Математика
Оценка 4.6

Математика

Оценка 4.6
doc
математика
10.05.2020
Математика
Matem_4_lus.doc

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻԹԵՄԱՏԻԿՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ
2018-2019 ուս. տարի
ՍոկրատՄկրտչյանIV դասարան
(շաբաթական` 5 ժամ, տարեկան` 170 ժամ)
ԿԻՍԱՄՅԱԿ    75ժամ

Ամիսամսաթիվ

N

Դասիթեման

Նպատակը

Տնայինաշխատանք

Ժ/Ք

Iշաբաթ

03.09-04.09

1/2

Թիվ, թվիբնութագրումը

Կրկնել  3-րդդասարա-նումանցածթեմաները, կարողանալբնութագրելցանկացածբազմանիշթիվ

3,4,6ա,բ

2

05.06-06.09

3/4

Կարգայինմիավոր

Իմանա, թեինչէցույցտալիսթվիգրությանյուրաքանչյուրթվանշան

16բ,17, 21

2

07.09

5

Թվիներկայացումըկարգայինգումարելիներիգումարիտեսքով

Կարողանաթիվըներ-կայացնելկարգայինգումարելիներիգու-մարիտեսքով

30ա,  31բ

1

II շաբաթ

10.09-11.09

6

Թվիներկայացումըկարգայինգումարելիներիգումարիտեսքով

Կարողանաթիվըներ-կայացնելկարգայինգումարելիներիգումարիտեսքով

36, 38

1

12.09-13.09

7/8

Գործողություններիկատարմանկարգըարտահայտությանարժեքըհաշվելիս

Զարգացնելբնականթվերիհետթվաբանա-կանգործողություններկատարելուունակութ-յուններ

47բ,48գ, դ,

  51բ, 52բ

2

14.09

9

Կրկնություն

Գիտելիքների ամրապնդում

 

1

15.09

10

Տարբերկարգիգործ. պարունակողարտահայտություններ

Կարողանաօգտագոր-ծելթվաբանականգործողություններիհատկությունները

60, 62

1

III շաբաթ

17.09

11

Տարբերկարգիգործ. պարունակողարտահայտություններ

Կարողանաօգտագոր-ծելթվաբանականգործողություններիհատկությունները, իմանանգործողութ-յուններիկատարմանհերթականությունը

67, 78

1

18.09-19.09

12/13

Փակագծերպարունակողարտահայտություններ

Կրկնելևամրապնդելփակագծերովգրվածարտահայտություններիհաշվմանհերթակա-նությունը, գործողութ-յուններիկարգը

79բ, 80բ, 83բ

85
բ, 86բ,90բ

2

20.09

14

Գումարիտեղափոխականհատկությունը

Ամրապնդելգործո-ղություններիհատկու-թյունները: Զարգացնելմաթ. լեզունճիշտօգտագործելուկարողությունը

95բ, 96բ, 98

1

21.09

 

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 21    ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆՕՐ

 

 

 

IVշաբաթ

24.09

15

Գումարիտեղափոխականհատկությունը

Ամրապնդելգործողու-թյուններիհատկու-թյունները: Զարգացնելմաթ. լեզունճիշտօգտագործելուկարողությունը

101բ, 107բ

1

25.09-26.09

16/17

Բազմապատկմանտեղափոխականհատկությունը

Բացահայտելևվերլու-ծելարտադրիչներիմիջևընկածկապը

111բ,113բ, 114բ, 116բ, 118բ

2

27.09-28.09

18/19

Ամփոփիչևամրապնդողառաջադրանքներ

Վարժություններիևխնդիրներիմիջոցովստուգելևամրապնդելաշակերտներիձեռքբերածգիտելիքները

131բ, 134,136բ,

 

139

2

Vշաբաթ

01.10

20

Կրկնություն

Գիտելիքներիամրապնդում

 

