Математикадан тест жинағы
Оценка 4.6

Математикадан тест жинағы

Оценка 4.6
Контроль знаний
docx
математика
Взрослым
29.05.2018
Математикадан тест жинағы
Бұл тест математика пәніне арналған. Бұл тестте математикадан ең керекті сұрақтар жауабы мен берілген. Бұл тесттердің сұрақтары Жоғары оқу орындарында экзамендерде келетін сұрақтармен 95 % ға сәйкес келеді. Сол себепті бұл тест арқылы сіз математика туралы көптеген сұрақтарға жауап таба аласыз. Сіздерге тек сәттілік тілейміз.
математика2сем1блок11017.docx
     y  /16 2x , y  17 x 2  (1 ширекте)  сызықтарымен шектелген фигураның ауданын есептеңдер.  18 20 25 2  2 22  y  x 4 2x , табыңдар.  3/32     параболасының Ох  осімен шектелген қисық сызығының ауданын    анықталмаған интегралды табыңдар.  Мына функциялармен қамтылған ауданды анықтаңдар  ,  y  2x ,  , 0x y  x   3/34 2/7 5/8   22  x  2 cos sin2/1 dx x   C x 2   C x 2 2/1 cos  C  x 2   C x 2 cos sin 22    124  24 : 1x 2  2 22 3 12  3 13  2 12  4 3 e  2ln e xdx  ? 108 lne ln 108 e  кесіндісінде  y  )(xf  функциясы қамтып тұрған қисық сызықтық трапеция  ],[ ba lne 10 ln e10 1 e ln 11 lne 12 ауданы:    dxxf )( b a  axdxf ()( ) b a a  f b ( ax ) dx   xf ( a b )2 dx b  f a ( a 2 dxx ) Анықталған интеграл өрнегі: b a  dxxf )(  n  lim  n i 1 cf ( i )  x i  xf )( b a dx  n  lim  0 n i 1 cf ( i )  x i  )2( dxx  lim  n n  i  1 cf ( i )  x i b a b a b a  )( x dx  S x  )( dxx  N S дұрыс формуланы көрсет:   b  cf a )( dxx  b  dxxfc a )( b  [ a xf )(  xg ( )] dx  b a  dxxf )(   dxxg )( b a b  cf a b a  cf dxx )(  a  dxxfc b )( dxx )(  b  f a ( cx ) dx b  [ a xf )(  xg ( )] dx  b a  dxxf )(   dxxg )( a b b  cf a x )( dx   cxdxf ()( ) a b дұрыс формуланы көрсет:    xf )( dx   xf )( dx a b  dxxf )(  )( bF  )( aF b a b a  dxxf )( b a  )( bF  aF )(  xf )( b a dx   xf )( c b dx b a b  dxxf )(  a  f b ( ax ) dx b a  )] dx  [ xg ( xf )(  dxxg )( b дұрыс формуланы көрсет:    dxxf )(   a a       dxxf )( x a      xf )(  dxxf )( b a   dxxf )( c a   dxxf )( b c егер  bса      xf )( x a dx  dxxf )(            dxxf )(  )( xf x a     b  [ a b  [ a xf )(  xg ( )] dx  xf )(  xg ( )] dx  b a a b  dxxf )(  xg )( dx  dxxf )(  dxxg )(   b a b a ,  x  ],[ ba )( xf  )( xg  болса, онда:  Если  ,  x  ],[ ba )( xf  )( xg , то:  dxxf )( b a   dxxg )( b a b a b a b a b a  dxxf )(  dxxg )(  dxxf )(  dxxg )(  dxxf )(  dxxg )(  dxxf )(  dxxg )(     b a a b a b d b  xdx sin 4  ? 1 4    3 2 x  1 4 2sin x  1 8 4sin x    C 1 4 1 4       3 2 3 2  x   C x  1 4 cos 2 x    C ln Cx  Cx  sin u 2 2  3 xe 2  y xy  функциясының   тап  u  x  6 x   3 xey 2 2  y 2  xy  4 y   3 xex 2 2  y 2  xy  12  3 xex 2 2  y 2  xy  x   3 xey 2 2  y 2  xy 3 xe 2 2  y 2  xy u 2 2  3 xe 2  y xy  функциясының   тап  u  y  4 y   3 xex 2 2  y 2  xy  6 x   3 xey 2 2  y 2  xy  12  3 xex 2 2  y 2  xy  x   3 xey 2 2  y 2  xy 2 2  y 2  xy 3 xe z  xn  2  2 dz   функциясының толық дифференциалын тап. y  2  xdx ydy  2 2 y x  dz  dz  dz     ydy 2 y   2 x 2 x  2 x  x y  2 2 y  ydy  y  2 2 2 x 5 x  y 6  8     2 x    Z  3,0M 