Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2016 р.
Оценка 4.8

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2016 р.

Оценка 4.8
docx
19.11.2021
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2016 р.
Л2-002400.docx

КОДИ
2017 | 01 | 01
00333919

Продолжение прил. Б

 

Дата(рік, місяць,

число)

Підприємство                        Приватне акцiонерне товариство "ЕФЕКТ"                            за ЄДРПОУ (найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2016 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

 

Стаття

Код ряд- ка

 

За звітний період

За аналогічний період попередньо- го року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

23227

18789

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 17984 )

( 14384 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:

прибуток

 

2090

 

5243

 

4405

збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових ре- зервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

3234

1161

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 4434 )

( 3334 )

Витрати на збут

2150

( 1135 )

( 617 )

Інші операційні витрати

2180

( 2073 )

( 1116 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за

2181

( 0 )

( 0 )


справедливою вартістю

 

 

 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

 

2190

 

835

 

499

збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

8

9

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 127 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 8 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

 

2290

 

716

 

500

збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

39

131

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

прибуток

 

2350

 

677

 

369

збиток

2355

( 0 )

( 0 )

 


 

Продолжение прил. Б Дата(рік, місяць, число)

Продолжение прил. Б Дата(рік, місяць, число)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
19.11.2021