Касб таълими бўйича дарсдан ва таълим муассасасидан ташқари ишларни ташкил қилиш ва ўтказиш
Оценка 4.7 (более 1000 оценок)

Касб таълими бўйича дарсдан ва таълим муассасасидан ташқари ишларни ташкил қилиш ва ўтказиш

Оценка 4.7 (более 1000 оценок)
Презентации учебные
ppt
преподавание
Взрослым
10.03.2020
Касб таълими бўйича дарсдан ва таълим муассасасидан ташқари ишларни ташкил қилиш ва ўтказиш
Касб таълими бўйича дарсдан ва таълим муассасасидан ташқари ишларни ташкил қилиш ва ўтказиш
4_семинар_Мавзу_Касб_таълими_бўйича.ppt

Касб таълими бўйича дарсдан ва таълим муассасасидан ташқари ишларни ташкил қилиш ва ўтказиш

Касб таълими бўйича дарсдан ва таълим муассасасидан ташқари ишларни ташкил қилиш ва ўтказиш

Касб таълими бўйича дарсдан ва таълим муассасасидан ташқари ишларни ташкил қилиш ва ўтказиш

Анжуман-семинар таълим технологияси модели

Анжуман-семинар таълим технологияси модели

Анжуман-семинар таълим технологияси модели

Маърузага ажратилган вақт – 2 с

Талабалар сони – ... та

Ўқув машғулотининг шакли

Анжуман-семинар

Ўқув машғулотининг тузилиши

Анжуман-семинарга кириш.
Анжуман-семинарни амалга ошириш тартиби билан таништириш.
Маърузалар билан танишиш.
Маъруза юзасидан муҳокамаларни ташкил этиш.
Маърузалар юзасидан умумий хулосаларга келиш.
Анжуман-семинарни якунлаш.

Ўқув машғулотининг мақсади

Касб таълими бўйича дарсдан ва таълим муассасасидан ташқари ишларни ташкил қилиш ва ўтказиш ҳақида маълумот бериш.

Педагогик вазифалар: анжуман-семинарнинг мақсад ва вазифасини тушунтириш; 2) анжуман-семинарни амалга ошириш тартибини баён этиш; 3) маърузаларни тинглаш жараёнини ташкил этиш; 4) маъруза юзасидан муҳокамалар жараёнини…

Педагогик вазифалар: анжуман-семинарнинг мақсад ва вазифасини тушунтириш; 2) анжуман-семинарни амалга ошириш тартибини баён этиш; 3) маърузаларни тинглаш жараёнини ташкил этиш; 4) маъруза юзасидан муҳокамалар жараёнини…

Педагогик вазифалар:
анжуман-семинарнинг мақсад ва вазифасини тушунтириш;
2) анжуман-семинарни амалга ошириш тартибини баён этиш;
3) маърузаларни тинглаш жараёнини ташкил этиш;
4) маъруза юзасидан муҳокамалар жараёнини бошқариш;
5) маърузалар юзасидан умумий хулосалар қабул қилиш.

Ўқув фаолияти натижалари:
маърузаларни тақдим этишади ва тинглаб боришади;
маърузалардаги энг асосий жиҳатларни ажратиб олиб, ўз дафтарларига қайд этадилар;
маърузалар юзасидан саволлар билан мурожаат этишади;
маъруза юзасидан муҳокама учун сўзга чиқадилар;
маърузалар юзасидан умумий хулосалар қабул қилишда ўз муносабатларини билдиришади.

Таълим методи

Анжуман-семинар, тушунтириш, суҳбат, мунозара, “Изоҳланг” жадвали

Таълимни ташкил этиш шакли

Маъруза, оммавий, индивидуал

Дидактик воситалар

Маъруза матни, слайд-презентация

Таълимни ташкил этиш шароити

Махсус техник воситалар билан жихозланган хона

Назорат

Ўз-ўзини назорат қилиш, рефлексия

Анжуман-семинар таълим технологияси (давоми)

Анжуман-семинарнинг технологик картаси

Анжуман-семинарнинг технологик картаси

Анжуман-семинарнинг технологик картаси

Иш босқичлари ва вақти

Фаолият мазмуни

Ўқитувчи

Талаба

Тайёргарлик босқичи

Маъруза мавзулари, маърузага тайёрланиш учун адабиётлар рўйхатини беради (1-илова).
Маърузачиларга мавзуларни беришни, тақризчиларни аниқлашлаштиришни ташкиллаштиради.
Маърузачиларга танланган мавзу бўйича реферат мавзусини батафсил тузиш топшириғини беради, маслаҳат беради.
Барча талабаларга маъруза ва қўшимча материаллар мазмунини ўрганиб чиқиш ва саволлар тайёрлаб келиш топшириғини беради.
Маърузачилар билан маъруха қилиш методикасини муҳокама қилади, маъруза мазмунига ўзгартиришлар киритади.

Маърузачилар мавзуни танлайдилар ва унинг режасини тузадилар. Қолганлари маъруза ва қўшимча материаллар мазмунини ўрганадилар, маърузачиларга саволлар тузадилар. Маърузачилар реферат ёзишади ва кўргазмали материаллар тайёрлашади.