8,0M  12,0M 3,1M     Z 2  x Z min   max Z 12 min Z 8 max Z 15 xy  2 y  3 x  6 y  функциясының стационар нүктесін табыңдар   функциясының экстермум  нүктелерін табыңдар xy  2 y  3 x  6 y 9   шегін есепте  xy sin arcsin  2   lim  x 1 y 2 1 arccos  4 5 6   lim  x 0  1 y ­3  2 x  2 y    x y 3   шегін есепте  2 2 2og z 2og 1 8 1 4 2 yxe  функциясының  / xz  бойынша  туындысын тап  x z 22 yx e   1  xy z 2 x xye 2 yx z  x xye 2 yx z  x  2 yx e xy   1 z 2 ye yx x  функциясының  / yz  бойынша  туындысын тап 2 yx z e x z 2 yxe z 2 ex у 2 yx 2 yx z e  x у 2  y z 2 yx xye z z 2 ye yx y 2 yx e  y y 1 2 yx e y   z z 2  x xy  2 y  3 x  6 y  функциясының  стационар нүктесін тап x  y   ,0  3 x 2   06 2  03 x y y    x  y   ,1  2     04 x 2   x 03 y 2 y x   x    y   ,3  4  y   ,5  6 z 2  x xy  2 y  3 x  6 y  функциясының экстремумындағы  А­ның мәнін тап.  2  2  0 ,  yxf 0  2 x 4  2  0  yxf , 0  yx 5 6   z 2  x xy  2 y  3 x  6 y  функциясының экстремумындағы  В­ның мәнін тап.  1  2  0  yxf , 0  yx 4  2 5 6    0 ,  yxf 0  2 x z 2  x xy  2 y  3 x  6 y  функциясының экстремумындағы  С­ның мәнін тап.  2  2  0  , yxf 0  2 y 3  2  0  yxf , 0  yx 5 6 z керек. 2  x xy  2 y  3 x  6 y   функциясының     функциясының   экстремумын   табу z )3,0(min  9  AC 2 B  0 A  0 немесе C  0 z )3,0(max  12  AC 2 B  0 A  0 немесе C  0 z )3,0(max  14  AC B 2  0 z )3,0(max  16   шегін есепте  4 y  1 2 x 2  xy   lim  1 x  y 2 3 1 1    3     1 1 8    5 1    8     1    5  z  функциясының анықталу облысын көрсет  ln( x  y ) x 0 y  IІ және IV  ширектегі  x   IІ және IV  ширектегі  y y   түзуінің  бойында x     түзуінің жоғарғы бөлігі x y   түзуінің төменгі бөлігі x y y y   x x x 0 y x  y 0 z  ln(xy )  функциясының анықталу облысын көрсет   0yx I және  III  ширек    IІ және  III  ширек   IV  ширек  x 0 y   III ширек  0  y x y   түзуі I ширек  x z   жазықтық  R  2 1 2 x  функциясының анықталу облысын көрсет 2 y 2 2  y  шеңберінің бойынан басқа     2 R x 2  y 2 R  шеңберінің ішкі облысы    шеңберінің бойы  2 x 2 x 2 x z 2  y 2 R 2  y 2 R   III ширек  0  y x y   түзуі I ширек  8    yn  4 x x  2 2 y  x 4  8  функциясының анықталу облысын көрсет   x 4 y y 2  4 x  8  y  4 x  8  0   8  y  4 x  8    y 4 x  8  0  2 y  x 4 8 y 4  x 8 r  4 2 sin   4 2 sin  4 8 sin  3 8 sin  функциясының  r   дербес туындысын тап 12  4 sin 14  4 sin  функциясының  r  4 2 sin  r   дербес туындысын тап.   2 4 sin 3  cos  2 2 sin 2  2sin  3 8 sin  8 cos sin 3 12  4 sin  4 sin 14 u  2 xy  23 y 3 2 z  функциясының  туындысын тап / xu y x xy x 2 x  6 3 zy 2 22 y 3 z 4 3 y 2 2 z x  12 y 3 22 z 5 u y x  2 xy  23 y 3 2 z  функциясының  туындысын тап / yu 2 2 x  6 3 zy 2 x  x 6 3 zy 2 xy2 x 4 3 y 2 2 z 5 u 4 3 y 2 2 z 2 x  6 3 zy 2 x  12 y 3 22 z  2 xy  23 y 3 2 z  функциясының  туындысын тап / zu 22 y 3 z 2 z y 3 22 z y x x  12 u  xyze 3 22 z y  функциясының толық дифференциалын тап. 5 du z du  e xyz yzdx  xzdy  xydz  du du  e     yzdx  xyz xyz yzxdx  xzydy xydz     xzdy  xydz  e zdx  xzdy  xdz   функциясының  ­ тап. zd 2 