Тема. Призначення і використання функцій. Практична робота №8 «Аналіз даних за допомогою функцій»
Оценка 4.8

Тема. Призначення і використання функцій. Практична робота №8 «Аналіз даних за допомогою функцій»

Оценка 4.8
doc
26.11.2021
Тема. Призначення і використання функцій. Практична робота №8 «Аналіз даних за допомогою функцій»
№23 П р№8«Аналіз даних за допомогою функцій».doc

Урок № 23

Тема. Призначення і використання функцій. Практична робота №8 «Аналіз даних за допомогою функцій»

Мета: сформувати поняття: функції, аргументу функції; розглянути: методи вставки функцій; роботу з Майстром функцій; формувати вміння:  працювати з функціями, виконувати обчислення з використанням функцій; розвивати логічне мислення, вміння аналізувати; виховувати інтерес до пізнання елементів статистики

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.

 

Хід уроку

І. Організаційний етап

 

II. Перевірка домашнього завдання

 

III. Актуалізація опорних знань

 

1. Бліцопитування

1. З яких компонентів може складатися запис формул?

2. Назвіть правила введення формул до ЕТ.

3. Які оператори Excel вам відомі? Вкажіть порядок їх виконання.

4. Які типи даних використовуються в Excel?

5. Які об'єкти можуть входити до складу формул?

 

IV. Оголошення теми і мети уроку, мотивація навчальної діяльності

 

V. Сприйняття і засвоєння нових знань

1. Функції

Ø Функції — це наперед визначені формули, що виконують обчислення за заданими величинами, які називаються аргументами, у вказаному порядку.

Ці функції дають змогу виконувати прості та складні обчислення.

 

2. Структура функції

Функція починається зі знака рівності (=), за ним іде ім'я функ­ції, дужка, список аргументів, розділених комами, дужками.

 

3. Ім'я функції

Щоб відобразити список доступних функцій, клацніть комірку та натисніть клавіші SHIFT + F3.

 

4. Аргументи

Існують різні типи аргументів: число, текст, логічне значення (TRUE та FALSE), масиви, значення помилки (наприклад # N/A) або посилання на комірку. У кожному окремому випадку потрібно використовувати відповідний тип аргументу. Константи, формули або функції також використовуються як аргументи.

Після вводу функції з'являється випливаючими  підказка із синтаксисом  і аргументами.

 

5. Введення формул

Діалогове вікно Вставка функції полегшує введення функцій створення формул, що містять функції. Під час введення і у формулу діалогове вікно Вставка функції відображає функції, всі її аргументи, опис функції та кожного аргументу, поточний результат функції та всієї формули.

 

6. Вкладені функції

У деяких випадках може знадобитися використання функції як одного з аргументів іншої функції. У формулах можна використовувати до семи рівнів вкладення функцій. Якщо функція Б аргументом функції А, функція Б знаходиться на другому рівні вкладення.

Назва категорії відповідає змісту, властивостям функцій. Математичні функції дозволяють проводити прості і складні обчис­лення, наприклад обчислення суми діапазону комірок, обчислення суми комірок діапазону, що задовольняють вкладену умову, окру­глення чисел тощо.

Математичні та тригонометричні функції

ü  ABS — повертає абсолютне значення числа.

ü  ACOS — повертає арккосинус числа.

ü  ASIN — повертає арксинус числа.

ü  ATAN — повертає арктангенс числа.

ü  СОВ — повертає косинус числа.

ü  DEGREES — перетворює радіани на градуси.

ü  ЕХР — повертає число є , піднесене до вказаного степеня.

ü  FACT — повертає факторіал числа.

ü  FLOOR — округлює число вниз, у бік нуля.

ü  GCD — повертає найбільший спільний дільник.

ü  INT — округлює число до найближчого меншого цілого.

ü  LCM — повертає найменше спільне кратне.

ü  LN — повертає натуральний логарифм числа.

ü  LOG — повертає логарифм числа за вказаною основою.

ü  LOG 10 — повертає десятковий логарифм числа.

ü  MOD — повертає остачу відділення.

ü  MROUND — повертає число, округлене з бажаною точністю.

ü  РІ — повертає число п .

ü  POWER — повертає число, піднесене до степеня.

ü  PRODUCT — перемножує аргументи.

ü  QUOTIENT — повертає цілу частину частин відділення.

ü  RADIANS — перетворює градуси на радіани.

ü  RAND — повертає випадкове число в інтервалі від 0 до 1.

ü  RANDBETWEEN — повертає випадкове число у вказаному ін­тервалі.

ü  ROMAN — перетворює число, записане арабськими цифрами, на число римськими цифрами у формі тексту.

ü  ROUND —   округлює число до вказаної кількості знаків.

ü  SIGN — повертає знак числа.

ü  SIN   —   повертає синус указаного кута.

ü  SQRT   — повертає додатний квадратний корінь.

