Поэзия и антипоэзия в современных тувинских песнях
Оценка 4.6 (более 1000 оценок)

Поэзия и антипоэзия в современных тувинских песнях

Оценка 4.6 (более 1000 оценок)
docx
01.03.2020
Поэзия и антипоэзия в современных тувинских песнях
Чыжыргана Поэзия ырларда.docx

Муниципалдыг бюджеттиг ооредилге чери

Кара-Хаак-ниити ортумак школазы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шинчилел ажыл

«Амгы уенин тыва ырларында поэзия болгаш антипоэзия»

 

 

 

 

Ажыдлын кууседикчизи:

                                          7 класстын оореникчизи Чыжыргана Бадарчы

 

Удурукчу башкызы:

Очур-оол Светлана Салчаковна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г.

 

Допчузу

Эге сос. 3

Поэзия. 5

Антипоэзия. 7

Амы уенин ырларында поэзия. 8

Амы уенин ырларын деннээн капсырылга 9

Держулга. 12

Тончузу. 13

Ажыглаан чогаал данзызы.. 14

 

 


 

Эге кезээ

Музыка кижинин кижизидилгезинче улуг идиглиг болбушаан, сагыш сеткилдин эки талазынчее этиктиг дээштиг деп шаанда-ла Аристоитель чугаалаан болгай.

Ынчап кээрге, бистин тыва эстрадада чараш ырлар, аныяк ыраажылар чыл саныңда ковудеп турары дыка оорунчуг. Чуге дээрге кандыг-даа ыр, массалыг чепсектернин бир хевири ышкаш, кижилернин сагыш-сеткилин доюлдурар болгай. Аныяк өскенге ыры дээрге амыдыралдын бир тускай хевири апарганың кижи бурузу билир. Ынчалза-даа ырларның поэтиктиг, логиктиг тургузуушкунунче сагыш салып турар бис бе деп айтырыг туруп кээр. Бистер, дыннакчылар, ырның утказынче синнигип, эскерер ирги бис бе? Бистин медериливисче бо ырлар кандыг дээштиг ирги? Кандыг бодалдар синңикен даалгалыг шинчилел ажылын кылып чоргустувус.

Социологтуг шинчилээшкиннерден хойу-биле илерээни-болза аныяктар кандыг-даа удуртулга чок(стихийно) кандыг бир ырыны ырлай бээр, чарашсына бээр. Ырыны дыннай сала, шын утказын бодунга тодаратпайн чыткаш-ла,  аныяк кижи ол ырның стилинге бодун домейлеп алдынып эгелээр. Поп-музыка («современная популярная музыка») – тывада эн ковудээн ыры жанры. Ындыг-даа бол, поп- музыка улусту хогледир, чалгаазын чазар уткалыг болур, а  ындыг ырларның тематиказы амыдыралчы проблемалардан ужулбас боор. Ыраажылар-шулукчулерден чогаал каасталгазының, сос тургузуунун харыысалганы ужулбас дээрзин чугулалап демдеглээр база чараш состуг ырлар турар кылдыр чедип алыр болза эки дээрзин оларга айтыры чугула апарган.

Шинчилелдин кол херээ (Актуальность исследования): ырларның состеринден ажыглаан кижинин дыл культуразынга дээштиг дээрзин истеп, дилеп, чугулалап корбушаан, ырның  азы дылдын эдилекчизинге багай салдар чедирип турарын чугулалаар сорулгалыг чоруткан

Шинчилелдин сорулгазы (Цель исследования) Амгы уенин тыва ырларында поэзия болгаш антипоэзияны илередири.

Удуртулга болдурган даалгалар(задачи):

- сураглыг ийи ырның сайгарылгазы;

- оларның утказы, тургузуунга деннелге кылыры

- 9-11 класстарга, башкыларга анкета дузазы-биле ырның кижиге дээштиин илередири;

- Амгы уенин тыва ырларында поэзия болгаш антипоэзия туннелин кылыры.

 

Ажыглаан методтар: - анализ:- классификация; - туннел

 

Поэзия

«Поэзия (греч. «творчество, сотворение») —шулук чогаадылгазы, дылдын уран тургузуу, тыва улустун чогаалы биле сырый холбаалыг, уран чогаадылга, колдуунда шулук хевиринде бижиттинген.