7 2 x   2 dx   2 2 y  xy  2 x  dxdy   dy  y 2  2 zd  z 2 2   x  2  2 xdx  2 xydy  yzdx  xzdy  dx 2 2   z  yx  xydy  xydz dxdy  z 2 2   y dy  2 zdx  xzdy  xdz  dz   z  x dx   z  y dy z 2 2 x y    x dz 2 x  xy  y  2 2  dx  функциясының  dz 7 ­ті көрсет  x dy 1  y   2 y dz   z  x dx   z  y dy 2 zd  z 2 2   x dx  2 2  z  yx dxdy  z 2 2   y dy dz  z 2 2   x dx  2  z  yx dxdy  z 2 2   y dy 2 zd  z 2 2   x dx  2  z  x dx  z 2 2   y dy xdx  2 z  2 xydy  yxf ,  xydy   функциясының  2 zd  z 2 2   x dx  2 2  z  yx dxdy  z 2 2   y dy ­ формуласын көрсет zd 2 2 zd      z  x dx   z  y dy 2    dz   z  x dx   z  y dy dz 2 zd   z 2 2   x dx  2  z  yx dxdy  z 2 2   y dy z 2 2   x dx  2  z  x dx  z 2 2   y dy 2 zd      z  x  2     z  y  функциясының  z  y nx ­ формуласын көрсет  z  x y x 1xy y 2x 2xy nx y 2 x  функциясының  z  y nx y 2x 2 xy ­ ті тап  z 2 2   x y x 1xy nx y 2 x  функциясының  z  y nx ­ ті тап   z  y nx 1 n x  ny  2 nx n y 2x y x y 2 x  функциясының  z  y nx ­ ті тап  z 2 2   y 0 1n y 2x y x y 2 x ne  z  x  z  x  x 2  2 y 2 x  2  x  x x  ey  2 2 y  xn  2  2 y , мұндағы  y  xe  функциясының  z тап ,   dz dx  z  x  2 x  2 x x  1  2 y 2 y  z  x  z  x y 2 x  z  x  x   2 ey  2 2 x y  xn  2 z   2 y  функциясының  ­ тап  z  x  x 2  2 y 2 x  xx 2  2  2 y   1  z  x  z  x  xx 2   2 y   1 , мұндағы  y cos x  функциясының  z 2 yx ­ тап және  dz dx  z  x ­ күрделі функциясын  2 x  2 x x  1  2 y 2 y  z  x  z  x y 2 x  z  x тап. dz dx 2 x  2 x 1  2 y  z  x  z  x y 2 x 2 x sin x  z  x dz dx 2 x cos x  x  2 cos x  x sin x  функциясының анықталу облысын тауып, скалярлық өрістің  2 x  2 y Z  9 беттік сызығын ата. 2 2 x  y 9 дөңгелек      2 x 2  y  9 шеңбер  ,  түзу  x 2 y 2 x ,  жарты шеңбер  2  y  9  функцияның деңгей  сызығын анықтаңдар z 2 x y  параллель түзулердің жиынтығы  2 x Cy  беттесетін түзулердің жиынтығы  2 Cy x 2  y 2 x z   / yx  қиылысатын түзулердің жиынтығы 2 Cy x  түзулер жиынтығы  y  Cx ,  жарты шеңбер   9  функцияның деңгей  сызығын анықтаңдар  түзулер жиынтығы y  Cx   2 Cy x  беттесетін түзулердің жиынтығы  2 Cy x 2 Cy x  қиылысатын түзулердің жиынтығы  параллель түзулердің жиынтығы  2 x z ,  жарты шеңбер  2  y  9  функцияның деңгей  сызығын анықтаңдар / yx  параболалар жиынтығы xCy    2 Cy x  беттесетін түзулердің жиынтығы   қиылысатын түзулердің жиынтығы  параллель түзулердің жиынтығы 2 Cy x 2 x Cy ,  жарты шеңбер  2 x 2  y  9  қатары үшін Даламбер белгісін көрсет   ..   a 1    a 2  a 3  ....... na  D   a /1  a n n  жинақты  жинақсыз   im  n 1D 1D    im n  n a n  C жинақсыз  жинақты.  қатары жинақсыз. 1C 1C 1 n  a 2  a 3  ....... na  ..  қатары үшін Коши белгісін көрсет    a 1    im  n 1D 1D   a n  C жинақсыз  жинақты.  im n  n 1C 1C  a /1   D  a n n  жинақты  жинақсыз    dxxf  1    1n  үшін   болса    0xf  x  xf 1    үшін  nf  na  0xf   xf 2  x    xf 1  nf   қатары жинақсыз.    