1

02.10

21

Թեմատիկգրավորաշխատանք 1

Գիտելիքներիստուգում

 

1

03.10

22

Գրավորաշխատանքիվերլուծություն

 

 

1

04.10-05.10

23/24

Համեմատում

Կարողանալբազմանիշթվերըկարդալևհամեմատել

 

147,153

152բ, 156

2

VIշաբաթ

08.10

25

Համեմատում

Կարողանալբազմանիշթվերըկարդալևհամեմատել

159գ, 161բ

1

09.10-10.09

26/27

Գումարմանզուգորդականհատկությունը

Վարժություններիևխնդիրներիմիջոցովմեկնաբանել, ամրապնդելգումարմանզուգորդականհատկությունը

165, 167բ

 

169բ, 176,

2

11.10-12.10

28/29

Բազմապատկմանզուգորդականհատկությունը

Ձեռքբերելգիտելիքներբազմապատկմանզու-գորդականհատկու-թյանվերաբերյալ: Բազմապատկմանևգումարմանգործողու-թյանմիջևեղածկապը

187, 185բ

 

191, 196

2

VIIշաբաթ

15.10

30

Կրկնություն

Գիտելիքներիամրապնդում

 

1

16.10-17.10

  31/32

Գումարմանհատկություններիհամատեղկիրառումը

Իմանաթվաբանականգործողություններիհատկությունները, կատարմանհերթակա-նությունըթվայինարտահայտություննե-րում

200, 201

 

204բ

2

18.10-19.10

33/34

Բազմապատկմանհատկություններիհամատեղկիրառումը

Իմանալարտադրիչնե-րիևարտադրյալիմիջևկապը, ամրապնդելզուգորդա-կանհատկություններիգաղափարը

213, 214

 

219

2

VIIIշաբաթ

22.10-23.10

35/36

Գումարմանստուգումըհանումով

Իմանաթվաբանականգործողություններիարդյունքը, բաղադրիչ-ները: Իմանապարզա-գույնհավասարումնե-րումգործողություն-ներիկատարմանքայլաշարը

226, 228գ,դ, 229գ

 

232բ ,235, 236

2

24.10

37/38

Հանմանստուգումըգումարումով

Կարողանաստուգելթվաբանականգործողություններիկատարումը

242, 243գ,247

249,251

2

25.10-26.10

39

Ամփոփիչևամրապնդողառաջադրանքներ

Գիտելիքներիամրապնդում

261, 265

 

1

IXշաբաթ

05.11

40

Ամփոփիչևամրապնդողառաջադրանքներ

Գիտելիքներիամրապնդում

272բ, 275

  1

06.11

41

Կրկնություն

Գիտելիքներիամրապնդում

 

1

07.11

42

Թեմատիկգրավորաշխատանք 2

Գիտելիքներիստուգում

 

1

08.11-09.11

43/44

Բազմանիշթվիբազմապատկումըեռանիշթվով

Կարողանաբազմանիշթիվըբազմապատկելեռանիշթվով

285գ,դ, 286գ,դ, 288բ

290բ,292բ

 

2

Xշաբաթ

12.11-13.11

45/46

Բաժանումերկնիշթվի

Իմանաբաժանմանքայլաշարը: Կարողանաբազմանիշթիվըբաժանելերկնիշթվիվրա

299, 300,301բ

304բ, 306

2

14.11-15.11

47/48

Բազմապատկմանստուգումըբաժանումով

Բազմապատկմանևբաժանմանկապըստուգմանժամանակ:

315բ, 317բ, 321բ

322բ, 330

2

16.11

49

Բաժանմանստուգումըբազմապատկումով

Կարողանաբաժանումըստուգելբազմապատկմանմիջոցով

333, 334բ, 335բ

 

1

XIշաբաթ

19.11

50

Բաժանմանստուգումըբազմապատկումով

Կարողանաբաժանումըստուգելբազմապատկմանմիջոցով

338բ, 341, 346

1

20.11

51

Կրկնություն

Գիտելիքներիամրապնդում

 