Тыва улустун аас чогаалы - чоннун чус-чус чылдарда чогаадып тургускан байлак эртинези-дир. Ында чоннун эрткен тоогузу, аас-кежии, тайбын амыдырал дээш демисели, чаагай сузуглел-чанчылдары уран хевирлери-биле чуруттунуп, оон шын чоптуг чорук дугайында чырыткылыг кузелдери болгаш кижи, ниитилел, октаргай, бойдус дугайында социалфилософтуг бодалдары синникен. Тыва улустун аас чогаалы дараазында жанрларлыг: тоолдар, тоолчургу база тоогу чугаалар, чечен-мерген бодалгалар, оюннар удээн чугаалар, тывызыктар, дурген-чугаалар, ырлар, кожамыктар, алгыш-йорээлдер, улегер домактар оске-даа.

Амгы уеде дыка ковей улус поэзия  дугайнда боданмайн чоруур боор, а чамдыктарынга  чуртталгада бир-ле чырык херел ышкаш сагындырар

 «Рифм сигнальные звоночки», – Ахматова бижээн. Рифма состернин аразында тудуш харылзааны чогаадыр, номчукчуну дораан шулукте бугу-ле бар харылзааже тудуш элдээртип чедире бээр.

Орус дылдын словарында  «поэзия» деп сос ынчаар тодараттынып турар: «1. Искусство образного выражения мысли в слове, словесное художественное творчество. 2. Стихи, ритмическая речь. 3. Перен. Что-либо прекрасное, возвышенное, глубоко воздействующее на чувства и воображение».

Дальдын словарында база 3 тодарадылга берип турар:

«1. Поэзия - изящество в письменности; все художественное, духовно и нравственно прекрасное, выраженное словами, и притом более мерною речью.

2. Поэзией отвлеченно зовут изящество, красоту, как свойство, качество, не выраженное на словах.

3. Наконец, зовут поэзией самые сочинения, писания этого рода и придуманные для этого правила: стихи, стихотворения и науку стихотворства».

Тыва дылда рифма сагыырын амгы чогаалчы –ыраажылпр чедип алыр болза эки. Ынчалдыр ырларда лириктиг сагыш сеткил билдине бээр.  Ынчангаш рифманы тургузары чугула. Чуге дээргетыва дылда состун эгези- утка берип турар акцентилилиг, логиктиг  уткалыг

Ынчазажок рифма тыва дылда шулуктун ылгавыр демдээ база эвес паар ылгавыр бар, ол дээрге «ак шулук». «белый стих» – инда рифма чок, ынчалза-даа ритм бар. Бир эвес Интернет четкизинче кирер болзувусса ында мырынай чиктиг,хоктуг, каттырынчыг холуп-булуп каан ырлар бар.  Ол шулукке сонуургап бар чоруур кижилернин частырыглары магат чок.

 

Антипоэзия

Дораан-на дараазында деннелгелерни кылыптаалынар: ынакшыл-чарлыышкын, чырык-карангы, олум-чуртталга, аарыг-кадык, эки-бак, бузурел- саттыныкчы чорук. Бирги состер эки чуулдерни медеглеп турар болза, ийигилери багай бодалды, сагышсыралды оттурар. Бирги состер Поэзиядан торуттунген, ийгигилери дээрге-ле Антипоэзия. Ол дээрге, бис чараш эвес чуулду коргеш, дыннааш караавыс дуйуптер бис. Ынчалза-да кандыг-даа чуулде чараш чуул бар дээрзин поэзия номчукчу-дынакчыга чедирер болгаш чараш чуулче хуулдуруптар. Мен бодаарымге , поэзия анаа (нормальныый) кижи ышкаш, чугле эки чуулду коор: бир эвес анаа багай настроение турар болза, мунгараар, ооруур, холзээр. Антипоэзия багай байдалды куштелдирер, баскыраарга улам амыраар, хоглээр, ам-даа баскыразын дээн ышкаш чуулдер кылыр.

Ынчангаш Антипоэзия  бодунун ылгавыр демдектери-биле поэзиядан улуг-ла ылгалбас-даа болза, иштики туннели эстетиктиг болгаш этиктиг принциптерге дуушпес, ангылашкак.