Даъват босқичи) (20 минут) 1.1

Даъват босқичи) (20 минут) 1.1

1-босқич. Ўқув машғулотига кириш (Даъват босқичи)
(20 минут)

1.1. Ўқув машғулотининг мавзуси, мақсади, кутилаётган натижалар ва уни ўтказиш режасини маълум қилади.
1.2. Талабаларни фаоллаштириш учун диққатни жалб этувчи саволлар беради.
1.3. Ишга ажратилган вақт, мунозара ўтказиш қоидалари, баҳолаш кўрсаткичлари ва мезонлари билан таништиради.

Диққат билан тинглайдилар, ёзиб оладилар ва жавоб берадилар,
мунозара ўтказиш қоидалари, баҳолаш кўрсаткичлари ва мезонлари билан танишадилар.

2-босқич.
Асосий (Англаш босқичи)
(50 минут)

2.1. Талабаларни ўзлари тайёрлаган маъруза ва маълумотлар билан таништиришларини ташкил этади. Материал мазмунини мантиқан ёритиб берилишини диққат билан кузатади (2-илова).
2.2. Тақризчиларга сўзга чиқишни ва саволлар беришни таклиф этади.
2.3. Маъруза мазмунини жамоа бўлиб муҳокама қилиш жараёнини ташкил этади:
- тақризчиларга ўз фикрларини билдиришларини, қўшимча саволлар беришни таклиф этади;
- маърузанинг асосий моҳиятини аниқлаштиради.
2.4. Ҳар бир маърузанинг қисқача умумлаштириш билан якунлайди.

Маърузачилар ўзлари тайёрлаган маълумотларини тақдим этишади.
Тақризчилар маърузанинг ижобий ва кучсиз жиҳатларини айтиб беришади.
Саволлар берадилар.
Мунозарада иштирок этадилар.
Мунозара иштирокчилари жамоавий равишда маъруза мазмунини муҳокама қиладилар.

Якуний (Фикрлаш босқичи) (10 минут) 3

Якуний (Фикрлаш босқичи) (10 минут) 3

3-босқич. Якуний (Фикрлаш босқичи)
(10 минут)

3.1. Анжуман-семинар жараёнида олинган маълумотларни гуруҳлаш мақсадида талабаларга “Изоҳланг” жадвалини тўлдиришни сўрайди (1-илова).
3.2. Ўқув фаолияти натижаларига якун ясайди. Анжуман-семинар маърузачилари ва иштирокчилари тайёргарлигини, талабаларнинг мунозаралардаги фаоллигини баҳолайди.
3.3. Мустақил иш учун вазифа беради.

“Изоҳланг”
жадвалини тўлдиришади.
Тинглайдилар, аниқлаштирадилар
ва вазифани
ёзиб оладилар.

Асосий адабиётлар:

Ўзбекистон Республикaси Вaзирлaр Мaҳкaмaсининг «Ўртa мaхсус, кaсб-ҳунaр тaълими муaссaсaлaри учун педaгог кaдрлaр тaйёрлaш тизимини тaкомиллaштириш чорa-тaдбирлaри тўғрисидa»ги 2001 йил 4 октябрдaги 400-сонли Қaрори.
Aвaзбоев О.И. Кaсб тaълими методикaсидaн aмaлий мaшғулотлaр. Методик қўллaнмa. -Тошкент: ТДПУ, 2007. 30 б.
Муслимов Н.A., Қўйсинов О.A. Кaсб тaълими ўқитувчилaрини тaйёрлaшдa мустaқил тaълимни тaшкил етиш. (Методик қўллaнмa). Т.: ТДПУ, 2006. 52 б.
Шaрипов Ш. вa б. Кaсбий педaгогикa (методик қўллaнмa). -.:ТДПУ, 2006й
Шaрипов Ш., Aбдурaимов Ш. Кaсб тaълими методикaси фaнидaн лaборaтория мaшғулотлaри учун методик қўллaнмa. -Т: ТДПУ, 2007. 147 б.
Олимов Қ. Т. Кaсб тaълими услубияти. Ўқув қўллaнмa. -Т.: 2006. 164 б.

Мавзуга оид берилган савол топшириқларга жавоб ёзинг!

Мавзуга оид берилган савол топшириқларга жавоб ёзинг!

2-илова: Мавзуга оид берилган савол топшириқларга жавоб ёзинг!

Тўгарак бу ......

Экскурция бу .....

Оммавий тадбирларни ташкил қилишда тадбир режаси ишлаб чиқилади ......

Тўгарак ишларининг режаларини тузиш жараёнида ......

Изоҳланг” жадвали Изоҳланг 1 Экскурсияларни тайёрлаш, ўтказиш ҳамда унинг якуни бўйича ҳисобот ишлари

Изоҳланг” жадвали Изоҳланг 1 Экскурсияларни тайёрлаш, ўтказиш ҳамда унинг якуни бўйича ҳисобот ишлари

3-илова “Изоҳланг” жадвали

Изоҳланг

1

Экскурсияларни тайёрлаш, ўтказиш ҳамда унинг якуни бўйича ҳисобот ишлари.

2

Тўгарак ишларининг режаларини тузиш. Тўгарак қатнашчиларининг фаоллигини ошириш йўллари.

3

Оммавий тадбирларни ташкиллаштириш.

4

Ўқувчилар ишлаб чиқарган маҳсулотлар кўргазмалари.

5

Ўқувчиларнинг касбий маҳорат танловлари.

Скачать файл
Приз 150 000 руб.
Свидетельство СМИ.
Плюс 10 документов.