Ł ł Ø æº Ł    ŁŒ ŒŁı æ, , Ł łŁæ Ø, æłŁ Łæ Œ.   æ ÆøŁº Ø,  ª Łºæ  æ æ Ł æ Ø øŁ Ø  æº ø Ø º.

—Łæ.1. (Œ æ . —Łæ. 95 )

 

             ˙                                                                  º Æ æ Łæ Œ. ˝ æŒ º Œ Ø  ßłº º

 Ł, Ł  º º Ł Ł ßæº Ł æ Æ º ł Ł Æ º ł .  łŁº  Łæ Œ, Œæ Ł, º Æ º ł ª   Œ º Œ ª ,  Ł æ,

                                                                                                   Æß Ł                      ª  Ł                 .

                                                                                                             ˙     Ł      æ                  Ł                    Ł Ø

                                                                                                            Łæ Œ,  Æß Łæı                   Ł ª,             

Ł Ł ßØ º Łæ Œ ø  º æ Ł ŁŒ ª,  Ł æ  ł Ł. ˜º æ ŒŁ Ł ª ŁºŁ æ æ º Ł 

ª Æı Ł æ Ł Œ æ ŁŁ Łæ Œ Ł æ ı ª ßı º.

˚ Œ Æß  Ł Æߺ ,  æº º æ ª- .  Łº æ, ß ß   Ł Łæ Œ,   ÆߺŁ æ º æ, Ł º Æ º , æ Æ , æ æ Ł ºªŁı Ł ßı º . 

æ Ł º Æı Ł ß æ Ł Æ Łı ø ø Ł , æŒ º Œ   æ º Æߺ Łæ ß ß , Œ Łæ º  Łæ Œ.  º Łº,  Łæ Œ Æߺ ß º Æ Œ Ł Ł º   æ ŁŁ,  Łæ ŒŁ, Œ Œ Ł æ ,  æ Æ æ Ł

æ           ŁØ Ł Ł , Ł Œ Ø Łæ                   Œ  ª Æß Ł                        Æ            Œ ª

æ.

˝ ŁÆ º ß  æ Ł º,   Æߺ º ŁŒ, Ł  æ º  º Ø Æ º Ł, ŁŒł Ø  ª º Ł, Ł ł Ø Ł ª ª. ¨ Ł Ł  ø ø º,  Ł º º æ

Æ ßæı æ Ł  º Œ  Ł Ł Æ º Ł,  Ł Ł - ª,  ª ª Ł Ł ºŁ  º ßı Øæ Ł ı.    ª Œ ŁŁ

Łæı Łº Œ ª,  ª Ł Ł º ª æ Æ , ŁºŁ   Œ  ª Œ ºŁ  ª Ł, ßłº º . ¯æºŁ  Æ Œ Ł,

                             , º æ æ,                                      Æß ª                 , Ł            º

Łæ Œ æ Ł             º æ          ºŁ                       º Ø æŁŁ (æ . ˆº                        VI).

Ł º æ Ł, Œ, ÆߺŁ Ł Ł ß Ł. Œº ß º æ º Ł ,  Æ Œ  ı , Æß ª æ Ł ºŁ, 

 Ł Ł æ æ ª     Ł       Ł Ł Ł Ł Łı   Æı     Ł       æ . — Æ    Œ       º Œ  º ßı æ Ł    Ł Ł Ø æ Ł,           Æ, æ         ºæ Ł ª.

    Ł       Ł Ł º Œº     , Œ Œ         Łæ Œ Ł Æ         æ;     ßªº º æºŁłŒ                æ º    ß        Ł Æ ŁŁ     Æ      Œ ,     æ æ Æ     ª         Łæ æ º ß æ Ł º.           º æ Æ æ:  º ºŁ  Ł      Ł       Œ Œ Ł æ ßı       Ł      

Ł Ł,                     , Œ Œ           º    Ł         ł          ª æ        Ł                    ł      Ł ı æ

 ŁºŁ æ ` ª ?  ßæº Łłº   ª º , æŒ º Œ æ, æ, Ł ł Ł Œ ßı Ł ,  ßı Ł º æ ß æŁ º łŁ, æŁº Ø, ø Ø Ł, spiritus mundi. ˜ º , 

Ł Ł Ł º ŒºŁ ƺ æ ª º Ł ł , æŒ º Œ Ł Ł ºŁ  ªŁ Ł ßØ, ß ßØ Ł.  ß º, Œ Œ ª Æ º ŁºŁ

Æ ł º æ ªºŁ Ł æ  ª º  Ł Ł æŒ æ ßæº .  Œ º  , Œ Œ æŁı º ªŁ æŒ ª Œ ªº æ Ł  ŁæŒ Ł .

                  ˇ ß                Ł ºŁ       Ł Æ                                                 Ø Łª ß  ß ºæ ºŁ,

Œ ŒŁ      ı      ß              Æ   æ Ł      Æ           Œ ß ºæ ß              Ł . ˚          º æ ,

Æ Œ  ı Ł æ  Ł  Ł Ø Ł, Ł     ø ı Ł æ æ,   Ł. ¯æºŁ ß æ Ł  ªº ,  Ł Ł,

                       Æ                       æŁ º Ł                                   , ß ,                            ,

Ł º Ł Ł Ł. ˝        º Łª ß Ł Œ Œ     æ      Ł, Ł º ºŁ     ø       æ       ªŁı º Łæ Œ.

                   ˝ Œ ŒŁ æ            Ł æŒŁ           º    Ł         Œ ß                           ºŁ Ł ºŁŁ?

˛        Ł      ,     Æ    Œ       ª Æ Ø Łæ æ Ææ             ß Ł æŁº     Ł,    Œ Œ           

Æ ø ºæ  ø Ł Œ Ø? `ߺ ºŁ ª  Łæ ŁŒ Ø Ł ø Ø æŁºß? ´ æß ŁŒ ºŁ Ł  ªŁ, Ł  º æ ø Ø æ Ł æ æ øŁ Ł.

˚ ª , Œ, æ Łºæ æ Ø øŁ Ø,  Łªº æŁº   æ Ø Łæ, ª æ º Łæ Œ. ß æ ŁºŁæ ª ª Ł ª ŁºŁ  ł Ø Æø Ø Œ Ø (Ø, Œ Œ º

                              Ø øŁ).                      º                    Łæ Œ,                            æ 

æ Ł º                           º      Œ ,       Łæ            ł ª ª.                                 æ          º

æ           Ł º Ł :                  Łº                 ,           æ ªº æŁºæ Ł                  Ł           

Łæ Œ,   æ. ˚ ,  Æߺ , Ł  æ ªº æŁºæ æ Ø,  Æ Łº,    Ł ŁŁ  º  æß, Œ æ øŁ æ Łæ ŁŁ ƺ ß,  Ł º Ł æ Æ Œ  Æߺ Æı Ł º ßł Ł æ Ł ºŁ. Œ  ı º ß æ Ł æ æ   Ł Æ Œ .

  ,   ı º , Ł  æŒ º Ø  , Œ Œ  ª æ Ł   æº . ´ -ßı,  ª æ º Ł Œ  

 Æ ß ø Œº Ł , æŒ º Œ  , Œ æ º º Łæ Œ Ł Œ  Ł æ . ˜ ßØ Łæ Œ, Œ Œ Ł º Æ Ø ª Ø, æ Ł  æ Æ Œ Ł Ł º Ł Ł , Ł   , Ł ºŁ Æ ªº ł . ´ -ßı, øŁ  æ ÆøŁ  ,   ı , Ł ª  Æ Łæ ß ß ł æ ŁØ, Ł Ł Łæ Œ. ˝ æŒ º Œ ı, øŁ æ ªº æŁº æ Ł  æß,  º æ  æº ææŒ Ø æ,   æ æ æłŁ. ˇ æŒ º Œ  æ º æ æ Æ,  æ ªº æŁºæ , Ł ŒŁ Æ ß ª ŁºŁæ .

˘ øŁ ææŒ º ,   Æߺ  ª Æ Œ ,   Æߺ  , æß , Ł Łæ º   Łæ Œ  æ Ł æ º Ł Ø º ,  ª Ł º Œº ææ º Ø łŒ ºß.  Œ º,   º ŁŒ , Ł   øŁ ß Łºæ ª Ø

      Æ           Œ, æ ª æŒ º Œ æ                           . ˘      øŁ     Æߺ              ,         

Ø Æ Œ  Œ, æŒ º Œ  ª º Ø Æ º Ł Æ ø æ æ ß Æ Œ Œ Œ æ Ø æß . Œ  æŒ º ,  ı , Æß  Łæ Œ Łº , Œ Œ Ł Æ ı ºßı Łæ ß ŁØ,  Œ ß  łº æ æß .

                  æ     ÆøŁº Ø,          , æ               Łæ Œ,           æß æ            º               ºß

Æ º Ł Łı ª. ˛ Łº Łº æ ª ŒŁ:  æß   Ł º Ø æ Œ ß, . . Œ æ ŒŁ Æ łŁ ß. ˛ æ Ł  ƺ æ Ł º Œ. ` º ºŁº æ

Œ º                Ł æ            .  æ      æŁº     ,                      Æߺ ºŁ æ  ª,                     

                        Łº               Ł        º      .                      Ł Æߺ Ł º, æ Ł                         

Ææ ŁŁ ª    æ º.  Łæ º Ø æ ø ø Ł ª,  æ Æ Øæ ŁØ º ŁŒ Æߺ ª Ł , Ł øŁ

Łº Ł ª ŒŁ. ˛ Ł º ,    ƺŁ ŒŁ ł Ł æ æß ß ºŁæ  ª Ł ºŁł Ø Œ.  Ø æ ß,  Æߺ   æºßł, æŒ º Œ Ł ø Æ Œ Æı Ł ,  Ł ºŁ Æ ª ª Ł ª ß æ º æ , Æß  . —Łæ Œ Æ º ,  Æ Œ æ º º, º Æ Ł øŁ Ł º Ø.  ª Ø æ ß, Œ Œ æ  ø æ  º Æ . ˛

Ł Łº, æ øŁı  Ł º Ł  Œ Œ º Æß  º Ø º Æ Ł, Æß   ª Łº Æ Œ Ł  Ł Ł º

                ? —      Ł º                                      ºŁ, Œ ª                Œ ƺ ª                 ,

Œ ª              Ł      Ł Œ         Ł         º                   ß º.

                                      ŒŁ     ºŁ ßæºŁ                       Ø øŁ ß. ˚ Œ 挺           ß      ºŁæ

Łı ł Ł ? ˛ ææŒ º   æ ª Ł ª Æ. ææ Ł ŁŁ ß ºŁ æ Ł Ł Ł Ł  æ, æ Æ   Ł

Œ ª Ø Æߺ ł æ º , ı   Ł º æ æ ª ł Ł Œ łŁ Ææ Ł .  Ł æ ºæ , 

Ł łº æ Ø                                     æ, Ł                     Łº,                 ª                          .

¯ Æ , æ ł   º ª , ı Łºæ  Æ º ƺŁ ŒŁı ł Ł ı æ  Ł Æߺ  æ º ÆŁ . ´ æŒ æ øŁ æ º æ Æ Ł Œ Ø,  Æ ł Ø. 

Ł æ ºæ ,  Æߺ ºŁ Ł Ł Ø  æ ß Œ Ø Ł Æ ,   Łº Ł º .   , æ Ł 

                         ,  Łº,                           æŒ º Œ º æ          ł        .

              ˛          Ł          º æ  æ Łı                Ł       Ł ı Ł Æ      Ł Æß                 ª       Ø

Ł       Æø   ŁŁ æ ªŁ Ł º Ł.      «`      æ               ª        Ł       æ Æ Ł»,  挠    º        . ´          ł         Ł ı      æ æß        ,        æ      º        , ß               Æߺ .         Ł       ø ø º æ Æ æ      Æ      , Łæ ß ß     æ ƺŁ æ Ł,                  Æß æ æ Ææ    ŁŒ . ˛         º æ Æ                  ºŁ ŁŁ Ø æ Ææ  Ł æŒ Ø ß Ł Æœ Œ Ł æ      º æ æŁ æ Œ Ø Œ Œ Œ        Ł         º        Ø       , Æß Ł Æ   Ł łŁÆŒŁ æ æ   Ł ß    Æ      Œ      .         æ, æ Œ    ß        æß æŁºæ Œ æ          Æ º   Ł , Æߺ       æı    æ æ Ł,      ºŁ Ł   ø Ø æ Ł ª Ł ß æ ß. ß ºŁ º    Œ     æ                       , ŁºŁ  Łº æ            æß  ?

˘ øŁ Œ ææŒ º ,   Æ º æ æ Ø Ł łŁº Æ æß Ł Æ º Ł ß Ø. ˛ Æߺ  ,   æ º º ª   ł,  º ºŁ  Æ º Ł . ´ Œ Œ - æ ß溠 Øæ Ł º ª Ł Łº ª æ Æ , æŒ º Œ  ı º , Æß  Æ ª æ Ł æŁºß. ¸ º ,  Ł º Ł   º Œ Æ ø ,  ª Ł Ł º ª  Łª ı Ł Æߺ

Ł ª, Æß  º ºæ . ˛ æ º ,   ææ Ł æß ,   Łæ Œ Æߺ Ł,    º º æ Æ

æ      Ł æ .

˜Ł ª Æߺ æ º   1974 ª . ´ Ł , Œ ª º ŁŒ   ª Ł Ł Łø, Æߺ ł Ł ª Ł Ł øŁ ŁæŒ ææ ª Ł Ł ,  Æ Ł Ł ª

                 . ´æ         Ł               -Œ  æ       ºŁ Ł               ı              Ø æ Ł ª º

(—Łæ.1)                            Æß æ º Ł                                    º                Ł            ª

Ł Ł . ´ Æ  º ŁŒ Łº æ ı Ł æ ŒŁł ŁŒ , Ł  º Œ Æ   æ ºŁ  º  º ßı ß º ŁØ.  Æœ æ ,  æ  Łæ Œ ߪº Ł

ŁæŒ         ß . ´ æ          Ł     Œ Æ           Æ   Œ æ     º ºŁ          ı                    Ł º

ƺ ª Ł ßı Ł . ºŁ ł ,  Ł Ł º æŒŁı Łæ Œ, Æœ æ æ Ł ı Ł æŒ Ø ÆŒŁ  Ø Æº æ Ł. º ŁŒ   Ø æ æ , Œ — æ . —Łæ Œ ªº  ,  Æ Œ Łº Ł Ł æŒŁ Ł æŁı º ªŁ æŒŁ  Ł Æ º Ł. ˛ ı æ Ł,  Ł ºŁ łºŁ ı Œ Œ - ł Ł  ı Łæ Ł æŒ ŁŁ  ,  «æ Œ — æ ƺ ª æ , æŒ º Œ      łŁ Œ æ ı ß» ( ´ Ł , 1984, æ . 131).

                                Ł             º             Ł Æß                   Œº         æ                ,          

Łæ     Œ Æߺ æ   º           æ         æ                æ           º           Ł Ł ª.                

Łæ Œ- æŒ Ł  º æ ßæº ª æº , æ ªº Æ ŒŁ æ Ł ª,  æ Æ º  Ł Ł æŒ Ł æŁıŁ æŒ º.

´ Ł º ææ Ł ºŁ Ł Æ Ø Łª ß,  Ł º ºŁ æ ŁŒ .   ß Ł º Ł ,   ºŁ Æß æ ø « º ß », ı æ Œ ƺŁ Œ Œ æ Ł?  Ł º ª Ł øŁı Ł, ßı  ª ,  æ ł Ø æ ŁŒ , ª øŁıæ ŒŁ  Ł. ´  Æ ŁŁ,  Ł  ł Ł «ª æ », ø ª ª   Ł, Ł ß溠  Œ Ø æ Ł Ł  æŁºß Ł æ Œ Øæ Ł .

˜ º Æß ,   æ º ,  Łæ ŒŁ Æø, Ł æ Æ ßØ Łæ Œ, æ ª ßØ Æœ Ł ŁŁ  Æ ææ º ßı æ Ł ı łŁ. ˚ Œ ß æ æ ,   Æ ææ º ª æ  æ  æŁıŁ æŒ Ø Ł æ Ł æŒ Ø º ªŁ Ø, Ł Œ ª Æ ææ º «ª Ł »  Łæ Œ ı,  ŒŁ

Æ                                   Ł º ßı ßı æ Ł æŒŁı ºŁ ı, Œ Œ       ß        ºŁÆ           ª        º         , ºŁÆ           æ æ Æ    

. ´ æ ßæº ª ŒŁ º ª º Œ Œ æ Ææ Ø æ Ł ŁºŁ Œ ª - Ł ƺŁ ŒŁı  º Ø,  Ł  º Ł ı ºŁæ Ł æŒ Ø æŁı º ªŁŁ Ł ˚ Æ-º -— ææ, æ º ,

                   Ł ł        æ  Łæ Œ ı,                                     Œ Ł ø, æ Æ

,   Ł ø ŁºŁ ª ƺŁ ŒŁ æ Ł Ł Æ æ æ Ł, Œ æŒ , æ æ Ł æ,    Ł æ Ł ŒŁ æ Ł, æ º æ ƺ ßı Ł  ı æ ºßı ŁºŁ Æ º Ł ßı º ı æ Ł º Ł Æ º ß Ł Ł Ł.  Ł Ł ªº Ł ª Æ Œ  º Œ ªº Æ æ æ , 

ƺ ª  Œ Ł ª Ł æ Œ  æ æ Æ Ł Ł. ˛ æ º ,  Œ ß º  æß º ø Øæ Ł, Ł ŒŁ

Æ Æߺ º ł ª                              Œ           , Æß                 æº Łº æ æ                   ß

Æ Œ . ` º æ ª  ł º ,  Łæ Œ æ Œ ß º   æß «º»,  Łæı Ł Ł º Ł Ø Ł;  Æߺ ª , ª æ Æ , Ł ı æ  Ł Ł º Æ º Ł  Ł Ø,  Æߺ ,

 Ł æß ı Łº æ  æ æ ŁŁ ªº ÆŁ Ø ª ŁŁ æ Œ Œ Ø- ßæł Ø æŁº Ø.

˙ Œ æ æ Œ Łª Ø, Ł º , Œ Œ Æ ææ º , æ ø æ  Łæ Łæ Œ, æ Łº æ ß    ª Ł Ł . ŒŁ Æ,  Œ Łª  æ Ø æ Ł º ª æłŁ ŒŁ ߌ Łæ Œ.


ˇ ,  łŁ Łæº Ł ,  ı º Æß æ º æŒ º Œ ÆøŁı ŁØ   Ł º Ł . ƺ ß  Œæ æº

Œ         Ł Ł Łæ                             Œ Ł ß. ´ º ı                              Ł         º ªŁ æŒ ª

Ł Æ Ł Œ ŁªŁ,  ßÆ º æº Ł Ł ,  Ł Ł ß æº æ Ł Ł æŒ Œ Œ Æ Ł ı ºŁ æ Ø, æ æ Æ øŁı æ º Ł Ł Æ ææ º ª . º

                                 Ł           Æ º       łŁ        ŒŁØ æ ßæº Ł Æ                                  º Œ

æŁı. ´ Œ æ º Ł ß, ªºŁ Æß ß ŒºŁ /Œ æ º , ºŁ ŁŒ/ºŁ Ł . .

 Łæ º                 ß

           — ææ       Ł                      ß Łæ ŒŁ º æ                       

 Œ      ª    ŁŁ.      

º                Łı Œ Œ æ              ß Łæ ŒŁ Ł Łæ ŒŁ- Œæ

ß. ß

Łæ ŒŁ æ       º       ß º                     Ł, łŁ Ł Łæ

 æ Ææ            Ø

Ł Ł Ł Ł       ,                  æ Æ. —Łæ ŒŁ- Œæ ß æ   º        ß        æ Æ, º Ł Æ        ª         ŒŁ; Ł ª Æß          æ     Æ      ŁºŁ

                                     .

                  ´ Ø Œ Łª æ                      Ł Łæ Œ ª               æ    Ł       æ Æ .  Ł             º

Ł        , æ       Ø ß æŁ        ŁŁ, æ        ß Ł æ                    Ł  ı 溠            ı, Œ ª    

  Ł º ª ł Ł Œ Ł ŁŁ Œ Œ ßı ßı º. —Łæ ŒŁ ÆߺŁ æ Æ ß  æº Ł ł æ º Ø

Æ ß                  Ø ƺ æ Ł; æ                      Ł Œ               ª Ł Łı Ł          º                

 Ł º Ł   æ Ł Łæ Œ. ˝Ł  Œ Ø  ß Łæ ŒŁ  Æ æ ª ł æŁıŁ æŒ æŁ Ł Œ ª º ª Ł, æŒ º Œ  Œ Ł Łı,

, æ   Æߺ æ ßæº Ł  Ł æ º ª æŁı º ªŁ æŒ ª Ł  æ øŁØ . ´ Œæ Œ ŁªŁ æ Ł Ł « » Łæ º æ æ æº «Ł», æ æ,  ŁæŒº Ł ı æº , Œ ª æ Æߺ æŒ ,  Ł  øŁ.   æ  , æŒ º Œ, ŒŁ Æ, Œ Œ Æß Łª Ł æ æ ø æ Ł ,  ł Ø , º Ł ß º æ ,   ß æº æ .

                                                                                                                                                                                        ˆ          ªª æ

                ˆº     I. —Łæ ŒŁ Œ Œ æ    æ       ß            Ł Æ ææ            º       ª

¨æ º Ł ª , æ ª, æ Œ Ł Ł ł æ ª. ˝ Ł æ ßØ 

                             ´ æ ªŁı æ                                ßı ŁØ             Æº æ Ł Ł                      ŁŁ

ŁæŒ ææ º          Ł       Ł, ß      Ł      ß            Æ      ı ˚               º ª. ´ Łı                

Ł º æ Æ Ł æ æŁ º , æ Ł ,  æ æ Ł,   Ł Æ Ł æŁ º  Łæ Œ ı º æ Æ ææ º . `º ª Ł Æ Ł , ß  ŁÆºŁ Ł æ Œ Łæ º Ł æŁ º  Œ æ Łæ º ø ª æ æ . Ł æŁ ºß Ł  æŁı º ªŁ æŒ Ł  æ Ł 挠 º ß  ææ Ł Ł ºŁ æ Ł, ßØ ª «ææ Ł Ł Ł ŁŁ».

              ˇ          º                                                                     º Ł Æ ı ª æ ºŁ º Œ ÆŁ Ł

                                   ` ı. ª Ł                     º æ Łæ Œ, æ                        øŁı æŁ           ºß Ł

ƺ æ Ł Æ ææ             º        ª , æ           æ Æ ßı Æß Œ                        º Æ       ª

Øæ Ł , Œ                                            º      Łº ŁŒ ŒŁı æ               æ º ºŁ

Æ ææ º ª æ Ł Łæ Œ. ´ß º Ł Ø Ł º  æ Æ º Œ ÆŁ  Œ Łª Vom Bilderreich der Seele (1969), 

Œ       Ø                     ß                     Ł º                  ß Œ              Ł                    ªŁı

Ł                       ŁŁ Łæ Œ.                                   ` ı Ł º æ º ł                      æ     Ø

Œ Łª Acta Psychosomatlca: Spontaneous Paintings of Severely III Patients

(1969);  Œ º  º Œ ,  Æ ææ º  Łæ Œ ı  Æß æłŁ,  Œ Ł ,  Æ ææ º  ªº Ł  ææß, Łæı øŁ  º.

˜ Œ Łª ºŁ æ  Ł ŁØ Œ ÆŁ Ł ` ı.  ºæ æ Ł Æ º Œ Ł æŒŁØ ı, Œº øŁØ  æ º ª øŁı «ßı º»  Ł ŁŁ Łæ Œ.

 ı        Œ      º æ Łºº æ   Ł Ł Łı ßı º, º ª Æß                  Ł       º Æ º ªº Æ Œ               Ł       Ł æŁı º ªŁ æŒŁı Ł æ   Ł æŒŁı ææ, ı    Œ      Ł       øŁı ª Ł        Ł Ł    .

´ 1913 ª Ø Ł ºŁ  Ł º æ Łæ Æ ß ŁŒ º º ;  Ł º  Ł º º Æ æŒŁ, Œ  ª  æº Łº æ Œ º ª Ł  æ . ˙  Łæ º Æ º Ł æ Ł , Ł º ª æ Ł Ł ª Ł Ł

ŁæŒ ææ ,  Œ          Ø        Ł      º æŁ       ºŁ 挠         Æ           Ł ªº ÆŁ       ßı

                  Ł     ŁØ æŒ º           .                 ,                                            ßØ Ł º ı Ł æ,

Œ                         Ł

        æ Ł                            Ł Ø Łæ Œ: º ª                 Æı    Ł    

º             Łæ Œ

            , Ł              ª, Ł                 Ł               º              Æ æŒŁ

ŁºŁ Łæ æ

                       ,                    Ł                              , æŒ º Œ Ł Ł

ªŁŁ ı                Ł

 º ß æ Ł Łæ Œ. ´                                           , æŁıŁ æŒ

ªŁ º ª

º            æ Æ Æº ª                 æı                     Ł Ł Ł æŒ Ø

ªŁŁ.

              ´ æ             æ ŁŁ æ Œ                    Ł Ø ª, ƺ æ Æ ææ                   º        ª ,

Œ ºº Œ Ł         ª ŁºŁ Ł        Ł Ł       º       ª ,                           Ł æ       ŁæŒ ææ   

                   Æ         ß Ł æŁ          ºß. ˛Æ         ß Ł æŁ        ºß,        Łæ æ        øŁ

Œ Ł ı, æŒ º , ŁŁ, , ߌ, ºŁ Ł ªŁı ªŁı ı ŁæŒ ææ ,   º Ł æ º Œ . Ł

Łı Æ         æ           º            Æ ææ           º            , º        ø     æ Łæ       ŁŒ   

æ.

˛Æ ß, ß Œ ºº Œ Ł ß Æ ææ º ß , ıŁ Ł Ł ß; ß æ Łı  æ Ł Ł ı Ł Ł ı, Ł ı Ł ºŁªŁ ı. ˇ Ł Łı º ŁŁ ß æ Łæ ß ß ŒŁØ º Œ, Œ Œ Æ  Ł æ ,  Ł  æ æ,  Ł Łæ Ł ß Ł æ  æ Æ æ ßæº, Œ ßØ ß   Æœ æ Ł . ˇ Ł Ł Ł æ Ł ª,  æŁ ºß  Łæ Œ ı Ł Łæ ŁŒ Æ ææ º  Œ ºº Œ Ł , ª   ŁæŒ   æ Ł Ł æŒŁ æß, æ øŁ æ Œ Łæ Œ Ł Łı Ł Ł .

                                                                               æ Œ ß Œ         º Œæ

               ˇ Ł Ł           ŁŁ Łæ Œ            Æı    Ł     Ł         Œ                      æ     º       Ł

 Œ   º Œæ ı. ˚    º Œæß, Œ Œ Ł Ł ß, Œ Ł ª Ł ß, Æ æ     º  Æ ææ   º        Ł æ º æ  Łæ Œ. ˇ Ł Ł ßØ Œ       º Œæ          æ 溠        Ł       Ł Ł    Ø Æ  ø       Ł Œ æŁı,  ß ª         Ł Ł æ         ææ   Ł       Œ     ß       ßı ª Ł ßı

Œ    º Œæ   .

ß º ß Ł,  Ł º Æ ææ º ª , øŁØæ  ł,  Ø  Ł æ æ , º æ Æ  Ł ƺ  ł Ł, Œ Œ Æ ª æ Ł : «˛Æ Ł  

Ł Ł !  æ!». Ł ƺ ß Ł Ł Œ Ł º æ æŁ ºŁ æŒŁ  Łæ Œ ı ŁºŁ æ Ł Ł ı. ˛ Ł Ł æ  æŁ º , ß ı Ł  Œ Œ º Œæ Ł æ Ø æ Ł ƺ, ß ß Ł

  Ł       Ł æ   Ø æ Œ       º Œæ         ªŁŁ. ˇ æŒ º Œ    ªŁ                         Æ º ł          ı        Ł æ    æ æ ŁŁ Œ ,         Æ     Ł Ø ªŁŁ Ł             Œ, æ         æ Æ ßØ ß æ Ł             æ     Ł .

´ Œ æ Łºº æ ŁŁ  ı Ł æ Ł Łæ Œ (—Łæ. 2), Œ ßØ æ º º ˜  æ 37 º . ß Ł Ł, Œ Œ ª æ Œ ł æ æŒ ºŒ.  ߪº Ł Ł Ø Ł æ Ø  

Ł Œ . ˇ   æ Ł æ Œ,   º Œ ª º Œ . ˛ Œ  Łæ Œ Ł Æ ß º Œ æ º Œ. ˚ ª   ı ? º ˜ Łº: «¸Łł Łı Œ

.

 æ æ Łº                                        Œ Œ Œ». æ Ł Łı, ˜                 æŒ

º:

«

           ,            º ª                 ».

 

 

 

                                    ß æ                                      æ

 æ æ           º æ Æ æ

 æ

˜

. ´ Ł ª Ł,                                                ß         

Ł    ºŁæ ,           Æ

º æ

æ Ł

                 æŁı.                 ˜                º

          ,                 Łæ

Œ æ

 

æ           æŒ Ø ºŒ Ø  º                 «Ł

Ł Œ                       ßłº

Ł ,

ƺ ª

             Œ         Ø          ª         æ ßæºŁº Ł

ł          Ł æ             .

        -

æ ø                           ø Łº ßı Ł ŁŒ». —Łæ

Œ Æߺ       æ      Ł

Ł      

˜  æ Æ  Łº æ. ˚ º Œæ Æߺ ª Æ ªº Æ Œ  ª ł Ł Łºæ æ  Æ ª . ˇ Łº ŁØ Æ Œ æ

                                                                                                                          Łæ Œ                    ß    æ                 

                                                                                                                                Ł        Łæ    Łº                        ª Ł,

Œ ßØ  º ł Ł æ ł Ł Œ ı Ł  æ Æ Æ º ÆŁ ª , ł ª  

, Œ ª ˜ Æߺ ø Æ Œ .

—Łæ. 2

                                                                                                                                                   ˇ Ł ºŁ æ              Ł      ŁØ,

                                                                                                                               Œ         ß Æ         ß Ł æŁ         ºß

ªº                        æ Ł æ                 æ       æ Œ     º Œæ     ŁºŁ,                     ł Ø

, æ Ø Ł æ æº Ø æ Œ ß Œ º Œæ . ˚ º Œæ ı Ł æ  Æº æ Ł Æ ææ º ª ,  ß ,  æ Ł Ł ª Łı Ł . ˚  ,  Ł æ ,  ºŁ Ł Œ º Œæ

                    Æ           Ł        æ     æ                    ºŁ Łæ Œ,  Œ æ                   Ł      ŁØ.

¯æºŁ æ Ł Ł Ł Łæ ŒŁ, ß øŁ Æ ææ º , Œ ß  ºŁ Ł Œ º Œæ , ß  æ º Œº Ł ,  Ł ªŁ Ł Ł   º æ Æ ææ º ª . º º ,  æŒ ,  Æ æ Œ º Œæ Ł æ æ Æ ß ł ßØ æ Ł Ł Ł ºŁ æ Ł, Ł  Æ  æ ø æ º æ æ æ Ł ŁŁ.

 

ˇæŁıŁ æŒ ªŁ Ł                                 æ                                º Ł æŁıŁ æŒ Ø ªŁŁ

                             ´ ƺ æ Ł æŁı º ªŁŁ ß æ æ ºŒŁ                                     æ æ Ł ºŁÆŁ .

Ø Ł ª - Œ ª. Ø º º ºŁÆŁ Œ Œ æŁıŁ æŒ Ł Ł º ªŁ, æ æ Ł æ Ł Œ Ł ß Ł ÆŁ º ªŁ æŒŁ Ł º Ł Ł, æ Œæ º ß Ł º Ł Ł Ł º Ł Ł æ Œæ º ßı º ŁØ. ˇ ºŁÆŁ ª º æŁıŁ æŒ ªŁ, «Ł æŁ æ æŁıŁ æŒ ª ææ, ª æŁı º ªŁ æŒ

Ł æ » (ª, 1976 CW 6, æ . 455 456). ´ æ Œ ŁŁ ºŁÆŁ  ª º ª Ł æŒŁ º Ł ª ææŁŁ Ł ª ææŁŁ.

´ Œ æ º ªŁŁ, ª æ Ł ª ææŁ ø æ æŁıŁ æŒ Ø ªŁŁ æ Ł ß. ø æ ,  Œ ø  º æ Ł . ´  æ Æ º ßæ Œ ª   Æ º Ł ŒŁØ. ¯æºŁ  Ł ß æ Ł Æ, Æß  ƺ ŒŁ  Ł Ł , ß º Ł Œ ß. Ł æŒŁ, æºŁ Œ Ł æ æ ßØ Æœ ß, Ł  Ø æ , ß Æ

ƺ                   ª             ææŁ . Ł ß                                     Ł  ª æ                         

ŁºŁ Œ ºŁ , Œ   æ Łª ŒæŁ º ª  Ł     º ŁŁ æ  æ Æ .  ŒŁ Ł æŁı º ªŁŁ,

                ßªº Ł          Ł       Ł           ª  ææŁŁ.

 ºŁÆŁ º ß Ł æ Œ Œ ª ææŁ , Œ Ł ª ææŁ . ø æ øŁ Ł º æ Ł æ łŁ øŁØ Œ.

˛                  æ ø æ       Æ ª ª. ¯æºŁ        -                Ł       æ                º       ŁŁ,             æº Æ         Œ Œ         -        ª.       Ł Ł

Œ Ł º                æ Ł, Œ           ßØ ª          æ        Ł           Ø Ł ¸             Łª ` ææ :

«ˇ Ł                     ŁºŁ          ªº ø     ŁŁ                º           ª Œ ºŁ æ                  ªŁŁ,

Æ Ø º æ Ł Ł Œ ª æ æ Ł ,  Œ ºŁ æ ªŁŁ  Ø  ŁºŁ º Æ Ø ª Ø  Ł æ  ª æ» (ª, 1978, CW 8, æ .18).

Ł Ł ` ææ º ł, ª º ,  «Æø Œ ºŁ æ ªŁŁ æ æ Œ æ ß Ł   Ł [sic] ºŁ Ł , Ł ł Ł ».  Ł Ł Œ æ æ Ł ª. ˝ æ Ł æ

                       ,            ºŁ        æ Ł Ł         æ ŁŒæŁ            ßØ                  æŁıŁ æŒ Ø

ªŁŁ.  ªŁ  æ Ł ºŁ Ł æ  Æœ, æ æ Ł Ø Ł æ Ø.