Ам кажан антипоэзияны билип апканывыста, конгус оске коруш- биле чараш поэзияны караавыс –биле коорун оралдажыылынар. Поэзия кижиг конгус оске делегейни оттурар, каракка колзулбес-даа бол, чуректерде дириг оттуруушкунну хайырлаар.

Тыва ырларда поэзия дилээшкини

Амгы уенин поэт–классиктеринин дугайында хой-ле чуулдерни номчаан бис, билир бис. Шупту литература чогаал-шинчилекчилеринде тускай чангыс инструмент бар, ол дээрге – дыл. Ынчангаш, ыры созун бижип тургаш, дылынче кичээнгей салбайн барган шулукчу, антипоэзияже кире бээри мыя мында.

Школа программазында шулук сайгарылгазы бирги черни ээлеп турары база анаа эвес болгай, Школага тургаш шулук, прозаны эки сайгарып ооренип албас болза-ла, дараазында шын чогаалды кижи билбейн эрттириптер коргунчуг чылдагаан база бар.

Амгы поэзия дидим, дылгыр болуп турарындан, чангыс коруш-биле кижи ону сайгара албас, ында ангылаттынган тускай схема биле сайгарар деп шенээн-даа ажыы чок. Бот критиказы, чуул бурузунге кадалыышкын, ритмиказы, музыказы – бо бугу чамдык улустун бузурели, религиязы –даа апарган боор, оон аргажок бердинген фанат-дыннакчылар-даа тыпты бээр. Ынчалзажок,  ол бугу амгы уенин ырларының чогаадыкчылары-дыр! База-ла бир сактып алыр чуул, ол ырларның состери дораан уттундурар, ур чурттавас. Лексиктиг характеристиказы-биле ындыг ырларнын состери ядыы. Лириктиг тургузуушкун чогу, ырлаар аялгазы чараш эвес болурундан олар дораан уттундуруп каар.

Амгы уенин ырларының деннелелиг сайгарылгазы

 

Амгы уеде поп-музыка хой кууседикчи-ыраажылар-биле Тывада билдингир нептереп, алдаржаан. Оларның ырлары  кончг чараш фонограмма-каасталгазы биле дыннакчыларны хаара тудуп чоруур. Ынчалза-даа чунун дугайын ырлап турарын боттары –безин билбейн, антипоэзияже базып кире бээрлер. Ырларында  Опа - опа, На - на, Ля - ля дээш-ле хой аян-состери(междометьелер), ырларның тончузунде 25 чедир катптаашкынныр-биле дыннакчының хоннун калзып аар. Чижээнге аныяк ыраажыларның дуэди  Айыран & Доржу-Белектин «Сени менээ канчап деннээр». Ады бодун боду-ла тайылбырлап турар.  Состеринче корээлинер

Айыран & Доржу-Белек - Сени менээ канчап деннээр

 

Кеткен хевим самдар болду бе?

 Чуге мени тогбайн бардын:

 Эжим оорум бодуун болду бе?

 Чуге мени тогбайн бардын?

 

Кожумаа:

Частырыглар одуруглары-дыр !

Чараш оолдар сонуургаванар !

Чараш оолдар сонуургаванар !

 

Ада-ием бодуун болду бе ?

Чуге менден хая корундун ?

Черим чуртум кодээ болду бе?

 Чуге менче келбейн бардын?

 

 https://pesniclub.com

 

Мен баштай дыннапкаш, чунун-даа утказын билбейн барган мен: ынакшыл дугайында бе, хомудал бе, азы?  Ынчан бодумга мындыг туннел ундурдум:  утказы чок ырылар саныңга кирер ыр –дыр! Ында бодун хой-ле баскырадып, кээргенчиг кылдыр коргузуп турары бе, азы уругларга чагыг бе? Рифма эгезинде бар, ынчалза-даа чоорту чиде бээр. А амгы уенин аныяктары ону дыка дыннаар болгаш ынак.

Аныяктар танцылап тургаш чугле музыка хереглээр, ону драйв деп адаар, сөстернин херээ-даа чок, чуну –даа ырлап турар болза, хамаан чок, чугле танцы, танцы! Боттуң делегейинге танцы уезинде  эскерип каар сен, чуну дыннап турган мен: ынчан билип кааптар бис: биске утканың ол танцы уезинде херээ чок!