ü  SUM  —  підсумовує аргументи.

ü  SUMIF —   підсумовує комірки,  що задовольняють указану умову.

ü  SUMPRODUCT — повертає суму добутків відповідних елементів масивів.

ü  SUMSQ — повертає суму квадратів аргументів.

ü  SUMX2MY2 — повертає суму різниць квадратів відповідних значень у двох масивах.

ü  SUMX2PY2 — повертає суму сум квадратів відповідних значень двох масивів.

ü  SUMXMY2 — повертає суму квадратів різниць відповідних зна­чень двох масивів.

ü  TAN — повертає тангенс числа.

ü  TRUNC     виділяє дробову частину числа.

Статистичні функції

ü  AVERAGE — повертає середнє арифметичне аргументів.

ü  AVERAGEA — повертає середнє арифметичне аргументів, вра­ховуючи числа, текст і логічні значення.

ü  COUNT — обчислює кількість чисел у списку аргументів.

ü  COUNTA — обчислює кількість значень у списку аргументів.

ü  COUNTBLANK     обчислює кількість порожніх комірок у діапазоні.

ü  COUNTIF — обчислює кількість не порожніх комірок у діапазо­ні, що відповідають указаній умові.

ü  GEOMEAN — повертає середнє геометричне.

ü  МАХ — повертає найбільше значення у списку аргументів.

ü  МАХА — повертає найбільше значення у списку аргументів, враховуючи числа, текст і логічні значення.

ü  MIN — повертає найменше значення у списку аргументів.

ü  MINA — повертає найменше значення у списку аргументів, враховуючи числа, текст і логічні значення.

ü  SMALLповертає k –те найменше за величиною значення в су­купності даних.

Також часто використовуються і вивчаються логічні функції. оскільки в деяких задачах значення комірки (чи виразу) залежить від деякої умови.

Логічні умови використовують знаки   >, < , =, >=, <= , <>.

ü  •   IF (логічна умова; дія за умови TRUE; дія за умови FALSE).

ü  •   AND(yмова 1; умова 2; умова 3;...)

ü  •   OR (умова 1; умова 2;…)

У комірку можна вставити текстову примітку — певний опис або зауваження щодо її вмісту. Для цього використовується команда меню Вставка → Примітка.

 

VI. Усвідомлення і закріплення вивченого матеріалу

1)Обчисліть значення вирізу

2) Знайдіть значення змінної використовуючи логічні   функції

VII. Формування вмінь і навичок

 

1. Практична робота № 8 «Використання формул а електронних таблицях»

Інструктаж з правил техніки безпеки.

Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми (через 15 хв після початку роботи). (Варіант 1)

Інструктивна картка

1. Запишіть формулу для обчислення значення функції (за допо­могою формул та функцій Excel):

 

2. На новому аркуші створіть та заповніть таблицю, в якій для за­даних чисел, що знаходяться в комірках від А2 до В7, обчис­люється їх сума, середнє арифметичне та добуток, визначається мінімальне та максимальне значення з діапазону даних.

 

А

В

1

Елементи масиву

2

12,36

10

3

-15,5

11

4

25

-1

5

14

2

6

18

1

7

-45,3

2

8

Сума

 

9

Середнє арифметичне

 

10

Добуток

 

11

Мінімальне   значення

 

12

Максимальне значення

 

 

3. На окремому аркуші організуйте запис поданих даних та відповідних функцій для знаходження коренів квадратного рівняння.

 

VIII . Узагальнення вивченого матеріалу.  Підбиття підсумків уро­ку  

1. З яких компонентів може складатися запис формул?

2. Які оператори Excel вам відомі?

3. Як ввести функцію до формули за допомогою Майстра функцій

4. Чи можна ввести формулу вручну?

5. Для чого в електронних таблицях використовуються вбудовані функції?                                                                               

6. Перелічіть функції, які ви використовували на цьому уроці.

7. Які логічні функції, вбудовані в Excel, ви знаєте?

8.  Наведіть приклади використання математичних функцій.

9. Що називається аргументом функції?

10. Як скопіювати функцію в інші комірки ЕТ?

11. Скільки  логічних  функцій  можуть бути  вкладеними  одна водну?

Оцінювання та коментування робіт учнів.

 

ІХ. Домашнє завдання

 

Опрацювати конспект уроку та відповідний розділ підручника.


Урок № 23 Тема. Призначення і використання функцій

Урок № 23 Тема. Призначення і використання функцій

Назва категорії відповідає змісту, властивостям функцій

Назва категорії відповідає змісту, властивостям функцій

МАХА — повертає найбільше значення у списку аргументів, враховуючи числа, текст і логічні значення

МАХА — повертає найбільше значення у списку аргументів, враховуючи числа, текст і логічні значення

VIII . Узагальнення вивченого матеріалу

VIII . Узагальнення вивченого матеріалу
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.