ˇæŁı Æı Ł Œ ªŁ  Ł Ł ªŁŁ Ł ƺ æ Ł Æ ææ º ª Ł.   æ Ł  æ æ ßı Łæ Œ,  Œ æ æ ºŁ Æ

Ł º Ł Łæ Œ; Œ, Łæ ŒŁ º æ ß Ł æ Æø Ł Ł Æ ææ º ª , Œ ß  ª Æß Œ ºŁ ß æ Œ Ø  º ªŒ æ , Œ Œ æ æ Æ º Ø Œ ŁŒ ŁŁ.

 

—Łæ. 3

 ˇ Ł Ł ß Œ Ł º æ Ł Ł Œ æ æ Ł  æ Ł  Ł Æ ø Ø øŁ ß, Ø, Ł ø Ø ı Ø. ´ æ º Ł  æŁıŁ æŒ Ø ªŁŁ Œ  —Łæ.

3.

˛                  æ      æŁıŁ æŒ Ø ªŁŁ º                ,                          ł         Ł æ Ł Œ Œ æ      Ł       Ø        Ł Ł Ł

         Ø. ˜ ª æ               Ł æ  ß       øŁ æ Ł Ł Ł æŒŁ          . ¯     ææŁ º                 º        æ Æ Ł ø Ł æŁıŁ æŒ Ø ªŁŁ, æ     º ø      º æ Æ æ   Ø Ł ºŁ        ª Ł Ł .

                                           Ł Ø æ                  æ          º    Ł          ªŁŁ               æº        

           ŁŒ         Ł                æ Ł ŁºŁ           ƺ     ß? ˝       Ł        ,  溠       æ        Ł

     , æ    æ      øŁØ æ Œ                   æ      æ æ ß. ˇæŁıŁ 挠      ªŁ , º           øŁ ß Œ      , Œ æ Œ    ø       æ .    ` º ł            Œ ºŁ æ              ªŁŁ    º        ª º      Ł . ´   º                   ªº ø  Œ Œ Ø-    æ     Ł        æŁıŁ æŒ ªŁ,      æ               Œ ºŁ æ             ł         æ . ˘  øŁ             Łı      Ł æ Ł         º æ ß         æ      º        Ł       ªŁŁ, æ       æ                 Ł                ,         Œ º  Æ º ł          Ł       Ł æ   Ø      ææŁ º        Ø       º        æ Ł, Æß æ        Ł æ   æ      æłŁ Ł         Ł       æ ß Ł         Æ      º æ    Ł.

˛                                           æ Ł, øŁ º ŒŁ æ                                          . ˝         

                                                                        æ          º          Ł ªŁŁ Œ                     —Łæ. 4.

—Łæ. 4

ß Ł Ł,   Æ º ł æŁıŁ æŒ Ø ªŁŁ æ , łŁ . ` º ł æŁıŁ æŒ Ø ªŁŁ º  ææŁ º º æ øŁ ß.

                                                                    ˇ                          º ª º,               , Ł            Æ            ø ª

 Ł Æ æ , æ Ł æ ª æ Ł æ º ßı º Ø  º Æ Ł æ Łı Ø. ´ æ Ł æ æŒ æ Ł Ø Œ Ł Ø

, øŁ Ł ø ø   Æı     Ł       æ      Łª      æ       æº    Æ      Ø º æ Ł      ,        æ ŒŁ Æ Æ         æ Ł æ Æ º ł Ø øŁø      æ Ł Ł º ł Æ æ     Ł Ø. ˇ Ł Œ ºŁ      ŁŁ ªŁŁ,       º        Ø       Ø Ł   ææŁ º                º        æ ,

Ł Æ Œ Ł º ßØ ª ææ  ª Ø æ ŁºŁ æ ı. ´ ææ Ł æº , Œ Œ  ø æ ª Æß  Ł Ł,  

æ    ß æ Ææ            ª « » Ł              Ł               ŁØ, æ ßı æ Ø æ                 ª .

˚ ª  º Œ º Ł æ ŒŁØ ª ª ŁŁ,  Æß  º Œ æ º Ł Ł ƺ ł Ø æ Ł Ł º ªŁ  Æ Æ æ æ æ. ´ æŁ ŁŁ, Œ ª  º Œ º Ł æ  Æ ŁºŁ  ª æº æ ª Ł , ,  ł Œ º æ ß, Œº ß æ  æ . ˇ Ł ŒŁı æº Ł ı º Œ, æ æ, Ł º ºŁł æ ŒŁ Œ ºŁ æ ƺ, æ

Œ ŒŁ                  æ           Ł æ , æŒ º Œ æŁıŁŒ           -                 ææ     º     

Ł Ł ß, Ł Ł æ æ º Ł ªŁŁ, ø æ Ł æ ß ª .

ˇ æ º Ł æŁıŁ æŒ Ø ªŁŁ Ł  Ł º æ ı Ł ł ª æŁ . ˚ ,  Łæı Ł  º Œ  æº ªŁ æŒŁı æ Æß ŁØ. ˇ Ł Ł Ø ª ª Æß  º Æ , ßł Ł  æº Æ ŁºŁ º Æ ª æ Æß Ł , º Œ ø  æ Æ Ø Ł Ł  º ŁŁ Œ ªŁŁ.

              ˝      æ     æ              æ                ßł Ł º                  ª æ Łæ       º            Ł    

Ł Æ  ŁØ Ł Ł        Ł Ø Łæ Œ  ŁŁ     Œº    æ      ,  ß º  ß Łæ Œ ª Œ        Ł Ł    æ æ æ         Ł æŁıŁ æŒ Ø ªŁŁ.      ,        Æ      øŁØ æ Ł,   ,        ı        Ł æ ºŁ         ªŁ     Ł         ŁŁ, ŁºŁ                 Æº ŒŁ. ´ º Æ     溠   , Ł æ º        æ      º        Ł  æ ø æ    øŁı          ƺ    ı Ł æ æ      溠    Ł       º        Øł      º       Ł       Ł       Ł ªŁŁ. ˚ ª     Ł Æ  Æº         Ł, æ ß Ł æ ƺ ŒŁ      Ł       ªŁŁ, Œ ªŁŁ Æ     º æ .

´ æ Ł æ ßł æŒ ß , æ ßØ æ, ßØ º Œ ÆŁ   Œ Łª . «  º ł ºŁ,  æ łŁ , 

Ł º Œ Ł,                                                               º                                 ºŁ Ł æŒ Ø

ŁæŒ ææŁ Ø?». (Œ ÆŁ, 1969, æ . 50). ˚       ,                  ßØ æ º       Œ     ßØ      Œ         Œ      溠   , Łæı Ł ºŁ Ø Ł    ł         Ø æŁ ŁŁ Ł, æ Ø æ ª æŁı º ªŁ æŒŁ æ æ         Ł. ˚ Œ Ł       æº    æ æ Ł       Ł Ł Ł Łı ºŁ,          Æı     Ł       æ ƺ        æ     æ . ´ Æ º   ªº Æ Œ      æ ßæº ,     æ  æŁıŁ æŒ Ø ªŁŁ Ł  Ł.

—Łæ.5

 ˜ ˚ º (1981), ºŁ ŁŒ, æº º ª, º Æ º ł æŒ Æ  Łæ º Ł æ Ł ß  Ł æŒŁı º ı. ˛ º Ł æ ºŁ Ł æŒŁ Æ æ

                                                                                          Ł          Ł,                      Łø ŁŒ ŒŁı º ªŁ æŒŁı

æ Œ  Øæ Ł Ł Ł          æ      Ł       Ł      Æ      Ø ª Æ ææ º        ª . ˛    Œ ß,          æ         Ł       ( Œ Łæ Œ

Œ æŁ æ ) º Æ º ªº ÆŁ ß º æ Æ ææ º ª ø æ   Æı Ł æ Ł   æ Ł . ´ ææ æ º Ł Æ ææ º ı æ

Æ æ        æ                     Ł         Øæ ŁŁ Ł           æ   Æ        ßØ Ł º ª.

              ˜Ł ª                          Łæ Œ Æ º ªº                  Łºº æ Ł                         Ł º ª.

¯æºŁ æŁ Ł  æ Ł ŁºŁ Łæ Œ æ æ æ æ æ Ł D  Æ ææ º (æ . —Łæ. 5),  æ æ ºŁ Ł æŒ ª Æ ß ß Ł ƺ D Ł Æ ææ º ª   æ Ł .

˚ Œ ß Ł Ł      Ł ª, æ        Ł , ´ Ł  ı æ ƺŁ   Œ æ Ł ,      D. Ł D       ı         Ł æ º ł         æ Ł æ-Ł Ł  º æ æ º æ ø ß, Œ Œ   . ˚ Œ , øŁØ Æ ææ      º        ,  Ł,    æ     Ł  Æ º        ª        ßØ Ł                   ı        æ . ˛  Œ , æ         Ł       D Æ ææ   º        º       æ Æ           æ      Ł       ŁºŁ  Łæ Œ. ˛æ ø æ º  Ł æ Ł æ     Ł       æ Ł ª  Łª    ŁºŁ Ł Æ    Ł        Æ      ª Œ Ł Ł Ł ª æŁıŁ æŒ ªŁ        æ     Ł,      æ      Ø, Æß Ł º  ª Ł ß Œ Ł.  Ł       ı, ŒŁ Æ, ø ´ ßł, Ł ºŁ         æ Ł æ       Ł . —Łæ. 6 Łºº æ Ł               ææ.

 

                                              —Łæ. 6                                   —Łæ.7 

 

 

˚ Œ º Œ                           Łæı      Ł , Æ ææ

                º                   ºŁ º

 

ª       Ł         æ ,  æŒ º Œ             «Æ

     ßØ Œ º        »,      æº         ø    

æ

                           Ł  ¯  ßı           Ł Ł ªº ÆŁ .

 

 

                                                         Ł                  Ł           º

æ Ø

 

ª æ Ł º,                    «æŁıŁŒ              æ

          ª ºŁ        ø    æ æŁæ         », Ł

 

 «Æ Ł æ Ł                                    Ł         º

         æ Ø                                Æß Ł

æŁ , Ł æŁæ                    ß æ           ª ºŁ                Ł » (Œ ÆŁ, 1980, æ . 53 54).

ˇ Ł æ Ł Ł º æ Ø Æ æ Ł æŁ: æ Ł,  Ł Ł æ ªŁ .  æŁº Ł æ Ł,  Æ º ł Ł, Ł  ø Ł ø æ  ºŁ ŁŁ ªŁ . ¨ Æ Ł æ Æ  Ł æ Ł Ł º æ Ø, ß æ Ł Ł Ł,  æ ß ł ł º ªŁ. ˛Æº ªŁ Ø, º Œ æ æ Æ æ Ł æ Æ  Ł Ł Ł. ªŁ º ß ł ª Æø æ æ æ æ º æ Ł æ Æ Ø  Ł . ` Ł  Ł Ł,  ø æ ºŁł  æ ø æ Ł . Łº Ł Ł, æºŁ  Œ  ,

æ                                        Ł   æ        Ł,                              Ł

             Ł         º           æ Ł,             ª      Ł   æŒŁ Ł     æŁº    Ł             Ł Ł                Ł

           ºŒŁ             Ł . ª Ł                        Ł                    Ł              Ł º

     Łæ      Ł

ª º Ł ; Œ Œ  ,  «æ æ ø æ Ł º æ ». (ª, 1971, CW 6, æ . 426).

 

                                                                                  Ł Œ                 æ ŁŁ

ı        Ł

                    Ł           Œ         æ   ŁŁ         ª           Æ Ł       æ                  ª

ŁŁ

             Ł         º         æ Ø.                                æº                       ß

Ł

º ßØ Ł Ł ;  æŒ º æ Ł æ æ æ ŁŒ ª Æ ææ º ª ,  æ  º Ø ºŁ æ Ł, Ł Łª æ æ æ Ł Æ ææ º ß . ¨æı Ł ª,  ł   æ ª ºŁ ø æ æŁæ , æ æ Æ ª ºŁ Ł Ł Ł æ Æ  æŁ   Æı Ł æ Ł,  溠

Æ ææ º ß , ƺ ª Ł Øæ Ł æ Ł. ˇ ŁŁ Œ æ ŁŁ ª, Æ ææ º , ºŁÆ º , ºŁÆ Œ æŁ æ Ł , æ ª, ŒŁ Æ, æ Ł æ Œ æÆ º æŁ æ Ł.

˝ Ł æ ,  º Ł ŒæŁŁ ( Łı Æ º Æ ª Ł æ  ˆº II) Ł æ Ł Ł Œ Ł ı  Æ ææ º Ł æ æ æ Ł ß æ æ º ß Ł Ł Ł Ł æ Œ Ł. ß  æ º ß,  æ Ł Ł , Łæ ŒŁ Ł æº Ł

ŒæŁŁ ŁæŁ ß Ł æ ø æ                                æ    Ł                 æ Æ . ª º               

                Œ Œ                «æ                   Æ ææ          º       ª ».                             Ł

Æ ææ º ª  Æ Æß º º ß æ º Ł. ˛  æº æ º  æ,  Ł ª  ı Ł æ  Œ

Ł ŁŁ æ Ł. ˚ ª Æ ææ º æ Ł æ Œ æ æ æ º ß Ł, ß ª Ł ,  Æ Ł º ª ª. ˛ Ł ƺ æı æ Ł ª   Ł ª Ø. ˛ Ł æ ª Ł .

             ˚           æ   Ł                     ª Ø ææ, æŒ º Œ                               º ª

Ł æ Ł æ º Ł Ł Ł łŁ ø ºŁ Ł  æŁıŁŒ. ˛ æ   Ł æ º Ł  æ º Ø  Ł ŁŁ Ł º ª, Æß  Œ æŁ ø º Æ ææ º ª .

˛  ß æ Ł , Œ Œ Ł º º Œ Ł æº Ł , º  æ Ł ŁŁ, Æß æ ª ŁºŁ  

Ł, ø Œ                                  ŒæŁ   º                  æ ºŁ                æ Ł. `º ª

 

Œ        æŁ         ø Ø Œ ŁŁ, Æ ææ               º                                ß Ł Œ ŒŁ -

 

ß                Œ    ß, Œ       ß                 º                Œ ª Æß ææ, Ł Œº               Ł

 

 æ            Ł. ´ æı          Ø æŁ       ŁŁ æ Łæ Œ    Ł,                    Æ     æ , Œ Œ

 

Œ Ł  Œ                   æŁ       ø    ŁºŁ Œ      º                          ß       º        Łæ

Œ

 ł Ł Œ æŁıŁŒ. ˜ º  ,  Ł Ł º Ł Ø Ł ŁŁ.

 

            ´ Œ     æ       Ł               ææ        Ł 溠     Ø æ     º     Œ    , ƺ          øŁ

 

º ªŒŁ ı         Œ         ,     Ł        ºŁ ß ,         Ł              øŁ Œ Ø ª-Ł                Ł ŁŒ -

ŁŁ, Ł      ª     Łæ ß ß        øŁ         Ł æ        Ł Ł, 溠                                 æ Ł ª, Ł

Łı øŁ                   æ æ       Ł           æ                         ª Ł .                             º     Œ

ŁŒ ª                    ßŒ ß æ Ø ª               Ł æ ı             æ     Œ Øæ Ł . ´        

,  ææŒ ß  æ Ł Ł ı,  Œ ßı ªŁ æ Ł æ , ß ª Ł Ł ŁÆ ª Œ æŁºŁ ª  ª. Ł æ Ł Ł ß º Œ æŁ ø º; Ł Œ æŁ ª ł ææŁ æ º Ł Ł Ł ª æŁıŁŒ  ł æ æ ŁŁ, Æ æ Ł Ł Ł ªŁŁ ª . ˜ ßı æ Ł ª , º Œ º æ Æ Æ º º. ´ ª æº , Œ ª º Œ Æ Œ Ł Ł  æ Łı Ł æ Łæ æ  æ ı  ßı ª ı, æ ł º ß  æ Ł, Ł  Ł Ł æ  , Œ Œ æ Ł æ  æ º , Æß Œ - æ łŁ ł æ Ł,    æº æ Ł Ł ß º Œ º Œ Ł, æ  æ Ł æ º ß Ł æ Ł .

º ºŁ Ł æŒ Ø æŁı º ªŁŁ  Æ æ  ,   æ Æø Æ ææ º , Ł ß æ Ł   ƺ æ æ Ł , ªŁ Ł æº Ł  ßæŁ æ º æ  æ ı æ ßæº ı ª æº .

                                                                                        º Æ º Ł                   º

Ł º Ł ƺ æ Ł Æ ææ º ª æ ª Øæ Œ Œ Œ æŁ øŁØ ŁºŁ Œ º ßØ º  ł Ł Œ æ º Ø Æº æ Ł æŁıŁŒŁ  Œ Œ ßØ  Ł Ł. ¯æºŁ æ º ł Ł º æ æ Ł Ł Œ º 

Ł Ł æ Œ Ł Ł,                                 Ł            ŁæŒº              ªŁ,             ª               

Œ æŁ ø ªŁ º æ  Ł æŁ º Ł ƺ æ Ł Æ ææ º ª . ´ß æ ßØ æ Œ Ł Ł æ æ Ł º Œ æ Æ Ł Ł æ Ł Œ æŁ øŁ æŁ º , º øŁ æ  æ Ł ŁŁ,  ŁŁ ŁºŁ Łæ Œ,  æ ß , æ Ł ºŁ Ł Ł  æ ŁŁ. ¨ª Ł ßØ æ Œ æ ª  ŁºŁ Ł ß æ æ Æ

Æ                  Ł                   Ł . ŒŁ Æ, æŁ                                             º ƺ º Æ ß

Øæ Ł, æ

      æ Œ æÆ º  æŁ             æ Ł Ł     º æ      æ Ł ºŁ        æ Ł.

                Ł        º æ

æŁ æ æ            -         æ º ªº Æ ŒŁ Ł 溠            ß ,          

æ        Ł , Æ        Ł

ª      Ł         ß ,        æ æ Æ                 º æ Ł                         .

ŒŁ Æ,

æŁ                  º æ ª æ º                               Ł     æ           ª Ł

Æœ æ Ł         ª ,

              º                ß         Ł 溠                 Ł, æ Ł                  ø ª

Ł ßØ ı Œ .   , æ Œ æ ø æ Ł æŁ º ª Ł   ,   Œ Œ -  æ Ł, æ ø 

Ł æŁ º , Œ Ł æ ŁºŁ ø ø æ Ł. ´   ł ŁŁ  Ł Ł Ł, æ Ł Ł Æ ææ º ß Œº Ł º æŁıŁ æŒ ªŁ .

                                 Ł º ªŁ                          Œ æŁ      Œ ªº

. ˙          

            Ł       ŁØ       ª

Ł                      Æº æ Æ ææ             º      ª , Œ

             Æ

æ æ Ł 

æ         Ł .       Ł        º 溠     Ł             Ł æ

, Œ

ßØ º                    

æ  Œ æŁ                    Ł       ŁØ              Ł Ł

æ  æ Ææ

                   Ł       Ł

æŁıŁ æŒŁı æ                                 ŁØ æ Ø Æ ææ

º

ª                             

æ Ł .  æ     æ Æ æ æ  º        ª        æ ß溠      Ł ºŁ º æŒŁı æ ø æ                Ł       ßı, æŒ º Œ ƺ ª  Ø

æ æ Æ æ Ł ß   æ Łı æ Æ ,  æ ªº ÆŁ , æ  æ,  Œ Ł Ł æ º ß ł Ł  æ Łı Øæ Ł ı Ł ßÆ º Ł  Ł Ł.

                 Ł        ºß Łª                             º                  Æº æ Ł ºŁªŁŁ Ł Ł              º ªŁŁ.

˚                  , æŁ       º          æ     º       æ    Œ       ºŁªŁ                             ª Ł ŁºŁ

Ł                                                                           º ªŁ æŒ ª Ł Ł æ  æ Æ ªŁ ª Ł . ˛

  ƺ æ æ Æ æ «Łæ º Ø», æºŁ øŁØ º Œ æ ŁŒ æ æ æ Ø æŁº Ø, Œ Ø æŁ º ƺ º ª. Œ Ł Ł Ø æŁºß Ł æ ææ Ł º Ł .

ª Łæ º,  Ł ı Ł ß, Ł Ł æ º ß æº ß æŁıŁ æŒŁ Æ ß, æ æ º Ł æ Œ Ł Æ ææ º . ˛Æ Æ ı  Łł æº ø :

« ß Æ Ł º ß , æºŁ  Ł  Ł.  ª  ª Ø Ł   æº , Œ ª Æ ı Ł æ   æ ªº æŁŁ æ Ł æ ß Ł º ªŁ æŒŁ Ł. ´  溠 æ º Ł º, Ł º ßØ æ æ Ł Œ ºº Œ Ł ª Æ ææ º ª , Ł Œ ß Ł  Æ º  Œ ºº Œ Ł ,  ºŁ . ¸Ł ßØ Æ  Ł Ł ı Ł Ø Ł ß, Ł Œ ºº Œ Ł Ø Ł æ Ł,  ß æ Ł ºŁ ª Æ ææ º ª Ł ºŁ æ Æ æº º ß æ æ Ł æ Ł . ¨ º ßØ Æ, Œ

Æ                                         ßØ Ł ı Ł, æ ª º æ Œ ºº Œ Ł ß , . .                              

º æ ÆøŁ,  ł Ø , º ºßı  Ł ı. ´ æ ,  æ ß ß Ł º ªŁ æŒŁ Ł ß º æ ÆøŁ Ł º æ ı 

Ł               ». (ª, 1976 CW 6, æ . 443).

ı Ł ß  æı (º) Œ Œ æŁıŁ æŒ Ø, Œ Ł Ł Ł æŒ Ø Ł Ł. Ł ß, º ª ß, æ Ł Ł Ł Łæ ŒŁ   Œ ß Ł æ æ , Ł øŁ Œ ßı ı Ł ß «ł æ». Ł  æ Ł æ º Ł, Łæ ø æ ºŁªŁ . Ł ß Ł, ı Ł Œ º Ł  Œ º Ł , Œ Œ ƺ ª æ Ø

Łæ Ł æŒ Ø æ Ł, Œ Ł  Œ æ æ Ł º ª æ æ , ª ø ª º  ŁæŒ ı Ł ª Ł. ´ ªŁı ºŁªŁ ı æ ƺ æ Ł º, æ ł øŁØæ Ł Ł º ŁŁ º ª æ , ŒŁ Æ  Æ æ Ł æº º Ø ºŁªŁŁ æŁæ æ Æø ª Ł , Łæ Ł æŒŁØ Ł Æ º ßØ æ Œ ß

(Ł ª, 1961, æ . 8).

              ˜                       ŁæŒ Ł                    æ æ, ÆߺŁ ºŁ, Œ Ł, ¯                     ª ºŁ

Øæ Ł º Łæ ß , Œ, ¸ Œ Ø Ł ¨ ; Æ, łŁ Œ æ æ Ł,   ÆߺŁ.   , ª ºŁ  Œ æ Ł æ Ł º ª Œ  Œ ı

Æ              Ł. ¨  łŁ Ł,                          æ ªŁ Ł          ºŁ                 Ł Ł Ł Ł  ı             

Æ Ł, æ Ł Ł Ø Łı Ł, æ ø ŁŒ º Ł ª ºŁ. ˛æ Æß æº ß º Łæ Ł æŒ , æ Ł º Ł º Æ Œ Ł,   Œ Œæ Łæ Ł æ Łı ŁæŒ Ł º æŁº Łª   æ Æ º  ææ ı      ª æ Ł Ł Ł .

                 Ł       º     æ  Æ           Æ ææ            º                                æŁıŁ æŒ ªŁ Ł

Æ æ      Ł                 æ                      æ    Æ           ª Œ                   æ æ          ßØ

, ª Łæı Ł æ Ł . ˇ Ł ºŁ ŁŁ Æœ ø ø Øæ æŁıŁ æŒ Ø ªŁŁ, º Œ, Łæ ß ß øŁØ

Ł ,                             º                           æ                        æŁ                   º           ß

Æ ææ º ª  æ Ł , Æ æ Ł Ł Ł, ŒŁ Æ, æ º æ æ ƺ Ø.    ƺ º ß º Œ ,   Œ ºŁ ƺ. ˛  º æ ø æ ,  æ æ  - ,   æ ø æ

 º.

 

—Łæ. 8

´ Œ æ Ł ææ Ł , Œ Œ º Œ  æ Ł Ł Ł æŒŁØ ª . ¯æºŁ æ Ł ª  ı,  ŒŁ º Œ Æ ß,  æºŁ º Ł ª  Œ Œ,  Æ ŒŁ Æ æ Æ ß Ł Ł Ł  º æ  Æı Ł æ Ł. ´

                                                                                                                   Æ Łı 溠        ı      º       Œ æ              

ª      ,        º                    -              , Ł         º        ß               ª ß.

˚ Œ ß  Œ Ł Ł ºŁ º æŁº æŁ º ? ˇ æ ª, Æı Ł æ Ł ª  æ Ł Ł Ł Ł ŁŁ Œ æ Ł Ø æ Ł ªŁŁ.  Æ º ł Ł æ ø æ Łææº Ł æŁ º ,  Æ º ł ªŁŁ º Œ æ   Ł. ª  æ Ł, Łæ  æŁ º, ƺŁŒ   æ Ł, ŁºŁ ß ß  æ ŁŁ ææ Ł ŁŁ Ł ºŁ ŁŒ ŁŁ ª æŁ º .

æ Ł ª     æ Œ Œ Œ Ł Ł º  æŁ º æŁº , Æß ÆŁ æ ºŁ º ª Œ:

«˜º ª Æß ŁæŒ Ł º ŁºŁ łŁ º æ æŁ º Æߺ Æß Łæ º æ ŒæŁ º Ø Œ Ł æ , Æı Ł æ ƺ Ł ß ı æº ŁØ. ´ -ßı, º Œ º Æß  ªº Æ Œ Æ æ Ø Æº Ø; -ßı,  º Æߺ Łº Ł æ æ Ł æŁºß, Æß æ Ø Ł  ł Ł ƺ ß; -Łı, æ æŁ º º ß ææ Ł Ł Æ ææ º ª , Œ Ł Øæ ø ª   º Œ Ł, Œ, -ßı, º Œ º æ Ł Ł ª  æŁ º , æ Ł  º Œ ,  Œ Ł æ , Ł Øæ  æ ŁŁ º ª æ º Ł ».

(Ł ª, 1961, æ . 17).

 

                                  ˇ Ł              Ł ŁæŒ ææ      Ł æ                   ß Łæ ŒŁ

                                               º ºŁ Ł                                        æ                 ß Ł Łæ Œ         Ł Ł

          Ł             Ł Ł ŁæŒ ææ        , æ                       ß Ł ºŁŒŁ Ł              æ          Ł.

Ł Ł ı, Ł ªŁı Ł                                                   Łæ       ŁŒ         ƺŁ ŒŁ ƺ æ Ł

Æ ææ        º                  ª . ß Łæ ŒŁ æ                               Ł Ł Ł ßØ, æß         Ø

Ł º, Ł º        ßØ    æ      æ      Ł Æ ææ   º        ª ,       Ł,     ,                           , º Æ ææ         º ß æ Ł       , æ æ         Ł       ß æ Œ        º Œæ         Ł ª     º        Œ . ´  º                 , ŒŁ  ª Ł æ Ł æ øŁ ł    ß.

˛ Œ , ı ŁŒŁ, æ øŁ Ł Ł ŁæŒ ææ , Łæ º Œ Œ æ º , Œ Ł Æ ææ º ƺ æ Ł æ ª æŒ ª Ł º Ł Œº ßØ  Łı Ł Ł º æ Ø.

˜º ı ŁŒ ł º æ Œ º Ł Ł ß  æ º ª Ł Æ ææ º ª Ł Ł , Ł ª ªŁı º ƺ Ł Ł Ł Ł ı æ Ø ı ŁŒŁ; æ º Œ º ª ºŁ ª ß, Œ ßØ æ Ł  Ł ŁºŁ , Ø æŁı º ªŁŁ æ ª ı ŁŒ ,  Œ ª æ Ł æ Œ ºº Œ Ł ß

Æ ææ º ß . ŒŁ Æ, ł º æ º Ł  º Œ łŁ º Ø ºŁ æ Ł,   ªº Æ Œ Æ ææ º º  ßæ  ºŁ Œ ºº Œ Ł Ø æŁıŁŒŁ.

˚ Œ ı   ŁŒ , Œ Ł Ł Œ æ Ł æ   ßı Łæ Œ  ºŒŁ              Æ      æ .     Æß   Ł       ºŁæ ŁŒ º-º , ˇŁŒ ææ ŁºŁ ˜ ºŁ, æºŁ Æß Ł ŁºŁ Łæ?

´                                  , Æø æ Łłº æ Æß ºŁ Łı  º                       Æ                      Ł.

ŁŒ Æı Ł Łæ; Ł  ª  Ł æ æ. ´ ł ŁŁ ªŁı º Ø æŁ Ł Ł  ºŁ æ : ªŁ ª æ , Æß  Łæ -ºŁÆ łŁ º , æŁ  æ ø ŁŁ,  ºªŁØ º ßØ ª Ł . . ŁŒ æ Ł æ Æ ºŁ Æ æ Ł, Ł ª

          Ł                    Ł æ ß Ł             Ł Ł       º         Ø æŁı º ªŁŁ ı            ŁŒ .

´   Œ Œ º ı ŁŒ æ º Ł æ æ Ł æŒŁØ Ł ı Ł æŒŁØ æ Œ ß,  Œ Ł º æ Ł Ł Łæ Œ ŁºŁ Œ Ł ß, º æ ßı Łæ Œ Łª º º Œ º æ æ Ł Ł ,  æ æ º æ ø æ, æŒ º Œ æ

Łæ Œ             Œº

æ           æ          ß            ŁŁ æŁıŁŒŁ Œ Œ         Œ     Ø.

¯æ æ            ,     æ

                           ßı Ł æ                        ßı Łæ Œ ß                        

Æ º ł Ø æ              Ł

              Ł       º            Œ   æŒ , æŒ º Œ       æ       Ł æŒŁ

æ  Æ          Ł

Æ ææ         º       ª .

 ß,                        æŁº        Œ Ł Ł               ßı º

              ¨          æ   ,

, Œ ª                  ææŁ          º ß ı               ŁŒŁ æ           

æ               ß Łæ ŒŁ,                             æ Ł æ Œ                          º             Ł º ßı

Łı      ø ø    ŁØ, æ         øŁı Łı Æ. ˛ Ł Œ Œ Æß º                æ Æ , Œ              Łæ ß ß       ºŁ ª    Ł, ŁºŁ  Łı Œ Œ Æß æß         æ      æ      Ł       Ł       Æ      Łæ    º        ŁŁ        æ      æ , ææ      ŁŁ     øŁıæ æ Ł ß Ł      æ      Ł, Łæ ß      ß Ł ª  ß       . ´ æ  Ł       æ      ,          æ     ß Łæ ŒŁ ı ŁŒ ߪº

Œº Ł                   -æŒŁ,             æŒ              , Ł Ł Ł, Ł                         Ł

Łæ ŒŁ                   ææŁ         º . ¸ Æ Ø         Łæ     Œ Ł             Łæ Ł º

Øæ Ł, Ł Ł    Œ  æŁæ º        æŁ   º ø  æŁıŁ æŒ ªŁ Ł Ł Ł ŁŁ     ææ Ł º      Ł .

              ˚ ª              Łæ ŒŁ æ Ł Æ ææ                    º              ª , Ł æ ª                ßØ

Æœ æŁıŁ æŒ Ø Ł                       ŁŁ. —Łæ          Œ º                           溠   Ł

«ł æ Ł» łŁ Ł ºŁ                                                æ æ      Ł                       æ            Ł

Łæ Œ. ßæº Œº                     æ                              , Æß æ æłŁ

,  Œº  Łæ Œ, Æß æŒ Æ ø ,  挠 , Æß Œ æ ºŁ æß  ,  æ Æø

              Łæ       Œ. ˙ º                               溠       Ł æŒ ß Æ ææ                 º        

Ł ª ªŁ. ¯æºŁ ß ı Ł Łæº ł æ Œ Æ ææ º ,  æº æ ßæºŁ ª Ł Ł Ł æ Æø Ł , æ æ Ææ , ŒŁ Æ, Ł Ł æ Ł ºŁ æ Ł.

                                                              ˆº        II. ˇ                    æߺŒŁ ŁŁ

º                                                           Œ Œ                 ªº                æ     ª æ Æ , Œ Œ æ ,     Ł æ Ł        .

                  ¯æºŁ ß ı                           æ     Łı æ Æ ,                   º          Ł æ Ł

æ Ł ,  ª  ł Æ ææ º . ˝ łŁ æ ß Ł Ł º æ   æ Ł Ł ı, Œ Ł ı Ł Łæ Œ ı, ª æ Ł æ Æß ßŒ æŁ º . Łæ Ł æŒŁØ ºŁ Łæ Œ, Ł øŁØ ª Æø ª æ ºŁ æ Ł ŁØ, æ æ Ææ º ł Ł Ł Ł ªº ÆŁ æ Ł Łı æº ŁØ Ł Æ ææ º ª . ˝ º Œ æ Ł Ł Ł Łı Ł Æ Ł  Łæ Œ ı æ æ Ææ ł ºŁ æ æ,  Œ º ß 

Łæ Œ ı ŁŁ Ł ª                      ß,              º øŁ æ Ł             Æ          ŁŁ,

º

 

æ æ              Ł ºŁ ßı æ Ø                º       Ø ºŁ      æ Ł,           Ł º

º

ª

       º       Œ . ¨æ     º                 Ł Łæ Œ, æ          Ł            ŁØ, ŁØ,

Œ Ł

ª

         Æ           Ł ŁºŁ Œ     ÆŁ        ŁŁ Łı              æŁ     ºŁ æŒ Ø Œ

ŁŒ

ŁŁ

æłŁ             æ                    Ł . ˇ æ       æ            ºŁ Ł æŒ Ø Ł

 

ŁŁ

Łı                 º                         ŁØ ß Ł æ æ łŁ æº Æ æ Ł, æ                            ıŁ Ł

Ł º ß ß,  Œ łŁ æŁº ß æ ß, æ Ł Ł Ł Łæ º ß æ Ł,    Æ º ªº Æ Œ

          Ł      Ł , Œ             ß ŒŁ.