1

21.11

52

Թեմատիկգրավորաշխատանք 3

Գիտելիքներիստուգում

 

1

22.11

53

Գրավորաշխատանքիվերլուծություն

 

 

1

23.11

54

Անհայտարտադրիչիգտնելը

Կարողանահայտնիարտադրյալիևարտադրիչներիցմեկիմիջոցովգտնելանհայտարտադրիչը

349, 350բ,

 

1

XIIշաբաթ

26.11

55

Անհայտարտադրիչիգտնելը

Կարողանահայտնիարտադրյալիևարտադրիչներիցմեկիմիջոցովգտնելանհայտարտադրիչը

358բ, 363

1

27.11-28.11

56/57

Անհայտբաժանելիիգտնելը

Կարողանահայտնիբաժանարարիևքանորդիմիջոցովգտնելանհայտբաժանե-լին

365գ, դ, 366

374, 375բ,376բ

2

29.11-30.11

58/59

Անհայտբաժանարարիգտնելը

Կարողանահայտնիքանորդիևբաժանելիիմիջոցովգտնելանհայտբաժանարարը

385բ, 390

393, 400

2

XIIIշաբաթ

03.12

60

Կրկնություն

Գիտելիքներիամրապնդում

 

1

04.12-05.12

61/62

Կապըթվաբանականգործողություններիմիջև

Ամրապնդելթվաբանականգործողություններումհայտնիբաղադրիչներիմիջոցովանհայտբաղադրիչիգտնելը

404, 406, 409

 

411, 418

2

06.12-07.12

63/64

Ամփոփիչևամրապնդողառաջադրանքներ

Գիտելիքներիամփոփումևամրապնդում

424, 426, 427

438, 448

2

XIVշաբաթ

10.12

65

Կրկնություն

Գիտելիքներիամրապնդում

 

1

11,12

66

Թեմատիկգրավորաշխատանք 4

Գիտելիքներիստուգում

 

1

12.12-13.12

67/68

Բաժանումեռանիշթվի

Իմանաբաժանմանքայլաշարը: Կարողա-նաբազմանիշթիվըբաժանելեռանիշթվիվրա

450, 451, 453

458, 460

2

14.12

69

Խնդիրներհեռավորությունըհաշվելուվերաբերյալ

Գծապատկերիմիջոցովլուծելհեռավո-րությունըհաշվելուվերաբերյալխնդիրներ

475, 478

 

1

XVշաբաթ

17.12

  70

Խնդիրներհեռավորությունըհաշվելուվերաբերյալ

Գծապատկերիմիջոցովլուծելհեռավո-րությունըհաշվելուվերաբերյալխնդիրներ

490բ

1

18.12

71

Կրկնություն

Գիտելիքներիամրապնդում

 

1

19.12

72

Կիսամյակայինամփոփիչգրավորաշխատանք 1

1-ինկիսամյակումձեռքբերածգիտելիքներիստուգում

 

1

20.12

73

Գրավորաշխատանքիվերլուծություն

 

 

1

21.12

74

Կրկնություն

Գիտելիքներիամրապնդում

 

1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II ԿԻՍԱՄՅԱԿ      95 ժամ

Ամիսամսաթիվ

    N

Դասիթեման

Նպատակը

Տնայինաշխատանք

Ժ/Ք

II շաբաթ

07.01-08.01

1/2

Խնդիրներհեռավորությունըհաշվելուվերաբերյալ

Կարողանաբացատրելևլուծելհեռավո-րությունըհաշվելուվերաբերյալխնդիր-ներ

493բ,498

 

502, 506բ

2

09.01-10.01

3/4

Ամփոփիչևամրապնդողառաջադրանքներ

Ամրապնդելձեռքբերածգիտելիքները

514, 515

522, 526բ

2

11.01

5

Կրկնություն

Գիտելիքներիամրապնդում

 

