Математика
Оценка 4.6

Математика

Оценка 4.6
doc
математика
10.05.2020
Математика
4_դաս_քարտային_3.doc

Քարտայինաշխատանք 1.1

Գտի՛րներկվածմասիմակերեսը, եթե 1 քառակուսումակերեսըհավասար է 1սմ2 :

 

 

 

 

Քարտայինաշխատանք 1.2

Գտի՛րներկվածմասիմակերեսը, եթե 1 քառակուսումակերեսըհավասար է 1սմ2 :

 

 

 

 

Քարտայինաշխատանք 1.3

Գտի՛րներկվածմասիմակերեսը, եթե 1 քառակուսումակերեսըհավասար է 1սմ2 :

 

 

 

Քարտայինաշխատանք 1.4

Գտի՛րներկվածմասիմակերեսը, եթե 1 քառակուսումակերեսըհավասար է 1սմ2 :

 

 

 

 

 

 

 

Քարտայինաշխատանք 1.5

Գտի՛րներկվածմասիմակերեսը, եթե 1 քառակուսումակերեսըհավասարէ1սմ2 :

 

 

 

 

 

 

Քարտայինաշխատանք 1.6

Գտի՛րներկվածմասիմակերեսը, եթե 1 քառակուսումակերեսըհավասարէ1սմ2 :

 

 

 

 

 


Скачано с www.znanio.ru

Քարտայինաշխատանք 1.1 Գտի՛րներկվածմասիմակերեսը, եթե 1 քառակուսումակերեսըհավասար է 1սմ 2 :

Քարտայինաշխատանք 1.1 Գտի՛րներկվածմասիմակերեսը, եթե 1 քառակուսումակերեսըհավասար է 1սմ 2 :

Քարտայինաշխատանք 1.2 Գտի՛րներկվածմասիմակերեսը, եթե 1 քառակուսումակերեսըհավասար է 1սմ 2 :

Քարտայինաշխատանք 1.2 Գտի՛րներկվածմասիմակերեսը, եթե 1 քառակուսումակերեսըհավասար է 1սմ 2 :

Քարտայինաշխատանք 1.3 Գտի՛րներկվածմասիմակերեսը, եթե 1 քառակուսումակերեսըհավասար է 1սմ 2 :

Քարտայինաշխատանք 1.3 Գտի՛րներկվածմասիմակերեսը, եթե 1 քառակուսումակերեսըհավասար է 1սմ 2 :

Քարտայինաշխատանք 1.4 Գտի՛րներկվածմասիմակերեսը, եթե 1 քառակուսումակերեսըհավասար է 1սմ 2 :

Քարտայինաշխատանք 1.4 Գտի՛րներկվածմասիմակերեսը, եթե 1 քառակուսումակերեսըհավասար է 1սմ 2 :

Քարտայինաշխատանք 1. 5 Գտի՛րներկվածմասիմակերեսը , եթե 1 քառակուսումակերեսըհավասարէ 1 սմ 2 :

Քարտայինաշխատանք 1. 5 Գտի՛րներկվածմասիմակերեսը , եթե 1 քառակուսումակերեսըհավասարէ 1 սմ 2 :

Քարտայինաշխատանք 1. 6 Գտի՛րներկվածմասիմակերեսը , եթե 1 քառակուսումակերեսըհավասարէ 1 սմ 2 :

Քարտայինաշխատանք 1. 6 Գտի՛րներկվածմասիմակերեսը , եթե 1 քառակուսումակերեսըհավասարէ 1 սմ 2 :

Математика

Математика
Скачать файл