 Æ º ł  ł Ø æŁıŁŒ, ß Œ ß  æ Æ Ł ß Ł

Ł ß æ         ß Ł Ł æ Ł Æ ª             Ł       Ł Łı æŒ ß ßı æ           ªŁı. ¨ Ł Ł Ł æ Ææ         Ø æŁıŁŒŁ ª  º ł ª        Ł æ Œ Œ   Ł æ   Øæ Ł ªŁ, Ł øŁ      Ł æ  Ł .               ª ºŁ º : æºŁ           æ     æ Æ

Æ Ł æ Œ æ Ł  Ł æ Ł æ Œ Łæ º Ł ,   º ł ª Œ ø ª º Œ  º ŁŁ ª . ß  Æß æ ŁŒ Ł Œ ª -ºŁÆ º Œ  Ø æ ŁŁ Ł, Œ ßØ  º æ

Ø Ł æ          Ł .           ı     挠       ,            º Œ º ł                       Ł                   Ł

 Œ,          Œ      ß Ł     º ł     ı                           , Œ æ ÆŁ  æ æ Ł  Łı.

— ææ Ł Łæ Œ  æ æ, Œ ß º ß ß æ Ł ª ŒŁ, Œ Œ Ø  æ, Ł æ æ Ł ª æ Ł æ Ł . ˇ ı Œ Łæ Œ æ º Ø æ Œ ß æ Ł   º æ Œ Ø º ªŒ æ Ł æ æŁı º ªŁ  ªŁı. ´ Ł ŁŁ  æ ªº æ æ , Œº ø æ   ł ŁŁ Œ Łæ Œ  æ ŁŁ æ Ł  ,  æŁı º ªŁ ª ª º Œ Ł Œ æ ł Ø æ Ææ Ø. ˛ Œ ß æ  Ł Æı Ł º Œ Ł Ø

Ł ŁŁ Łæ Œ Ł º Œ Ł Ł øŁ  ı ŁŁ ª æ Ææ ª Ł,   ª, Œ ßØ ß æ Ł

ı øŁ º ª.

Æß  ߌ Łæ Œ, ß º ß Łæı Ł Ł ı æߺ Œ. ˇ Œº æ  ,  Æ ææ º

æ ø æ          , Ł                        º æ Łæ            ŁŒ   æ                      ŁØ Łæ Œ Ł

æ    Ł         ŁØ. ´æ ß æı       Ł æ ØæÆ    ª      , Ł Æ              ß          —Łæ. 9,

Œ        ª                               Ø Ł ºŁł º æ. —Łæ                        Œ ØæÆ   ª

             æ     º    Ł                 æ          ł      Ł ı       æ              ŁØ      æ         Ł         Ł

Æ ææ         º       ª .

—Łæ. 9

                                                                                                                        ˇ Ł Ł                                  æߺŒ Ł

                                                                                                            Ł                                   æ ø æ              Ł

Æ ææ     º        ª ,               Œ      æ Ł  Ł Łæ Œ Ł Œ       Ł , ß Œ Ł   Æı     Ł       æ Ł Ł                Ł       Ł ªŁ ß         æŁª  ºß,     Ł øŁ Ł Æ ææ    º        ª Ł     º øŁ æ  Łæ Œ ı Ł Ł Ł. ¨       Ł Ł Æ ææ º        ª                 Ł æ            æ      Ø Ł Ł           Ł

Łæł æ ŁØ ŁºŁ, Œ Œ Ø º º Łı, ŒæŁØ.

«ŒŁ Æ,  ŒæŁ Ø  Ł æº ø æ  ßı Ł º ßı º Ø Æß Ł æº Ł Ł , ı ł Ł Ł æ ßı, Æß Ł  ŁŁ -ºŁÆ æ º , ª ŒŁ Ł ŁæŒŁ, æ º Ł ø Ø  ı øŁı æ ı Ł æ Łı  ßæŒ, Ł ø Ø, æ ł Ł łŁÆ Œ ŒŁ ºŁŒ º Ł ,  Œ Œ ß Ł ß ß æ ß Ł Ł Ł . ´æ

Ł 溠                         æŁı º ªŁ º º                            º º                     Ł            Ł ; Łı

Œº ææŁ Ł Ł ºŁ Œ Œ æº Ł «ææ æ Ł» Ł Ł Łæß ºŁ æ æ Ł æ º æ Ł, º Ł Ł ,  Œ º Ł º Œ

     Œ        ßı º ªŒŁı         Æ º         ŁØ. ˛              Œ ºŁ Ł æŒ Łæ溠                  Ł

Œ ß æ æ, º ø Ø º Æß Æ Ł ,  ßł Œ ß Œ ß Øæ æ ª ºŁł Œ Œ æ æ Ææ øŁ º Ł Ł ª æ æ Æø. ˇ ŒæŁØ º æ º ß Ł æŁıŁ æŒŁ Ł º Ł Ł, æ ª Ł øŁ Ł Ł Ł

Ł. ˛ Ł æº º ß º , Œ ß æº æ Ł ºŁ ø ª æŁı º ªŁ æŒ ª æ  ª Æß ß ß Ł  Œ Œ Ø ª Ø . ˚ Œ Łº,  ŒŁı æŁ Ł ı Ł æ æŁıŁ æŒŁØ Œ ºŁŒ , Œ ßØ  º º ø  æ

Ł Ø Ł                            æ    æ             ß            Ł Ł Æ æ        Ł                       º ª

Æı         Ø         .       º                  Œ, æ Ł łŁØ ŒæŁ,                            Ł                

ŁºŁ ªº                                ; º Ł, º                                  ø  æ ŒæŁŁ,                       

Æß          ı        ł Ł      æ    ,                 Æß Æ ºŁ º                Œ         ª         æ ,       

Ł  Ł Ł   Œ Œ æº ŒæŁŁ... ¯æºŁ º Œ Æ ø Ł Ł  æ ł æ łŁÆŒ,  æº ø  ßæº, Łł ł   ª º , ºŒ ª 

Æœ æ     Ł ».

                        (Ø, 1913 14, ˇ º            æ Æ       Ł æ Ł        ŁØ ˙Łª                         Ø, .

13, æ . 166 167).

                         º Æ                  Ł Łæ º                    Ł       Ł                         ŒŁ Łæł æ Ł ,

æŒ º Œ                          æ æŁ æ

 Ł Œ Łæ Œ.

˝     

     Æı    Ł      

                                   Æ       æ ,           

                        º æ

Ł

Łæł æ Ł , ŁºŁ

«ŒæŁŁ». ´ æ

Œ       Ø

º ª

Ø łŁÆŒŁ ŁºŁ

Łæł æ Ł º                  Ł                 º

Ł . ´ æº

 

º       Ł , æŁıŁ æŒ

ªŁ Ł æ  º ŁŁ, ºŁ  ª, Œ º ª º æ æ Ł   Łæł æ Ł . ˇ Ł ºŁ Łæ Œ ß  º ß ıŁ æ  Œ  Łæ Œ ı, æ æ Łı Œ  æº Ø æ Ø ŁºŁ łŁÆ Œ.

              ˝                                       øŁ, ł                                                             ÆŁº Ł,

Łæ º              Œ: Œ -                                 ºæ                         ÆŁº. ˇ Ł                   

   Ł       º ,       ªº Æß Ł Æ æ ºŒ        Ł . ´ ææ ºŁ          º        ,                   Æ     ŁŒ ª Ł        Ø      æ     º,        Œ ª  æ Łº Ø Ł æ æ æ         . ¨ Œ, Ł Æ ŁŁ, ß æ Łº æ        ºŁ     æ      Œ : « Ł       º         ı Ø, Œ   æ ª º æ?» ¯    æŁı           æ     º        ÆŁ Ł -

 ª,   æ Ø æ ª Łı Łº æ « æ Æ Æ ª», Ł  æº ŁŁ  Œ æ º æ æ Ł Ł æ Ł,  æ Ł ÆŁº   ª Ø æ ºŒ Ł .

                  º     Ø, Œ                           ßØ Ł ł º æ Ł Ł Łı Ø, 溠                               Ł ø

Ł ªº ß Ł. ˚ Œ-   º Æߺ æ  æ ø ŁŁ  ¸ æ-º ææŒ Ł æŁ . ŁææŁæ X. º Łº

             æ         Ł æ         æ      ø

Ł  ª æ Ł Ł                                                        º ª,

Æß Ææ Ł æ Œ

 Ł Œº ª ª. ˇ Łº                                                ¸ æ-

º æ,                   Æ           Łº,

  ª Łª                           Łæ                    Œ           ß

ŁææŁæ X., Ł     ŁŒ Œ      

 æ             Ł          Ł                                  . ˛ Łº Ł

ª æ Ł Ł ß, Ł              ŒæŁ æ

       º      Æ        æ Ł                                æ

. Ø ª Æߺ Œ æ ŁææŁæ X.  Ł æŒ º ŒŁı º , æ    ºæ æ Ø       ŁºŁ     ª      , Ł Æߺ ,         æ     Ł        Ł        Ł. ˛  Œ , Œ ª º    ł         º æ    ,         ŁÆß ŁŁ      ª æ Ł Ł       Œ Ł    æ     Łº Ł    Œ     ß, Ł Ł         Ł. ˇß  æ ß æ Ł               Æ º ł Ø ª æ Ł Ł ß Ł     øŁ ß,                

      Łæ    Ł , Æߺ Æ ææ ß溠        . ˛          æ Æ                                     ºæ Ł ª Ø,

Æß            æœ    Łº Œ                Œ                      Ł , ßæŒ º ŁŒ Ł ł º 

 Łæ  æ,   ¯ , Œ  Łº º, Æߺ æ ª  æ . Ø ª Ł º æ ØŒ  Ł æ º Łºæ  ı ºº  Æ Œ æº , æ ø  Ł, æ   ,  ßæŒŁ ª,

ŁææŁæ X. ßØ  ı ºº. æ Ł łŁæ  Œ æº Ł æ Œ Ł łŁæ , Ø ª º: « Æߺ  Ł Ł  Œ ß,  ŁæŁ æ Łº 

ŁŒ     æ º   . ˛Æß Œ ß æ       Œ      ł æ.                              ºŁ º ? ˇ                  ı       æ         æ æ

Ø             øŁ    Ø?»

                   ˛ æ Ł º,            ŁææŁæ X.        æŁ        Ł      ,        æ Ø æ æ         º,         

  Łº æ Æß æ Ø Ł. ˛ Æߺ ß æ æŁ æ ª æ Æ ,    Ø øŁ Æߺ Œ ª,  æ º º ª æ æ  æ æ æ Ø Ł  Ł, Ł Æߺ Ø. ¯Ø æ ª Æߺ Æı Ł ø ø æ Æ Ł º Œ º Ø º æ ı Ł, Ł Ø ª Æߺ ,   æ Ł º æ º º Œ, 

Œ Ł Łº  æ   ª æ Ł Ł . ¨ Ł Ł æŒ ß º ,   øŁ Łº æ «øŁ ª

Œ ØŒ », Œ Œ    º º æ  ª Œ ºº ª Ł. ˇ æ º Æß æ æ æ ŒŁ æ º Ł,  ª Ø ª  º º.

¨           æ   ,            Ø                  ª                                       ºŁ Ł Ł ß æ                Ø

        Æß Ł          æ Ł, Ø ª                    æ          Łº Ł Ł           øŁ ß, Ł                         

Œ          ß. ˜ º                       , Æ º Ł                                                          Ł Ł ºŁ ºŁ

Ø æ                   Ł,                     ł º Œ æ ØŒ Ł æŁº                             æ    ÆøŁ

ŁææŁæ X.  º  æ ŁÆß ŁŁ Ł  ,   Æ    Œ ŁŁ.  Ø ª Ł º  æŒ º Œ Ł,  æ Ø  º ł æ º º łŁ Ł æ.

                Ł          Ł          ß       Łæ     ŁŁ                                       ,                Łæ     ŁŒ

Łæł æ ŁØ, łŁÆ Œ, Æß Ł æ Ł, ª Œ Ł Œ ł ßı Œ ı Ł æ  Æ ææ º . ´æ Ł º æ º º ßı æ ı Ł º ŁØ. æ æ æ, Œ

Łº æ Œ º Łæ Œ  Œ Œ æº æ Ł «Łæł æ Ł », ŁºŁ   Ł Ł æ Œ ı æ ßı æ æ Æ æ Ø ?

ˇ Ł ß ßł Ł ß   Łæł æ ŁØ º ß  Ł º ,   Œ «Łæł æ ŁŁ» ß º ß æ æ ªº ª Øæ Ł º ßØ æ ßæº.

ß Ł Łæ Œ, æ Ł  Ł ª æ Æ æ Ø æ æ Łæ Œ  º, ŁºŁ, ª ªŁ Ł æº Ł, æ Ł  Łæ Œ æ ŒŁ Ł ª Ø º æ Ł. ˝ Ł , Ł ª ß Ł Ł º æŒŁ Łª ß, Łæ ß Æ Œ.  º ,

              Łæ ŒŁ,      æ æ           ß      ,          ß ºŁ Ł ß Ł Æ    ß æ Æ. ´Ł  ,                  æ æ Æ        º ı Ł Æ      ºŁ     ,         Ł Æ, ß º ª,            ª Ł   æ ı Ł æŒŁ æ Ł Łæ Œ Ł ŒŁ. ´ ŁŒ   æ:                               º        Œ º     æ Æ , ŁºŁ ª        ı                 ª Ł Ł, Ł æŁ    º        ª ŒŁ,          Łı æ æ Ł, º æ º ª?

˚ ,  Æı Ł ß æ Ł ,   º ß æŁ ºß º Ł,    º º æŒ æ ºßı Æ Æø øŁı ß æŁ º ŁØ æŁ º . ˜º ß æ Ł ª,    æŒ ß æ  ªº ÆŁ ı æŁıŁŒŁ Œ Œ ª º Œ , Ł æŁ º º Æß Ø  Œ Œæ æ Ææ ª , ºŁ ª ߌ æŁ º ª º Œ .

          —Łæ   Œ,    Ł                      ßØ Ł, º æ Łºº æ                 Ł Ø «æº     Ø   æ Ł»,

ŁºŁ «            Ł      º        ª » Ł Æ                     Ł ª-ºŁÆ ŒŁ æ                     º          

Ł.

—Łæ    Œ-Œæ, æ ø        ßØ ºŁ ß      Ł       Ł       øŁ ß,         º        ØłŁ Ł Ł  æ æ    ŁŁ      Ł Ł æŒ ª .

˝ æŒ º Œ º          ¸       , 33-ı º , æŁºŁ Łæ        -ŁÆ Œæ. º  ªº æ Æ, ,   ,  º æ æ Ł Ø Œ Ł æŒ ª æ Ł  Ł Ł Łæ Œ Ł

æŒ Ø æ Ł æŁ ªŁı Ł Æ                                          Ł                              -ŁÆ, Ł æ

Łæ溠           Ł Ł                Œ     Ł    æŒ Ø Łææ        ŁŁ,        æ ªº æŁº æ .

º Ø ı ł æ º Ł Æ º Œ æ º Ł  æ Ææ ßı æ øŁı Łææº Ł ı (—Łæ. 10).

¸ łŁº Łæ æ Ø   Œ , ª     æŁ º .   Ø Œ ı ŁºŁæ ø Ł 60

       º     Œ,       Łæ Œ Ł Æ                 º Œ                         , Ł Æ º ł ŁŒ.

 æŁı º ªŁ æŒ Ø ŒŁ Ł , Łæ Œ ß ß æŒ º Œ æ. º Œ Ł Æ æŁ øŁ  æ Ø Œ ,  æ Œ Ł, æ Æ º ł ª , Æß   ªºŁ æ Ł æ Ł ªŁ º Ł. ˇ  øŁ æ Łº æ  æ æ Æ Ø æ ß?

 Æß ,  ø ø æŁº Ł æ Ł Ø  ı ƺŁ ŒŁı æŒŁı ł ŁØ?

ˇ Ł       Ł       º                ææ   ŁŁ Ł,  æ Ł, æ      º        ƺŁ Œ      Łæ Œ,        æ ª æ æ,

Ł Æ                                    ºŁ. ˝ Æ ºŁ                                                           ßØ, Œ

Łæ ßØ Ł æ Ł æ ºŁ æ Ł?  øŁ ß, Ł Æ Ø

                                                                                                        Łæ Œ, æ æ ª                   Ł Œ ŒŁ -ºŁÆ

Ł ŒŁ øŁ ß. ˚  ,   Œ ŁŒ ß Æº æ ª Ł ºŁØ. ˝ æŒ º Œ º Ł Ł º Łº æŒŁØ æ Œ  ºŁ æ Ł? ˇ Ł ,   Ł æ Ø æ ß æ æ ŒŁ,   ºŁ ª Æß ß , Ł   æ ŁŁ  ø  æ æ  º 

                                                                                      Ł Ł Œ Œ         º      Ø ºŁ      æ Ł.

—Łæ. 10

            ¯æºŁ       ææ       Ł             ßØ           Łæ    Œ          º                Œ      æ    

        Æ          Ł         Łæ           ł ª ª            º     Œ , Æ  æ       æ  ªº          Æ º ł     

Ł  Ł Æ        ŁŁ ª,          ı        Ł æ Ł          Ł æ  Ł ª. ´ ı         Ø æ Ł Łæ Œ æ łŁ Ł æ Ł ß Ł ß Œ. ˙

Œ          Ł  æ      Ł æı ø       æ º   . ˛      Œ , Œ        ß  ºŁ ß, Ł Ł Œ Ł ºŁł ı æ ºŁ ŁØ.     ºŁ Æß

Œ,  æ Ł Ł æ ı Œ Ł  Ł ª º Œ ,  Ł Œ ª  æ º æ Ø ı æ , æ  ,

                Œ           ø                Øæ Ł º       æ                          Æß              º

Ł º ß Ł Æ ª æ                                 Ł? ˘       øŁ                                      º Łæ Œ Ł

«˝ º Ł»,  æ º º Ł ºŁ Ł Œ ŒŁı- º Ł º ßı    Ł Ł.

˝ Œ ß ß Ł Æ Ø Łª ß  ºŒŁ  æß  Œ æ   Ø Ł Œ ø Ø Ł. ˇº Ł

         Łæ         ß Ł            ß Ł ºŁ Ł Ł Ł ߪº              Æ º       łŁ     ŒŁ Ł,         

Æߺ Æß Ł. ˝ ºŁ                             Łæ łŁ                Øł      ºßÆŒ.                 ,

Æ     ø          Œ Ł ºßÆ         ø      æ ºŁ     ,                    Œ Œ     ª                      ºß

          ƺ    ß?

              ˘      øŁ    , æ       º ł                Łæ     Œ, æ挠   º          ,                    æº ª,

Œ Œ                   ºŁ Ł             º ª,                  ºŁ                     º , æŒ º Œ                

Łæ Œ º  æ æ Ł Ł æ   . ˇ æº Ł ª Ł æŁ ßı ŁØ æŁı ºŁ ,  æ º æ ı Ł łŁı    Œ Ø Ł Ł  Ł ææŁ Ł, æŒ º Œ

 Œ º æ  æ Æ Ł æŒ º Œ Æߺ º  æ Œæ º Ł. ˇ º æ  Ø Ł Ø  æŁı º ªŁŁ, º Ł º Æ ææŁæ æŁı º ª, æ ø æ Ł æŒŁ

Ł Ł Æ  Łææ         Ł Ø, º Œ    øŁı     Ł Æ  Łº æ Æ æ Ø ºßÆŒ Ø           ºŁ     ,         æ æ ,          º æ Æ æ   Ø Ł           . ˛      Æ     º æ æ ø ø  Ł       ª,                 º ÆŁ , Ł ßæº          ,                   Ł      Ł       æ       ææŁ         º        º,      Œ      Ø æ  Ł º Ø Œ.

 ŒŁ Ł æ    ŁŒŁ,           ŁŒ æ:        ß ºŁ Œ,     ŁŒ ß ø                Łæ Œ ª     Ł ºŁŁ,   Æ      æ  øŁ Ø æ Ł º? ¸          æ     Ł       º ,       ı       º Łæ æ      

                            Œ,        º       ø                   Æ       .      ´          ææ             Łæ         Ł

«       » º Łº æ Œ,          Œ ŁŒ ß º ß ª     ß. «            ,                  Ł Łº,            Œ ı º æ æ ææ Ł Ł º ºŁ Ł º ł,      ı       º », 挠    º        . ´  ł Ø Æ æ         ß æ   Ø łŁÆŒŁ Æߺ Ø      æ      , Ł      æ æ ı        Œ     Ł       º æ    æ Œæ º    Ł æ,                     

Łæ      Œ.

ˆ æ æ  º Łº   Łæ,  Œ  æ Æø º ,  Æߺ   æ  ªŁ Œ º ª . — º ß ÆߺŁ ª Ł ß Ł. æ Œ º Œ,  ÆŁ æŁ Łº Ł ª.

                 ß Ł                   Œ            æ ßØ Ł ª, Œ Œ                º      Œ Łæ                   

. ˚ -                   æº    Ø       æ      , Œ - æ łº æ        æ     Œ ı    æ         ßı æ  æ Æ æ Ø,           æ     º        Ł      æ Æ Ł æ ŒŁ Ł Ł        Ł Ł    º        Ø æŁı º ªŁŁ Ł Ł Ł º ªŁŁ. ˇ Ł       ß Æ ßı 溠          ææ   Ł       æ º ł  

ˆº         IV  ˛æ         ß       Ł      Ł ß Ł ˆº          VI  º           Ł Ł Œ ŁŒŁ.

ˇ Ł Łæ  ,  Æ ææ º æ ø æ Ł Øæ, Ø Œ Ø Ł ı æߺ Œ,  Ł : Łæ Œ º æ Ł Ł æ Œ Œ Øæ æ æ Œ ŁŒ ŁŁ æ

Æ ææ º ß , æ øŁ ª æ Ł . ˇ ł Ł Œ Łæ Œ æ  ,  Łı æ Ł æº Ł Ł ,     Ł Ł Æ º ŁºŁ  º æ ı º Ø Ł  æ  º æ Æ .   æ æ , Œ   Łæ º  Œ æ æ  ºŁ Ł æŒ Ø Æ, ª Ł æ Ł Ł Ł æ . ´ ºŁ æ  ł ŁŁ Łæ Œ ,  Ł æ Ł (ŁºŁ Æ Ł ) ,  Ł  Øæ Ł º æ Ł ß æ Ł ( Æ Ł ), Ł, º ß ŁºŁ æ Ł ß æŁı º ªŁ æŒŁ æ Ł , ƺ øŁ ªº ÆŁ Ø Ł æ ø æ . ˚ ª , æ Ł Łæ Œ æ ª Ł Œ Ł æŒ æ. ˚ ,  ªº  Ł Ł Ł

Ł. ß æ ª  Æ æ Æ ªº Ł  º æ , . . , Œ Œ   ø ø.

ˇ Ł ßØ Ł Ł Œ ß, æŒ º Œ łŁÆ Łª Ł Łæ Œ Œ Œ Ł Ł æ æ æ

Œ        ŁŒ ŁŁ. —Łæ ŒŁ ÆߺŁ æ   º            ß æ Œ ł æ                       Ł º .

                            ˚Ł º  Æ º Ł                    Æ溠            Ł           Ł Ł                      ª    Ł 

ƺ æ Ł Æ łŁ ß. ¯ª º ß ÆߺŁ º Ł  º ª æ Ø ª ß. ˚ ª  ŁÆߺ  Æ º Ł ,  æ Œ Ø º æ Æ ßı æ  Œ º æ , Ł ª æ ŁºŁ æ æ Ł º ł ª æ, æ ł Ł Œ ßı Æߺ Ł º . ˇ ß ºŁ,  ˚Ł  æ æ  Łº æ,  ª  Ł Ł ª  æŒ º Æ . ´  æ æ æ æŁº  ª,  ı ºŁ  Łª æ º łŁ Ł. ˚Ł  Łº,   Æ º  Łª Ø Œ ß Ł æ º

Łæ. ˚ Ł ߪº º º ª Ø Ł Ł Æ º æ º º Œ Ł æ º ß. ´ Łæ Œ ø ø ºŁæ æ æ , æ æ Ł Ł Ł Ł ªŁŁ. ˇ ł ł æ æ æŒ º ,   ,

                       ˚Ł Łł º  Łª                  Œ           , Ł æ      æŁº ,                   Łæ. ˚Ł             

Łº Ø. ª  Ł æ º æ , Œ Œ  æ Æ æ,  æ Œ º º º. —Łæ Œ   æ Ł Ł ºæ øŁ Ø Œ Œ æ ŁºŁ Ł æ æ Œ ŁŒ ŁŁ. ˛ º º - ª Ł , Ł ª ˚Ł æ Ł ß º æŒ º Œ æ Ł Ł º Æ, Æ Œ º ŒŁæ  Œ æ Œ æŒ Ł Łæ º æº «— —˛¯˝». ˙   Æ æŁº ŒŁæ Ł ł º  º. ˇ Ł æ ßæº ß Łº æ Ł æ ŒŁ Ł, Œ ß Ł, Œ æ ß Ł ß Ł Æ Œ Ł, Ł  æº Ł æ º   ª Łª Ł . ˇ æ Œ Łłº æ ŁÆ ª Œ Łæ, Æß Æß ß, æŒ º Œ º Æ º łŁ æ Æ ßı º Ø Łæ ßØ Œæ º æ Æ º æ ß Ł ß Łæ ŁŒ Ł ŁŁ, 

Łæ ŒŁ.

˚ ª  æº øŁØ   æ ÆøŁºŁ  ŁŁ æ Œ,  æ  æŁº Œ Łæ ŒŁ.

                                                                                                            Æ            Łº,          Łæ       Œ æ º   Œ Ø

Æߺ Łæ æ ŒŁ Ł,                  ºæ              溠    øŁı æ         Ł       ı.

 

—Łæ. 11

                                                                                                                    ¯æºŁ Æß æ æ                   º ,

                                                                                                        Łæ     Œ æ º    Œ Ø æº     Ł æ      æ

Æø Ł ,  Æß Œ Æ Łº Ł Ł  æ æ ˚Ł , æŒ º Œ  ª æ , , æŒ º Œ  «ææ» ,  º  Æ º Ł , æ æ Ł æ ª  Ł Œ ø Ø

Øæ Ł º æ . º Œ Ł Łæ æº «— —˛¯˝»,  æ Ł º æ Æø Ł , º  Łæ Œ, Ł ,   ı º ß Ł Ł. ,  º Œ æ æ ß æ Ł º Æß Œ Œ æ , º ßØ Œ ,  æ º Œ ß  º º æ . ˚Ł  æŁº

Ł º  Œ ł, Ł  Œ ß, æŒ º Œ  Æߺ ææ Ł ßÆŁ Ł Œ º Ł;  Ł º Œ, Æ ı º æ , ßØ Ł  æ Æ ! ˇ  º,  ˚Ł ,  Œ Œ , Æߺ   æ Œ º.

´ æı Ø æŁ ŁŁ Œ ł æ Ł º Łæ º , º  æ ºŁ, ı  Æߺ º,  Ł Łæ æŒŁı ł Œ, , ŒŁ,  æ  æº ı. ˜º   Æߺ  «æ ø Ł Łæ Œ», Ł

               Ł         æ            º æ  ŒŁ                                 Œ Œ Ø            º Œ      ßØ?

˜        Œ Łº,                    Ł Łºæ ,       æ ºæ Ł Ł æ Ł ŁŒ  ı    Łª     .         æ     æŁº   : «     ß                          ?», Ł           æºßł º: «˝Ł !».      Łº, 挠    Œ,     Ø      º Œ, ł ª       Æ         ßı      æŁ   Ł , Ł æŁº                      , Œ Œ                          Ł       Œ      Œ.

˝ Œ                                     , Ł łŁºŁ Łæ Œ ª ªŁı ł Œ Ł Łªº æŁ

Œ Łª æ Ł Ł. ¨ æŒ                                                          Łæ

æŒŁØ æ

æ º º, Æ Œ                             Ł Ł                 æ æ æ

Ł.

              ˇ                      øŁ-                          º            æ    Ł º

ª       Æ    ŁŒ ,       

Œ Œ æ ŁºŁ Ł ºŁ Ł 挠                                         ºŁ Ø,

 æ         ª æ Ł

                    ł 溠                 øŁı ßı             ßı, æŒ º Œ Ł

 ªºŁ Ł

      æ          Łº                        . ˜                  Œ æ º Æß                      Ł       æ      

Æ º Ł ºßı  Ø. ˝ æ , Łæ Ł Œ ª Œ,  ß Łº æ æ ŒŁ æ Ł. ˇ æº Æø Ł æ 

Œ æ º æ æ ºŁ, łº æ Æ Ø º Łª , Ł  Ł ºŁ, Œ Œ  æ º Łª æ Ł Ł. ´  æº Łæ Œ Æߺ æ Ł ªŁ º Œ  Œ æ Ł ª Ł æ ª æ æ Œ ŁŒ ŁŁ Ł ª  º Œ  Ł ƺ ª Ł æ ææ æŁ Ł .  ææ Łæ Ł Æߺ ºŁ º Ł º Æ Œ æ º æ Ł .

˝ ł  æߺŒ,  Ł æ º ª øŁı º Ł ŁŁ Łæ Œ, Œº æ  ,   Ł º, ł Ł æ  Ł ß Ł æ ß.  æ Æ æ Ł Łı æ

Æø Ł Ł Ł Øæ Ł . Æß æ Ł æ æ , ß ª Ł  ł Ł æ Œ Œ  æ æ º ßı Æœ Œ ı,    Œ Œ 

Øæ Ł º æ Ł Ł º æ  æ Ł º Ø ºŁ æ Ł. ˝ ı æ Œ Œ Æß  Æ Œ , ł Ł æ º æ æ ŁŒ Ł æ ª ææ ŁæŒ æŁ  Œ ı º Ø ºŁ æ Ł.

¨ ª  æ Ł Ł ı Ł Łæ Œ ı  Æ Ł Œ ß º ß Æ ø ª   æ Ł ł ŁºŁ æ , ŁºŁ Ł æ Œ æ Ł. Ł º ß º ªº æ Æß Ł , Œ ß Ł Ø   ŁºŁ Œ ø Ł. `º ª ,

Łæ ŒŁ Œ ª Ł ª æŒ ß ł Ł æº ßı ƺ. ˇ Ł Æ æ º Æ º ß Ł º Ł, ŒŁ Łæ ŒŁ ª Æß º ß,

Æß                                Ł º                                  ,     Œ       ßØ              æ       Łº.

˛ Œ , Ł Æ æ Łæ Œ Ł ŁºŁ æ Ł, øŁ Ł æ Ł æ Œ Ł, Æı Ł Ł Æ ª Œ ı, Œ ß º º ª  ł ŁŁ æŒŁı æ Ø æ Ł ŁØ:

«˛łŁÆ ß Łı [æ ß] æŒŁ Ł, æŒ º Œ  æ æ Ø Ł  Æ º æŒŁ,  Ł Ł æŒŁØ Ł ª ŁºŁ ª ª ß. ˛ Ł æ º æ Ł Ø Œ ÆŁ Ł Ø æ Ø, Œ

                              Øæ Ł º æ                       æ æ º ß                  º         Ł        ø Ø,            

Æ º æ  æ ı º ı. ¸Łł  æº æº ß  ª Ł  «æ». (ª, 1978, CW 8, æ . 255).

                    ˜º æ Ł                                  Ł                 , Œ Œ ª Łæ       º

º 溠         

«       挠       Ł ». ß º ªŒ                      ææ       Ł         Łæ ŒŁ-

挠         Ł

 Œ       æ         æŁ º Ø              ª    æ Ł   æŒ Ø Ł                ŁŁ Ł

       Ł          æ

      溠              øŁı æ Æß ŁØ. Ł Œ ºº ªŁ Ł               æ               Æ

              æ       

ºŁ ŁŁ ª æ Ł æŒ Ø Ł ŁŁ  Łæ Œ ı º ŁºŁ Ł º Ł Æ º ßı º Ø. º ªŁ ı Œ ª, ß æ ºŒŁ æ æ

«Ł ß Ł» Łæ Œ    Ł, æ  º        ß Ł  Œ Ł Ł æŒŁ ß Ł Ł   Ø    º        æ Ł,  Ł       º        ª æ         Ł ,  æ         æ Ł  ŁŁ æ Ł.

˙ æº Ł Ł º Ł º æº Łæ º Ł Łæ Œ  Œ æ æ ª Ł Øæ ª æ æ æŁı º ªŁ æŒ Ø Ł ª æ ŁŒŁ. Ø æ ß ß  ƺ æ ßı Łææº ŁØ «Œ Ł ß Łæ ŒŁ» ŁºŁ «Œ Ł ß ŁŒŁ». ˝ Œ ß łŁ Œ Ł æ ß Œ Ł ß Ł æ ß Łæº ß 

Œ Łª Clinical Application of Projective Drawings (               , 1980):

˝ Łæ Ø º Œ  ˜ (º Æ æ): ß Œ Ł º Ł º º Ł Ł -Œ ŁŁ  Ææ º æ ı, æŁ ºŁ Ł øŁı ł Ł æ ææ ß æº Ł .

              ˜        ˜                  º      Œ       (˜˜ )         (˜             ˝.       ` Œ):                 ŁŒ,

Æ  ø ŒºŁ Ł Łæ º º Ł æ Ł Ł æŒ Ø Ł Æø Ø Ł ŁŁ  º Œ  ª æ Ł º æ Ł, æ Ł º æ Ł, Łæ æ ƺŁ , Æ æ æ Æ æ Ł, æ Ł º æ Ł ºŁ æ Ł,  Œ æ æ Æ æ Ł Ł Øæ Ł æ Œ ø Ø Øæ Ł º æ .

             ˚Ł    Ł æŒŁØ —Łæ        Œ Ł (˚— ) (— Æ           ˚. `           Ł .          -        

˚               ):                     ŁŒ                   º                 Øæ Ł , ß, æŁ                  ºß,

Œ ß øŁ  Ł ß ł Ł  æ º Œ .  ŁŒ Æߺ Æ º Ø,  æ æ Ł, º Ø æ ææ Øæ Ł,  ºŁ Ł Ł Œ Ł Œ æºß.

             ˚Ł     Ł æŒŁØ —Łæ           Œ Ł  ˇ             łº            (˚— ˇ) (æ): Łæ          Œ

æ      ª æ Æ                               Łº æ Ł º æ                         Ł,           ßı Œ            ª

æ Ł º, Ł Æ ª                  æı          Ł æŒ ª Ł Æ                 Ł Łª.

ˇ æº º º Ł æ Ł Ł Ł Ł ßı Łæ Œ (¸ º ˚ ºŁª ):  ŁŒ º ŁŒ  æ ß ªº ÆŁ ß æŁı æ Œæ º Ø Ł Ł ŁŒ ŁŁ º Œ .