1

II շաբաթ

14.01-15.01

6/7

Բաժանումմնացորդով

Կարողանաբազմանիշթիվըբաժանելմնացորդով

534բ, 541

543բ, 552

2

16.01-17.01

8/9

Բաժանումմնացորդով

Կարողանակատարելբաժանումմնացորդով

554բ,555բ,
557
բ,559

2

18.01

10

Կրկնություն

Գիտելիքներիամրապնդում

 

1

IIIշաբաթ

21.01-22.01

11/12

Խնդիրներմնացորդովբաժանմանվերաբերյալ

Կարողանալուծելխնդիրներմնացորդովբաժանմանվերաբերյալ

569բ,571

579, 580բ,585բ

2

23.01-24.01

13/14

Բաժանում 10-ի, 100-ի, 1000-իմնացորդովևառանցմնացորդի

Կարողանակատարելմնացորդովբաժանում 10-ի, 100-ի, 1000-ի: Իմանա, որմնացորդըմիշտփոքրէբաժանարարից

591, 592գ, 593բ

595բ, 604բ

2

25.01

15

Առաջադրանքներմնացորդովբաժանմանվերաբերյալ

Ամրապնդելմնացորդովբաժանումը

606, 607բ,

 

1

IV շաբաթ

28.01

 

Հունվարի 28 ԲԱՆԱԿԻՕՐ

 

 

 

29.01-30.01

16/17

Առաջադրանքներմնացորդովբաժանմանվերաբերյալ

Ամրապնդելմնացորդովբաժանումը

608,610բ,

614բ, 623

2

31.01

18

Թեմատիկգրավորաշխատանք 5

Գիտելիքներիստուգում

 

1

01.02

19

Գրավորաշխատանքիվերլուծություն

 

 

1

V շաբաթ

04.02-05.02

20/21

Պատիկևբաժանարար

Իմանապատիկ, բաժանանարհասկացությունները: Կարողանագտնելերկնիշթվերիպատիկըևբաժանարարը: Կարողանատալպատիկ, բաժանանարհասկացություններիսահմանումը

 

630, 632

 

633բ, 634բ,

2

06.02-07.02

22/23

10-ի, 100-իև 1000-իբաժանելիությանհայտանիշները

Կարողանակիրառելբաժանելիությանհայտանիշներըևտալդրանցսահմանումը

 

643բ, 644բ, 645բ

646բ, 649, 650բ

2

08.02

24

Կրկնություն

Գիտելիքներիամրապնդում

 

1

VI շաբաթ

11.02-12.02

25/26

5-իբաժանելիությանհայտանիշը

Իմանա 5-իբաժանե-լիությանհայտանիշը: Կարողանակիրառելբաժանելիությանհայտանիշըևտալսահմանումը

665, 667

671, 674

2

13.02-14.02

27/28

Զույգևկենտթվեր

Վերհիշելզույգևկենտթվերիգաղափարը: Կարողանալբազմանիշթվերիմեջտարբերակելզույգևկենտթվերը

 

680բ, 681բ,գ,683

685, 689բ, 694

2

15.02

29

2-իբաժանելիությանհայտանիշը

Կարողանակիրառել2-իբաժանելիությանհայտանիշըևտալդրասահմանումը

 

702բ, 707

 

1

VII շաբաթ

18.02

30

2-իբաժանելիությանհայտանիշը

Կարողանակիրառել 2-իբաժանելիությանհայտանիշըևտալդրասահմանումը

712

1

19.02-20.02

31/32

Ամփոփիչևամրապնդողառաջադրանքներ

Ամփոփելևամրապնդելգիտելիքները

720, 729

731, 733

 

2

21.02

33

Ամփոփիչևամրապնդողառաջադրանքներ

Ամփոփելևամրապնդելգիտելիքները

735,743

1

22.02

34

Թեմատիկգրավորաշխատանք 6

Գիտելիքներիստուգում

 