na x 1   болса  1 n   a 1  a 2  a 3  im  n a n 0 болса, қатар жинақcыз   im  n a n 0    қатары жинақты 1 2 n im  n a n 0     болса, қатар жинақсыз    im  n a n 0   болса, қатар жинақты     ­ке тең болса, қатар жинақсыз   қатарына Кошидің интегралдық белгісін көрсет  na   xf 2   x 1 x 2  функция монотонды кемімелі     функция монотонды өспелі .   x 2  қатары үшін  дұрыс  тұжырымды көрсетіңдер   .. na .......   болса, қатар жинақты  қатары жинақты  1 n im  n a n 1 қатарлардың  қасиеттеріне  байланысты дұрыс тұжырымды көрсетіңдер    қатарының қосындысы  ­ке тең болса, онда a 1  a 2  a 3  na  .......   қатары және оның қосындысы  .. S  тең болады  Sc  ca 1  ca 2  ca 3  ....... nca  ..  егер   және   қатарлары жинақты  сәйкесінше  a 1  және  a ..  a 3  2 ­ға тең болса, онда   бұл қатарлардың қосындылары  жинақты және u 1    .. u u 3 2 қосындылары    S  тең болады   S  егер шекті нөлге тең емес  nv  1n  ca ca 1  ca 2 3  егер  a 1 қосындылары    S  тең болады  /S  S n a n  n 10    1 11   2 101   3 1001   3 11 шегі бар болса, онда    im  vu / n n  n   k және   1n nu қатарлары бір мезгілде жинақты немесе жинақсыз болады. a 1  a 2  a 3  .......  ....... nca  ..  қатарының қосындысы   .. S na   қатары және оның қосындысы  ­ке тең болса, онда  тең болады  Sc   және   қатарлары жинақты  сәйкесінше  2 a   және  ..  a 3 ­ға тең болса, онда   бұл қатарлардың қосындылары  жинақсыз және u 1    .. u u 3 2   қатарының алғашқы үш мүшесін тап 1   3 101 4 1001   2   10001 функция  жалғыз нүктеде   yxf , Z  , yxM 0 0  үзіліссіз делінеді мына шарттар  0 орындалса: функция сол нүктеде бар; ақырлы шегі бар; x  0, x y  y 0  , yxM 0 0 нүктедегі функцияның мәніне тең болса 0    болса   0xf   xf x 1 2      функция монотонды өспелі .   x 2  қатарының  жалпы мүшесін тап  7 4 2  ,   yxf бұл шек  0  im  x x 0  y y 0  0, yxf  үшін   x    xf 1   nf  na 2   0  yxf , 0  yx 1  2     5 3 2    1 3 2 2 2  n n 2   1 1    3 n n 2 n 2 n 2  n  1 4 n 2*2 2 3  қатарының  жалпы мүшесін тап    3 7 2      4 11 3      5 15 4    .... n     n  n 4 1 1        n    n 2 5 n 3 n n 2     3 1  1 1  n  1 4 n 2*2 2 3  1 3 1 6 4 3 4 5 2 3 2 7 1 2  1 8 1 11 1 5 жинақты  жинақсыз шартты жинақты  шартты жинақсыз  1 n 2  1  n  жинақсыз     1   1 n n .  im n  n u n .1 C  қатарын жинақтылыққа зертте  1 12  1 24 ....  қатарын жинақтылыққа зертте  ....  қатарын жинақтылыққа зертте   D  a n n a  im  n /1  жинақты  шартты жинақты  шартты жинақсыз 1 2 3 жинақты  жинақсыз шартты жинақты  шартты жинақсыз 1 2 4 1 2 2    1  қатарын жинақтылыққа зертте  ..... қатардың қосындысын тап   1  32  1  43   жалпы мүшесін жаз .....  3 4 5 6 7 8 1 2  n n 2 1  21 2 5 1 2 1 2  n n 3 1 n n 3 3  n n 3 2  қатарын жинақтылыққа зертте  ....  a /1  n  a n  D 1  im  n 10 !1  2 10 !2  3 10 !3 жинақты   im n  n u n .1 C жинақсыз шартты жинақты  шартты жинақсыз   1  ....  1 2 1 3 1 n  қатарын жинақтылыққа зертте .. жинақсыз  гармоникалық қатар деп аталады  абсалютжинақты қатар деп аталады жинақты  шартты жинақты  шартты жинақсыз   функциясынан   ,  тап   u  x  u  y u  2 2 x y y x   x  2 2 y y 2 x

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы

Математикадан тест жинағы
Скачать файл