Чижек кылдыр Олег Сарыгларның ырызы «Азия тову» деп группазының  «Хаялардан хек-даваннар чулуп алыйн,» деп ырызын корээлинер:

 


Хаялардан хек-даваннар чулуп алыйн

Кашпалдарга чангыландыр ырлап алыйн,
Чаражымны сагыш хандыр ошкап алыйн,
Чалыы уем, далашпа даан бичии мана.
Оой чалыы уем, далашпа даан, бичии мана.

Хилин кара торгу ышкаш чапты берген,
Хиндик чок дээр сылдыстарын чыып алыйн.
Кузелимни боттандырып айга чедир,
Хунге барып, баскан изим арттырып каайн.
Оой чалыы уем, далашпа даан, бичии мана.

Чалыы уем далашпа даан, бичии мана,
Даглар унуп, хемнер кежир селгуустеп аайн,
Орлан-эрес, каткы-хоглуг чуртталга дээш,
Оолдар-кыстар аразынга хоглеп алыйн.
Оой чалыы уем, далашпа даан, бичии мана.

→ 
http://songpros.ru/4/gr-Tsentr-Azii/tekst-pesni-Chalyy-uem

 «Хаялардан хек-даваннар чулуп алыйн» — Олег Сарыгларның 80 чылдарда хит-поп ырызы турагын авам ам-даа чугаалаар. Состернин рифма сагылгазы, ритм алгазының чаражы,  аныяк кижинин чалыы уезинге ынааан, чуртталгага аныяк тургаш-ла ханы изин арттырар кузелин илереткени. Чуртталгаа ынаа.Ырда чараш деннелгел ( хилин кара торгу ышкаш),  диригжидилге(чалыы уе), гипербола( айга чедип, хунге барып) дээн ышкаш чараш уран аргалар барын эскердивис.

Ынчангаш кол чуул- ырның уткалыг чаражы, сагышка арттары, ооредиглиг уяны. Ол мурнуку планда- чараш эвес ырлар бо ырның соонда оранчок чыдып каарлар.

Олег Сарыгларның дыка хой ырларындан, оон чогааткан шулуктеринден чуртталганың  билдинмес айтырыгларын тып ап болур  Ынчангаш , езулуг поэзия бо ырда бар деп чуул коступ турары ол!. 

 

Азы база бир чараш ыры:

                                                                                         Сергей Пюрбю

Кадарчынын таалал ыры

Эртен эрте хоюм суруп,

Энмек тейге унуп кээр мен.

Сериин салгын оюн эреп,

Сергээ кончуг уткуп алыр.

 

Чечек шыпкан черим коруп,

Сеткил сергеп, амыраар мен.

Айлан-кушкаш унун кадып,

Арга долдур аян тудар.

 

Одар долган хоюм коруп,

Омаам хайнып, чоргаараар мен.

Хаяалыг хун мендилежип,

Кадыр дагдан харап келир.

 

Хостуг  шолээн  чуртум  мактап,

Хоюг  унум салыптар  мен.

Кадарчынын оорушкузу

 Каяа чедир чангыланыр

 

Манап чор мен. Аялгазы Тулуш Ирбен-оол, созу  Мерген-Херел Монгуштуу

 

Карангынын шапкынчызы имир душту
Карам эжим болчаан ойу чедип келди
Кара суглар шулураажын орай дыннап
Хадын-талдар анай-хаагын суйбап тур мен.

Уруг эжим болчаан шагы эртип бар чор
Уян сеткил сени манап шылай берди
Шынчы чурек ынакшылдын ырын ырлап
Сылдыс болган карактарын сактып тур мен.

Эрик баары ээремнелген кылан сугда
Ээтпек айнын холегези эштип туру
Чугле чангыс дээрде шолбан чивенейнип
Чурээм-биле сымыранчып дувуреп тур.

Ажыл-иштин аялгазы болган ырын
Ажыы-биле ырлап берем дыннап алыйн
Амыдырал-чуртталганын чылыг созун
Ажыы-биле соглеп берем манап чор мен.

 


 

Дуржулга

Амгы уенин анык оскенинин, база школаның бащкыларының аразынга кандыг ырлар сонуургаарын билип алыры-биле 3 айтырыглыг дараазында шенелде чоргускан бис.

Сорулгазы: аныяктарның дыннаксаар, ырлаксаар ырлары .