1

VIII շաբաթ

25.02

35

Գրավորաշխատանքիվերլուծություն

 

 

1

26.02-27.02

36/37

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն

Գաղափարունենաարագությանմասին: Իմանասահմանումը, միավորները: Կարողանադրանքկիրառելխնդիրներլուծելիս:

747, 748բ

753բ, 757

2

28.02-01.03

38/39

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն

Կարողանաարագություն-ժամանակ- ճանապարհփոխկապակցվածու-թյուններում  2հայտնիիմիջոցովհաշվել  3-ը

762, 763բ

766բ, 773

2

IXշաբաթ

04.03-05.03

40/41

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն

Կարողանատալարագություն-ժամանակ- ճանապարհսահմանումը,

780,781բ, 785

786բ, 789

2

06.03

42

Կրկնություն

Գիտելիքներիամրապնդում

 

1

07.03

43

Տարի, տարեթիվ

Իմանաժամանակիչափմաննշվածմիա-վորները: Կապստեղծելժամանակիչափ-մանմիավորներիմիջև

803բ, 804բ

1

08.03

 

ՄԱՐՏԻ 8  

ԿԱՆԱՆՑՏՈՆ

 

 

 

Xշաբաթ

11.03

44

Տարի, տարեթիվ

Իմանաժամանակիչափմաննշվածմիա-վորները: Կապստեղծելժամանակիչափ-մանմիավորներիմիջև

815

1

12.03-14.03

45/47

Ամփոփիչևամրապնդողառաջադրանքներ

Գիտելիքներիամրապնդում

819, 821,

823, 825,

828բ,  840

3

15.03

48

Կրկնություն

Գիտելիքներիամրապնդում

 

1

XIշաբաթ

18.03

49

Թեմատիկգրավորաշխատանք 7

Գիտելիքներիստուգում

 

1

19.03-20.03

50/51

Մասևամբողջ

Կարողանապարզպատկերներըբաժանելմասերի, տարբերելամբողջըևմասը, տրվածպատկերներումառանձնացնելմասերը, համեմատել, կարդալամբողջիմասերը

845, 845, 847բ

848գ,դ, 854

2

21.03-22.03

52/53

Թվիմասըգտնելը

Կարողանագտնելթվիմասը

863բ, 867

869, 877բ,գ

2

XIIշաբաթ

01.04-02.04

54/55

Թվիգտնելը, երբհայտնիէնրամասը

Կարողանահաշվելամբողջը, երբհայտնիէնրամասը, լուծելմասովպարզխնդիրներ

882գ, 883բ, 884բ

888, 889, 893բ

2

03.04-04.04

56/57

Մասերիհամեմատումը

Իմանաևկարողանահամեմատելամբողջիմասերը

905, 907

909, 911, 912

2

05.04

58

Կրկնություն

Գիտելիքներիամրապնդում

 

1

XIIIշաբաթ

 

08.04

59

Թեմատիկգրավորաշխատանք 8

Գիտելիքներիստուգում

 

1

09.04

60

Գրավորաշխատանքիվերլուծություն

 

 

1

10.04-11.04

61/62

Կոտորակ

Կարողանաանվանելկոտորակները, դրանցհամարիչըևհայտա-րարը, գրառելտրվածկոտորակներըևկատարելհաշվումներ

927, 928բ,929բ

931, 937

2

12.04

63

Հավասարհայտարարունեցողկոտորակներիհամեմատումը

Կարողանահամեմատելնույնհայտարարըունեցող  2 կոտորակներ

943, 944բ

1

XIVշաբաթ

15.04

64

Հավասարհայտարարունեցողկոտորակներիհամեմատումը

Կարողանահամեմատելնույնհայտարարըունեցող  2 կոտորակներ

945

1

16.04

65

Կրկնություն

Գիտելիքներիամրապնդում

 