—Łæ Œ º Œ (˚ Œı):  ŁŒ æ Ł  º Œ  º Œ ƺ Ł Æ Ł Łª ß,  Ł  Ł Ł æ  º Ø æŁ ŁŁ, Łæ æ ƺŁ æ Œ Ø Ł ßæ Ł æ ºŁ Ł Ł .

Ł ŁŒŁ Łæ º æ Œ æ º Ł, Ł Ł ºŁ ŁŒ Ł  Łı æ º Ł ı ª æ Ł. ˝ Œ ß ææŁ ºß æ Ł ,   Łæ Œ    ł º ß  æ Ł æ Ł, Œ ª  ßÆŁ æ Ł.  æ, æ Æ «Łæ  ª» æ º º Œ Æ º ł æ º Œæ ææŁŁ,  Æ Ł «Łæ æ Æ Ł º æ Ł, ßı Œ ª æ Ł º, Ł Æ ª Ł Æ Ł æ Ł ßı Łª».  Æ Łºæ ,  Łæ ŒŁ Æ Łı Ł Ł Ł ß Ł ŁŒ  Æ ææ º Łı .

              ˇ         ,                           ŁØ Ł Ł ł ŁØ Ł                              º       ª        º       Œ

          Ł           æ ß, ß                                Ł, Œ Œ                                 æ æ           Ł

                 Ł       æ          Œ                          øŁØ Ł, Ł Œ Œ ł ŁØ Ł ºŁ                           

ŁØ. ˜ ªŁ Ł æº Ł, Ł æ Ł Ł Ł Æ ææ º ª º ß Ł ºŁ ª  ª, Ł  Ł æ  Ø

æ          Ł ß                 æ  Łæ Œ ı.

 º æ  Æ æ Łæ Œ        Ł Łæı         Ł æߺŒŁ,           º Œ æ       ß Łæ ŒŁ æ                  æ Æ Ł º Æ ææ º        ª . ´ ı          º        ØłŁı   ŁØ             æłŁ   Œ Łæ Œ,  Æ         Łº,       º      ß Łæ Œ Ł ß, ß    , º      æ     ŁŒ æ         æ æ æ       Ł       Æ ææ         º        ª Ł, Ł                    º Œ æ       ß Łæ ŒŁ ª Æß æ        æ               º        Ł

Æ ææ         º       ª . ` ææ             º        æ       ßæ       Ł                      ŁŒ º ßØ

            , 溠      Œ               ª æ                  Ł Æ            Ł        æ Æ            ł

Ł. Ł ßØ ªº æ æ Æ ªº Łı º Ł Ł æº Ł  Ł Ł Ł º ßØ , æ ß æ ,   ºŁ Æ ææ º ı «æŒ »  ºŁ æ Ł.

ˇ  æ  Ł ºŁ æ  Ł - Œ ÆŁ. ´ æ Ø Œ Łª  Łæß æ ß Łæ ŒŁ Œ Œ º «Æ ææ º ª ŁæŒ Ł ßÆ Ł Æ Ł º ßı º Ł æ ı ŁŁ Ł» (Œ ÆŁ, 1969, æ . 34). ˛ Ł Ł æ ŒŁ

Ł ,                æ                ß Łæ ŒŁ Ł                        æ «º Œ  ı 溠                     ı,

Œ ª           Ł º æ æ                      ß Ł              º                   Ł Ł Łı ææ

ŁºŁ          ŁŒ           øŁı Æ».                              ` ı (1969) Œ æ Ł                ,          

«æ               ß Łæ ŒŁ» Æ             Ł       Æ ææ             º ß æ                  Ł ,       

Ł ª  ª Ł  æ Ł Łæ º Łæ ŒŁ, æ Ł Œ ßı Æߺ Æ æº º ºŁ Ł Ł . ˇ º Ł , «æ ßØ»  « Ł øŁØ ł Łı Ł Ł ŁºŁ ºŁ Ł ». ¯æºŁ Łæı      Ł Ł ª º        Ł ,     , Œ Œ         Œ     æ , Æ Œ    ßı

 Ł Ł æ æ ª Ł Œ ø ª Ł. ˇ Ł Ł Ł Łæ ŒŁ- Œæ ß æŒ ºŁ Ł  Łæ Œ Œ Ł ł ª Ł.

              ˇ  Œ Ł æŒŁ, Æ ææ          º              , Ł Ł  æ                               Æ ß-Œæ,

                                    Ł æ  Łæ Œ ı, ß                 º ßı                  Œ      æ             . ŒŁ

Æ, Œ                  Ł ß Ł Łæ ŒŁ, ß       º          ß «                                 Œ», º æ ß

Ł º æ Ł æ Œ Æ ææ º ª Ł. ˚ Œ ºŁŒŁ ı ŁŒŁ, Œ Ł º ÆŁ ºŁ, Œ ß º ª º

,  Ø ŁºŁ Ł Ø æ Ł Æ º Œº ß  Ł Ł æ Ł æ ª Æ ææ º ª . ` º Æ 

Ł Æ                                             ææ  Ø Ł ł æ Ø ªº                         ı.

˚ Œ  ª Łº æ ßł, æ æ Æ æ Ł Łæ Œ  Ł æ Æ ª Ł , æŒ º Œ æ Łæ ŒŁ Œ ß ª Œ æŁıŁŒ ŁºŁ æ Ł Æ ææ º ª Œ Œ ª º Œ .   , Œ Œ Ø æ æ Æ æ ßØ º łŁØ,  Œ ß   Ł, Łæ º Łı  ŁæŁ æ Ł  Ł Ł  ª,  Łæı Ł  ª ŁºŁ 

Ł Ł  ßØ                               . ˜ º         ßÆ,  Łæı         Ł æ Ææ                      ª ß,

Łæ æ ŁØ Ł Ł ŁØ,  Ł  Œ 溠   æ ŁŁ,  ª Ø  æ Ł Łæ Œ   Œ ł Ł. ˚ ª , «æ ªŁ   —Ł ». ` º łŁ æ Œ Ł ßı ŁŒ º º Ł  Ł Ł , Ł æ Ł ß. ´ßÆ Œ Œ Ø ŁŒŁ º æ Œ øŁ æ æ Ł Ł Ł

          , Œ Œ    æ      æ      Æ º         æ    ł      Łæ     º         æ                             Ł

Ł. ˚                                 ª,                  , Œ ı                      Ł æ ºŁ Ł

Łæ ŒŁ,          Æı    Ł     æ         º                              Ł ŁŁ æ            Æß     æ Ł      

ŁŁ ŁŁ, Ł º Œ  Ł ª Łæ Œ æŁº Ł Ł Œ Ł æŒŁı ŁØ.

´ æ æ Ł øŁ ºŁ ŁŒŁ ß æ Œ Ł ß æ Łı Ł º Ø. ˝ Œ ß æ æ æ Ł , Œ Œ Ø ı ßÆ º Æß ª Ø ææŁ º. ˛ Œ , ,  Ł  Æ Ł æ ŁŒ,  Ææ º  ı Ł ª. ˜ ŒŁ ØæŒ æº Ł : æºŁ Łº ßØ º Œ Łæ º Łº ß ß,  Łº ß ß    Ł.

(ª, 1967, CW 13, æ . 7). ˝                        Ł ,        ˙           ª æ      æ                   

«         Łº       æ »                        ŁæŁ                           ª, Œ Łı Ł                         . ´

Øæ Ł º æ Ł, æ ŁæŁ  º Œ Ł  º ŁºŁ Æø Ł ª  .

              ˝       Ł       ,                    æ                   Ł     æ          Ł , Ł Ł Ł º Œ                     

       Ł       Ł            Łæ Œ.                        Œ Ł               æ     ,                    Ł          æ

Ł Æ ß æ Ł, Ł  Ł º Łı ªº ß. Ł Ł   æ æ Æ æ æ ßæº Ł, Æ æß Ł ßÆ º Ł Æ ß æ Ł. ˝ Ł , Œ ßı Łı

Œ ºº ª Æ º ł Ł                    æ           Łæ Œ              ,                Ł                º       Ł

       Ł                   Ł . ˛ Ł ª º                   æ Æ            Ł       Ł                      , º

æ                      º          æ Ł ª Łæ º               Ł . ´ Œ        Œ              , Łı Ł 

Ł Æ                          º ºŁ             æ             ß, æ           º           ßı Ø, æ

              ,            ß            Ł          ºŁ Æ, Łæı                  Ł ºŁ ßı 挺              æ Ø.

— Œ æ      æ ºŁ ß Ł     æ      ,          Œ    Ł ª º Łº ł Ł Ł . ˘ º º ł     æ Ł   ,           Ł       Ł,     ß Æ  Ł æ Œ 溠 ª:

«ˇ        Œ Ł 挠   Ł Ł             ŁæŒ ææ , Ł æ ª Œ ß º º æ .        æŁ æ Ł Œ Œ Ł æŒ ºŁ. ˝ æ       ø ŁæŒ ææ           æ,  æ ßł æ ı ŁØ. ´       ª     

         Ł       ø         : «˛ º         Ø    æ                  Ł Ł æŒŁ Ł Ł Ł                          æ Ø

Ø º,                                          º       Ł Łı  æ              , Œ ª    æ     ŁŒ æ      ł æ æ

 Ł Ø łŁ. — ł Ł º ß æŒ ß  ŁŁ,  æ Ææ æŒ Ł Ł Ł º æ ». (` Ø æ, æ . 361).

 ˆº        III. ˚ Œ æ ÆŁ     Łæ ŒŁ  ˇ Ł Ł Ł ŁŒ

˝ æßø æ Ł Ł Ł Ł º ß Łº  ŁŒ ª  Æ æß -ºŁÆ ,  æºŁ  Ł Ł æ łŁ Ł ( º ł æº , ŒŁ ºª ß ) ŁºŁ  º º ª Æœ æ Ł . ˚ ,  Ł Ł

Æ æ Œ Øæ Ł æ º æ æ , Łº ºŁ Œ ß º Ł Œ æ,   Ł Œ Œ ß Ł   Æß æ Æ æ æ Ł, æ Ł Ł Ł æ Ł.

˚. ˆ. ª ˜º ª Æß Ł Łæ ŒŁ Ł Ł Łı Ł,  

                                            Æı    Ł                ,  Œ ŒŁı 溠       Ł ı Ł æ                ºŁæ .

 Ł         Æı     Ł       , Ł      Œ æ æ Ł æ ı æ. º        Ø æ º, ºŁ łŁ  º ŁŒ ºŁ Ł ªº Æ Œ Ø ææŁŁ Ł æ æ Ł   ł         ª æŁ           æ     ŁŁ,     

Æ Œ Łæ º Œ Ł º Œ ß , æº Ł ªº ß Ł Æı Ł æ Ł ŁØ  æ æ øŁı Ææ º æ ı.

ˇ º , Æ Ł ß ß, æ ß Ł Æ ºŁ ß  ł Ł Œ æ Ł ŁŒ, ºŁ º Œ æ º Ł ºæ æ łŒ º ß æŁı º ª.  º ºŁ Ł Ł Æ Œ Ł ª ł Ł æ Ł, Œ, łŒ º Ø Ł æ Ø, ß æ ß æ Ł Ł Ł ªº Æ Œ Ø ææŁŁ. ´ Œ Œ , º ŁŒ ºŁ Ø æ,   Łæ º Œ Ł Œ   . ˛ æ ł

Łº,                      ł º                                    º Œ ßØ º Œ,  æ º ß ºŒŁ                       

Æߺ                                      ! ˝ º º ߪ,                                       º º               æ      Ø

        Æß Ł    æ Ł.

                                                 Ł Œ ß,                       æº           Ł , Œº ßÆ                æ        ßı

Ł º,                       º            ß Œ             Ł , æ ø        Ł , Ææ                 Œ  º,            

Œ æ æ º ß                            Œ      ß Œ             ø Ø          Øæ Ł º           æ Ł ª

Œ ß æ ø æ ºŁ Ł  , Œ ŒŁ º Ł æ Łæ Œ, Ł   Æ ß. ˇ Ł ßÆ Łæ Œ º Ł ŁŁ Æı Ł æ Ł ß ł Ł Œ ß.

 

                                                                ˇ                   º             Æ ø Ł

Ø ßØ ß  æÆ Łæ Œ  º Łº  Æ º Ł Ø º.  æ æŁº æ ı Ł, ı ºŁ Ł -ºŁÆ Łæ.   ææ Æ ß  Œ Ł æŒ Ø Łææ Ł Ø  Ł æ ºŁ    Łæ ŒŁ Ł º Ł Æ º ßı Ø,   ª æŁ Łæ -ŁÆ º Œ Łı Ł. º º Ł º Œ  æ ı Ø  º, º Ł Ł Łæ, ºŁ Ł Ł , æ Ł Ł æ Ł ł 

Łæ ŁºŁ                  .

                   ı               æ Ł ,           Ł         Łæ                 ßØ ı æŒ ß æ

Ø

       Ł              Ł , ºŁ łŁØ æ               ł              æ Ø Æ ß.                Æ         Łºæ ,

 

Ł º                  ß æ ÆøŁ æ         Æ               Ł æ æ                Ł   Œ    Ø æ

Ł,

Œ Œ Œ                    , Œ Ł Œ æºß, æ                Ł             ß Ł           Æ º

ß

Ł æ Ł Ł æŒŁ Ł Æ º Ł Ł Ø æ Ł æ Ł. ¨ ª  Æ ø æ æ Ø æ Æ Ø Œ Æ Œ ŁºŁ æº Ł, Œ ßØ, Œ Œ  Œ æ , ª Œ Æø Ł .  æ æ Ł Ł æ º Ł ª æ Ł, æºŁ Ł Łæ æ Ł .  æ º æ Ł, æ łŁ ª ŁºŁ  Ł , Ł Æœ æ ,  Æı Æ º Ł

Ł æ ÆŁ          Łæ ŒŁ æ ı º          Ø, Œ           ß æ ªº ł                             æ Łæ º

.

 æ ÆŁ Łæ ŒŁ  º Œ Ł,  Ł Łæ æ øŁı æ ŁŒ . ´ Łı  ª º Ø Ł ŁŁ, æ Æ  Łæ Œ ı Æ Ł æ æ Ł. ´æ Æ Œ Æ º æ ł ª æ ŁºŁ æº ª,  Æœ æ ,  æ ÆŁ Œ Łæ ŒŁ Ø Ł æºßı  łŒ º ı, Œ Ł, Œº Æ ı, Ł æŁ ı Ł ªŁı ª Ł Ł ı

Ł Ł ı.

¯æºŁ Æ Œ  æ ªº æŁ   æ Æ,  Łªº ł ª  ø Ł , ª   Łª º ß Æ ª Ł Œ łŁ º

Łæ          Ł . ¯æºŁ      Æ    Œ       ı                Łæ,  ª                          , ª                

                          Ø Ł, æºŁ                                      . ˜ Ł Œ                            Œ                 

Łªº ł Ł Łæ, ı Œ ß Œº ºŁ  º Ł º Œ , Æß  Ł Ł æ ł Ł . ¯æºŁ Ł Ł æŒ æ æ Ł ŁºŁ Ł Ł æŒ Æ Ł  º Ł æ æ æ ºŁ,  Ł ł  Œ łŁ Ł º ł æ Æ ª Ø 

 º. ˇ Œ                          Łæ,  æ                       ı      æ             .

ˇ Ł æ ø ŁŁ æºß º Œ ª Łæ,  ł ª ŁºŁ  Łæ  º ß æ º  Œ ÆŁ , ª Æß ı łŁ æ Ł.  æ ª æŁ  æ Ł Ł,  æ æ  º Œ Łı, Œ Ł Łæ. Œ,  Łæß,  Ł ß ª

ŁºŁ æ         łŁ                ææ Łæ    Ł . ˇ Ł                   æ     æ                æß, Æß Æø         Ł Ł æ Łæ Œ Æߺ ŁÆ º º ß.

Ł ºß

 Łł º Œ ß,  º ł Łæ º Œ ÆŒ Æߌ ßı ßı Œ ł Ø,  Æ º ª Æß æŒ ß Œ łŁ. ß Œ łŁ º Æ º Œ Łæ ß ºŁ. º æ ß

Łæ º  Œ æ , æŒ º Œ Ł Ł  Ł Æ Ł , Ł Ł æŁ æ  Ł. ˇ æ Ø Œ ł æ æ Ł º Ø Ł Œ Ø Œ æº Œº Ł  Æ ßı æ æ .

Ł º Ł Œ  Æ ºŁł Ø,  æ Æ æ Ł, æºŁ Ł æ æŁ .

ˇ æº øŁØ ºŁ ª,  Ł æ Ł º  Łæ Œ, º ŁŒ  æ æ øŁı  Ł ƺ.

                 Łæ    º        æ                        Łæ Æ           ª , æŒ º Œ                        Ø ø

Łæ.  Æ ª Ø Æ º ł ª  Æ Œ  Æ ø æ ,   ºŁæ æºŁłŒ º Œ ª   Ł Ł - æ Ł Ø ºŒ Ø ŁŒŁ   ı Ł æ, Æß ß Ł æ Ł Ł Ł. ˇ Ł  æ º ª æ Ø Łæ Œ

ª    Ł          º             ŁºŁ ŁŒ º, Œ, Œ Œ                ı        æ .

                        ł Ł                                   Œ Ø æ Œ ºŁ æ                                         Ł º º

Łæ             Ł . ¯æºŁ Ł                    ı            Œ ŒŁı-                 º       ßı               ,

ŁºŁ Æ      ª           ª                     , Œ       ßØ                     Ł, ª Æ                             

Łæ Œ 溠                       º Ł,                                         æ    º                  æ Æ Œ

Æ Łı Ł ı. ˛ Ł Ł ß Łæ ŒŁ º æ Ł Ł æ æ ŁŁ º øŁı Ł º.  Ł º Łæ ŒŁ, æ º ß ł ŁŒ Ø Œ Ø  Æ Œ , Œ ß ªºŁ Ł Œ Ł º Ł Ł æ Ł.

                               ´ ºŁŒºŁ ŁŒ  Ł æ                              º æ                Ł Łæ Œ, Œ            

Ł Ł  , ŁºŁ  Œ  Ł º ß Ł æ Ł Ł ø Ł  æ Œ . ¯æºŁ  Œ Ø æŁ ŁŁ Ł º Łæ,   Ł  ,  ª Æ Ł  Œ æº º ß. ˇ Ł  º ß ºŁ Ł æ æ, Ł æ Ł , Ł , Ł Ł ºŁ.

¯æºŁ, Œ Ł, æ æ Łªº æŁº Ł  Ł Œ ,   Łæ Œ ª Æß ß ø ß ªŁ ß ºŁ. ˛ æŒ Ł º Ø  Æ Œ ºŁ æ Ł Ł Æ ææ º , Ł æ º .  ø Ł Æ º º Ł ł ª æ Œ

Œ            ø Ø         Øæ Ł º       æ Ł               ºŁ      æ Ł Æ º Ł        ª         æ         º

ŁºŁ ºŁ æ Ł æº ª º Œ ,   Øæ Ł Ø º æ Ł Ł. ˝ Æı Ł , Æß º Œ ª Łæ æ

Æß             Ø º ª 挠           æ           . ¯æºŁ Ł                               Ł                     

Œ Ł Łæ Œ Œ, Œ Œ  ı º Æß,   æº æ Ł æ ,   ºŁ ºŁ Œ ª Łæ Œ. ˛  æ Łæ Ł,  Ł æ Ł º

Łæ                  Ł , Ł º                       Œ    Œ   Ł æ      Œ Ł .

 

                                                                         ˇ           ø æ                   Łı

             ˚                Æı    Ł    æ Ł               Ł Łæ                       ø ª Ł, 溠                  

Ł Ł  « Æ º ßı ø ŁŒ ı» Æ Œ  Ł º ı, Æ ı Ł æ æ ı, ı Ł æ æ ı.  ª Æ æ ı ı, Œ ı Œ Œ- º Ł Łæ Œ Ł. ´ , Ł º Æ Ł º, ,   , Æ Ł æ æ ß  ߌ ß Œ ª º Ł ł æ , Œ Œ º Ł ºŁ, æ æ ß ŁºŁ Ł. —Łæ Œ 

 Ł łŁ Ł, Ł æºŁ          æ      Ł Æ  ı       æ       Œ     ł Ł     Ł Łæ ß                -        ,                  Ł       ª Ł      º Ł æ . ˝ º  º       Œ     øŁ Łæ                           Łæ Œ, æ  º        Ł, ŁºŁ     æ     ß æŁ º æ   Ł

Łæ Œ.

ˇ º        Ł               Œ Ø ª ø Ł Æ Œ ł Ø Ł º         ł æ Æ         ª Ø               æº    Ø, Œ ª        ı øŁØæ      «Œ Ł ŁŒ»          æ     ß Łæ ø                         Ł Œ Œ Łæ, Œ Œ æ         Ł Œ  Ł Ł ,  Œ ŒŁ                 挠 łŁ       ,                 Ł       æ Œ Ł ŁŒ Łæ   Œ. ˇ         Œ æ Œ ª æ       ı        ŁŒ -Ł æ     º ªŒ

         Œ     Ł         Ł æ                     Ø Ø: «¨ Ł Ł ,                             ª Łæ          Œ ( . .

Ł), Ł  º ı æ º æ æ Ł æ .   æ ø Œ łŁ Ł Æ ª , Ł æºŁ ı Ł ,  Łæ -ŁÆ æ Ł», Ł   Ł Œ Ł ŁŒ æ Ø º ł .

˛Æß º ß æ Ł Ł  Ł æ ,  Ł ºŁ Ł ª æ ªº ł æ Łæ. ˛ ß  æ ª º  Ł Ø, Œ Œ º Œº æ æ Ææ ß Łæ Œ,  Ł, Œ Ł æ Ø, º Łæ Œ Ø æ æ Æ Ø ºŁ æ Ł  Ł Łı ı.

 Ł Ł æ æ  Ł æº Æ     ø       æ       Œ     . ˇ Ł ß Œ æ Łı æ ß º Ł Łæ    Œ Ł, Ł 溠 º        Ł Æ  ª Ł Œ łŁ. ´ Æ º łŁ æ      溠   , Ł

       Œ ß        æ           Łı, Ł Æ º ł                            łŁ         æ .                       , Æߺ

Æß Ł æ Ł º Ł Ł æŒŁØ æ º Œ Łæ Ł Ł ªº  ŁØ Ł Łı ææŁ º .

 

                                                                                 æ ß Ł æ            Œ ŁŁ

˝ Æı Ł ß æ ß Ł æ Œ ŁŁ  æ Ł Łæ Œ-Œæ º ß Æß æ ß Ł Ł Œ ŒŁ Ł. ´ Ł Æ ª Ł Æ ßı ßı Œ ł Ø,  ł ª Łæ ,   ı º Æß æ . ¯æºŁ Ł æ ßÆ  Łæ Œ,  º ª  æ Ł Ł ß. ˝ Ł ,  æº Ł « 

               ,                 Łæ»,  ª                                          : «ß ł Łæ æ Ø                         

ŁºŁ º ÆŁ    æ,     ß Ł Æ        Łł      , ª      ß Æߺ, ŁºŁ          º º.    , ß     æ挠       ł ,                 Æ 溠       º æ     Ł Ł    æº    ?» ¯æºŁ Ł ææŒ ß  Œ Œ     -ºŁÆ æ Æß ŁŁ,             æ: «  Ł ª ß ª Æß Łæ?»

¯æºŁ º        Œ       Ł,     ,  Œ  Œ     ,          Łæ, Ł  æ Ł         º        æ . ˛  º Ł     «æ» æŁ    Ł , Œ ß Ł Œ, º ª æ       Ł       Ł       ß ß,                                       . ˇ      Ł       º          Łæ    Ł Œ º æ     Ł ß    Ø º ª 挠  æ      . ¨      ª        Ł ı    ß      

Ææ º æ æ,  Ł, Ł  ŒŁı æº ı æ æ ß溠 øŁØ æ, Ł, « ł ºŁ ß Łæ æ Ø

 ŁºŁ łŒ º ?» ˛ Œ   æº º æ ł æ ,  º ł  Ł æ Ł  Æ ß Ł æº ª,

Œ Œ      º     ŁºŁ                         -ŁÆ Łæ.

 

 ˚º ææŁ ŁŒ Ł Ł º

ÆŁ Łæ ŒŁ º æº ø ª Ł Ł , Æı Ł ø º Œº ææŁ Ł Ł º ß æ Ł , Æß

Ł                                           Ł º Łº æ Ø. ˝ Æ Łæ Œ  æ ª æ                                 º

                     Ł Łł Ł                      Ł æ Ł. ¯æºŁ                                     Æߺ æ      º      

æŒ º Œ Łæ Œ,   Łı  Œ. Œ,  º Œ æ º Ø Ł   —Łæ Œ-Œæ, —Łæ Œ ˜ ,

˚Ł Ł æŒŁØ —Łæ Œ Ł  ˇ łº (˚— ˇ), ˚Ł Ł æŒŁØ —Łæ Œ Ł (˚— ) Ł . ., Æß  æº æ ŁŁ  Æß Ææ º æ

Ł æ                           Łæ Œ.

˛Æß  º  æ , º Ł Łæ Œ  Ł,   æ º æ Ł ææ Ł ª Ł Ł æ æ ,  ı ºŁ Ł

               -ŁÆ ææŒ                    Łæ Œ.                         Ł         º         ßæº łŁ

Œ                ŁŁ Ł æ                                æ , æºŁ æ æ, Łæ ææŒ

Ł  ª Ł. ¯æºŁ Łæ º Ł ª Ł º º ,  æ  æº ı Ł º ŒŁ 

                             Ł Ł Łæß æºßł               ß Œ                 ŁŁ.

¯æºŁ   æ æ æ Ł Æ ßØ  ŁºŁ Œ Ł Ł ,  ł æ ŁØ  Ł. ˝ æ Ł  Ø æ: «  Œ?», º ł æŁ Ł: «— ææŒ Ł 

            Æ              », Œ ß                  Æœ Œ ŁºŁ                                   Ø ß.              

Œ ß Ł Ł Ł  æ Ł Æ º Æø Ææ Ł , æ łŁ  Łı  ,  Ł Æ , Ł,  Ł Ø æ Ł Łæ Œ, ŁºŁ æ ææŒ Æ º Æ  ,  Łæı Ł  ı º ªº Œ Ł ß.

 æ ª æ       æ                        ßı æ,          º ª      øŁı ß «       » ŁºŁ «       »,  ºŁ Łı Œ, Æß º Ł Æ º ßØ   , Ł     Æ      Ł               æ挠       ŁŒ æ Æ Ø º æ           æ      Ł .                Ø Ł  æ Œ Łæ Œ, Æ º ª, Œ ºŁ ß æ        ºŁ     æ Ł    Łæ Œ. ˇ    Ł       溠     æ ßæŒ æ      ŒæŁ º        º,                æ, æŒ º Œ         º                Æ º  æ æ ŁŒ æ         æ æ æŁıŁ æŒ Ø ªŁ Ø, æŒ Ł       Ø Œ ª æŁ  º ,      æ      º        ª         

Łæ Œ. ˜ Ł                            Ł æŁıŁ æŒ Ø ªŁŁ ŁŒ Ł æŁºŁ                            æ Ł

Ł Æ            ŁŁ æŁ                º ,  Œ Ł Łı Ææ                     ŁŁ, Œ        Ł           ŁŁ Ł

Æ ª ø       ŁŁ.

ˇ Ł ß Ł Æ º ß æŁ ºß, Łæ øŁ Łı æ Ææ  Ł. ˇ æ æ Łı æŁ º Ł

Œ ß                                               ºŁ ß ß æ                  ª       .                     Ø

Œ Ł æ æ Œ ß Ł ŁŒ Ł, Œ ß Æ  º ß  æłŁ Œ ßı æº ŁØ, º ßı  Łæ Œ ı.

ˆº    IV. ˛  ß º     ß       Œ      Œ Łæ Œ ˜Ł ª æ Ł æŒŁ Ł Ł æŒŁ æ     æ     

                                                                                                                                 º      Ø      ı            ææ        ŁØ.

Œ

˝Łª  Æœ æº ŁŁ ª  Łæ æŁæ ßØ ı Œ æłŁ Œ Łæ Œ,  æ Ø æ º Ł , æŒ º Œ Ł Ł Łæ Œ Ł æı æ æ ºŁ æ Ł ŁØ. ˛ Œ ß ŒŁ Æ Łæ溠 æı æ  Ł Ł ºŁæ .

                                  ` ı, Ł Ł            ß       Ł           ŁºŁæ ßł,                Æ     º        Œ         ß

Œ ŁŁ,  º Œ ÆŁ Łæ º  Ł ßı Œ æ , ƺ ª øŁı  Ł ŁŁ Łæ Œ.

˛ Łæ ß  Ø ªº ß º ß Æœ Ł Œ Œ æ º Ł  øŁı Ł Ł ı (Æ Œ º , «º øŁı ºŁ Ł ı». .), Œ ß Ł Œ æ ºŁæ ` ı Ł Œ ÆŁ, Œ Ł Æ º

Ł Æ ŒŁ ªŁı æ                                     Ł ºŁæ       . ´                               æ Ł «øŁØ

Ł Ł »  Ł Łæ º ß Ł «ßØ º», æŒ º Œ  Ł ,   Œ æŁ æ ł Ł Ł  Łæ Œ, Œ ß Ø ı Œ º Øł Ø æŁı º ªŁ æŒ Ø Æ æ

Ł. ¯æ æ ,  ŁŒ ª  æº Æß,  ŁæŒº Ł º   ºŁł  º º æ Ł  æŁı º ªŁ æŒ æ æ ŁŁ º Œ ; º ª Æı Ł ºŁ æ ŁØ ªŁı ßı º Ł Łı ı Œ Łæ ŁŒ. ´ Ø Œ Łª  ª º Œ  Łæ Œ ı, Œ, æı Ł ß º ß 

Æ             Ł  Œ           ŁŒ , Œ ºº                   ı, ı, æŒ º                                 Ł ªŁı

Ł    ı ŁæŒ ææ   .

              ˇ               ł     ŁŁ æ                Ø Æ ß, ß Łæ Œ Ł                            æ

Ł º ŁŁ Ææ Ł Łı æ Ø. ´ Æ º łŁ æ æº Œ ŁŁ ºŁÆ ª æº ß, ºŁÆ Łı Æø . ø æ ª ,   ª Łº æ , Æߺ ß Œ Ø Ł º ª Æœ æ Ł Ł Ł º º ł Ł Œ Æ ææ º æ Ł , Œ Æ º   æ ßæº .   ƺ æ Ł Ł ºŁ æ Ł ŁØ. ˇ Ł ı Æœ æ Ł æ ,  Ł º Æœ æ Ł æ Ł  Ł ł Ł Œ æ Ł Æ ææ º ª ª Ł.

                           º æ Ø Ø Œ ŁªŁ, Ł               æ Æ         æ Ł             æ Ł, æ ø              Ø

Æ ºŁ ßı º  Ł                                                                                ŁŁ      Ł              ßı

Łºº æ ŁØ   ºŁ ŁŒ Ł  ƺŁ Œ Ł æ æ Ł ª æ Ł æŒŁ Ł Œ Ł ß Ł ı ŁŒ Ł. ˙ æ , æŒ º Œ ß Æº ß Æœ ŁØ  Ø Æº æ Ł. ˇ æ Œ ææ Ł ßı  ßı º łŁ Œ; Ł Ł ß Æº ª Ł Æ , Œ ß ß º Ł Ł Ł ºŁ Ł æŒ ª ææ.

ß  ª ŁºŁ  Ł ŁŁ Œ º Œæ Ł  ª ßı ł Łı º Ł ı. ß æ ,  æ ŁŒ æ Ł æ º Æß æ Œ

Œ º Œæ æ  æ Ø ª æ Œ . ˝ ŁæŁ  ª, Œ Œ Œ Ø æ Ł Œ º Œæ ß «ŁŒ æ ºŁæ»,  æ Ł ª æŁº æ . ˝ Æ æŒ Ł Ł   ßæº Ł æ Œ Łæ Œ.

ß ,  Łı æ Ł Æ ææ º , Ł   Œ Ł Ł æŁıŁ æŒ ªŁ.  ªŁ , æ, Œ ŒŁ - Æ æ æ Œ º Œæ . ¨ Œ, æ ª  Æ æ Łæ Œ? ˝ ,

æ ª

, æŒ º Œ æ Ł

Ł Ł

º ß Œ          º Œæß

Ł             æ ß

 Œ Œ

-                        . ß

 

 æ ºŁ

, ß,

 

,                  º     Ł         Ł

ŁØ Ł

.        .;                    ,

 Œ        º Œæ

 

            æº                    º

æ æ

æ       Ł Ł Ł         ŁÆ

Ł Łæ Œ.

 

 Ł Ł                       

 

           Æ      ø       æ Œ

           ,               

æ Æø æŁ ºß. Ł æ Æø Ł º æ  ßı º ı Łæ Œ, Ł º Œ Ł Ł  Ł ª ŒºŁ .  ß º ß Æ ææ º Œ ß  Œ Łæ º Ł .

˛ Ł Ł ªº ßı æ Œ Œ Ł ßı ŁŒ Œº æ  æ æ Ł  æ ŁæŒº Ł º Ł Ł Ł º æ Œ Ø

Æ ß. —Łæ ŒŁ                          º æ º æ Æœ Œ Ł                                          ª æ.

                     æ                ß ªº ß,                                        º       æ ,        Łæ          æ Ł Ł

          Ł        ŁŁ Ł .       .      æ                  æ Æœ Œ Ł ß ß,                    º øŁ æ           

         ŁæŁ   æ Ł           Ł      Ł Ł       º      æ Ł         º                 Œ . Ł ß Æ                 

Ł Ł æ  Ł Ł Ł ºŁ Łæ Œ, Œ ŁÆ º Ł Ł Ø Æ Œ ª æŁı º ªŁ æŒ ª æ Ł ,

«æ», æ            Æø          ª Ł .

