Математика
Оценка 4.6

Математика

Оценка 4.6
doc
математика
10.05.2020
Математика
ուղղագրական_բառեր.doc

4-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ ԲԱՌԵՐ      մաս 1

ճամ__որդ, ի__ր, ան__գնական, աղ_յուր, իջ__ան, վեր__, ծա__սել, ըն__ամենը, ընդ__անուր, ան__գուտ, ա__տոտել,  __վկիանոս, ար__նանալ,  անդա__ար, ա_ջիկ, համ__ույր, __րորոց, թա__տ,  խոր__ուբոր__, մի__գ, կե__ե, գեղ__ուկ, շնոր__ակալություն, ար__ար, խոր__ել, հա__շտակել, նր__անցք, տար__րինակ, որ__է, մ__կտալ, տ__թ, __րնիբուն, ծլար__ակել, խորհուր__, __րհնել, ալ__որ, մե__ք, ընդար__ակ, բար__ունք, հո__ի, խա__ել, կե__ծավոր, ժողովուր__, գրվա__ք, աշխար__, ճանապար__, խոնար__, ար__ամար__ել, հա__թանակ, խր__ին, խի__ճ, ը__բոստ, խոր__ել, խն__րել, ե__եսունհինգ, քա__ասունվեց, տասն__րկու, կարա__, նախ__րոք, __դանավակայան, ա__բյուր, աղ__իկ, օր__նանք, ուղ__որ, հար_ուփոր_, կ__կտուր, ի_նել, ճա__փորդ, խա__եբա, ար__ամար__անք, թեթ__, վեր__, ներք__,  առջ__, ա__պ, վար__, խոր__ուրդ, քա__ցր, ե__որդ, չո__որդ, պատ__գամբ, կուր__ք, հու__կու                    83 բառ

ճամ__որդ, ի__ր, ան__գնական, աղ_յուր, իջ__ան, վեր__, ծա__սել, ըն__ամենը, ընդ__անուր, ան__գուտ, ա__տոտել,  __վկիանոս, ար__նանալ,  անդա__ար, ա_ջիկ, համ__ույր, __րորոց, թա__տ,  խոր__ուբոր__, մի__գ, կե__ե, գեղ__ուկ, շնոր__ակալություն, ար__ար, խոր__ել, հա__շտակել, նր__անցք, տար__րինակ, որ__է, մ__կտալ, տ__թ, __րնիբուն, ծլար__ակել, խորհուր__, __րհնել, ալ__որ, մե__ք, ընդար__ակ, բար__ունք, հո__ի, խա__ել, կե__ծավոր, ժողովուր__, գրվա__ք, աշխար__, ճանապար__, խոնար__, ար__ամար__ել, հա__թանակ, խր__ին, խի__ճ, ը__բոստ, խոր__ել, խն__րել, ե__եսունհինգ, քա__ասունվեց, տասն__րկու, կարա__, նախ__րոք, __դանավակայան, ա__բյուր, աղ__իկ, օր__նանք, ուղ__որ, հար_ուփոր_, կ__կտուր, ի_նել, ճա__փորդ, խա__եբա, ար__ամար__անք, թեթ__, վեր__, ներք__,  առջ__, ա__պ, վար__, խոր__ուրդ, քա__ցր, ե__որդ, չո__որդ, պատ__գամբ, կուր__ք, հու__կու                    83 բառ


ճամ__որդ, ի__ր, ան__գնական, աղ_յուր, իջ__ան, վեր__, ծա__սել, ըն__ամենը, ընդ__անուր, ան__գուտ, ա__տոտել,  __վկիանոս, ար__նանալ,  անդա__ար, ա_ջիկ, համ__ույր, __րորոց, թա__տ,  խոր__ուբոր__, մի__գ, կե__ե, գեղ__ուկ, շնոր__ակալություն, ար__ար, խոր__ել, հա__շտակել, նր__անցք, տար__րինակ, որ__է, մ__կտալ, տ__թ, __րնիբուն, ծլար__ակել, խորհուր__, __րհնել, ալ__որ, մե__ք, ընդար__ակ, բար__ունք, հո__ի, խա__ել, կե__ծավոր, ժողովուր__, գրվա__ք, աշխար__, ճանապար__, խոնար__, ար__ամար__ել, հա__թանակ, խր__ին, խի__ճ, ը__բոստ, խոր__ել, խն__րել, ե__եսունհինգ, քա__ասունվեց, տասն__րկու, կարա__, նախ__րոք, __դանավակայան, ա__բյուր, աղ__իկ, օր__նանք, ուղ__որ, հար_ուփոր_, կ__կտուր, ի_նել, ճա__փորդ, խա__եբա, ար__ամար__անք, թեթ__, վեր__, ներք__,  առջ__, ա__պ, վար__, խոր__ուրդ, քա__ցր, ե__որդ, չո__որդ, պատ__գամբ, կուր__ք, հու__կու                    83 բառ


4-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ ԲԱՌԵՐ մաս 1 ճամ__որդ, ի__ր, ան__գնական, աղ_յուր, իջ__ան, վեր__, ծա__սել, ըն__ամենը, ընդ__անուր, ան__գուտ, ա__տոտել, __վկիանոս, ար__նանալ, անդա__ար, ա_ջիկ, համ__ույր, __րորոց, թա__տ, խոր__ուբոր__,…

4-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ ԲԱՌԵՐ մաս 1 ճամ__որդ, ի__ր, ան__գնական, աղ_յուր, իջ__ան, վեր__, ծա__սել, ըն__ամենը, ընդ__անուր, ան__գուտ, ա__տոտել, __վկիանոս, ար__նանալ, անդա__ար, ա_ջիկ, համ__ույր, __րորոց, թա__տ, խոր__ուբոր__,…
Скачать файл