1

17.04-18.04

66/67

Հավասարհամարիչունեցողկոտորակներիհամեմատումը

Կարողանահամեմատելհավասարհամարիչունեցող  2 կոտորակներ

952գ,դ, 955,958

960, 965

2

19.04

68

Կանոնավորևանկանոնկոտորակներ

Կարողանակարդալկանոնավորևանկանոնկոտորակը, տարբերելկոտորակները,նշելթվայինառանցքիվրա, նշելդրանցհամարիչը, հայտարարը

976գ,դ, 979

1

XVշաբաթ

22.04-23.04

69/70

Կանոնավորևանկանոնկոտորակներ

Կարողանակարդալկանոնավորևանկանոնկոտորակը, տարբերելկոտորակները, նշելթվայինառանցքիվրա, նշելդրանցհամարիչը, հայտարարը

 

980, 982, 985

2

24.04

 

ԱՊՐԻԼԻ 24  ԵՂԵՌՆԻՀԻՇԱՏԱԿԻՕՐ

 

 

 

25.04-26.04

71/72

Ամփոփիչևամրապնդողառաջադրանքներ

Գիտելիքներիամրապնդում

 

2

XVI շաբաթ

29.04

73

Թեմատիկգրավորաշխատանք  9

Գիտելիքներիստուգում

 

1

30.04

74

Գրավորաշխատանքիվերլուծություն

 

 

1

01.05

 

ՄԱՅԻՍԻԱՇԽԱՏԱՎՈՐԻՕՐ

 

 

 

02.05-03.05

75/76

Ամփոփիչևամրապնդողառաջադրանքներ

Գիտելիքներիամրապնդում

 

2

XVII շաբաթ

06.05

77

Ամփոփիչևամրապնդողառաջադրանքներ

Գիտելիքներիամրապնդում

 

1

07.05-08.05

78/79

Խնդիրներևառաջադրանքներկրկնությանհամար

Գիտելիքներիամրապնդում

 

2

09.05

 

ՄԱՅԻՍԻՀԱՂԹԱՆԱԿԻՏՈՆ

 

 

 

10.05

80

Խնդիրներևառաջադրանքներկրկնությանհամար

Գիտելիքներիամրապնդում

 

1

XVIII շաբաթ

13.05

81

Կրկնություն

Գիտելիքներիամրապնդում

 

1

14.05

82

Կիսամյակայինամփոփիչգրավորաշխատանք 2

Գիտելիքներիստուգում

 

1

15.05

83

Գրավորաշխատանքիվերլուծություն

 

 

1

16.05-17.05

84/85

Կրկնություն

Գիտելիքներիամրապնդում

 

2

XIXշաբաթ

20.05-22.05

86/88

Գիտելիքներիամրապնդում

Գիտելիքներիամրապնդում

 

3

23.05

89/90

Դասընթացիամփոփում

Գիտելիքներիամփոփում

 

2

 

 

 

 

 

Տոնօրեր

Սեպտեմբերի 21  

ուրբաթ

Ապրիլի 24

չորեքշաբթի

Հունվարի 28

երկուշաբթի

Մայիսի 1

չորեքշաբթի

Մարտի 8

ուրբաթ

Մայիսի 9

հինգշաբթի

 


Скачано с www.znanio.ru

IV դասարան ( շաբաթ ական ` 5 ժամ , տարեկան ` 170 ժամ )

IV դասարան ( շաբաթ ական ` 5 ժամ , տարեկան ` 170 ժամ )

IV շաբաթ 24.0915 Գումարիտեղափոխականհատկությունը Ամրապնդելգործողու-թյուններիհատկու-թյունները : Զարգացնելմաթ

IV շաբաթ 24.0915 Գումարիտեղափոխականհատկությունը Ամրապնդելգործողու-թյուններիհատկու-թյունները : Զարգացնելմաթ