—Łæ ŒŁ, Ł ß  Ø ªº , ÆߺŁ æ Æ ß  Ł ßı ı, ªºŁŁ, ˆ ŁŁ, ˆ ºº ŁŁ, Ø ŁŁ, Ł º ŁŁ, ŁŁ, ˚ Ł æ ºŁŁ. ´æ Łæ ŒŁ º æ   Œ ª ŁŁ  æ ß Łæ ŒŁ Ł Łæ ŒŁ- Œæ ß, Æœ æ Ł Œ ßı æ

         ´                ŁŁ. ´æ Ł ÆߺŁ ß         º        ß ºŁÆ  æ     Æ       Ø                , ºŁÆ

                                          . Æ                                               º               Œ æ

Ł Æ  Ł       ,          Ł      æ               æ     . ˙      ß ß ª ºŁ      æ ,     Æß Łæ     º        æ 溠        øŁ : ˚Ł        Ł æŒŁØ —Łæ   Œ Ł  ˇ         łº       (˚— ˇ), Ł Æ        øŁØ          Łº æ Ł º æ Ł,      ßı Œ ª æ    Ł º,    Łæ    ßı,  æ Ł,      æı    Ł æŒŁ, ŁºŁ æ    ßØ ˚Ł         Ł æŒŁØ

—Łæ          Œ Ł (˚— ) Ł Æ                  øŁØ,        º       º             æı        Ł æŒŁ,

                      Ł         -ºŁÆ          Ł                 øŁıæ º ª æ                  Ł. Œ              Œ Łª

Ł ß æŒ º Œ Łæ Œ, ß º ßı  ªŁ ß  æ æ ŁŁ æ º ß Ł Ł Ł, Æ æº º ß Ł Œ Œ Ø æŁ Ł Ø. ˝ Ł , Ł Œ Ø Łæ Œ æ º º Ł, ª øŁØ æ Ł æ æ æ Æ æ ÆŁ æ æ ı .  º Ł Ł Łæ, Œ Œ  æ æ ß Æº Œ æ .

—Łæ ŒŁ ª Ł æ                                            ª, Ł, Œ æ æ                Ł               ß Ł

 Ø Œ Łª Łºº æ Ł Ł, ß º Œ Ł Ł Ł Ł æ Ł Ł  ߌ Æ æº , Œ ß ª Ł ł.

                       æ   æ Æ            Æ º      ª       Æø    Ł                     ª                         Ø

æ      Ł Ł æŒ Ø Æ æ º Æ º ß Ł    Ł       Ł,       Œ æ ß Ł Ł Ł æºß Ł.     æ º Łæ      º        Łæ ŒŁ º ß º        Ł       ƺ    ßı ƺ æ Ø  ßı º   Ø Ł º Œ      Ł øŁ Ł Ł Łı ºŁ      æ Ł. ŒŁ Æ, Łæ ŒŁ  Ø Œ Łª 溠        Łºº æ         Ł Ø Œ         ß Æø        Ł , Œ Œ æ Æ º ß Ł, Œ Ł ß Ł º        Ł.

                                                            ˇ ı Œ Ł                              ŁŁ Łæ Œ

´ ß Łæ Œ Ł ŁŁ Łæ Œ, º Œ º  æ æŒ Ø ,  ßØ  æŁı º ªŁ æŒ Ø Æ ß    ı,  Œ ª  Ł æ æ Ł æ æ ß Łº. ˝ ŁæŒ ł º Œ  æ Ł , Œ Œ

 «Ł» ,  «ª Ł » Łæ Œ. «ºßł» ªº Ł ß Ø , Œ Ł º Œ, Łæ ß ß øŁØ æ Ł

                     Ł                     ŁŁ Łæ Œ, 挠             æ ª, æ                                  º.

˛              º Œ Æ Ł æ ,                                 ª-           , æ                       æ æ           

Ł, Ł  º æ ßæº                                                      Œ º ł         . ˙          Ł º 

Łæ Œ, Œ                         ºŁł «        Łæº ł       æ ». ˚           ª                     , æ º Œ

                           Łº Ł                                         ŁŁ Łæ Œ: æ æ                                   Ł.

ˇ            Æ              ,                     ,           ºŁ Ł        ø         Łæ ŒŁ,             º       Ł

       Ł          æ  Æ                Ł       Ł    Ł    .

ˇ Ł Ł  Ł: æ ª æº Ł æ  º Ł  Łæ Œ. ˝  æ Łæ Œ Ł ŁŁ, º ł æ æ Ł æ  æ Łı º ßı ø ø Ł ı

(´æ Ł Ł Ł Ł Ø æ Ł Łæ Ł Ø ªº ß). ˝ Æ º ºŁ æ æ Ł Ł ß Ł º Ł Ł æ Ł; ºŁ ŁŒ  ºŁ æ  æ Łı ø ø Ł ı Ł, , º ł

Æ           ª                   Ł  Łı  Ł                 Œ                 ª Ł. ˝               Ł         , æºŁ

  Œ      Ł       Ł Ł æ Łø,  Ł, Ł, Ł Ł ª º æŒ æ ø æ        ,                  æº    Ł       Œ         º        , æŒ º Œ ƺŁ Œ         ŁºŁ º Œ              Ł       Ł       Øæ Ł º       ª æ æ         Ł łŁ Ł, 

Œ Œ               Ł Łı ƺŁ                ŁØ,            Œ               ł ŁØ Ł. ˇ             Ł     

        Ł,       Œ     ßØ Œ (Œ   ª                  æ      Ł Ł    Œ Œ ª º)    Łæ Œ        æ         º        ª       .                  Æß æ ƺŁ Œ Œ          Æ ææ      º        ª , Ł                      æº     º       Ł ºŁ ŁŒ º   , Ł      ÆºŁ Œ Œ Æ ææ       º        Ł Ł. ˝         ŁæŁ           æ         Łı Øæ ŁØ,  Ł       Œ     溠   º ŁŒæŁ    æ               º        ßı      Œº    Ł ı      æ ºŁ ßı ææ        Ł       ŁØ; Ł,          º æ   æ Ææ       Ł Ł ææ     Ł       ŁØ  Ł,         , ŒŁ Æ, ßı          Ł æ   ß Ł æ ß      º        ß æ   Ł       .

                      ºŁ Łæ Œ                 Ł                 æ    ł     æ Ł. ´ æ       Ø Œ Łª Assessing

Personality Through Tree Drawings (1977, æ . 63), ˚ ` º æ ƺ æ Æß º Œ , æ æ Æ

«       æ            æ »        ,                  æ    Ł Ł         .          ¸        æ                   ˇ æ

Łæß , Œ Œ  Æ ł         æ      Ł æŒ ß     ßæº Ł       æ     Æß, Œ Œ   æº æ º,  º Ø æ ł æ Ł. ˇ Æß ßØ º Œ æ º æ Æ æ æ Ø º

Ł æ           ºŁ         æ Ø æŁıŁ æŒŁØ Œ          Œ . ı      Ł            ł      Ł æº

æ           ºŁ                   Ł æ Łæ Œ. ˇ Łı                 øŁ                     Œ    Œ         ß

Ł                      ŁŁ 溠                                             Ł Ł, æ ı                                 º

æº ø ª Łæ º Ł . º  æ æ Ł Ł, Ł ŁŁ  .

ˇ Ł       Ł                : ºŁ ŁŒ º æ         Łæ溠       º        . ` ææ        º                -                  æ     Ø «ª º æ»  ßı Łæ Œ ı Ł ª       º        Ł  Œ º Łæ Œ Æ Æ æ Łæ    æ      ª ºŁ. Ł ßØ Æ ßı º º æ Łº łŁ  º         ,        Ł       øŁ Ł º øŁ ª ºŁ Ł æŒ Æ, Ł      æŁæ         Ł æŒŁØ ı      æ     Ł æ   Æœ Œ Ł ßı Œ ŁØ                Łæ   º        ß Ł ºß

Ł

 Łæ Œ.

 

 

´ -ßı,                  æ Ł          Æ     Ł             Ł       Ł ,     Œ ŒŁ

Ł ºß

Łæ

º               ß º æ                Ł Łæ Œ. ˜             ªŁ Ł ŁºŁ          ł

ß ? `             ª

 ı

         ł ª Œ       æ             ŁºŁ Æߌ ª                          ? ¯æ ºŁ æ

æ Ł

 

             Ł Ł                   Ł º           Ł, ŁºŁ Ł                   æ Œ       æ

? Ł

æ ,                     Œ Œ                       Ł Ł ß Ł                                 º ŒºŁ            ?

˛Æ æ Ł ºŁ Łæ º Ł ł ßı Ł º ª Æ ŁºŁ ß ª ł Ł Œ Æ ææ º ? ¨ºŁ Ł ºß Ł ß Œ æŁ æ Æ ß?

                      ´ -ßı, 溠               Æ      Ł         Ł       Ł                       Łæ    º                Ø

Æ ªŁ, æ Æ  ł ŁŁ Œ  æ ª Łæ Œ. ¯æºŁ Ł  æ æ ª ª,   æº Ł Œ Ł  ł Ł ł ª æŁ  Ł, Ł   溠 æ Ł ßæºŁ,    æ Ł  Ł æ æ Ł æ æ Ł,  æ,  Łæ Œ Ł Œ ºß ß, Ł  ߪº Ł ºŁ  Œ ß  æ Ł æ  Łæ º ª ºŁæ . ˝ æ ŁŁ º Ø Ł ŁŁ, ß  æ æ 

Œ     º                  Ø ŁºŁ Œ         æ               Ø Œ ŁŁ ºŁÆ Ł                  æŁŁ, ºŁÆ

Œæ              æŁŁ. ŒŁ ÆøŁ             ƺ                                             Ł æ ª ºŁ ŁŒ

æ æ                Ł º

æ

          Ł        

,

                 Ł æ                        ł

Ł. ´                           Œ       ßı

æº

         ı          

 

 ß                                º æ

         æ º             Ł Łæ Œ              

Æ

           ª . ˆ         Ł

 

º             æ    º               ß

Łæ ŒŁ æ                æ Æ         º

 

ß             æ

 

Ł ,                             Œ Œ

ŁŒ º ß                             ææ

Ł

        Œ Œ     Œº

 

Ł .                      æº         

ßæºŁ,   ı º ª ŒºŁ ß Ł æ æ ø Ł Łæ Œ  Æ ª º ß Æ.

ˇ Ł Ł æ ßı º Łæ Œ  ø Ł Œ, æ æ æ Ææ øŁØ Ł Ł ª ªº

                                      Łæ      Œ.                             ŁæºŁ ºŁł æŒ º Œ Ł ı,                       

Œ        ß Æ         ø               Ł       Ł Łæ溠    º .               , Ł , º Ł       Ł       Ł ,     ø       Ł , Œ ºŁ æ         øŁıæ

Æœ Œ,           Œ                æ         øŁ º                ß. ˝             Æ º,                    æ

Łæº                          Ł      æ º                  Ł æŁ æ Œ æ Łæ Œ,

Łæ溠               º º                     º       Ł Łæ       Œ     æ æ                    º øŁ Ł º Œ

                     Ł                ł      Ł ,             Œ ŒŁı ßı º                  ı 挠            Ł

       Ł       Ł .

Ł Ł Ł , æ æ ß ß øŁ æ ß Æ º łŁ æº æ Ł Ł Ł ŁŁ Łæ Œ, º æ æŁ Ł ŁŁ, º Ø  æ Ł Ł º ßı æ æ º øŁı, Ł æ Ł Ø Ł ŁŁ  Ł º.

                                           ,                                         Ł Ł                               Ł    Ł       Ł       Ł

      Łæ          ø         Œ Ł              Ł Œ     Œ              ª Łæ Œ, Æ                º ª      

Ł Ł Ł Ł æ Ł ß º ß,  Œ ºŁ,    æ Łı ø ß æ Ł . ˛ ß º ß   º,  º Œ

Œ ºŁ ª Ł; Ł º º Ł , Æ æ Ł Œ æ, Ł º Œ ª . ˛ Ł æ ª ºŁł ªŁÆŒŁ ºŁ Ł æŒŁ

Ł æ              ß,                      æ Œ ß ŒŁ Œ                    æ     .

             ˝ Œ        ß        Łæ溠            ºŁ,          Æ        øŁ        æ                 Œ Ł ß Ł

                ŁŒ    Ł, æ                       º æ Æ ŒŁ æ                       ŁŒŁ,      Œ          ßı

Ł Łæß æ Æ Ł º ß æŁ                                                            º     ,              ø       Ł

Łæ Œ  Æ ª , ßÆ  Ł ªŁ º. ˜ ªŁ ß æ ª Æ æ æ ı, æ ßı æ Ł Ł ŒŁı æ ŁŒ .  æ Ł ß  º Œº Ł º ßı ß Ł Œ º ßı Œ Œ æŁ º , Œ Ł ŁŁ Ł Œ , ı ı º ß º º ºŁ Ł ÆøŁı ºŒ ŁØ ŁºŁ Œ,

Ł Ł   Ł Ł. ºŁ ŁŒ  Œ æ Ł º ª æ ŁæŒº Ł º  Œ ŒŁ æŁ º , ß Ł æ ŁŒ , Ł Æ æ æ  ª Œ Ø æ , Ææ º Ł æ ª ı. º, Œ  溠 Ø Œ Łª ,  æ Ł Œ Ø æ Ł  ł ŁŁ Œ Æ Ł ı.

˛ Łæ ß ß º ß º ª æ æ  Œ æ æ ª º ßı æ æ º æłŁ ŒŁ Æ ææ º ª æ Ł , Œ º æ  Łæ Œ ı. ˛ Łæ Ł Œ ª ª º æ æ Łºº æ Ł Ł. ¨æ º Łı, ß, Æ Ł Ł, Ł æ ŁÆºŁ Ł æ Œ Ł Ł Ł æłŁ Œ Łæ Œ æ ŒŁ Ł Ł ª æ ŁŒŁ. `º ª Ł Ł ßı º, º Ł, Ææ º  Œ ß æ ºŁ Łæ Œ, ª  Ł æ Ł Æ ææ º ª , Łæ æ ø ª

 Œ    Œ               Łæ Œ. ˛               ß º              ß              æ       ß,       Œ          ß

        Ł       æ ,     Ł Ł  Œ       溠             º Œ  º ßı ß. ˝      Æı     Ł       Ł,      Ł Ł ßØ º           ł        ø ª     Œ      º æ    ª,                          æ     º       Łæı   Ł  æŁıŁŒ Ł, Ł      æ      Ł Łæ Œ 溠        Ł ª Æ º       ß Ł   ŁŒ    æŁı º ªŁ æŒ ª Ł æ     Ł æŒ ª æ æ         Ł Ł, æŒ º Œ º ßØ Łæ Œ ø æ ª 溠        Ł ß    Ł       æŁıŁ æŒ Ø Œ Ł        æ Ł                      , Œ ª          æ     ºæ .

              ˛                          æ    º               Ł ß º                    ß         溠             º

                        Œ; º ª               æ ø æ         ª         ßı                   Ł                .

Ł Ł º ß æ ºŁ «Ł Ł» º ßı ßı º, Łı  «ªŁ», Ł æ ª Ł Æ. Æß æ Ł , ß   ææ Ł ßı ßı º  æ Łº æº øŁØ: «˚ Œ æ  Łæ Œ?»  æŒ º Œ  º  º Ł æ Ææ º Ł  Łæ Œ ,   ª Œ ºŁ Ł Œ ŁŁ Ł. 

æ Łº ßØ º « »  Œ æ ŁæŒ Ł - º Ł º æ Ł ª Ł º Ł . ˛æ º ß ß º ß  ßæ Łº  Œ  æ æ ŁŁ æ Ł æ Ł Ł Łı æŁ º Ø æ Ł  Ł ŁŁ ææ Ł ŁŁ Łæ Œ.  ª ßæº ł º Ł  Ł Ł æ Ł ŁºŁ Æ º Ł ßı ßı º Œ  æ ŁæŒ . ,   º ª   º Œ  æŁ .

             ˝ Œ         ,                        ß        Ø     æ                         ß º,  ı                        º

Æß Ł æ Ł                                 Ł Ł ª, Ł                   ø               ł          Ł Œ ºŁ

         Łæ         ßı æ      Ł      ŁØ:

«ˇ                 Œº    æ      ,         æ ß æ        Ææ º        Ł       Ł , Ł Œ      º        Ł ß         º æ ØłŁ

Æ Ł . ˇ   ßı Ł Ł,   æ æ æŒ æ ºßı ß. ß Ł º æ ææ æŁıŁ æŒ Ø Ł Ł  º æ Ł , Ł łŁ ƺ Ł Ł Œ æ ßØ ı Œ . ˇ Œ  ß  , æŒ º ªº Æ ŒŁ  Æß ł Ł Ł ». (ª,

1976 CW 16, æ . 51).

˝ Ł ºŁ ßı º æ ßı Łæ Œ, æº æ Ł,  ß Øæ Ł º ł æ 

       Ł                Ø        Ł      ŁŁ.

            ˚ Œ      æ                           Łæ     Œ?

˚ Ł ŁºŁ Łæ Œ æ ª  æ Ł . ´ æ ª Æß Œ Œ Ł Łæ Œ,   º Ł æ , æ º Ł Ł, æºŁ  , æ æ ß Ł ª Ł æº , Ł, «æ æ », «º», « æ Ł », «æ ı», « æ Æ ».  Œ æ æŁ , Œ ŒŁ æ

Łæ ß ß     º        , Łæ Œ          Ł , ŁºŁ                       ø ø, ªº                   Łæ     Œ.

˛Æ Ł æı Ł æ Ł  æ Ł ŁŁ Łæ Œ, º ß  æ Ł,  æº æ æ Ł æ  ß æ ŁŁ æ Ł ł ŁØ Ł æ Łæ Œ. ºŁ Ł æı Ł ŁºŁ

Æ ß Ł ,  º æ º ł  æ Ł.

ßØ Łæ Œ (—Łæ. 12) ß ß ø ø Ł ª ŁŁ, æ, æ ı . ˚ Ł, 16-Ł º , Łæ º  Œ Ł  ł æ æ æº æ Ł . ˛ Æߺ Ø  ƺŁ Œ, Ł æº ª æ Ł  ª  Æ ª º Ł . ˛ ª Ł ,   ŁŒ  º ÆŁ Ł ø ø æ  Œ Œ  º æ  æ Ø Ł Ł. ´  æ Ł ŁŁ           Ł æ   ßØ º  Œ, Œ         ßØ             Ł       º.

               ¨æ ª, æ           ı, æ                            æ, Œ             ß                      Łæ     Œ-

                                                            Œæ, æ         º            ßØ Ł (—Łæ. 13). ¯Ø 14 º ,

Æ      Ł      ı         Ł æ    Œ Ø æ      Æ ßı ª, æŒ º Œ          æ      æ Æ Æ Ł æ  Ø,           ª º      æ Œæ º    æŁºŁ.         º æ Æ        łŁº æ         º        Æ  ƺŁ     ØłŁ Ł,

                                                            æ                łŁ Œ Ł Ł                   Ł                       ł         Ł .

 —Łæ. 12

´  ł Ø æ Ł  Æ Ł æ æ æ Ł, æ Ø æ

                                                               Æı    Ł    æ               æ Ł ß

Æ  Œ Ł æ        æ      º        Æ æ Ł       ª. Ł º ßØ    Æ      ŁŒ, Œ       ßØ Œ         , ª         Ł ,                æ     ł Œ Œ ß ŒŁ         ,                 Łº      Œ æ, Œ Ł æ      Œ Ł           Æ Ł æ                 Æ      Œ .    Ł æ ßæº      ø ø   Ł æ   ı         

Łæ Œ.

—Łæ. 13

 — æ , æ º, æ æ Ł º æº øŁØ Łæ Œ. ˜º º,

57-Ł º , — æ , æ, º æ ßæº . ˚ ª ß Ææ ºŁ 

Łæ Œ,  æ Æ Œ º,    æ  ŁŒ æ æ æ ı, Ł  º Œ Ł ,   ŁŁ æŒ º ŒŁı º. 

                                                                  Ł ßØ            æ             ßØ       Łæ    Œ;                 º

                                                                        Œ ł          Ł æ Ł.

 

—Łæ. 14

 

                                                                                       ßªº Ł æ                  ß ?

ˇ Ł Ł ŁŁ Łæ Œ º ß Łº Æ ß Œ ß æ Ł ,  Œ ß Æœ Œ ß Łæ ß Æß Ł ߪº æ . ˝ Ł , æß æ Æ Œ Ł æ Ł, łŁ, º ø  Æ, ı ŒŁØ º Œ, ŁºŁ æ Æ Œ æ  ª Ł. ˇ æ º Ł

Æœ Œ                                   Œ Æß Ł æ Œ ß  ºŁ Ł æ       Ł Ł æŒ Ø Æº    Ø      ƺ æ Ł,    æ ø æ       ŁŁ Œ Ø      º        Œ                 

ŁºŁ  ,   º Æ æº Æ ø Ø æŒ ß Ł .

 

—Łæ. 15

              ˜           ßØ ˚— ˇ Æߺ          ß     º             ŁºŁ,              Ł           Ł º .

      æ      Ł      Ł       æ Æ                           Łº æ. ˝                           Łæ Œ æŒ º Œ

º ߪº                                   Æß.                      , ø                      Ł,             Ł         æ

      ª; æ º           æ    ª º      ª Œ   Łæ Œ æºŁłŒ             º        Œ      Ł Œ,                     æ     Ø ŁºŁ Æø  Ł æ  Ø, Ł ª.

˝ ŁÆ º                 Ł º ß Ł                Ł                                                º ß Ł æ ª ª º æ

           Łæ Ł       ß Łºß, Œ           ß Ł            ª      Ł æ        . ˘      øŁ      ß        Łº 

Łæ Œ æ æ                     ı , Œ                           ß ß                                 º ƺ º ßı

Œ Œ , æŒ º Œ  Łæ ß ß º Æ æŒ ª ª Ł æ º æ Æ Ł Ø. ¯  ŁŒ ª  ª ºæ ,   Łæ ß º  æ æ ß ª ª º Œ Ł Łı Ø. ˛ æ Ł , Œ Œ  ß Ł º º  ß ıº Ł Œ Œ ß Ł Ł Æ ºŁ ª ªº , Œ ª  ı Łº  ª Ł ºŁØ. ˘Ł

 ,  æ ª Æ º æ æŒŁı ªº , æŒ º Œ Ł æ Ł ºŁ  ß Ł . ˛ æº, Æ æ æŁºŁ æ æ ß .

               ˝ 溠          ø                 ˚— ˇ (—Łæ. 16), Łæ ºŁæ,                 Ł             Ł º ,

ŒŁ              Œ                        æ æ Ø.                æ     . ´ º    Øł      ß æ Łº æ ,                    Æ º   Œ,               º ŁŒ Œ Ø ŒŁ    æ æ Ø, Ø Ł        æ      ŁŒ . «˛ Ł    º ª     Ł       ,                    Œ, Ł           º æºßł       Æ                        ».

˜                                                                       ŒŁ,      Łæ    ß       Æß   ß       Æ,     Œ ß  æ          æ      Œ æ æ      ,          Ł ƺŁ ŒŁ .

 —Łæ. 16

Œ Ł ß ßªº , æ øŁ

  . ºŁæ æŒ º : « æ,  æ º  Ł Ł ª ß,

                                                                                                                            Æß                ª         Ł æ                 

                                                                                                                                 Æı    Ł    æ Ł                 łŁ

. ˝    º æ Ł, æŒ º Œ  Ł ı Ł æ

                                                                                                                                             .                      ª º Ł

æ Ø                 . º Æß                       :               , Œ               «æ           æº

?» ˇ Ł Ł æŒŁ    , ºŁæ æ º æ Æ Ł Ł æŒŁ º º.

          —Łæ   Œ, æ    º       ßØ ¸                                   Ł  æ 87 º (—Łæ. 17). ˛ Æߺ

Ł æ ß Æ Ł æŒŁ ı ŁŒ Ł   1976 ª . ˝ ßæ Œ ª Æ  Æ Łº Ł Ł  , Œ Œ Æß ßªº Ł   Łæ Œ 挺 Œ  º Ł ß, Æ ø º æ  Æº æ Ł ª Ł. ˇ Ł , æŁº ª Ł º ªŁ º Œ º,   Ł Ł Œ º. — ææ Ł ª Æ ı ŁŒ ,  Ø æ æ Ł  Æ Łº. ´ æ ı ªŁı æº ı  Łº Ł Æ    º 挺        ŒŁ             . ˙      ,                                      æŒ º Œ æ

                    Œ ß Ł Ø ßæ                       ŒŁ,  º æ Æ æ,                                   ºŁ

º Œ Ł ß, Ł Ø  ª  æ Ł ı ŁŒ , Œ ß  ºŁ Ł ƺ  Ø æ Ł º,  ƺ æ Ł æ . ˇ , æ Ł Ł º Ø ßæ ŒŁ,  Æ Łº Œ Ł æ Ł º æ  æ Ł

¸                                      Ł.     Œ      Ø                         Ł Ł    Ø æ  Ł Æߺ æ    æ     æ .[1]

 —Łæ. 17

                                                                                                                        `            ß

˛Æ Ł Ł Ł  , ª  Łæ Œ æ º ß Æ ß. ´ Œ æ Œ ßı  ßæ º Œ, æ Ł ,  ŁºŁ ł º ßØ Æœ Œ, Ł æ , łŁ, æ º ŁºŁ . Ł æ Ł, Œ æº Ł Œ ª Ø  Æø ŁŁ,  Œ, ,  ºŁ

Æ Ł ªŁ æ ß ŁºŁ Æ ææ º ß ª ß, æ ø æ øŁ  Ł Æ ß Ł  Łæ Œ º Ł.

                                               ˚— (—Łæ. 18) Łæ Ł (35 º ). Ł, æ Œ                            ß            

Ł, Ł                                               Łı ß,         æ      Ł Œ           ßØ Ł ı               . Æ

             Ł Æ              Łº æ ø Ø ŒŁ Ł Œ æ                              . ¯ æß Łæ 

Œ  Ø              Ø æ Ł Łæ Œ Ł Łª                  æ            æ Æ . ˛           Łº 

Łæ Œ  ßı : ,  æ Ł º æ -ß ø æ  ª   ł Ł ı æ æß , Ł  æ Æ  æ Ł º æ ß º .

 

—Łæ. 18

´ Ł Ł  Øæ Ł º Œ. ˚ ª, æº Ł,  æ º Ł  ª Ł ƺ æ ª Ł ºŁØ Ł ß. ˇ æº Ł, Łı º ß ł Ł Ł Œ ŁºŁæ ,  Ł

Æœ Łº Ø               ,                     ÆŁæ Œæ º, Ł  ª ßØ                   .

                                  ˝ ˚— ˇ (—Łæ. 19) ß Ł Ł Łł º  Œ                                          . Ø æ Łł º

52 ª . ˜ æº Ł ª Ø   Ł æ º ß Ł º Ł æ Ł Ł æŁ ºŁ Ł æ æ ı ,  Œ ß ,  Ł ,  º Æߺ Ł. ¯Ø ı º æ Æ º ƺŁ ŒŁı ł ŁØ Ł æ

,   æ Æ  Æ ß   Ł ºæ  łŁ ß Ł Ł º Ł  ª  ı Łº æ . łŁ Ł  æº Æ  æ º ŁŁ ł ŁØ  Łł º Ł  .

 Ł Æ Œ ø Ø æŒ Œ º æŒ . ˚ º æŒ Ł Æ Œ,  æ , º Łł º  Ł. ´ Øæ Ł º æ Ł,  Œ

Ł Æߺ . «˛  ß  ºŒ º Œ º æŒ »,  ææŒ ß Łł º,  «˛      «æº Ø      » º æ Ł       Æ      Œ ß         º Ł     . ˛ æ  ı  Æ  º

Ł æ         º æ.          æ   Ł 挠           ºŁ Ł, ª                          æ.               Æߺ Œ

ª». ˇ Łº Łł º ı

º Æß                      Æ  Œ         Œ º æŒ Ł

Ł Ł æŒŁ ø ø º, Œ

                 Łº             º       Œ . ª                ,

Œ       ßØ Ø ı        º æ Æß Ł         ,

      æ          º ,

  º                   æ ø æ       º .

—Łæ. 19

—Łæ. 20 ß Ł Ł ºßØ        ºŁ

ß    ßı Æ           æ     ß, Æ º, ªŁ

øŁ   ˚— Œ Ł º (—Łæ. 20). ˚  , æ æ Ł Łæ Œ Æ æ ƺ Ł æ æ Ł Ł º Ł  º ßı ø Ł ı.  æ º æ  , ,  Æß , Ł º Ł, º ß Ł Ł æŒŁ, Œ Œ ß Ł ª ß ª  ª Ł º . — Ł ºŁ Œ ı æ  . æ ßłº  Ł Æ º æ  ª æ,  Œ  æŁı  æ Æø æ æ æ æ Ø. ˛ Ł æ æ  Ł  Łı

               ł          Ł ı ª 溠             æ Ø.

 

                                                                                   ª            ı                ?

              ¨         Ł Łæ               Œ æ ŒŁ Ł                  æ       øŁı ŁºŁ               ø        ßı

Æœ Œ. ˝            æ         øŁ º                   ß ª Ł                                                  Ł º

Łæ ł ª ª º Œ . Ł º ß ª Æ ŁºŁ æŁ ºŁ Ł , ª æ  º Œ  Ł Ł.

˝ æ ˚— ˇ (—Łæ. 21) ˚ Ł , 35-Ł º , Łæ º æ ı º æ Ł, ßı æ Ł º. ˛ Ł Æ  Æ,  ºŁ ØæŒŁØ; Æ Łæ  º Æ;  Ł  Œ ı º ł æ æ ,  ˚ Ł Œ Ł  º ªŒ æŒ Œ º æŒ . º Ł,  º Œ  Ł æ æ æ Ł Ł ŒŁ. ˇ æº ˚ Ł , «Ł

        Æ      º æ                         Ł Ł. ´ ª                 ß ª æ                        Æߺ                

ŁæŁ Ø øŁ Ø. `  Ø Ł ł ª Æߺ  æ º . ˛   º, Œ Œ Łæ Œ ŁºŁ º ÆŁº. ˝ æº ª æ Ł  æ º  ŁæŁ Ø  æ Ł æ º . ˛ ßłº    º Ł  Łº æ  ŁæŁ øŁ łºßı º ».

                          Ł æ æ            ,                        Łæ Œ

Ł   Ł Æ ß ŒŁ Ł ªŁ. ´ æ Ł ŁŁ ˚ Ł ,  Ł Ł Œ Œ Æ Ł  º º æ .

—Łæ. 21

              ˜             Ł, 52-ı º , Ł Æ                        ˚— æ      Ø ßØ ŁŒ ŁŒ (—Łæ. 22).

¸      Ł           ß æ           ß Ł ß Ł             º              Ł  Łª Œ æ               , Łª          

, ª . ˝ æ, ª ı Ł æ ,  Łº: «˛  º Œ ».

˛ Œ ,  º Œ ß ŁŒ ª  Ł Ł. ´ßı Ł ,   ºŁæ ª ,  æ æ. ˛ æ æ Ł º Œ  ªŁı æº ı  ºŁ Ł Œ ºŁŒ . ´ æº æ ˜ Ł,  Œ æŁº Ł ÆŁº   æ æ Ł º ,    ŁŒº æ ł Ł æº ı . Œ,  ª º Ł Ł Ł, Ł Æø Æߺ

                                                                                      æ              ß Œ Œ      æº       ı, Œ Ł                  º.

—Łæ. 22

 —Łæ Œ-Œæ (—Łæ. 23), Ł Æ øŁØ Æ, ß,   Ł , Æߺ æ º ł æ Łº Ø Ø.   

                                                                           ı                Ł.                  æ          º        º ØŒ    ŁŁ. 

—Łæ. 23

 

                                                                                         ˛     Æߺ       Æ  Œ   æ æŁº       ß                Ø

                                                                           Ł                     -æŁ Ø, Ł Ł Æø                        æ æ Ø

Æߺ æ. ˜  æ ı,   æ º æ æ ª  «Œ ß Ø », Ł Æœ æ æ ŁæŒº Ł º æ ø æ Ł Œ, ı º ªº ª Ł , æºŁ Æß ı º .

 

                                                                                        ı Ł æ                          ?

                    ,          Łæ                                 , æ Œ ß                  æ           ƺ      ß ŁºŁ

                                                            ,                  º ª                  º      Œ               º æ

ß.

—Łæ. 24

Ł, 42-ı º , æ Łº   ª ˚— æ ª , æ ø ª 8-Ł

ŒŁº ª  Æ     Œ æ . ˛ º Œ  ª      º Ł     ŁæŒ 

                                                                                      Œ  æ ßØ æ æ           Œ ı                Ø æ ØŒ . Ł

æŒ º : «˛ Ł ŒŁ Œ, Æ Ł Æ Œ , Ł   ı º æ æ º Łı æ ß Ł,   º Łº   ŒŁ Æ Œ æ ».

˚ Œ ß æ Łº æ , æ              º                     Ł        Æ               º ,                        łŁº,

             Ø              æ     º                     Æ. Ł Ł Łº æ,                                     æ Ł      º.

˝ Œ   ,         Ł       Ł,  Ł Œ       æŒ º        ,         æ     ª ß    , æŒ º Œ  æ,     Ł æ  ł         æ Ł º łŁÆŒ.                º        º æ Ł Ł, Łæ ß ß  æ     ı,        æ     º æ . Ø æ ªº        ƺ Ł  Œ              æ      æ       Æ      æ Æ . ˛     æ Æ º

ß,                    , Œ Œ Ø Œ       æ , æ æ               Ł                                             .

¯æºŁ Æß              º,                        Œ æ                  Ł -                        Łı Ł ł ª æ

      Æ   Œ ,       Æß           ø ø º æ Æ Œ Ø          Ł   Œ Ø.

˝ Łæ Œ  ı Ł æ   Ł ł Œ Ø,  ºŁ ø æ æ Ł,  ºŁ ß æ Ł º ª Ł Ł . ß ª ŁºŁ æ Ø Æ , Ł Ł æŒ º ,  æºŁ Æß  æ Łº æ ª  Ł ßı Ø,  , Œ, º Æß æ ß Ł æ ª Æß ºŁ  º   Æ Œ .

—Łæ. 25

                                                                                                          Œæ (—Łæ. 25) ˜              ºŁ 16-Ł º

Ł Æ  æ Æ º łŁ Æ  æ º . — Æ ı Ł æ  æ 

Łæ Œ.     ŒŁ    Æ ß æ æ Ł        º æ              ,        º        Ø      º        Œ        Ł Ł. ¨         æ      ,

  Œ º æ  ˜ ºŁ , Ł Æ Œ Ø Łłº æ ª ß æ Ł º Ł Ł Ł æŒŁ, ,   ,   æ Ł æ æ Œ Ł. ˜ ª Ø º Æ Ł  ŁŒ ª  º Ł  ı  , æ æ  º ł .

              ˜          , Œ                , Ł        æŁ       ºŁ   挠 æ                                    æ ,

Œ

ø

, Œ ß                            ø , ø Œ ´ ºŁŒ                                . ´

 

æº

 

 

 

 

 ˜

ºŁ Łæ        º           º Œ           æŁ      øŁØ æŁ            º º ß

Ł

æ

Ø

        Æ         æ Ł  Ł æŒ Ø º Æ Ł.

