Тесты по физике для подготовка к ЕНТ
Оценка 4.7

Тесты по физике для подготовка к ЕНТ

Оценка 4.7
Контроль знаний
doc
физика
10 кл—11 кл
06.02.2017
Тесты по физике для подготовка к ЕНТ
1. жылдамдықпен қозғалған дененің кинетикалық энергиясы 400 Дж болса, оның массасы A) 1 кг B) 20 кг C) 2 кг D) 40 кг E) 3 кг 2. Дене импульсының немесе қозғалыс мөлшерінің формуласы A) B) C) D) E) 3. Жай механизмдер дегеніміз A) Қозғалтқыштың қозғалу бағытын өзгертуге септігін тигізетін құралдар. B) Күшті түрлендіріп, қозғалыс бағытын өзгерту үшін қолданылатын құралдар. C) Күшті түрлендіретін құралдар D) Күшті азайтатын ќұралдар E) Күштен ұтыс беретін құралдар. 4. Кедергісі 50 Ом болатын 20 В-қа есептелген реостаттың ток күші A) 0,5 А. B) 0,2 А. C) 0,3 А. D) 0,4 А. E) 0,6 А. 5. Элементар электр зарядының абсолют мәні A) 1,6∙10-19 Кл B) 3,2∙10-6 Кл C) 1,6∙10-9 Кл D) 3,2∙10-16 Кл E) 1,6∙10-24 Кл 6. F және S өзара перпендикуляр. Жұмысты есептейтін формула: A) A=FS. B) A=-FS. C) A=-FScos. D) A= FScos. E) A= FSsіn.Тесты по физике для подготовка к ЕНТ 36 вариант
36.doc
1. Ыдыста 1моль сутегі газы бар. Ыдыстағы сутегі 2. Кедергісі 4 Ом болатын 4 А-ге арналған реостаттың кернеуі молекулаларының санын аныќтаңыз. A) 1018 B) 6∙1023 C) 1023 D) 6∙1026 E) 2∙1023 A) 16 В. B) 10 В. C) 1 В. D) 14 В. E) 8 В. 3. Суреттегі тізбектің жалпы кедергісі                   10                15  A) 15 Ом B) 10 Ом C) 12,5 Ом D) 25 Ом E) 6 Ом 4. Қуаты 24 Вт, кернеуі 4 В шамның ток күші 5. Тербеліс периоды 4с математикалық маятниктің жиілігі A) 6 А. B) 3 А. C) 10 А. D) 13 А. E) 15 А. A) ν =0,5 Гц. B) ν =5 Гц. C) ν =0,25 Гц. D) ν=2,5 Гц. E) ν =25 Гц. = 10 м/с2) A) 1 с. B) 4 с. C) 3 с. D) 5 с. E) 2 с. сатымен, екінші рет өрттік сатымен, үшінші рет лифтімен көтерілді. Ауырлық күшінің жұмысы A) Үшінші жағдайда максимал. B) Екінші мен үшінші жағдайда максимал. C) Үш жағдайда да жұмысы бірдей. D) Екінші жағдайда максимал. E) Бірінші жағдайда максимал. 6. 80 м биіктіктен еркін түскен тастың жерге жету уақыты (g 7. Адам Жер бетінен бесінші қабатқа бірінші рет кәдімгі импульсі: A) m . m . B)  C)  . m 2 2 m 2 . m  D) E) 2  2 8. Массасы m дене  -жылдамдықпен қозғалуда. Дененің 9. Цельсия шкаласы бойынша (0оС-қа) нөл градусқа тең деп қабылданған температура: A) 273С температура. B) судың қайнау температурасы. C) -273С температура. D) мұздың еру температурасы. E) броундық қозғалысты тоқтату температурасы. A) Кинетикалық энергия. B) Ішкі энергия. C) Қысым. D) Жұмыс. E) Жылу мөлшері. 