VII շաբաթ 15.10 30 Կրկնություն Գիտելիքներիամրապնդում 1 16

VII շաբաթ 15.10 30 Կրկնություն Գիտելիքներիամրապնդում 1 16

X շաբաթ 12.11 - 13.11 45/46 Բաժանումերկնիշթվի Իման աբաժանմանքայլաշարը : Կ արողան աբազմանիշթիվըբաժանելերկնիշթվիվրա 299, 300,301 բ 304 բ , 306 2 14

X շաբաթ 12.11 - 13.11 45/46 Բաժանումերկնիշթվի Իման աբաժանմանքայլաշարը : Կ արողան աբազմանիշթիվըբաժանելերկնիշթվիվրա 299, 300,301 բ 304 բ , 306 2 14

XIII շաբաթ 03.12 60 Կրկնություն Գիտելիքներիամրապնդում 1 04

XIII շաբաթ 03.12 60 Կրկնություն Գիտելիքներիամրապնդում 1 04

II ԿԻՍԱՄՅԱԿ 95 ժամ Ամիսամսաթիվ

II ԿԻՍԱՄՅԱԿ 95 ժամ Ամիսամսաթիվ

II շաբաթ 14.01-15.01 6 /7 Բաժանումմնացորդով Կարողանաբազմանիշթիվըբաժանելմնացորդով 534 բ , 541 543 բ , 552 2 16

II շաբաթ 14.01-15.01 6 /7 Բաժանումմնացորդով Կարողանաբազմանիշթիվըբաժանելմնացորդով 534 բ , 541 543 բ , 552 2 16

VI շաբաթ 11.02-12.0225/265- իբաժանելիությանհայտանիշը Իմանա 5- իբաժանե-լիությանհայտանիշը : Կարողանակիրառելբաժանելիությանհայտանիշըևտալսահմանումը 665, 667 671, 674 2 13

VI շաբաթ 11.02-12.0225/265- իբաժանելիությանհայտանիշը Իմանա 5- իբաժանե-լիությանհայտանիշը : Կարողանակիրառելբաժանելիությանհայտանիշըևտալսահմանումը 665, 667 671, 674 2 13

IX շաբաթ 04.03-05.03 40/41 Ճանապարհ , ժամանակ , արագություն Կ արողան ատալ արագություն - ժամանակ - ճանապարհ սահմանումը , 780,781 բ , 785 786 բ…

IX շաբաթ 04.03-05.03 40/41 Ճանապարհ , ժամանակ , արագություն Կ արողան ատալ արագություն - ժամանակ - ճանապարհ սահմանումը , 780,781 բ , 785 786 բ…

XIII շաբաթ 08.04 59 Թեմատիկգրավորաշխատանք 8 Գիտելիքներիստուգում 1 09

XIII շաբաթ 08.04 59 Թեմատիկգրավորաշխատանք 8 Գիտելիքներիստուգում 1 09

XVI շաբաթ 29.04 73 Թեմատիկգրավորաշխատանք 9 Գիտելիքներիստուգում 1 30

XVI շաբաթ 29.04 73 Թեմատիկգրավորաշխատանք 9 Գիտելիքներիստուգում 1 30

23.05 89 /90 Դասընթացիամփոփում Գիտելիքներիամփոփում 2 Տոնօրեր Սեպտեմբերի 21 ուրբաթ Ապրիլի 24 չորեքշաբթի Հունվարի 28 երկուշաբթի Մայիսի 1 չորեքշաբթի Մարտի 8 ուրբաթ Մայիսի 9 հինգշաբթի

23.05 89 /90 Դասընթացիամփոփում Գիտելիքներիամփոփում 2 Տոնօրեր Սեպտեմբերի 21 ուրբաթ Ապրիլի 24 չորեքշաբթի Հունվարի 28 երկուշաբթի Մայիսի 1 չորեքշաբթի Մարտի 8 ուրբաթ Մայիսի 9 հինգշաբթի
Скачать файл