 

                                                                      —         

 

 

´

                          Ł Ł                                     ß Ł ŁŁ Ł Æ

ßı

Æœ Œ Ł º                                      Ø. ˝    Ł       º ß Æœ Œ ß       æ      º        ŁæŒ           æ,     ºŁ Æ º łŁ Łª ß     Ł       ß æŁºŁ,               ł ß  Ł Ł Ł.

 

—Łæ. 26

´  æ Æ æ æ Œ ºŁ  º Ł, æŁ øŁ Ł 

                                                                                               Æ            ß æ º      , Œ        ßı       Łæ      º 

 ˚— ˜ 28-Ł º .  ºŁ ł ª ,  æŁı  Ł ø ª

ºŁ Ł  ˜ Ł æ æ . ´º æ  Æ ,   Ł æ Ł º æ ºŁ æºŁłŒ Æ º ł ª . ˚ Œ Łæ º ˜ , « Łæ Œ ª æ æ         ı ª ł ª          ».

               ´ ˚— (—Łæ. 27) ˜           46-Ł º            Łæ      º æ       ª            Ł æ Æ          

Ł                           ,  Ø                        ªŁ. «Øæ                       ª ºŒ»  挠           º

 ˜ , Ł  æ Łº,  Ł Æ ß º Ł æºŁłŒ ºŁŒŁ, Æß Ø Ł   Łı . Œ,  Łº,  Ł ߪº º  æ ŁºŁ º ł , ı  Æߺ Ł æ ,   ˜

 Æߺ  . ´     ˜ Łº æ Ł Ł - æ Ł ª Ł æß Ø (ßØ øŁŒ   º), Ł æº æ Ł ª «ı Ł ´ ºŁŒ Ø Ł» Ł ˜ ı Ł Œ æºßı æß Ø.

 

—Łæ. 27

˜  Ł Ł  æ Łı ı æºßı º Ø, æ æ Æ ßı Æ Ł æ  æ Æ ,   Łæ Œ Ł ߪº º ł .

 

—Łæ. 28

 

 ˝ Łæ Œ-Œæ ß (6 º ) ß Ł Ł Łª æ ª Ø ª º Ø Ł  º ŒŁ Ł Œ æ Ł (—Łæ. 28).  Æߺ

                                                                     Æ º      º ØŒ         Ł Ø Ł æº ª, Œ Œ             æ         º º

 Łæ Œ,  Łłº æ ª æ Ł ºŁ Ł Ł  æŁº ßı Æ º Ø  Œ æ ı,  Ł Ł

                                                                   Œ       ßı                          ªº Æ º ł                 º              æ

                                                                         Œ    Ł Ł       ª      Ł. ˆ º                        ª, Œ            ßØ

æ ºæ                      º Æø              Ł æ Ł;             æ      Ø æ        Ł                  Æߺ

ŁŒ Œ æ ºŁ. (                       . º            Ł Ł Œ ŁŒŁ  ˆº          VI).

 

                                                                             ¨æŒ               Ł ß

             ´ æ           æ Œ Œ                     -ºŁÆ æ Łª ß ŁºŁ Æœ Œ Æß                     

Ł Æ æ ŁæŒ Ł ŁØ.   æŁ ºŁ Ł ƺ ƺ æ, º Ł Ł Ł Ł Æ º ªº Æ Œ Ł Ł Œ Ø ª æ æ Ææ ææ º Ł º ª º Ł .

 

—Łæ. 29

                                                                            ¨æŒ                 ß ß                   Łæ Œ-Œæ

ˇ º (—Łæ. 29) æ Ł º æ  ª æ Ł æŒ æ æ ŁŁ. ˇ º, æ Ł º ,  ª

Łæ    º æŒ º ŒŁı º      Ø,  Œ         ßı æ æ Ł º ÆߺŁ º æ   Ł       ß, æ  Ł Łª. ´                  , Ł      ł

Æ º Ł  æ,  Łæ º  ŁæŒ Łª Œ.  Æ Łºæ Œ ª , Ł  æŒ º ,  ˇ º  æŁº ß Æ ºŁ  ƺ æ Ł Æ łŁ ß,  Œ  ª  Æ º łŁ. ˛Æ Ł Ł Ł   ł Ø Ł  º Ł Łª ß 

Æ       Ł     º       Ø Æº æ Ł.

                    æ Łº           ŁØ Ł Ł Æ           Łº     ŁæŒ                    Ł ł         Œ               

˚º æ , Ł Ø ººŁ æŒ                                                            (—Łæ. 30). ßØ Œ ªºßØ

Æœ Œ æ Ł º ß Ł ł Łı                                   Ł Œ ª Ł º «ˇ                                        

˚º æ », Æœ æ Ł Ł                       ,              ª                Æߺ Æ º ª Œ                   ł ,

Æß Łæ «Æ ºßØ ł ŁŒ  Œ ł ŒŁ». ´ Øæ Ł º æ Ł, Æ ºßØ Œ ł  ª Æߺ, Ł   Łæ º º ª, Æß Ł

æº Ø æ ª , º øŁØ  æ Ø łŁ Ł ºŁæ ı º Ø ß. (˚ æ º Ł ,  

Ł º Œ  ŁªŁ º Łæ Œ, º Œ  ºŁæ  º ß ªº  º ı

Œ ª æ              , Æß æ º                   Œ        æ              

Æ    ª Ø Ł Œ             ł      ).

 

—Łæ. 30

              ´                    , Œ ª            Łºæ              Łæ      Œ,

Ł ı Łºæ  ƺ Ł Ø. ˛ Ø Ł Ł Ł Æߺ ,   ª  ÆߺŁ Æ ß Œ æ ß Œ ß º. ˜º Æ ª Łææº Ł ƺ ß æ æ ª º æ ÆŁ º «Łæ ßØ» ºŁ Ł, º ª Ł º º ŁŒ ª º Œ Łæ ß

                             .             æ æ              ø º Ł Æ ª ŁæŒº            Ł º            æ            Ł ª

Ł. ˜                     Ł                  ł                 Œ ( Œ ßØ ł              ŁŒ            Œ        )

 Æ æ Œ Øæ Æ Œ Ł Ł æ ßæº Ø  ßı º Ł ı, º ßı  Æ º Ł , Œ ß Ł º

                 Ł               ºŁ º ŁŒ. (                       Ł             º Æ                           Ł æ Œ º

«˝            Ł Ł           Łæ    º

           Ł              ».                    Ł Æߺ Œ

Œ   

                     Æ        Œ , ƺ ª

 Œ        Ø       Œ                        Æ       ßØ

 

˚º æ, Œ Œ ßØ ł             ŁŒ

 ł      Œ . ´æ                  Ł , Ł Łº,                     ł

ŁŒ

º Æߺ Æß Æ º ª

.)[2]

 

ˇ

øŁ æ Æœ Œ ß

 

˝ Łæ Œ ı Æœ Œ ß æ æ . ´ ŒŁı æº ı æº æ æ Ł ß. Łæº Æœ Œ  ªŁı æº ı Ł  Ł, æŒ º Œ Ł ł Ł Œ Ł Ł æ Ł ŁºŁ æ Æß Ł , Ł øŁ Ł  łº, æ ø ŁºŁ Æ ø .

 

—Łæ. 31

˝         ˚— ˇ ˇ        Ł (32 ª        )         Æ     Ł  ı æ        ,  ˇ     Ł æ             

ı  º ł ı Ł ß º Æ ß  . `  ª   æ, æŒ º Œ Æߺ ŁŒ Œ Ł ºŁ Ø Œ º æŒ . ˛Æ Ł Ł Ł ,   ı º ł Ø º Œ ł æ ª. ˝ ı ı ª  º ł Ł . ˇ æº ˇ Ł,  Æߺ æ º Œ ƺŁ Œ æ ,  Ø Œ º æ ,  Ł «  Ø º ł Ł». ˛ Œ , æ Ł

Ł,  Łłº æ æ Æ º ł Ł Æ º ł Œº ß æ æ    ˇ Ł. « Łº æ  º

Æ      »,  挠     º                 .

˝ æº ø Œæ (—Łæ. 32), Œ ßØ æ º º ˛ , æ Œ ı º , Æ º ł æ Łæ Œ Ł æº ªŁ, æ æ ı æ

Œ ßØ Ł. ˝ Ø æ Ł æŒ Œ ß Ł Ł º Ł . (´ º Œº Ł   º ß  æº Ø æ ŁŁ æ ª ª æ ø æ Ł ). ˝ Łæ Œ Ł Æ ß ß,  ßØ ªº æ º ß  Æ æ Œ. ¯æºŁ Łı æ æ Ł ,  ß

Æ Ł Ł  Œ Œº  Ł  Œ Ł æº .  ˛ ß  æ Ł Ł Ł º Æߺ , Œ Ł łŁØæ æŁº Ø ł Ø Ø.

˛                                                      Æ      Łº ,              ŁŒ ª          º æ Œæ º ßı

                                                                                       ł     ŁØ, Œ        ß

     ÆߺŁ          Æß łŁ º ß Ł          æ     Ø æ Ł,         Œ

                                                                                               Ł Ł ÆߺŁ

                                                                                                              Ł,

                                                                          æ      Ł łŁı æ     Ø æº   .

 —Łæ. 32 —Łæ. 33

                                        Łæ      º                                             Œæ  æ ł æ Ł º (—Łæ. 33).

ˇ                æŁ           Ł           æ Łæ Œ;  ªº          æ       Æ   æ               æ æ øŁ

Œ Ł ß. ¯æºŁ Łı æ æ Ł ,   º æ æ  Ł ø  º Œ Œ Ł  Œ ı. ¨ æ æ  º æº ª, Œ Œ  æ º º  Łæ Œ,  º. ´ æ Ø Œ Łª , ß ø Ø Ł º æ ˆ تŁ (1969),  ` ı Œ º ,   Łæ Œ ı º Æ º ßı Ł  Œ ß æ ,

 º Ł æ ,  Æ ææ º , Œ ª Œ Ł æ Łı Ł. ˛Æ  æ Ł º æ Łæ ŒŁ,  Œ ßı Łæº Æœ Œ æ æ æ Ł   æ Ł.

ˇ æ Œ Ł

             ˛Æ      Ł         Ł       Ł             ,  Œ Œ Ø       æ

Œ Ł    ß      º       Łæ      Œ Ł

Œ Œ         Łæ      º         æ                    .                ø

Ł æŒ º ŒŁı Ł

         æ   Œ Ł                       Łæ Œ                    Ł

             Ł              ŁØ  Ł Ł ª                   .

             ł          Ł Œ ºŁ Ł

          —Łæ    Œ              æ ß                            ł        Ł

             æ   Œ Ł ß                  

æŁª ºŁ Ł  ºŁ ŁŁ æŁı. ˜ ßØ Æ ææ º ß .

æ   Œ                    æ         æ

—Łæ. 34

 

˝       Łæ Œ-Œæ —    Ł, 33-ı        º ,      ß       ƺ    æ      ø       Ł æ Œ Ł. ˛ Ł Ł æ æ   ı , Œ Œ Æ æ æ º        , Ł                                 Ł ºŁæ Ł Æ æ æÆ Œ , 溠           æ     Ł         ª,     æ                        º.       ´        º        æ Ł  æ       ø       Ł Łı ı æ      Œ Ł   . º  æ,                    Ł Æ Ł       æ      Œ Ł    Łæ Œ —   Ł æ       ø       æ? ˇ           æº    , º ª

Łæ Œ  Œ,    æ º Ł  Ł Ł. ˛ Œ , — Ł,

Ł Æ  º Œ , Ł  Œ ı º Œ  æº; , Œ Œ Æ ,  ª Ø  Œ,   æ º   º ŒŁ. ˇ Łæ Œ Ł,    º Ł , Ł   , Œ Ø

                                                                                            Łª      æ . ˛        ŁæŒ º º łŁ            æ   Œ Ł ß

Ł æ Ł º æ                         Ø          ææŁ     º      Ø           º      æ Ł.

—Łæ. 35

Łª º, 11-Ł º , ß º Łº  æ ßØ Łæ Œ  ı æ Œ Ł ı. ß Ł Ł ı ŒŒ Ø º æ ı ,  Œ  ª Œ æ, ƺ ı Łª Œ æ Æ Œ Ø ºŁ ŁŁ.  Łæ Œ ı Ł æ  ł º æ ŁºŁ ø ø æ Æ  ŁŒ, Łæ ß ß

             Ł                  Ł ß æ Ł Øæ                        溠             º       .

Łª º ß Łº æ ł Ł æ Ø Ø Ł ŁŒŁ. ¯ª  ı Łºæ    Ł æŁº Ł Ø æ æ ß. ˛ ß ß º  Ł Łª º Ł ª Æ Ł æ æ Ł Ł æŒŁØ æ ı, Ł Ł æ æ Ł ºŁ, Œ ª ª ß æ  æ Æ . Łª º Ł Ł Ł ß æ  º Æ Œ  Ł æ ı  Ł. ˇ æ    Ø æ æ       æ Łæ Œ

 

 º ß       æ æ Ł æ Æ æ    Œ      ß Ł Æœ Œ Ł Łæ Œ º ª,

Æß æ, æºßł Ł Ł, Œ Œ Ł       æ Æ ,                   Œ      º ł               Łı Ł   ł         Ł æ æ         Ł       æ ª Łæ Œ

 

—Łæ. 36

                                                                                                              Œæ ˜ Ł ß, 28-Ł º , Ł Æ                       

Œ Ł ´ ºŁŒ º ª ˇ Ł  ß. ß Ł Ł Łı  Ø ı Ø æ Ł Œ,  Ł Ł ª. ˝ ŁæŒ æ Œ  Łæ Œ  Œ,  Ł

 ß. ˜ Ł Łº ,  ı Ø Ł  Ł Ł æ ª ˇ Œ æ ª ˇ Ł .

              ˇ                   º Ł łŁæ  ˇ         Œ  æ      ª ˇ Ł         Ł æ                    æ Łæ Œ,

Ł ł æ,  º Ł ˇ Œ æ ª ˇ Ł æ ł Œ . ˛  .  ˇ Œ æ ß Ł, Ł ł ø ø æ æ ,  Æ æ Łı æ Œ. 

º    Ł ,  Œ         Ł       ı       º Æß æ       æ     Łı      ł         Ł ı æ          øŁ     Ø, æŒ º Œ                ª        ı        

Ł.

˝ æ Łæ Œ, ß º ˜ Łæ 38-Ł º , ß Ł Ł  º ŒŁ (—Łæ.

37). 

—Łæ. 37

 

ˇ æ Ł æ Æ Ł Ł º Œ Ł,  , , æºŁ Æß  Æߺ Æ º ł Ø º Œ Ø,  Æß øŁº  æ Æ Ø º Œ æ łŁ Ł æ Ł. ´ ,  Æß  Æߺ ߪ.  æºŁ Æß  Æߺ º Œ Ø º Œ Ø,  Æß Łæ º º æ Ø æ Ł  ºæ  Æ ŒæŁ Œ

Æ º ł Ø º Œ Ø. ˜ Łæ Łæ º: « æ æ Æ Æß ª Æ º ŁæŁ Ø   Ł æ Ł,   æ Æ º ».

                           ßØ                Łæ    Œ         Ł         Łº        Ø        ºß,                           æ,

Ł Æ                 Œ Ł Æ          (—Łæ. 38).       º        ßØ æ                  æŒ ß ß Ł

ƺ Œ Ł Ł ł Ø ª Ø, ,   , º Œ æ ß Ł æ Ł ߪº Ł æ æ Œ Ø Ø   Æ Œ ŁŁ. ¸Ł Ł  ß ßł æ Ø æ ß  º ŒŁ,  æ º Ø  æ ß, Ł   æ º º ŒŁ. ß  ø Ł  ł æŁ, æ æ Æ  Łæ Œ, Ł  º Ł ,    Œº ß Ł øŁ º

Ł Ł ß æ.  Ø æ ß,  ı º Æß ı Ł æ  æ , Ł Ł æ ß,  æ ª Ø   æ Ø ß

Æ æ Ł. ¯ º ß æ, Ł  Ł.

—Łæ. 38

 — æ ł Œ

                                                                                              Æ                     æ Æ º ł Ł Ł ªŁŁ                        

                                                                         Ł Æ           Ł                        æ             ,                   Łı

Ł Æ       Ł Æ Ł. ˙      ß ªŁŁ           Łæ   Ł Ł ª 溠     Ł Ł    Ł Ø Ł Ł       , ŁºŁ Æ æ Œ       æ Ł   ,          æŁ   ºŁ Ł   ßØ Æœ Œ ŁºŁ   .

              ˜       ßØ     Łæ    Œ                ,      ß     º        ßØ       Ł     Ł, æ              Œ º ,

Ł Æ                    «                Ł Ł». ß Ł Ł                      æ Ø æ              ß               

Ł  Ł Ø æ Ł ºŁæ ß. Ł Ł ø ø º æ Ø Ł æ æ ª º Ł  Ł Ł, Ł Ø Æߺ Æı Ł æ,  Ø æ   æ . ˛ Æ º æ Ł Œ º  æ Ø Ł,

                                                                                                   Łæ      ŁŒ æ ø æ             Ł , æ                   

,         Ł       ßªº º ƺ ª  º        Ø, º   Ø       Ł ª    Ł Ø. ¯æºŁ Łªº æ ,                  ı        æ          æ      º Ł Œ, ı       ø       ºŁæ .

—Łæ. 39

 

 æ Łº ŁØ ˜ Ł Łæ º æ Æ , ı æ  Æ º Ł , Œ Æߺ ø º º Ł Ł Æ. ´ º Ł Œ  Ł ª,  ˜ Ł æ ø æ

æ ß æŁı º ªŁ æŒŁ ƺ ß,  æ Ł æ   º ª º Ł. ˜ Ł  ßı æ ˚ Œ æ æ º Ø Œ Ø,   ł º æ Łª  Łæ Œ, ߌ ß æ Ł æ ªŁ Ł º æ Ł.

—Łæ 40.

                Œ     ºŁæ

˝ Œ ß Łæ ŒŁ Ł Æ Łª ß ŁºŁ Æœ Œ ß, ø ß º ª Ł ß ºŁæ Œ,  Ł Œ Œ Æ ßı  ºß Æ ªŁ Ł Łæ ß ºŁł æ Ł. ˚ Ø ºŁæ  æ Ł Œ Œ æ ª  ª Ł . 

, øŁØ æ  æ ºŁŒ,  Æß º ß ºŁł æ Ł.  æ æ Æ æ Ł Łæ æ, Ł    , ı Ł æ  æ .

—Łæ. 41

                                                                                                    ßØ Łæ             Œ (—Łæ. 41) Æߺ æ   º   

                                                                                Ł       ø Ø         øŁ   Ø æ    Ł                     æ Ł ı º . ˛

æ º  æ ª ª Œ ºŁæ . Łºß º Ł Ł Ł   Łææ ŒºŁ, Ł  ß æ ª Ł æ Æ  Œ ı Ł Ł Ł æŁı º ªŁ æŒŁ.     Ł,  ø Ł  Ø Ł ª,  ı Ł æ  ª Ł  Ł Ł æ , Ł  ª   ªº Æ Øł ææŁ. ˛ ª æ Ł æ ,     Æ º , Œ  . ˛ Ł º ß æ ,  æ ŁŒ Œ  Łı Ł Œ Ø, Ł  ß æŁ æ Ł .

˙ Ł æ Ø łŒ ºß Ł Ł Łæ ŁŁ Æ ß Œ ºŁæ  æ Łæ Œ — ªªŁ (16 º ) (—Łæ. 42). ˛Æø Ł Ł æ º 

 Łæ Œ.  — ªªŁ  łŒ º ª ƺ Ł  æ Ł ,  łŒ º º ª æºŁłŒ Æ º łŁ ª Ł Ł  øŁıæ . ´ łŒ º  ª  Ø æ Æ ß, Œ Œ Ø  Ł ߌ , Ł  æŁ æ Œ Æ  łŒ º

Æ Ł. — ªªŁ Ł,                                               Łæ ß ß                               Ł Ł º Ø Ł

           Ł Łæ        ŁŁ.

               ˜ Ł          Ł, 26-Ł º ,          Ł        æ      Œ Œ      Ł º Œ                    Ø ØæŒ Ø

Ł                  ß Ł ª ł æ                         æ                        . ˝ Łæ Œ-Œæ (—Łæ. 43),

Œ Œ ß Ł Ł, ª                             Æ Œ                  ºŁæ . ˚ ª             Æ             Łº ª

       Ł       Ł              ,            Łº,             æ      Ø         Ø Ł Ł  ª                Ł                  

Ł Œ. ˜ Ł Ł ß ºæ æ Ł æ æ Ø Ł  ßı æ ı,  Ł ª Ł ª  º Łº æ. ˛ æ æ æ Ł æ ÆŁº æ Ł Ł Łø æ æ Ł  Ł Ł.

 

—Łæ. 42

 

—Łæ. 43

 

                                                                     Ł æ Œ                        øŁ Ł

               ˇ º         æ     æ      Ł æ                   Ł Łæ Œ æ Œ                     øŁ Ł, 

Œ                   Łºæ ßØ æ                               . º Ł ß æ                       , Œ º          ,

Ł º æ , Łæ Ł Ł  ª . ,  Ł ß º ł ª Ł,  Æß º Æß ß  Ł æ Ł º ª Ø Œ º ß. ˛ Œ æºŁ ß ı Ł æı Ł  ºŁ Ł Ł, Œ ø ª , Ł ,  Ł Æ  Łæ Œ,   Ł Ł æ ŒŁ Ł æŁı º ªŁŁ Ł.

                     Œæ, æ          º        ßØ ¸ Łæ,         Ł        Ł      æ        Ł º , Ł Æ                

ƺ                     Ø æ Ł Œ                   Ł ŁŁ,            Œ Łª              øŁı º          Ø Ł

Ł                 ßı (—Łæ. 44). ƺ Æߺ º ÆŁ ß                             ¸ Łæ            æ      .

Ł º Ł  ß  ƺ Œ  º ßØ,   Œ æ ßØ,   ƺ ŒŁ æ ˆ æ Ø , Ł Ł º ª . ´ ı æ ı, ª Ł ¸ Łæ,  æ ßØ

                                                                                            æ     æ            ßØ æ     ƺ Œ.

 

—Łæ. 44

, æ   Œ ı º , Ł Æ Łº æ æ , æ ø       æ               

                                                                                                       Ł Œ æ                     º Ł (—Łæ. 45). ¯æºŁ

æ Ł  æ ßØ Łæ Œ æ º æ ø Ø æ æ Ø,  ß Æ Ł ,  æ Ł æ º  Ł, æŒ º Œ  æ º Æ º ł æ Æ Œ . ˚ ª  ª Łº æ Ø Æ ,  ææŒ º æº ø :

«Œ º Œ  æ Æ ,   Æߺ ø ø Ł ,   æ ŁºŁ  æ Æ Œ  ,   Ł ª º Œ øŁı. ´

                             Œº ææ  æ                  ªº             Æ º        ;      Łı        Łº æ æ              

                                         , Æß º. æ                          æ            º ºŁ æº Œ                    ,

             Æß   º æ Ł º         Œ ı    Ł. ˛ ß          æ     æºßł º ,       æ º            Ł Ł æ ı ª. ´ ß æŒ ßı Œº ææ ı łŒ ºß           

Œ Ł ŁŒ    ºŁ                  ,                           æ ª, Æß

Øæ  æ ŁŁ º ßı ŁØ,  æ º Ł Ł Ł . Œ  Łº æ æ Ł, Œ æ º    Æœ Ł Łº æ æ  æ Ł Ł Ł. ß æº ŁºŁ Ł łŁ æ æ , ł ªŁ, ł º Æ Ł ŁºŁæ æ ÆŁ æ  łŁı æ ı. ŒŁ Æ,  æ º Ł ł Ł  æ Æ Ø Œ ».

                                                 , «Ł               Œ          »     æ     Łº

                 Ł        øŁØ Æ                   ł.

—Łæ. 45

                                                         ˝ æ                          æ Ł Ł ª                

                    ˇ Ł Ł —             æ      æŒ Ø ºŒŁ      Łæ                  Ø  Ł º , ŁºŁ Ł

, Ł     ø               ł         Ł Œ ˇ æı ,  Łæ  Æ      ,         Ł      æ               ,                  ı        , Æß            ª               æ      Łº ł, ŁºŁ                         æ     Ł łº Œ ª, Ł ª ı      æ       æ ø           . ˛Æß Łæ ŒŁ æ æ      æ     ,  溠 Æ     Ł       Ł       Ł        æº    Ł æ æ Ł æ         æ Ł .

˚— ˚ Ł, Ł æ Ł ı º , Æߺ Łæ  Ł º Ł æº Ł Ł Łæ Œ   æ (—Łæ. 46). «ˇ  Łæ º — æ æŒ ºŒ  Ł º ?»,  º  æ æ æ Æ .

Łº ºŁ ˚ Ł Łı ª — æ ŁºŁ Æ, æ Ł º  ł łŁı?  ß æ Łº,  — æ æ ª  ª Łº º

˚ Ł.         «                       Łº ł,                 Łø          Øł     ,          Ł     æ º Øł           Ł

        Łº ÆŁ      Øł               »,  挠     º                  . ˜º                                              

ŁŒ Æß æ æ Ł Ł                                                  ,                      ª       ª       ø

—       æ                     æ ª º Ł Łº                         . ´         ß             Ø          Æ      

                                   ŁŒ. ˜                 æß     ß        æºŁ Ł ŁºŁ                                 º.

˝ æ  ,  æ º Ł º ,  ł ˚ Ł  æºŁ ª Ł Æ æ Œ Øæ   ª æ ø ª æ Æß Ł . ˘ øŁ  ª Łº æ Œ º Ł ł Ø ß.

 

—Łæ. 46

 

             ˚       Ł -Œæ              (—Łæ.   47)          Łæ      º

 æ Łº                     ª

º ŁŒ Ł º                            «˜ Æ               º  —                  æ

   æŒŁØ ˜    ». ˛    

         Łæ      º           Ł                       . ˇ ª Ø,                         æ

Łº         ª æß          

Æߺ ł æ Ł  æº øŁı — æ æŒŁı ŁŒ. Œ æ ª, æ æ æ Ł æß æŁºŁº  º Ł Ł æß æ æ º Ł — æ , æŁ ºŁ Ł øŁ Ł

Ø Ł Ł.

 

—Łæ. 47

¨ Œ æ º Ł

                                    Ł Æ º ŒŁ Œ ª                       æ          Ø

Łæ Œ º ª ª                                     Ł       Ł ,       Æı    Ł       æ Ł Æ                 Ł Œ ª

Łı ŒŁ ª Ł ß, Æß Æ æ ÆŁ æ  Œ øŁı. ˇ æŒ º Œ º Œ ø æ Æ  øŁ Æ º Œ, æ æ, ª  Æ Ł æ , º ª    Æ º Œ, ŁºŁ Œ ŒŁ ł Ł æ Æß Ł

Ł                            Æ º Œ.


—Łæ. 48

                                                                                            ˚— ˇ (—Łæ. 48) ˚               º, æ 38 º

                                                                        ¯ æ æ        , æ           ł ˚           º            æ               º ,

                                                                       Łæ º               æŒ Œ ºŒ º æ                      Ł Æ º ŒŁ

                                                                              Œ ª æ Æ . ˇ 溠              ˚       º, æ æ        æ ª

                                                                     Æߺ æ              æ Æ , Ł Æø        Ł æ Ø ŁŒ                

º æ. `                                        æ Ł º Łºæ  æ                  Ł         ŁŁ Ł Œ Æß        º

                    . ˝ Łæ Œ                    Œº  «Æ º Œ» æ Ææ                         ßı º,  æ

Æ º ł          Ł Æ           « Æ º        Œ » æ        Ø æ ºŁ. ˛    ı       Ł æ  Œ       æ      æ               . ˇ Łº ˚         º º      Ł  º    ı æ º  ,        , º Œ  æ     Ø æ  Ł, æ  æ «Ł» æ  º. ˚ æ  º         Ł , ª Ø Æ    Œ  æ         Ł º. Ł          æ      Ø ª ˚— ˇ Œ Ł æŒŁ                ƺ    æ          Ł       Øæ Ł .

                                                                         Œæ — º                                   20-Ł º Œ ß, æŒ º Œ

                                                                                    Æø          Ł . ˛ Œº                      Ł æ        Ø

Ł  ºŁ       Ø Œ º æŒŁ. ˛ ø ø æ           º        æ  ªŁı.

—Łæ. 49

                                                                               ˇ          º          Ł ŒŁ

              ˇ          º       Ł           ŒŁ º æ º Æ              Łæ   æ ƺ      Ł , Łæ

 Œ æ. Ł   º        Ł                Æß º         Œ ,    æ      Œ ŁºŁ Œ æ ߺ , Œº łŒ º ª º  ŁºŁ Æ ØæÆ º  ÆŁ  º Æ Ø         , øŁØ         º        Œ Æ ºßŁ   º æ    Œ     ø Ø   Øæ Ł º         æ      .        º        Ł ŒŁ          ,                  º        Œ ºŁÆ æ Ł         ,                   Ł     

                          º æ, ºŁÆ º æ                      Ł Æ º        º ßØ Œ            º (Œ       º         -

æ  Œ æ Ł ), Ł  ª Øæ Ł ºŁÆ  Œ æ ı , ºŁÆ .

˝ ˚— (—Łæ. 50) ß Ł Ł Œ Œ ˚Ł (9 º ) Łª  Ł Ł-ª º æ æ Ø æ Ø. ˛ Ł Æ Łº æ Æ Ł æ øŁ , ÆŁ ø

                                                                                                            ŁŒ  º Œ ,        ,                                   Ł,

                                                                                                   Ł            æ         Ø Œº łŒ Ø º ª º                 

                                                                                                      Ł Æ                ª º       æ         ª º            ł ª

Æ .  Œº łŒ , ºŁ æ º ßı, º  æŁ ºŁ Ł æ º Ł ˚Ł Œ ºŁ æŁ Ł  æ ,  æ Æ æ Ł Ł º æ  æ Ł Æ , Œ Œ ˚Ł    æŁºæ æ Ł.

—Łæ. 50

˝ æº ø ˚— º Ł, æ Œ ı º , Ł  Œ ı ª ƺŁ. — ææ Ł Łı Œ Œ º Ł Œ,  º Ł ,   æ Ł æ Œ Æ º ł Œ º Ł Œ.

                               ¨ ææŒ º Ł ß ß                          ,           Ø                          Ł

Œ  Łæ, ı  Æ    æ º . ˛ ø ø æ Ł º æ Ł æ æ Æ æ  Ł ßı

ˆ ƺŁ, Œ Œ Ł ª Æ , º æ Łæ æ ƺ Ł , Œ ß  Œ Œ æ ÆŁ , Œ Ł ªº Ł . ŒŁ Æ, ºŁ Ł ª  

 Œ ß                                        Æ  æ

 

Æ       æ Ł æ

Œ          ø Ø        

Łæ   Ø    Æ             Ø, Ł æ Ł Ł

æ

      Ł Ł            Ł

Ł Ł.

 

—Łæ. 51

 

                                                             ˛Æ                æ               Łæ Œ

              ˚ ª          º Łæ              Ł Łæ      º                  æ Æ æ                     Æ       ªŁ,

                                                          º Ł ß, Œ ŁºŁ                           Ł Æ                                 Æ,

æŒ º Œ                        Æß æŁ               Œ        ºŁŒ . ˇ                           æ ŁºŁ

Æœ Œ                                ı          Ł æ         ºŁ                    Ø æ     , Œ Œ æ Łæ     Œ?

 

 

                                                                —Łæ. 52                    —Łæ. 52

 

 ˝  æ Łæ Œ  ß ı æ º Ł Ø º ß Ł Ł , Æ , ª Ł  æ . ´æ Ł Łª æ. ˝ Æ Łæ Œ  « » (—Łæ. 52 ). ˜ º  ,     æ æ Ł 

Æ  Œ æ                         Ł             º æ                           Æ         . ˇ Œ                     

Łæ    º Łº æ ß ª   ,         ø º              ßı     ß ,      ºª       æ º   Łı      Ł , ı   º Ł                       . ˇ æº           Ł,               º                ,                   Œ ƺŁ Œ , Ł                         Œ º Œ. ˙  æ     , æ    Ł æ   ,         

 Łæ     Æ ºŁæ .     Ł Œ ºŁŒ Ł 溠  æ Ł  ł         Ł ı æ          . (ˇ Ł  Ł : 溠        , Æ         øŁ º æ        Ł,      Łæ    ß º     Æ      Œ      ).

˜ º ß Ł Ł æ ßØ Łæ Œ ˜ Ł Ł º (—Łæ. 53). ˛ Ł Æ Łº  Łæ Œ æ ı æ Łı ßı Æ Ł æ æ . ˚         ßØ    -                ,         ˜ Ł º æ        ª ºŒ æ æ  Ł

Łª ł ß           Ł æ  łŁ      Æ     ,         ı       ºŁ      Ø Ł æ Ø    ı       Œ      º Ø Ł ø      Ø ˜ Ł .

 

—Łæ. 53

˝ Æ Ø æ Łæ Œ (—Łæ. 53 ) Ł Æ ß , æ ø  Ł,  Œ ß ,  º ª Œ Łæ Œ, æ Ł º . ˛ æ Ł º Ł. ˜ Œ º æ Æß æ æ Ł º Ł,  ˜ Ł Œ æ ı º æ Łª æ Ł Ł. ˜ Ł  º ,  Ł ºŁ  Ł æ æ Ł Ł,  Ł æ ª ß, Ł  æ Łª º Ł æ æ º.  ß ß  æ Ł Ł,  æŁ Ł

                                                                                       Ł        Ł                                                       . Ł æ

,  Ł ºŁ Ł Æ ß  Æ Ø æ Łæ Œ.

 

—Łæ. 53

                                                                                                                                ˇ           ŒŁ      Ł

                                                                                                     ˇ          ŒŁ          Ł Łª ß                    Łæ Œ

Æß  æ Ø Ł º Ł ª º Œ  Ł Ł

(Œ    º        æ ). ˛ Œ æºŁ        Ł Łª  Łæ Œ         Œ,              Œ Œ æ æ º ß    Œ      ß,                 æ ÆŁº              º        Ł                Œ      ª æ (Œ       æ      Ł ). — ÆŁ  ßØ ßØ º,          Æı     Ł       æ     Ł 

ŁŁ Œ                æ       ŁŁ ª.