10. Джоульмен өлшенбейтін физикалық шама 11. Күш сызықтары тұйық өрістердің аталуы 12. Электромагниттік тербелісті сипаттайтын 13. Өндірістік генератордың стандартты жиілігі: L iε  A) Магнит өрісі. B) Гравитациялық өріс. C) Электр өрісі. D) Электромагниттік өріс. E) Құйынды өріс. дифференциалдық теңдеу: ΔI A) Δt B) m=BSω. . C)  qω 2 q 0 D) cosω m q q 0 1 E) . ω0  LC A) 60 Гц. B) 440 Гц. C) 1000 Гц. D) 50 Гц. E) 20000 Гц. . . t 14. Жарық жылдамдығына жуық жылдамдықпен қозғалатын санақ жүйелеріндегі дене өлшемдерінің қысқаруының релятивистік эффектісінің формуласы: τ 0 τ  A) 1  m  B) C) 1 0   D) . υ 2 2 c m 0 υ 2 2 c υ 2 2 c  . 1  1 . 0 υ 2 2 c . . E) ττ  1 0 υ 2 2 c 15. Көл бетінде қайық тура солтүстік-шығысқа қарай 2 км, содан кейін солтүстікке қарай тағы 1 км жүрді. Қайықтың жүрген жолы мен орын ауыстыруы: A) 2 км; 2,78 км. B) 3 км; 2,78 км. C) 1 км; 2,78 км. D) 2,24 км; 2,78 км. E) 1,73 км; 2,78 км. 16. Бөлшек қисық сызықты траекториямен модулі тұрақты =5 м/с жылдамдықпен қозғалуда. Бөлшектің үдеуі a=2 м/с2-қа тең нүктесінде траекория қисықтығы радиусын анықтаңыз. A) 4,0 м. B) 12,5 м. C) 2,5 м. D) 10,0 м. E) 3,0 м. көрсетіңіз. 17. Идеал газ үшін изохоралық қыздырылуының графигін A) 2. B) 4. C) 5. D) 3. E) 1. 18. Диэлектрик өтімділігінің  шамасы анықталатын формула: Дж ) өлшенеді. Кл 19. Сыйымдылқтары 2 мкФ және 4 мкФ екі конденсатор (Е0-вакуумдағы өріс, ал Е-ортадағы өрістің кернеулігі.) A) =F/q. B) =Е/Е0. C) =q/F. D) =Fq. E) =Е0/Е. параллель қосылған. Конденсатордың жалпы сыйымдылығын анықтаңыз. A) 6 нФ. B) 6 мФ. C) 6 Ф. D) 6 пФ. E) 6 мкФ. 20. Дұрыс емес тұжырымды табыңыз. Электрқозғаушы күш: A) ток көзінің ішінде бірлік зарядтың орнын ауыстыруда бөгде күштердің атқарған жұмысын көрсетеді. B) бөгде күштердің әсерін сипаттайды. C) СИ жүйесінде вольтпен (1 B = 1 D) ток көзінің сипаттамасы болып табылады. E) электромагниттік әсерлесудің интенсивтілігін сипаттайды. 21. Қалыпты атмосфералық қысым кезінде пайда болатын газдық разрядтың түрі: A) Тәж разряд, ұшқын разряд және электр доғасы. B) Тек қана ұшқын разряд. C) Тек қана солғын разряд. D) Тек қана тәж разряд. E) Тек қана электр доғасы. 22. Теңдеуі x=Acos    π 2 t  тербелмелі қозғалыс фазасының  0     формуласы: π  A)  t 2 B) φ=t+φ0 C) φ=π+φ0 D) φ=2π+φ0 E) φ=T+φ0 0 23. Шыныдан (флинт) глециринге өткен жарық сәулелерінің сыну бұрышы 30. Екі орта шекарасындағы сәуленің түсу бұрышын анықтаңыз. (nшыны=1,80, nгл.=1,47). A) arcsin 0,358. B) arcsin 0,342. C) arcsin 0,259. D) arcsin 0,408. E) arcsin 0,423. 