º øŁØ ˚— ˇ Æߺ Łæ Ł ºŁ æ Œ º . ´ æ Ł º Ł ºŁ æ Ł Ł º æ ª  Œ Œ º Œ Æ æ Ø Ł ª º Ł . ˛ ı Łºæ Œ Œ Æß  º ŁŁ, æ ª ßØ - , æºŁłŒ Æ æ æ Ø º æ Ø ß Ł  æ øŁ Ł Ł ºŁ ŁºŁ

Ł æ                                            Ł                          . ˚ Œ Łæ º Ł ºŁ: « º Æߺ          æ Ø Ł       æ Ł æ ÆŁº         æ .     Æߺ  º        æ     Ø».

ˇ ŒŁ Ł   Łæ Œ æŁ Œ º ßØ ı Œ .

 

—Łæ. 54

˝ ˚— ˇ (—Łæ. 55) ß Ł Ł, Œ Œ Ø  æŒ Œ º æŒ (Ł Ł,         æ Œ º æŒ Ø  Œ ı). ˝ Łæ Œ æ Łª ß, Œ Ø,    Œ      ß. ˛    æ     Ł       ,         Ø, ø Łº      Ø,      ª       Łº : «ß         ł Ø


æ           Ł».  Ø Æߺ ø ø           Ł ,         Ø  æ

 

Æı   Ł      Æß æ ØŒ Ø

Ł Æ æ Ł øŁ æ  º. ˇ æº Ł Œ æŁ ø Œ Ł.

ŒŁ

             Ł Łª                         

 

—Łæ. 55

                                               ¨æ             º Ł æ Ł              º          Ø Ł Œ Ø

              ˛                        æ Łæ Œ Ł æ                    Ł æ           ,           Æߺ æ         

Łæ                              Łı æ ı. ˇ                   Łæ ŒŁ æ Œ ß                              ºŁ Ł

Œ      ºŁŒ ,         Łæ                                æŁ       ºŁ Ł                                º     Ø

Ł Ł. ¯æºŁ æ                       Ł Œ Ø Æߺ Łæ                                      º ł

Ł,          , 挠            æ ª, º ł                   Ł Øæ Ł º Ł                                 æ  Ł Ł

. ¨ Ł, æºŁ æº æ Ł Ł  æŁ Łæ Œ º Łº æ ı ,   ł ŁŁ ª Ł º Œ

Ł łºŁ ı ł       Ł . ¯æºŁ Ł Æ      Ł Æߺ æ æ         ,  æ   Ł ª     Łæ,  Œ     ºŁŒ ß        ł         Ł æ ß, ,      º        æ .

´ æ Łæ Œ  (—Łæ. 56) æ æ Łº Œ, ß ø æ Ø Ł Æ º ı ł º Ł Ł æ  Ø Ł Ł.  ı ł Ł Ł Ł æŒŁ, Ł

Łº Ł Ł Łº Ł Ł º ß ŒŁ Łªº ł   æ Ł Ł . Œ,  æ,  ł Ł  Ł Ł  º ıŁ, Ł  Œ º æ º Ø  .

                           ,             Œº      ŁŒ `        (              Łºæ º                        ) Ł                 ª

Ł º Ł    º Œ Œ.  æŒ º ,   Łæ Œ Œ,  æŒ º Œ  æ Ł  æ Œ,  æ  Æ æı. ( ,   æ Ł  æ Œ Ł æ , æŒ º Œ  ª Łº ,   Ł Ł º Ł æŒŁØ ˛Œ Ł æ ª ª ª Œ  ´ æ Æ).

 

—Łæ. 56

              ´Ł      ,                    æ Ł º æ Æ             Łæ Œ, Łæ ß ß                          Ł æ

      æ    º            Ł

 Łª ß. ˛                         ß º æ ßÆ Æ º                                æ

 æ `

. ˛ Ł ŁºŁ æ Ł º                       Ø Ł, Ł Ø ı                      º æ Ł æ Ł Ł

               ł     Ł 

            Œ.                   æŒ º Œ Ø                   ł º  Ł. —Łæ             Œ

Æߺ æ   º   

 æ            Ø            ª, Œ Œ                  Łª       Łº ,             Œ        Ł

Ł æ ÆŁØæ . ¯ º Ł  Ł Ł Æߺ ł ŒŁ º ß .

 

—Łæ. 57

 

 ˝ Łæ Œ-Œæ ¸Ł , 32-ı º , ß Ł Ł Œ ı    æ, ª -  º Œ Ø ªº ÆŁ Œ (—Łæ. 57). ˛ æ ÆøŁº , 

Łæ æ º, º ,  Œ æ ßÆ Łº. ª  æ º ª, Ł æº ø ß Œ Æߺ ª æ ł Ø. ˙ Ł æ º   ª Łº  Ł Ł æß  Ł; æ º ºŁ º º

¸Ł        «ıº Æ Ł Ł» (            ).

¸Ł æ æ  æ º º æ Æ ,  Ł Æß Œ Łº æ Ł Ł . ˇ Ł Ł Ø ºŁ Łłº Œ Ø  ı ºŁ Ł æŒ Ø Æ ß,  ææ Łæ Ł , Œ ª  æ Ł º Łæ Ł Łæ º . 

 

 

—Łæ. 58

˝  æ Łæ Œ, Œ ßØ æ º º  Ł Ł º , ß Ł Ł,   æŒ º Œ  Łæ º º  Łæ Œ ªŁ  æ º .

˝ ŁÆ º Ł º Łª  º ŁŁ º ,  Łæ º ŁŒ.  æ ø æŒ ª   Ł Ł ª æ ßı « »  Ł º Ø Ł ß Œ æ Ł æ  Ł Ł. ˛  Ł æ Ø Ł º æ Æ Æ æ Ł º Ł, Ł  Łæ Œ Łæ º Ł Ł Œ Ø  ª Ł .

                                                                           ˇ       ŁæŁ        Łæ Œ ı

˝ Łæ ß  Łæ Œ æº Æ æ Æ ª Ł Ł . ˝ Łæ łŁØ Łæ Œ Ł Æ Ł æ ,   æ ª æ ı ł ß Ł  æ ŁºŁ  Ł Łæ Œ,  æº Ł ß æ Ł æ æ Ł łŁ æ Łº Ø Ł ŁŁ

Łæ Œ. ß æ æ,                                                 Æߺ          Œ Łæ ºŒ           Ł        

Łº                           Ł                     æ æ Ø æ  Ł Ł Ł. ˇ Ł                       º    ŁŁ 溠  

 Łæ Œ  æ Ø º æ æ  ºŁ ŁŁ Ł . Œ,  æ  , æŒ º Œ Ł  Æ º æ æ Æ

Æø      Ł .

 

—Łæ. 59

             ´ æ           ˚— (—Łæ. 59) `      Æ         , 28-Ł º , Łæ        º            º 溠       ,

Æß Œ Ł     Łæ Œ. ª Œ          øŁ     æ     Ø Ł Ł                   «æŁı º ªŁ , 挠 æ      łŒ º , Æ, Ł, Æ».          æ     Ł        Ł æ  Ł º     Ł æ   Ł        æ     Ł               Łæ    ß ºŁ ŁŁ. ˝         Ł Ł º ß         º Æß: «¨    ª        æ                æ. ¸  Ł Œ ª ı                         ». ¯æ ºŁ      æ      ,                   æ     Ł æ æ æ, ª                     Ł?

´        Ł ºŁ   ,          ªŁ Ł, Œ Œ ª         º?      Æß ,  æºŁłŒ      ª ª ı            æ Æ , æ   ø       æŁı º ªŁ,    挠 æ      łŒ º , Æ Ł Æ? º Ł       Ł, æŒ º Œ Ł ß º Œ Ł . `       Æ                        , Æß ß        ºŁ,                        Ł      Æ      ı Ł               «æ».

               ˜ º       溠              Łæ    Œ          º                                      ß º, Ø ØæŒ Ø

Æ ŒŁ, ªŁÆł Ø  ı ææ ª Ł Ł  łŁæ Ł. ´  ÆŁ ª ŁŁ  Łæ Œ ı

Łæ    ß æº Ł      ª        º æ ß æ    æ      ı        æ      ª ß     Ł . ´ ªŁı æº ı,        æ     Ł º ß Œ     Ł ß,             Æ      øŁ 溠        ,

                                                 Œ Œ Œ Łæ ŒŁ ª           æ    Ł     æ Æ .

  

—Łæ. 60

˝ ßł Ł Łæ Œ ß Ł Ł Łº øŁ, ºŁ Œ Ø ß æ Ł ,  Łº Ø Ł,   ,

Æ ºŁ ł                             . Œæ          Łæ Œ 溠         øŁØ:

` Æ łŒ : «˛, ˆ æ Ł,  Œ ŒŁ  ß Ł, Ł ºŁ   æ   ?»

              ˜               łŒ : «˝ Ø æ Æ ,                     Ł ª              Ł          Ł .                        

ˇ        Ł       Ł , Ł     ,                         º Ł Ø Ł, Ł Ø».

˜ ƺŁ ŒŁı ª ª æ ßı º Œ ߪº Æ ª ß  Ł Ł .  Œ æ ,    Łæ Œ 溠  º Ł Œ ,  Łæ Œ  Ł Æ æº .  Æ Łº  ß Ł æº Ł ,    Œ  º æ Ł Łæ Œ?*

(*  ƺ ª Ł  º ß º  æ  ł Ł Łæ º ßØ Łæ Œ.)

 

¸Ł Ł º ı Ø æ Ł ºŁæ

             ˆ     Ł          º          ºŁ Ł              ı        Ø æ Ł ºŁæ , Ł Æ               ø          Æ,

ŁºŁ æ Łæ ºŁ Ł ,  Æ - , æŁı º ªŁ æŒŁ º ø  Ł. ´ Æ º łŁ æ 溠

«      -        » º æ Æ                              º Ł, Łæ ß ß                  øŁ æ       ı             

Æı Ł æ æ Ł  Æ . ı æ  Æı Ł æ Ł ŁæŒ æ æ Æß æ Ł æ æ Ł ª , ŁºŁ  æ ŁØ  æ Ł  æŁ Ł  Œ º .

—Łæ. 61

˝          Łæ Œ-Œæ ß ł æ Ł º  ı        Ø æ Ł ºŁæ º æŒ Ø Ł Æ       æŁ   Æ.       º        Œ      Œ º           

Æ º Ł  º ØŒ ŁŁ. ˇ æ æ Ł Æ Ł ºŁ ŁŁ ı  ß Łº æ Ø æ ı, Œ ßØ   ß ß Ł æ º Ł , Ł æ

       Æ º           Ł (æ . º          Ł Ł ˇ     Œ ŁŒŁ, ˆº     VI).

 ˝ Łæ  ˚— (—Łæ. 62), ˚ (34 ª ) æŒ º ,  ºŁ Ł ı æŁ ºŁ Ł , « ß æ æ,  Ø

Œ ßł Ø». ˚ ı æ , Æß  Œ Ł Æߺ , ı  æ º  ł Ł  Æ Œ º ŒŁ  Ł º ßı, Ł  æ łŁ æ æ æ Ł, æŒ º Œ æ ß溠  Ł Ł Ø Æ º . 

 

—Łæ. 62

 

 

—Łæ. 63

              ˝             æ                      Łæ Œ ª      ææ,      Ł     æ Ł     æ     Ł º , æŁ       

Æ      æ Ł   æ       æ łŁ Ł ºŁæ , ß ß æ Ł øŁ ß Ł º        Ł      Ø       æ ı   ł         Ł ı æ Ø. ª         ææ Ł          

Æß łŁØ       æº              ŁºŁ æ         Ł ª    .                           ,         ı º Ł                    , Ł º º Ł. ª    ææ    æ Ø  ł Łı Æ,                 Ø      ø ŁŒ. ´ æ øŁØ , ø ø Æı     Ł       æ æ           œ ı    æ ,     

Æß  º                         ŁŁ Ł æ        łŁ æ ª, Œ Œ               Ł æ                     ı.

                                                                                     ˇ                  æ

              ˇ                        æ º            æ            挠                  Œ ª Ł Ł

      ,                 ı                  Ł æ Ł, Ł, 挠                                             æ        ,        

Œ            Ø Ł Ææ              Œ æ      º Ł.                                                 º º  æŒŁı

Łæ Œ ı.                              æ Œ Ł æºßı ß Æœ Œ ß                                       º æ

Ł º     . ˛      Œ æºŁ  Łæ Œ ı ƺ    æ      æ      ø       æ Ł Æ      ŁØ ßı Æœ Œ ( . . æ Ł 挠 æ     ,          æŒ         º        Œ ,              , Ł º 挠   Œ       º       æŒ º        ),        Œ     ƺ    æ      ßł      ßØ Ł æ      Œ      Ł Æ   Ł       Æ Ł  ßı      æ               (Ł,     Œ æ Œæ º         æ Ł),                    æ Ł  º æ              ,         Ł æ º        Ł ßı Æœ Œ Ł Łı Ł         æŁ    æ æ  æ      Æ º  Ł       Ł Ł .            ª       Ł  Ł ı 

       Ł      Ł       Œ  Œ             ø Ø        Øæ Ł º        æ Ł ŁºŁ               Ł      ŁŁ.

 

—Łæ. 64

              ˝               ˚— ˇ       Ł (42 ª       ) Ł Æ       Łº æ Æ ,               Ł ı                 Ø.

´        ł         æ                      , Ł,     æº    ˇ       Ł                 æ       º                ,         «æ Æß Ł ı Ł (  ). ˛ Ł  Œº   ß       æ (    )  ª º  ». ˇ    Ł        æº    Ł        Ł Ł æ Æß ŁØ      æ         .

                                                                         ˜ Ł         Ł .         Œ       Ł

                                                Œ              æ          溠   Ł             Œ            Ł ı øŁıæ               

Ł ŁŁ Æœ Œ, Ł Ł º Ø, Ł º Ł Ł Ł Ł ºŁ, Œ ŒŁ æº æ Ł  Ł Ł ß.

´ Ææ  Œ ßı Łæ Œ ı Ł    Ł        º Ł     æ     ŁŁ Ł  Ł       Ł       Ł Ł    º        Ł ª Œ ŁºŁ          ,         æ Łı          æßø Ł , Ł Œ        Ł ª             Łæ Œ.

˚— (—Łæ. 65), Łæ ßØ — , æ 38 º , æ º ºŁŒ º ßØ Ł º Ł Ł Œ ŁØ. ˛Æ æß  ß, º øŁ æ º Ł ŒŁ,   Ł Ł Łı æ æ æŁ Ł ı   º ł Ł. ¯æºŁ æß æ Æ ØæÆ º Ø ÆŁ Ø  Œ,  æ æ Ł  æ æ ß, Ł  º ł Ł. æ, æ æ Ø æ ß, º ªŒ  ı æ  º ł Ł   Æ . ˚ Œ 挠       º — , «        ł         Ł           Æ     Ł æ æ       Ø                º Æ

Łæ                                       ».

 

—Łæ. 65

˜ ª Ø æß , æ Łæ Ø Œ Œ Ø, Œ  ı Œ ŒŁ æ Ł º ł æŒ, Ł ª º ł º Ł  º ł ª Æ . ˝ Ø æ — Łº,  «  º ŁŒ Ł, æ, æ ø æ æ Ł æ ».

             ˙        Ł          æ          Ø        ˚— (—Łæ. 66) ˚                   , 37-Ł º , æ

Æ ß. ¯æºŁ ß Łªº Ł æ Œ Œ ŁŁ æ ºß, æŒ Ø Ł º Œ Łª Ø  Ł º ªº,  Ł Ł,   º  æ æ ˚ , æŁ ø æ º Ø æ ß Œ Œ æ Ø º ß. ˚ Łæ º: « æ æ Łº æ  , Œ ª  Æߺ æ º . ´    , Œ  Ł Œ ł ŒŁ, ŁŒ ª  Æߺ .  Œ ºæ æ æ ß æ ŁŒ ª æ Æß Ł . ˚ ª æ æ Æߺ Ł ª ,  ı º Æ  Ł , æŒ º Œ æ Ł º,  Ł ºŁ  æ º æ æ æ Ł Ł æ æ ß.  ı º æ Ł  æ æ º.    ı º æ , Æß Ł ºŁ ŁºŁ æ  łŁÆŒŁ  æ Ł ŁŁ, Œ ß Ł æ ŁºŁ   æº ».

«˚ ª æ æ Æߺ Ł, Ł ºŁ Łª Ł ºŁ  ¯ ,  æ æ ı  ı º . ¯Ø, Ł, ı º æ æ æ Ł Ł æ æ Ø. ª Ł ºŁ Ø  ºŁºŁ. ˛ æ Ø æ  ¯ ,   æ  æ æ ƺŁ æ Œ Ø. ˚ ª Łº æ 

                                ,   æ                   łŁÆŒ          ß     º      Ł             æ æ ß. ¨      ª   

 ,  Ł Ł º». º º æ æŁ º æ æ Ł. ´ æº ı ˚ º æŒ ºŁ æ,

Æ ø ª Æ ª Ł º æ æ  Ł Ł. ˚ æ ª, ˚ æ æ Ææ º  º Ł  æ Ł º Œ Ø æŒŁ æ.

 

—Łæ. 66

                                                                                          Ææ      Œ Ł

Ææ Œ ßØ ª Łæ Œ ŁºŁ º æ Ææ Œ ßØ Łæ Œ Æß ß ŁºŁ ,   æ Ł Ł ,  æº ŁºŁ æ , ŁºŁ ß Œ Œº Ł æ  ª-ºŁÆ . 

 Ł  ,  æŒ ß æ  ª Ææ Œ Ł Ø,  æ æ æ «   ı, ŁºŁ   ´ Ł?» ß ß  ª ææ Ł ŁŁ æ Ø Æº Ø, Ł Œ  ºŁæ Ł æŒ Łæ Œ   æ ª. ˚ ª º Œ Łæ ª

Ææ Œ ßı Œ Ł Œ, , , æ æ æ  Œ Œ Ø- ƺ ß, Ł Æ ª ª- , ŁºŁ  Łı Œº æ Æ ææ º æ Ł , º æ Ł Œ ª Æ æ ºŁ Ł æŒ Æ.

                       Œæ ¸                                               ß, 24-ı º , ߪº Ł Œ Œ º (—Łæ. 67). ´

ŁæŒ ææ Ł ºŁªŁŁ ´ æ Œ º, Æß æŁ Ł Ł Ł ø  Œ ª , º æ æŁ º æ º Ø.

 ¸ ß ß  ƺ æ Ł  æŒ Ø º ß ß ºŁ ææ Ł ŁŁ æ ªŁ Ł,  ,  æ º ß  ƺ æ Ł ª º Æ ª   æ æ Ø.  æ Ł ªŁ ææ ŁŁ ºŁæ   æ Łæ º Ł æ Œæ Œ Œ  æ æ Ł Ł . ˙  ææŒ º   , Œ Œ  æ ŁºŁ æ º Æ  æ Æ Ø. ˛ Łæ ß ß æ  ª,   Łı  æ ª , æŒ º Œ Ø Æߺ Æı Ł Ł ª Æ Œ . ¸ ºŁ æ Ł  æ Æ  ,   æ º Œ º  ª º æ,   º æ Æ Ł  æ º Æ.

 

—Łæ. 67

                                    `Łºº æ º Ł  ª º ØŒ                        Ł . ¯ª Ł æ          ÆøŁºŁ        ,        

                 Ł     æ                   ª º Æ º                              ŁŁ Ł ŁºŁ                    ,         

                    º ª                Ł

 Æ                   . ˛ Łæ Œ

Ł Œ (—Łæ. 68) Ł

ææŒ ß                   ,         

          ß    ŒŁ, Ł        «      ß

ŒŁ ŁŒ Œ        ª

      Æ      æ              ªŁı

ß        Œ ». ¨ı           æŒ

                   . ˙ æ         Ł

æº Łº æ Ł -         ª     Ł, Ł

ß      ŒŁ        ª                    ø

æ , Œ Œ ł. -

 

—Łæ. 68

 Ł Ł 溠        Ł        ææŒ ß      Œº Œ ı, Œ        ß        ª ß,    Łæß æ              Æ º         Ł , Ł,                    , Ł Ł æŒŁØ        æ      º æ ı  æ,              Ł ª     

Ł ª              Ł     æ         . ˜ ,  æ ªº æ ,                Łı          Ł       ŁŁ            Ł ª            

Ł     æ     ,             æŒ                Łı 溠        Ł,       ª     -       ªº ÆŁ         łŁ

« ».  ø  æ Ł , Œ Œ Ææ Œ ßØ Łæ Œ æ ß æ Ł ºŁ ß ææ Ł ŁŁ ª º Ł Æ º Œ æ º Ł  æŁı º ªŁ æŒ æ æ ŁŁ Œ Œ ª º Œ .

´   Łæ Œ Œ  Ł Æ Æ Œ . ¨ ª æ Ł ß, ı  æ Ł æ Ł, Æ Æ Œ ø æ  Œ ߺ æ Ł . ß  Ł Ł  Ł, æ Ł æŒ ł Ł . ´ ,  `Łºº æ ªº ÆŁ «Ł»  æ ø  Ł.

 

—Łæ. 69

˝  Ææ Œ Łæ Œ º, Ł Ł Ł º , Ł Æ æ º øŁıæ ßı ºŁ ŁØ. ˇ ææ Ł Ł , ŁŒł  º  æ Ł æ Ł Ł Ææ Œ ß Ł ºŁ Ł Ł  Œ ß º ß.  º   Ææ Ł  ƺ ß æº ı , , æº Ł ł Ł Ł Ø ª,  Œ æº æ Ł . ´ æ ø 

º æ                       æ Ł        Ø ªº ı         Ø Ł æŁ æº ı        Ø               .

˜ ª ææ Ł Ł , ß , Æߺ ı ª º. ˚ æ Ł º Ł , º ø ø,  ı Ł Ł

Æ º ł æ                           Ł Ł, Ł                   æ æ                  æ ßæł Ø æŁº Ø. ¯Ø

Œ æ ,  Ł  «ºŁł æ Ł ı Ł æ   Ł», Ł ı ßØ  ß æ º Œ æŁº ,      Ł Ł æ . ˝ Ł æŁº    Œ Œ æ º Ł ´ ı ª ˙ Ł ßæ Ł  æŁ ª ª . ˛ æ ªº æŁº æ Ł,   ø ø Ł ,  æ æ ` ª æ Ł æ æ ªº Æ .

                                                                 ˙        º                æ  æ

                             ´ Œ æ ßæº , Łæ               Œ            æ           Ł æ Ł                 º      Œ .

˝ æŒ º Œ º ŁºŁ æ ºŁæ Æ ªŁ? ˚ Œ Łæ º æ æ ?

` º øŁ º ŁºŁ Łæ ß ß øŁ æ Œ æŁıŁ æŒ Ø ªŁŁ æ  º Ł æ Ł .   º Ø, ªŁ ßı æ ı ß, ŁºŁ 挺 ßı Œ æ ıŒ æ ŁŁ, ºŁæ Æ ªŁ  Æß º Ł Æß .

 

—Łæ. 70

              ˝             æ                                     Łæ Œ Œ, ł æ Ł º , æ Ł æ

ºŁæ Ł º . ˝ Ø         Ł Æ         , ª ß, Æ º ł  Œ łŒ ,        Œ ª Ł æ º           ı        ªº.

˙ º æ æ Ł ß æ Ł º æ  Ł º ÆŁŁ Ł Œ Ł Ł æ Ł ŁŁ . Œ, ßØ Æ Œ, º ßØ Ł, æ º º  Łæ Œ, æ   Œº ææ .

˝ Łæ Œ-Œæ º (6 º ) Ł Æ æ Ł (—Łæ. 71). ˝ Łæ ª, º ŁŒ ææŒ º , Œ Œ æ Ł  Łæ º  º Æ ØæÆ º ª ,   Æ, Æß Łª 

Æ º.  Ł æ ºæ  º, ª  ı æ æ º Ł, Ł   æ º Ø æ Ł æ Ł ß Ł ª  Ł Æ .  Æœ æ  æ ,   º ŁŒ º ØŒ Ł , Ł  Œ ı æŁº, Æß

æ Ł º                    Œ       .

 

—Łæ. 71

˝ æº ø Œæ ˜ , æ Œ æ Ł º , Łæ º º æ æ æ Æ ªŁ, æŒ æŁ æ Łæ Œ ß Ł Ł. ˛ ł Ł ˜ Œ

                                                                                          Ł Ł                          º

Ł,                          æ ßı Œ ß ŁØ Ł ŁØ. 

 

—Łæ. 72

 ˝ æ Ł æ Æ ß,  ı æ Œ Ł Ł Ø Œ ß Ł

                                                                                      Łæ ß ß                                            ŁºŁ ªŁŁ Ł Ł.

´ , º ß, Æ ª   øŁ      Æ     ª   Ł    Ø ªŁŁ.

 

—Łæ. 73

              ˝                     ˚— ˇ ¨ Æ º ,              Ł              æ Ł ı º , Æ º ł                æ

Łæ Œ Ł  æ ºŁæ ,    Œ Œ  º Ø æ Ł Ł º æ æ æ æ æ ß.  ¨ Æ º º æ ŁØ ºŁ,   º æŁº,  ı Ł Ł  Łæ Œ 

ª        Ł          æ Ł       Ł            ª Ł          æ      æ           ºŁæ .

                                                                              ˜                   Ł æ

— ææ Ł Ł Æ  Œ Œ æŁ º Ł Ł, æº æ Æ Ł, æŒ º Œ  Ł º , ߪº Ł ºŁ

ß, Ł æŒ º Œ ºŁæ                                       æ æ Æ Œ æŁ. Œ æº


Ł, æŒ º Œ ø ß ª Œ Ł, Ł Œ Œ ºŁ  æ Ł º.

«¸Ł Ł Ł Ł»  æ Ł ŁŒ º  æ Ł   ı Ø ª Ł ß Œ ß Ł  æ Ł º ß æ Æ æ Ł

                        , ŒŁ Œ Œ Æ               ß æ                            , Ł , º, ßæ,                          

Œ       Ø         Ł        æ ºŁæ           ,  Œ ƺ                        ß Ł Ł . . 溠                

Ł Ł æ æ Ł æ æ Ł. ´ æß  Œ ı Ł, æ æ øŁı Ł Ł  , ª º Ł Ł Ł Ł Ł ƺ æ Ł Æ ææ º ª Ł.

 

—Łæ. 74

                    ,                    ºŁæ æ Łº Ł ª                              Łæ Œ ƺ       Ł,                  

 Ł Ł   Ł Ł. ºŁæ Æߺ º Łæ, Œ Œ  æ ß Æº Œ , Ł  Ł Æ Łº , ß  æ Ł, æ Æ ,

         ø Øæ          Æº Œ     , Ł ª                         ı ƺ     Ł.

— ææ Ł   Œ æ  Ł Ł, arbor vitae,  º   æ Ł  Œ łŒŁ  æ ŒŁ  æ æ ŁŁ æ æ Ł. ºŁæ Æߺ  ł æ º , Œ ª 

Łæ º  . — ºŁ ª   ł æ æ Ø, ß Ł Ł,  ª Æߺ æ ø ºŁæ   æ Œ, Œ ßØ æ æ Ł ª  Ł Ł. ºŁæ æ Ł :

«Ł Ł ºŁ ºŁæ,  Ł Æߺ ßØ æ ß , Ł  º łŁı æ æ ı  Æ Łº æ æ . ˇ , Œ ª  Æߺ  æ  æ Ł  Ł º ,  ł  æ Æߺ

Æ Łı .   Øæ Ł º Ł º Ł, ıº ø  æ Ł ß Œ ». ˜ º ØłŁØ ºŁ Łæ Œ Œ ß,  ææ Ł   ª  Œ łŒŁ Ł ß æ æ Ł Ł Ł ºŁæ  æ Ł  Ł º . Ł ª ß Ł æ Æ Ł º . ˘Ł ı º , º æ Ł Ł Æ ºŁ, æ Łº ªº Æ Œ   ł ºŁæ, Æ ø Ł Ł Ł Æ ºŁ ª ł Ł .

  Æ ßØ —Łæ Œ ƺ Ł æ º º ł æ Ł æ Łº ŁØ Ł    æ Æ Ł Æ Ł , Œ Œ  æ ß Æº Œ æ ŒŁ. ˛ º ºŁ , ªŁ, æŁ æ Œ Ł  º ßı º Ø (Puer type), Œ Ł æŒŁ  º Æ Ø æŁ ŁŁ æŁ º Ø Œ æ Ł ª Æ Œ º Æ ŁØ º  ,  Æ Ł «Ł º », æºŁ  Æ æ º æ Ł Ł ºŁ.

 

—Łæ. 75

— Æ ß ßØ Œ,  æŒŁØ º Œ æ Ł Ł  º Œ Œ ªº º æ Ø Ł Ł, Œ ªº ø æ ª

, Ł Ł ªŁª æŒŁ ß, æ Ł ß æ Ł º ª ª ƺ Œ  Łæ Œ. ` Ł æ ß º Œ , , æ, ª Æß Ł, Œ Œ æ º ßØ º, æ  º. ˛ Œ  Łæ Œ  ŁæŒ, æ ł

Æ æ  ªŁª æŒ ª ƺ Œ Œ Œ  Æßæ . Œ  Ł æ , Œ ı Łº ª Ł Ł ª,    Ł æ ƺ Œ  .  æ,  Œ ß  Æ º æ æ º Æ.

˝ æ , « Œ ł øŁØ» æ º ƺ Ł  æº ø Łæ Œ, º     Ł Ł Ł º Œæ ß, æ 53 ª . ˇ º Ł æ æ æ Ł  Ł Ł  æ Ł  æ Ł º . ˇ ı Œ æ æŁı ŁŁ, º Œæ æ Ł º ,    ª ß  æº º Ø Œ ł , æŁ łŁØ º ß Ł Œ º Œæ , Ł æº æ Ł ª  æ ª Ł Ł   Łºæ ŁŒ ºŁ ª . ˝ Ł Ł º æ º Œ  Ł, Œ ª º Œæ Łæ º Łº æ Ł º . ´  ª   ß Æߺ

          æ          Ł , Ł               Æº             « ß

æº »                             Æº Œ . ˝ Łæ Œ

º Œæ Œ ß                                             

                            ƺ Œ . ˚æ         Ł, Łæº

Ł Æ               ßı     ƺ Œ                    Ł

                     Ł. ˇ 溠               º Œæ         ß,

«             ø            Ł  øŁ Æߺ

 ß                                 º             ».

 

—Łæ. 76

 

 

 

 

 

 

¨ Æ

Ł

º

Œ

 Æ, Œº  Łæ

Œ æ

Ł

                 ´ ı 溠          ı, Œ ª         º      Œ              æ Æ º Łæ             Œ æ     Ł Ł       

 Ł Æ    æ Æ ı øŁ æ        Æ,     Æß ,                   ªº ø æ       Ø Æ  Ø. ˇ            Œ º Ø?           Æß , ł        Ł        æ              º       ª, Ł Æ Ł     

Œ        æŁ            ? ¨ºŁ             Ł                      Æ  ß                 æ

Ł Œ ª

Ł,                          Æ æ                           Ł æ º ª ß

? ˚ ª               

Łæ Œ Ł ŁºŁ æŒ º Œ º æ                                Ł Ł Æ             æ

 Æ,                 

æŒ ß                          Æı    Ł    æ          Ł          Ł               Ł

ł       ŁØ        Ł

              Ł           º ßı æ Ø  æ              .

 

              ˚— ˇ (—Łæ. 77)          æ      Ł

Ł                                       Ł, Œ ª              Ø

Æߺ                   º . ˝ Łæ Œ

 æ Łº æ Æ                            æ                   ,

ø Ø Œ æ             º           Œ   Ł        . `

          æ Ł ,  æ æ                            æŁ Ł  ª ªº

Œ          ß. ˛         º Ł          æ       º

         Œ           Ø,       Ł                   ø Ø ºŒ.

                                                        ˛ Æߺ º       ŁŒ      ´´ . ˜         Æ       Ł    Æ  Œ    ,               

Ł º ,  ææŁ Ł Æ º  ÆߺŁ ª  æ Ł. ˛ æŒ º : «   , Æß   ÆߺŁ æ ß ł Ł .

˝ ,    æ Ł Ł º  Œ Œ ßæº ø ª Ł æ ø ª º Œ . ¨ - ª 

ø ø º æ Æ              Ł  Œ Ø Ł Æ      øŁ      Ø».

 

—Łæ. 77

˝ ˚— º Ł Ł Æ Łº æ Æ  Łæ æŁ ø Ø  Æ Ł æ º (—Łæ. 78). 

 

 

 

—Łæ. 78

 

 

 

 ŁºŁ  º Œ Ł ,   溠  łŁ. º Ł ª  Ł æ Ø Æ ß Ł,   æº ,  Ł ª ß ß Æ æ Œ Øæ , æŒ º Œ Æ «Œ   æ ». ¨ - Æ ß º Ł Ł  ,   æ Ł æ Ł Łº ı  ª. ¯ Ł

«Œ Ł æ Œ ª Æ ß, Æß Ł ºŁ ª Æø Ł æ Œ ß Ł». º Ł Ł º æ ,  ı º    æ æ Łº «Ł - łŒ ºß,  Æ Ø Æı Ł æ Ł,   æ æ ª º º

      æ             æ Ł Łı ı        Œ         ».

                                       ˛ Łæ Œ               Łº                  ª Œ Łæ Œ æº ª

—Łæ Œ æº ª º Œ , Ł Æ ø ª æ  æ Ł æ Ł Ł  Łº æ, æ æ æ æ Ł Ł æ ª łº ª Ł º Œ . ´ æ Ø æ ª ł Ø Ł Ł ł Ł æ Ł Ł æ Ł  æ ŁŁ ß ß øŁı º . Ł æ Ł Łæ Œ, æ º ßı  æ Ł Ł Łº ª æ Ł  æ ø  Œ ß, æŒ º Œ º Œ  æ 挠 Ł Ł ªŁ 

Ł           Ł łŁ æ 溠           Ł Ł ßı º                    Ø  Ł æºßı.

 

—Łæ. 79

              ˝                   ˚— ˇ ¨ ª Ł (42 ª              ), ß Ł Ł, Œ Œ           Œ               Ł ß º ,

                     Ł          æ łŁ                                         ,                     Æ  æ                 . ˝ 

Łæ Œ                       Ł ¨ ª Ł º                Ł                    Ł æƺŁ Ł æ Ł ª              Ł

                          . ¨ ª Ł º æ Œ                 , Ø ı                                         º æ º ÆŁ ª Ł æ ª

º Æ Ł ƺŁ æ æ ø æ Ł æ .

,

 

 

ł

Ł æ

 

 ºŁºŁ                         

 

—Łæ. 80

˝ ˚— (—Łæ. 80)  ¨ ª Ł Łæ º æ Æ ß . ˝Ł  Ł º ßı Łª  º æ æŒ Ø, Ł ß  æ º º Ł ,  ßı ł ŁØ æ æŒŁ º

¨ ª Ł  º æ Œ Ł  æ Łº . ˇ Ł Ł Ø ª º  æº Ł æ æ Ł Æø Ł æ Ł Ł   Ł ª ß.

˝ Łæ Œ ß Ł Ł : 1)  Ł æ , 2) Ł Æ Ø Ł Æ º ł ª æŁº Ł, 3) æ Ł Ł 4) ø Ø Œ. ˇ æ º Ł  æ Ł º . ¨ ª Ł Æı Ł æ łŁ ł æ Ł  Ł Ł æ æ Ł ł Ł æ  ŁºŁ ªŁ

               Ł               Ø, Æß Ł ß łºŁ                        Ł.

˝ ˚— ˇ (—Łæ. 81) ß Ł Ł Łº (42 ª ) ø æ æ æ Ø ı  º ł Ł. Łº æ Ł ,  « Øæ Ł º æ Ł, 

Æߺ º, Łº æ, º                                                ß Ł           Ł         ºŁªŁŁ, Łæ ŁŒŁ Ł

                      Æ       ª . ˛ ƺ               º Ł Ø,            æ                     Ø æ.                     

Æߺ º æ ªº ø º ı ØŒŁ. Łº º æ Œ  Ł  Łº æ Ł ªŁ æß  ª ÆŁÆºŁ Œ , æ ø Ø æ º Æ Ł Ø, Ææ æ Ł ß Łº æ æŒŁ Ł ı ß

ƺ ß. Ø æ,  æ æºß º Œ , Łº,   æº , «ºŁł  æ º ,    ł Ł æ  Ł ºŁ Œ æŁı º ªŁ æŒ ª Ł æ ».

 

—Łæ. 81

¨ ˚— Łº ß (—Łæ. 82) ß   ª ı, Ł ßı  æ Ø. º łŁØ æß Łº ß æ Ł  Œ ß æ . ¯  æ Łº æŒ º Œ ææŁØ, Æ æ Æ  Œ æ æŁı º ª, ŁŒ, º Ł Ł Ø. ˛  Łº æŒ º : «˛ Œ Ø º».  æ Ø Łº ß Æı Ł æ Æß

                             Ł        ß     º                     ææŁ                  º ß Æ æ Ł ß ß

Ł Ł ß æ. ˛ ææŒ ß: «Ø æ łŁØ æß ºŁ º ßØ, ŒŁØ,  ł º  ,  º łŁØ   ».

Łº  æ Æ ,    ł ŁŁ Œ æ ł æß ºŁ æ æ º Ł Œ Ł æ . Ł

˚Ł           Ł æŒ ª —Łæ Œ Ł  ˇ       łº       æ  ˚Ł         Ł 挠       —Łæ Œ Ł, ı      

 Ł Ł ß Ł Ł æ Ł º Ł Ł. ˜ ºŁ Ł  Łæß Ł Ł Ł Ł  æº Ł. Łº æº , Œ, ,   ßłº    Ł  Ł æ Łı Ł º Ø. º Æ Ł Ł Ł 

Œ Ł Ł Ł Œ Ł º ł Ł ( Ł )  ˚— ˇ Ł æ Ł  æ Œ Ł Ø Ł Ł º æŁ Œ æŁ ø Ø   øŁ (æß Ł )  ˚— . ı æ ª ß æ æ .

 

—Łæ. 82

                                                                             ˝ º             Ł Łæ Œ

˚ ª º Œ º æŒ º Œ Łæ Œ Ł  ªŁ,  º Łı º Ł ª  ª Æß æ Ł æ . Œ Ł Ł Łæ Œ    Ł Ł Ł º ł æ º Ł Æ .

˝ ˚— ˇ ß, Ł Ł ı º , (—Łæ. 83 ) ß Ł Ł,    æ Ł  ª æ Ł Ø,   Œ ı  º Œ æ ß Œ Ø Ł æ æŒ . ˙ æ     æ,  º Æß  Œ ı .  ß æ æ Ł ,  º ª  º , æ  ª æ Ł Ø æ ß Ø º Œ Ø Ł æ Ø æŒ Ø. ´ ŁŒ æ Ł  , º æ ºŁ  º Ł º Ø Łª Ø. ˛ Œ  Łº: «

       Ł        Ł Æߺ æ æ                                Ł                º ßı ı                 »,                

Æ Łº: «                           Æ º º æ ª º               , Œ  Łæ          º ».

          —Łæ.   836            Ææ                                                       Œ Ł , Łæ Ø Œæ.

Ł ß Łª ª Æ ß ºŁ ŁŁ  Ø Ł Ø æ Ł Łæ Œ ææ ŁŁ æ   æ ª . ˆ º Æ æ Ł º Ł º  ß ß   ææ Ł ŁŁ æ æŒŁ º  « æ Ł æ , æ ØŒ æ , æ º Ł Œ øŁø æ Ł». ˚ æ ßØ ª º ŁŒ æ Ł Ł æ Œ Œ Œ æ «Ø æ Œæ º æ Ł, ŁºŁ Œ Œ º Ł æ ßı Łæ ª º Ø Æ ºŁ, Œ ß Ł æ 

æ                 Ł ł Ł æ Ø æ                ß».

  

—Łæ. 83

 

—Łæ. 83Æ

 ˝ º Ł Ł Łæ Œ ı ª ª, ß Æ Ł ,  Œ æ æŁ -º ß Łª ª Æ ß ºŁ ŁŁ, Œ ß  ß ææ ŁŁ æ æ ª , æ º ß    . Ł º Ł,  æŒ º : «º  º æ Łæ   Œ æ ßı º ı, 

 Œ º æ  ª». ˛ ªº Œ æ ßØ , æŒ º Œ   º  ª . ´ ŁŒ æ, æŒ º Œ Ø æ Ł æ Ł  ł Ł Œ æ Ø Ł.  Æ Łº: «Ł ºŁ ŁŁ Œ Œ Æ «ª Ø ªŁ».

               ˜ºŁ                                                                                ŁŒ º ºŁ Ł ºŁ Łª ß º. ´

         Øæ Ł º       æ Ł,                          ł Ł                                  Ł                                

Ł Ł ß æ. ˆ º Æ æ Ł º Ł º , ææ ŁŁ øŁ æ  ß æ æŒŁ º  « æ Ł æ , æ ØŒ æ , æ º Ł Œ øŁø æ Ł»,  ı   Ł  Ø, Œ ß º   ºŁ . ß Ł Ł,   ı Ł æ æ

Ł  º æ ªº æŁŁ.

                    ,                                      ß ß Æº Œ, æ º                                        ª º      Ø

Ł.                         ºŁ             ß ß                                 æ                        ? ´ Łæ Œ ı

ƺ Œ Ł                          Ł ß Æ æ Œ Øæ                     (˜     Œ , 1969),                

 Ł æ ,  æº Ł ºŁ  Łæ ŁŒ Æ æ Œ Øæ  Ł Ł ß. ˜ º ,  æŒ º ,  º ßØ ªº ææ ŁŁ æ   æ

Œ Ł Ł æŒŁ Ł ƺ Ł, æ ß Ł æ Œ ºŁ øŁ .  º Ł Łæ Œ ª  ª, ß ªº Æ ª æ  æ Ø ß

ł Ł ƺ ª Ł ŁŁ, Łł ł Ø æ æ Æ ææ º ª .

 Ł

                                ˝ ˚— ˇ (—Łæ. 84 ), Łæ `                      Ł (28 º ), ß Ł Ł             

 Ł

Æ                     ,  º        ª Œ       Łæ Œ                  æ                        æ ı, Ł `

Ł,

       Ł    Œ æŁ     ø           æ            ı             . Æ Œ                                    æ

ßØ

ßØ                   Łø.

                ˝ (—Łæ. 84Æ), ˚— , `         Ł æŁ Ł æ æ       Ø                            Ł Ł Œ Łª .

Æ Œ  ı Ł æ . ˙ æ ß Æº Ł ƺŁ æ Ł Ł Ł,  æ ºŁ æ  æŒŁı º ŁØ ` Ł,  Œ ßı   ææŒ º   Łæ Œ.

               ˇ Ł        º                ŁŁ Łæ Œ ª                       ª, ß Æ                  Ł         ,         

                  Łº `            Ł                      Łæ Œ Ł Æ                            , ª Ł æ Æ Œ         

                                                                                              Łæ Œ.         Æ Œ,       æŁ      ºŁ Ł       ø

                                                                 Ł æ Ł Œ Ł                  Ł, ºŁ                              æŁº      

                                                                         Ł ßØ Ł æ Ł Œ æ           Ø `            Ł. Łª `           Ł      

                                                                                            Łæ Œ æ                    æ Ł Æ            Ł            

                                                                           Ł                             Łæ Œ. `          Ł Æœ æ Łº           

                                                                Œ Œ æ ø æ       øŁ                  «Ł æŒŁ æ                Ł »

 Æß ºŁ Ø  ł Ł Œ æ Ø º Œ Ø Œ Œ Ø , Œ Œ Ø Æߺ  ` Ł  ł Ł ı æ Ø, ŁºŁ .

 

—Łæ. 84

—Łæ. 84Æ

                                — æŒ ß      æ ßæº                 

             ˇŁæ                   ŁŁ                                          Ł

Æ     æ      ŁæŒº     Ł º                                                                    º. ø æ æ ŁØ

 Ø æ ßæº Ø ª Œ ,  Œ ºŁ ßı Œ Łª   æŁ ºŁ Ł Łæ º ŁŁ Œ æ Œ, æ Ł Œ ßı ŒŁ Ł

Ł Ł º æ The Luscher Color Test Œæ ¸ ł (1969) Ł Color Personality: A Manual for the Color Pyramid Test Ø Ł ææ

(1964).

— ºŁ ß ŁŁ Ł ŁŁ  ª æı Ł æ  º Łı Œ ŒŁ, Œ ŁŒŁ Ł ł Ł,    ß º ß æ, æ Ł Ł  

Ł º Œ æŒ Ł ł ŁØ. ´ßÆ º ª  Ł ª Ł Ł  Łæ Œ   ºŁ Ł æŁ  ł Ø Ł Ł ŁºŁ æ Œ Œ ª .  Œ ß  æ ı ŁºŁ

Ł ßı æŁı º ªŁ æŒŁı Ł/ŁºŁ Ł Ł æŒŁı                                º      ŁØ. ˆ                Æ

Ł ŁŁ , ß   ª Ł Ł æ ææ Ł º Œ æŁı º ªŁ æŒŁı Œ. Ł æŒŁ º Ł , Œ ß øŁ º ºŁ Ł  Ł º Œ , Æ º æ 

Łæ Œ ı, ºŁÆ         æ     æ                              , ºŁÆ  ªŁı ßı º                         ı.

ºŁ   Łæ º Ł Ł ŁŁ Łæ Œ Œ Œ æ ª º æ æ , ı Łı æ Œ Œ æ æº , Ł ææŁ º  º ªŒ æ Ł łŁÆŒ.  « æ Œ Ł Ł ª», łŁ Œ ŒŁ   Æ æ æ æ Ł, æºŁ ß Æ Ł Ł æ Æœ Œ Ł æ Ł. ¨ Ł º ßØ , æº Æ Ł Ł Ł  , Œ Œ  Łæ º æ  ºŁæ Æ ªŁ,  Œ Œ Œ ºŁ æ , Œ Œ Ø Æœ Œ ŁºŁ º Łæ Œ æŒ ł Ł , Ł æ Œ Œ Ø Ł æŁ æ .

              ˝       Ł       , Œ    æ ßØ                                                                        ªŁ, Łæ,

«ª» ƺ, æ æ , Ł Ł æŒ ª Ł ( , Ł Œ Ł Æ º Ł ), º Æ , æ, Æ Ł Ł ª ª. ¯æºŁ ß Ł Ł,  Œ æ ß  Łæ æ , æŁ ºŁ Ł ø ˜ ª ´ º Ł ,    Æ ææ ŁŁ æ æ º Æ , Ł æ æ ªŁ æ ß  æ 

       Œ º ı Œ    Ł, Œ øŁı æ ª       ø ª     .          Ł ø    Œ ß,                    Ł      ŁŁ               ŁŒ ŒŁı ßı Ł æ łŁıæ Łº. Œ    Æœ æ      ºŁ Ł  ł

                          Æ º ł ª Œ ºŁ æ                      ŁØ  Ø Æº æ Ł. ˛                           Ø Ł Ł Ł

Æ Ł  Œ Œ  º æ ºŁ Ł  æ ßæº Ø ª Œ , Œ  Ł  ßı Œ º ı Ł æ Æø æ ı. ˇ Ł

Ł          ŁŁ             Łı      Ł æ Ł ß Æ º ł      Œ ºŁ æ     æ     ßı Æ ßı Œ.

             ˙     Ł      æ                   º    Ł            Ł                        ,                              æ ª

Æ Ł æ Œ Ł. ˝ Ł , º ßØ  ßı ºŁæ æ ŁØ Ł ß æ Ł º æ  ø Ł º æ Ł Ł Ł . ˝ Ł Œ-º ßØ  æ º , ł ª ªº ª Łæ ŁŒ ªŁŁ, æ Ł º,  Łæ Œ   æı Ł Ł ß.

˝Ł Ł ß Œ ß æ æ ß Œ ŒŁ , æ º ß  æ æŁı º ªŁ æŒŁı æ Æ æ Ø Ł ææ Ł ŁØ, Ł Ł ßı º ˙ Ø Œ º ß. ˛æ ß Łæ ŁŒ æº Łº

Æ ` ı (1969, æ . 18 19),  æ (1973) Ł ´Łº (1985) æºŁ æ Ł º        Ł . ˇ Ł         ß       Œ         ŒŁ    æ      º        æ ÆßØ Ł æ ,     Ł ÆߺŁ     º        ß        æ Łæ Œ   º Æ º ßı

Ł.

             ˚    æ ßØ.                ŒŁ Ł æŁı º ªŁŁ,                                                              

Ł ßØ æ,                                          «ª       ø            » ƺ,                    Ł       º        

                         Ł ŁºŁ            æ    æ .                ŒŁ Ł Ł Ł æŒ ª æ æ                  Ł ,        

                       Œ ß                   æ                Æ º                  Ł , Ł, Ł                Œ Ł         

       Æ º          Ł ŁºŁ         .

— ßØ. º æ Æ º º ªŒŁ Œ Œ æ ª ,   ł Ł Œ Œ Ø-ºŁÆ ƺ ß ŁºŁ º Œ  æ

Æ º Ł , æº Œ ßı º Œ Ł Ł æ  « ». æ Ł  Łæ   ø Œ ı, Æß Œ ßØ Ł (Œ Œ  Œº Œ æ Ł æŒŁı Ł ºŁØ).

ˇ ßØ. º æ Œ º æŒŁ , æŁ ºŁ Ł ı º æ, ı æ , ßæł æŁº (Œ Œ  æŁı º ªŁ æŒ, Œ

Ł æ        Ł 挠    æ      Œ ı).                                           Æ       æ  Æº            ŁŁ

-ºŁÆ , Œ º  -ºŁÆ ŁºŁ º Ł , Æß Œ - æ ø æ º º Œ º ŁºŁ Œ ß º Œ. Œ  Œ ß  ºŁ Ł Æ Ł º ßı Æ æ Ø, Æı Ł æ «æ Ł æ Ø

Œ æ ». ´ Ł Ł æŒ æ Œ  æº Ł Œ Ł  Łæ ß Æ º Ł ŁºŁ  æŁ Ł Œ º Ł ª Ł Ł .

              ˛              ßØ. ´     Œ       ßı 溠        ı                  æŁ        Ł æ                     ß

Łæı        , Æ     Æ                  Ł,               æ           ; Œ                     Œ ß                

Łææ Œ ø ªŁ ŁºŁ ƺ ª º ł Ł ª ø Ø æŁ ŁŁ.

˙ º Łæ -º ßØ. ˇ º ª Æ º ł 挺 æ Œ ı ŁºŁ Ł Ł Ł ; ŒŁ æ ª-ºŁÆ . ˘ º Ł æ º æŁ ºŁ Ł ªŁ, ø Ł.

`º -º ßØ.  Œ ß  ºŁ Ł æ Ø Ł Ø æŁ ŁŁ.

                   Œ-ª º Æ Ø.                                                                           ; ªŁ ßØ Œ Ł Ł

(«æ Ł Ł») ŁºŁ ªŁ.

               `º           -ª º Æ Ø.                   Œ ß                   Łæ          Ł ,          º          æ ,

ƺ        ª º Æ        Æ; ª æ                  Ł ŁºŁ Ł;                      ßłº      Ł .

-º ßØ. ˙ º Ł ı; æ æ Ł Ł Ł ŁºŁ ø ø Ł Ł ß Ł Ł, Œ Œ  ææ ß º Ł .

               `º                        ßØ º-º ßØ. º Æ æ                                    æŁı º ªŁ æŒ ŁºŁ

Ł Ł æŒ º;                     æ                  ßØ ı Ł Ł Ł ŁºŁ                     ø           Ł Œ Ł Ł

ƺ ª           º          Ł .

 

                                  -Œ Ł            ßØ. ˝ æßø             æ ( Ł

Ł Ł æ                                   ,                 .

º               æ ), ƺŁ æ Œ

                        º-Œ Ł                ßØ.                                  Æ ª Ł

Ł ŁºŁ            º          Ł , 

Ł       ª                  Æ     Æ æ łŁ º ß Ł æŁº º (    ) æ æ         Ł.

Ł Ł æ              º        Ł Œ

                    ßØ.                  æŁ       ºŁ Ł                Ł     æ

. `          Ł Łæ    º           

º Ł Æ                           Ł Ł, Æß Ł                              ª Ł ßØ Œ, Æ

«ß» ßæºŁ, ª ŁºŁ æ                            ı.

                 ` ºßØ. ¯æºŁ       æ    Ł Ł

 ª Œ Œ æ æ Ł                      ,                         

Œ ß                   ºŁ Ł                º

ßı ŁØ. ˇ æº ª, Œ Œ                               ÆߺŁ

Łæ º  ß æ ªŁ ł      ø Øæ Ł Ł.

         , Łæ º                Ł Æ º ª                         Œ

                                          æŒ ß æ

                           Ł Łæ Œ,  º Œ Æ ª ø                      ,

               Ł         ß ß          Ł Ł Æ

           ß Æœ Œ ß Ł æ                         . ˜º ª Æß

 æ ŁºŁ æ  º Ł ŁŁ Łæ Œ, æ Ł æ º Ł Ł ßı ª  -Æ º ŁºŁ

                            Ł Æ              ŁŁ. ´ º Æ       溠        , æ           Ø æ ßæº        ª         ß

Æ                            .

  Ł ŁæŒº Ł º æ   æ ı æº ı, º Œ ÆŁ Œ ß  ,  ˚ º ª «º º Ł  ł Ł Ł  Ł Œ Ł ŁŁ,  Ł Æ». (Œ ÆŁ,

1980, æ . 97).

˚ ßł æŒ æº Æ Ł ,  Ł ºŁ Łæ Œ º Æ ø Ł Ł  ŒŁ ß º ß, Œ Œ æŒ łŁ Ł  Æß ß , æ Ł , Łæ º ßı

Ł  æ ŁŁ Łæ Œ, Ł æŁ æ ,  Œ , ø ß  Łæ Œ.

 

                                                  ˝             Ł Ł              Ł              Ł                

, ƺ ßØ  Œ æ, ߪº Ł Æß Ł æº Ł æ Æ ª Ł Ł Ł Ł Ł .  æ º , º Œ , ßØ º Œ  æ  Ł ß Ł Ł ª Łæ º Ł

                . ˚ Œ         æ ßæº Ł æŁ              º Œ ŁæŒ           Ł             ?

ßØ Łæ Œ º (5 º )  Œ Ł Ł Æ Ł ª Œ Ł æŒ ª º Æ æŒ æ Œ (—Łæ. 85). º Ł Łæ º Œ æ º Œ. ˛ Æ º º ØŒ Ł Ø Ł ß, ŒŁ Æ, æ

Æ æ  ı ł Ø, Ø, Ł Ø Œ Ł  «º Œ», ø Ł. ˚ æ ßØ     ªŁŁ Ł Ł Ø æŁºß.

¨           æ         Ł                 æ                   æ ßÆ ª º ŁŒ Ł Œ                 Œ          

       Ł               Ł  Łæ Œ.

                               ˝ Łæ Œ-Œæ (—Łæ. 86) æ Æ ª                    Ł       Ł        溠   Ł        

Ł                       º                       ßı æ ºÆ ª                          . ˜            Ł 38 º ,           

Œ ºŁ Œ . ˇ ßØ  Ł ł Ł Œ ı,  Œ  Œ º æŒŁØ . Ł Œ æ Æ ßı æ ºÆ    ß溠 Ł Ł æ Ł ı  Ł æ Ł Œ æ ¨Łæ æ . ˆ  ß ßØ Œ æ , øŁØ æŒ ł Ł ?

              ˜                   Ł ºŁº æ æ Ø,                 «ª    -       ªº ÆŁ     æ          Ł »            

Ł ßæ Ł æ æŁæ  ŁØ. ˛ æ Ł ,  ß Œ æ ß   Æ æ  æ º ŁŁ æ Ł æ ı ß Ł æ Ł,  º Ł Œ  æ Ł Ł æ Æı Ł  º Æ Ł Ł æŒ ł Ł .

                  Ø æ ˜                Ł æ æŒ º Œ Œ       æ      . ˛           Łº Œ           ºŁŒ ß æ

 Ł           Æ º  ,        ƺ    ß æ ºŁ        Ø Ł Ł ææ  æ     . ˛      Łº æ                    º Ł ºŁł                   º , Œ Œ æŁº                º ÆŁ æ     ª        , Ł      Ł º Łº Łı æ.

 

—Łæ. 85

 

—Łæ. 86

                                                          ˆº             V. ß Ł                  æ               Ł

                                                                                                                            ¯æºŁ  º ß Łæ ß ß                        æ,              

                                                                                                                     Œ          æ              æ           Ł ;                æºŁ ß

                                                                                                                  Łæ ß ß        æ          Ł             º Ł                 º      

                                                                                                                                      Ł, ł Łı,                                                º ß

Ł Æ æ.

` Œ

             ˙         ª     ß,                  Ł        æ Æ         Ł     Ł                           ŁŁ Łæ Œ Ł

Łı Œ Ł æŒŁ ºŁ,  Łº æ ø æ   Ł Ø   ƺ    ß, æ Œ      Ø æ  æ ºŒŁ      æ      Ł       øŁ ºŁ ŁŒŁ,          º        øŁ º Ø Ł æŒ Ø ŁŒ Ø. ˛Æ   øŁØæ æ    Ł æ º ŁŒ   Łæ Œ,                 ª ºŁ Ł, Œ    Ł               Ł       Ł        æ     Œ Ł    æ     æ Æ æ Ł æ Łæ Œ ºŁŒ. ˇ Ł Ł           ,                  -          Łæ Œ Øæ          øŁø æ ºŁ  æ Ł   Æ      ø ª æ , Ł      Øæ Ł æ ª æ Ææ       ß ł     ß æŁı º ªŁ æŒŁ ƺ    ß. ŒŁ Ł      « Ł ß Ł æ   Ł» º æ łŁ Œ         º Œæß, Ł      æ     溠   Ł,     º ªŒ Ł       æ      ł                          æ ø æ º æ

Ł Ł Łı æ Ø ł Ø ºŁ æ Ł  ªŁı. ˝ Ł øŁØ ºŁ ŁŒ º  Æß Æ Ø æ æ Ł Ł æ ƺ æ æ ,   æ Æ ß æ  « », Æß Łæ Ł æ Ł Łæ Œ Ł º æ  ß.

                             ˜º ª Æß                                       ª Œ Ł                                     Ł

Æ æ æ æŁ ºŁ æŒŁ ߌ Æ ææ º ª , ,  æ ª, º ªº  «º» æ ª æ Ææ ª Æ ææ º ª Ł Œ Ł æ æ ª æ Ł ß . ´ Ł Œ ª Ł æ Ł ß «ºŁ æ Ł». ´ Ł Œ ª Ł æ Ł Œ ø , øŁ ŁŒ- ,

Łª Ł ßØ Æ Œ, æ æ ºŁ ßØ º Œ, ª æ ßØ º Œ, Æ ª Ł æ.  ª Æß º    Æ æŒ æ Ł,   º ª æ Ł æ ı ı, Œ Ł Ł æ, æ æ  ß Ł ß º Ø Œ ª æ. ˚ Œ  Œ Ł æ æ æ Ł Œ

Œ                   øŁı, Œ Ł ß Łæ æ                                   æ º                 Ø. «    , Œ

Ł»                         «ºŁ      æ Ł», Œ Œ       ß              æº           Æ      ø     æ         

Ł                  Ł Ø, æ Æ                       ı 溠             ı, Œ ª           Łæ    Œ          -   

     ŁŒ   ß        æ Œ æ Æ .

            ´ Œ     æ           æ                  Ł Ł Ł:                                  Ł Łı æ        Ł         

       Łæ æ                  º øŁ,                      ææŁ      º ßØ                            , º ł

Ł æ Łæ º Łæ ŒŁ   Æ. ˛ Ł º æ æ æ ª Ø,  Œ Ł æ Œæ º ßı ƺ  Ł ª Æ º ł 

Łæ Œ ı           Ł        º . ß Ææ           ºŁ           ºŁ      Ø Æ æ     , Ł               º      º

, Œ          «Ł» Ø øŁ ß ª Æß Œ ŁŒº      æ Œæ º ßı         ƺ    ı. ˇ æ æ      æ, ß æ ºŁæ Œ Ł                   º        ª æ    Ł . ˚ Œ Œ   º æ ,            ª       ß

   ÆߺŁ Ł æ ß ł Ł æ  Ł Æ , Œ ß º ºŁæ  Ł ß ı º . ˝ æŒ º Œ Ø ß æ ŁºŁ æ ß Ł ª Œº ÆŒ , ÆŁ æ  ßæº ı Ł æ ı łŒŁ 

Æ æ.                                                     łŒ-æ Œ Ł Æߺ Ø «ºŁ                  æ      »,

Ł ł Øæ                         ææŁ     º                            , Œ                   Łæ Œ ı          

Ł º Ł ª Œ Łı æ Œæ º Ø æ ß. ´  æ ŁŒŁ æ º æŒ ß ł æ  Ø «ºŁ æ », Œ  Ł ª æ æ Ææ º  ºŁ æ æ,  øŁ- æ Łº æ æ æ Ø

ƺ Ø Ł Łº æ æłŁ ß  Łæ Œ ı Łı æ ø æ       Ł .

                                                                      ´ ŁæŒ ı «ßı Œ                      º Ø»

              ˝                     ŁŁ         æ ª                Ł æŒ ª                   ææ           溠        

Æ     ø                  æ Œ ŒŁ «ß                  Œ         º     »,      Œ ß        øŁ               

Ł ŁŁ Łæ Œ. ˆº  Łı,  æ Ł Æß Ł  Œ æ ªŁ.  æ, æºŁ Œ Łæß æŒ æ  æ Œ Łº  æ 

                               ,  Ł       ŁØ                          æ, Ł ª Œ ß Œ                            ß º           ,

Ł º Æ Łª æ æ æŒ æ  Ł Ø,  Æ  Œ. ˜ ß Œ ºŁ º Œ º ,  ı łŁØ  Ł Ł  Ł Ł Œ Ł « ª ß æº Ł »

Ł.                             Œ         æ            æ       Œ  Ł, Œ       ß æ             Ł Łæ     Œ,

           Ł                         º Æß Æ ŁŒ º                 æ Ł Œ  Œ         Ø ºŁ     æ Ł.

                              æ Ø                Ł º      Ł ,                                                     Łº æ Ł ŒŁı

Æ          øŁıæ , Œ          ß ,                            æ Łæ º                      Łæ ŒŁ Œ Œ

Ł æŒ æ æ , Ł ª Æß ºŁ,  Ł º æ Ł ß º Œ ,  Œ ª æ æ Ł . ˝ Ł,  Łæ ŒŁ   æ æ Æ ß æ Ł, æ º øŁ æ Æ Ø º ºŁ æ . ¨æ º Łæ ŒŁ, ß Ł Ł  ߌ æº ,   ß Łº  Æ ª . ˙ Ł æ Ł, º ªŒ æŒ Ł æ 

Œ ª Ł Ł Ł Ł Ł ,   æ º Œ . —Łæ. 87 æ  Œ Ł .

              ˝                 Łæ Œ ª           Œ æŁºŒ                            ı                             øŁ.

—Łæ  Œ æ    º º        º     Œ,    ºŒ     øŁØ ª          Œ æŁºŒ . ˘     øŁ                 ª

;          ºß º  ØŒ . ˇ Œ ß æ      Ææ ºŁ Æø Œ    Ł Ł Łæ Œ,  ß ºæ º Ł     ł         Ł ª          º        Œ Œ ª        .  æ   ºæ     æ      Ł , Œ ŒŁ æ         Łæ ß ß      Œ Ø, Ł       æ Æ Ø Ł Ø                   Łæ    º ª      Œ æŁºŒ . Œ       ß ºæ          , ª  ª ªº ŁŒ º        Ł ı      

Œ æŁºŒ Ø.          ßłº º                      Ł;                     æ          Łº         ,                   

Łæ Œ ææŒ ß º ,    æ º ºŁ æ æ  æ Ł æ Ł Ł ª Œ Ł. º  , Œ ŒŁ ßæºŁ Ł Æ Ł ß ß 

,  Ł   æ æ  Æß  ,  Łæ Œ  Ł Ł ºŁ  ª, Œ  挺  Ł Łæß.

 Æ º ºŁ æ æ Ł æ   Ł æ Ł Ł æ  Æ      Ł Ł.   ˘ º      Ł       ßæŒ æ      Æ          æ      Ł

Łæ Œ, , Ł Æ æ Ł æ, Æß æŒ º Łı æ Æ.  Łº æ Ł Æ øŁıæ , Œ ß , ºŁ Ł  º æ Æ Łæ Œ, Ł ºŁ Æ Æ Ł

Ł       æ      Ł æ Œ Ł     æ              ,        Œ      ø ª Æߌ .  Œ Œ  Ł? ˆ ºŁ  æ Ł æ Ł æß?  æ Œ º Œ æ ª Œ æŁºŒ Ø. ´ ,  Łø æ Ł æ

,   ª æ ª æŒ º Œ º  º ,   Æ  Ł ª  Ł æ . `ߺ Æß  æ æ  æ,   ª  º Œ ı º æ ı øŁ ª Œ æŁºŒ Ø.

 

—Łæ. 87

˘Ł Ø º Œ,      łŁ ßØ         Ł      ,         Ł      Łı      Ł Œ   , Æß º ł       æ Ł   ƺ    ß Ł ºŁ, Œ Œ æ Ł Ł Ł Ł æ     º æ    Ł       º        ß º æ Æ Æ. ¯æºŁ Æß  Ł, æ         ŁŒ   Ł, æ  º         º Œ ææŒ Ł       ª

ƺ ı Ł Łæ ß æ æ Æß Łı º Ł , ß ªºŁ Æß æ æ æ Ł æ æ ÆŁ, ªº º «— ß æ ŁŒ : Œ Œ Ł». ˛ ªº Æß æ æ ß æ æ , , Œ æ º Ł ,  Ææ º º. ˚ ª º Œ æ æ

Ł æŒ ª ı Œ Ł ß º , «ª ß ß»  ª. ˆ æº Ł ˚ º ˆ. ª, «æ æ Ł  Œ Ł æŒ Ø æŁı º ªŁŁ Ł æ º ßı Øæ ßı  Ł Łº æ æ Æ ß æ Ł . ø æ º Œ Œ Œ ß æº Ł æ ŁæŒº Ł º Æ ß Ł Æ æ Ł Ł Ł, æ º Œ ºŁ ß Ł,  ß ŁŒ ª   , Œ Œ Æ Ł æ æ Æß Ł   Œ Œ æº ,  æ  º ł æ ª Œ æ  æ ı ßı ŁØ.   ,   º ßÆ æŁ æ Ł ŁŁ  Æ ,   ºŁł ,   Œ  溠 º Łæ º Łı ºŁł Œ Œ ªŁ ß º ª

Æœ æ      Ł ». (ª, 1966, CW, æ . 71).

                 ˝ æ                      ŁŁ                  º              Ł ƺ Ł ŁæŒ Łı                 ł       Ł

Ł º æ Ł º ßØ Æœ Ł ŁŁ.  æ ,   Ł Œ æ ßØ  Ł æ Æı Ł æ Æ ª øŁ, æ ºŒŁ æ æ ß Ł ƺ Ł Ł Łº Ł, Æ Ł  æ æ ŁŁ º ł ºŁ Ł Łı Ł æ º æ æ Ł Ł, Łæ º ߌŁ Ł æ Ł , ß  . ˇ Ł Æ ßØ ß Ł Ł ª  ı Ł æŒŁı æ æ ,  Ł æ Ł æ æ øŁ ƺ. ŒŁ Æ,   æ Ł,  ł Ł æ ø æ øŁı ƺ   º Œ æ, Ł    æ         ªº      æ º   Æ      ª æ    æ      . ˆº

Œº æ  Œ ŁŁ øŁ ª º Œ  ŁæŒ , ª ºŁ ª ı Œ ƺ Ł ŁæŒ  ł Ł  æ Ø æ Ł  Æ ø .

                                                                                   ˇ            Ł

ºŁ Ł Łæ ŒŁ,                  æ      º        æ Æ Łı       æ     Ł Ł Łæ º              º        ß æ         Ł º     ºŁ      Ł æ Œ Ł.    ŁŒ   Æı     Ł       æ º              

, Œ ŒŁ        Ł       æ Ł.                    ß «Ł» æ Ł æ      Æ      Ł Ł æß, æŒ º Œ           ßæŒ ß Łı  æ     Ł ºŁł  ı               溠    øŁı æ         æ .              æ 溠          æ    Ø Æ æ      Ł       Ł, Œ ª                   ŁŒ ºŁ ßæºŁ, æß, Ł , æ øŁ æ Œ ÆŁ   Ø Æº,          Ł ª Łº  æ Ł ºŁł            æº    ø       æ     æ ,     Ł       æŒ º Œ æ        æ ø ºæ Œ  æ,     º º      æŒ  : «     Ł        Łæ Œ, Œ ßØ ´ß æ     º ºŁ  łº æ    . ˝ ªºŁ Æß ´ß ææŒ Æ           Æ º ł?» ŁºŁ «               º ´ æ         ł     &