24. Шығу жұмысы 13,2·10-19 Дж металл пластинаға жиілігі 26. Көлде массасы 50 кг адам массасы 200 кг қайықта отырып 25. Дене 15 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары 2·1015 Гц жарық түсті. Пластинадан шығарылған фотоэлектрондардың кинетикалық энергиясы: (h=6.6·10-34 Дж·с) A) 0. B) 2·1015 Дж. C) 3,3·10-19 Дж. D) 3,3·1049 Дж. E) 6,6·10-55 Дж. лақтырылған. Дененің жерге қайта түсу жылдамдығы. Ауамен үйкелісті ескермеңіз. A) 7,5 м/с. B) 8,5 м/с. C) 1,5 м/с. D) 15 м/с. E) 5 м/с. арқанмен өзіне қарай массасы 200 кг қайықты тартады. Арқанның керілу күші 100 Н. 10 с ішінде бірінші қайықтың жүрген жолы A) 40 м. B) 2 м. C) 25 м. D) 20 м. E) 50 м. 27. Жолдың ұзындығы l бөлігінде   жылдамдықпен F күші әсер етеді.  F,   және l нөлге  0α болса. болса. 180α 90α болса. 54α болса. 28. Массасы 20 кг тыныштықтағы арбада массасы 60 кг адам қозғалатын денеге  тең емес. Сонда күштің жұмысы нөлге тең болу жағдайы A) Болады, егер жылдамдық модулі өте кіші болса. B) Болады, егер C) Болады, егер D) Болады, егер E) Болады, егер тұр. Адам арбамен салыстырғанда 1 м/с жылдамдықпен қозғалса, арбаның Жермен салыстырғандағы жылдамдығы: A) -0,75 м/с. B) 0. C) -1,33 м/с. D) 1,33 м/с. E) 75 м/с. 29. Белгілі бір мөлшердегі күмістің радиоактивті изотопының массасы 810 тәулікте 8 есе кеміген. Радиоактивті күмістің жартылай ыдырау периоды: A) 2430 тәул. B) 270 тәул. C) 2,7 тәул. D) 37 тәул. E) 3,710-3 тәул. 30. Мынадай реакция кезіндегі бөлініп шығатын энергия 15 7 1 1 C  4 2 12 6 HN  He , егер азот ядросы үшін байланыс қанша: энергиясы 115,6 МэВ, көміртек ядросы үшін 92,2 МэВ, гелий ядросы үшін 28,3 МэВ. A) 51,7 МэВ. B) 236,1 МэВ. C) 4,9 МэВ. D) 179,5 МэВ. E) 23,4 МэВ. ФИЗИКА ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ   ФИЗИКА (каз) 1 B 2 A 3 E 4 A 5 C 6 B 7 C 8 B 9 D 10 C 11 E 12 C 13 D 14 C 15 B 16 B 17 E 18 E 19 E 20 E 21 A 22 A 23 D 24 A 25 D 26 D 27 D 28 A 29 B 30 C

Тесты по физике для подготовка к ЕНТ

Тесты по физике для подготовка к ЕНТ

Тесты по физике для подготовка к ЕНТ

Тесты по физике для подготовка к ЕНТ

Тесты по физике для подготовка к ЕНТ

Тесты по физике для подготовка к ЕНТ

Тесты по физике для подготовка к ЕНТ

Тесты по физике для подготовка к ЕНТ

Тесты по физике для подготовка к ЕНТ

Тесты по физике для подготовка к ЕНТ

Тесты по физике для подготовка к ЕНТ

Тесты по физике для подготовка к ЕНТ

Тесты по физике для подготовка к ЕНТ

Тесты по физике для подготовка к ЕНТ

Тесты по физике для подготовка к ЕНТ

Тесты по физике для подготовка к ЕНТ

Тесты по физике для подготовка к ЕНТ

Тесты по физике для подготовка к ЕНТ

Тесты по физике для подготовка к ЕНТ

Тесты по физике для подготовка к ЕНТ

Тесты по физике для подготовка к ЕНТ

Тесты по физике для подготовка к ЕНТ
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.