Анкетаның айтырыглары:

1. кандыг музыкага ынак силер??

2. Амгы уенин ырларының утказы, сос-биле байлаа силерге кандыг-дыр??

3. Бо уенин ырлары кели уеде куусеттинер деп бодаар силер бе?

 

9-11 класстар аразында бо шенелдеден илерээни шупту меломаннар болган: кандыг-даа ырны чарашсынар (30%), созунче синникпес, кым-даа ырлаар болза домей(70%),  а башкыларның 90 % хуузу созунче кичээнгей салыр,10% кандыг-даа музыкага ынак, азы дорту – биле чугаалар болза  настроение бар болза.

80% хире хуузу ырларның утказы чок, аялгазы домей, деп турар, 20% хуузу  амгы ырларның состерин дораан уттуп аар бис деп турар, чугле дыннап-ырлап тургаш состерин сактып кээр бис, утказын корбес бис деп турар,

Школаның башкылары 80%  60-70, 80-90 чылдарның ырларын дыка дыннаар
база классиктиг музыкага ынак.

 Шупту анкета эрткеннернин 85% хуузу амгы уенин ырлары – чангыс хуннун ырлары деп санап турар(«однодневкалар). Чугле 15% хуузу амы уеде чараш ырлар бар, чугле олар эвээжеп турар деп турар. Эстраданы  сиилен улус долудуп бар чыдар, деп  хомудап турар-даа улус бар , а ырларның утказы чангыс аайлажып калган, ам мырынай аялгазы биле домейлежип калган деп туннелге келген.


 

Туннел

Ынчангаш, амгы уени ырарында хөй-ле чугааланган домактар колдап турар, частырыглыг состер, домактар тургузуглары-биле хевээр хулээп, амдыгаа дээр дыңнап чоруур бис. Ону болдурбас дизе, ырларның тускай чараш поэтиктиг тургузуун коруп, сценаже чопшээрел алыр болза деп бодалга келдивис.

Экспериментини эрттирипкеш бис мырынай корга берген бис: кандыг ырылар дыннап турар улус бис! Ол ырларны шулук деп база санаттынмазы илерээн, анаа домактарны аялгаже шилчиткеш, ында объктинин чугле  кылдыныглары бары ырының состеринден илерээн. Демдек аттары, деннелгелер, эпитеттер, метафоралар, чараш уран аргалар конгус-ле  чогун  амгы уенин ырларындаан илерттивис. Булат Окуджава, Высоцкий, Мерген-Херел Монгуш, Олег Сарыглар -биле деннежип ырлаар улус бисте арай ам-даа тывылбаан леп саналга келидивис.

 «Ырының созу» биле «шулуктун ырызы» деп Сос каттыжыышкыннарының  утказы безин амгы уеде бодунун утказын чдирип бпар чыдары хомуданчыг. Ынчангаш поэзия – шулук чогаадылгазы бодунун арның  амгы уенин тыва ырларында чидирипкен деп санаап болур. 

Тыва ырыларныӊ сөстериниӊ темалыг бөлүктээшкинин кылып, ырылар сөстериниӊ онзагай талаларын, четпестерин, тыва ыраажыларныӊ дикциязында эдип алыры күзенчиг чүүлдеринин тускай ундурулгезин кылыр болза эки.Оон ангыда чырыкчк унер ырының цензиура-эрттирилгезин тускай кылып коор ажылдарны дыл, музыа, талазы-биле билдилиг кижилер кылыр болза деп кордувус. Аныяк кижиге ырыларныӊ салдары күштүг болуп турарын барымдаалааш, тыва ырылар аразында онзагай, чараш, сөзү байлак ырыларны дыннаксап чоруурун чедип алыр  кузелдиг бо шинчилелди кылдывыс..

 

 


 

Ажыглаан литература

1.                 Интернет ресурс https://pesniclub.com

2.                 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. - Спб., 1863 – 1866

3.                 Ожегов С. И и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка . М., 2013.

4.                 Орус -тыва словарь,1981 чыл


 

Скачано с www.znanio.ru

Муниципалдыг бюджеттиг ооредилге чери

Муниципалдыг бюджеттиг ооредилге чери

Поэзия и антипоэзия в современных тувинских песнях

Поэзия и антипоэзия в современных тувинских песнях

Эге кезээ Музыка кижинин кижизидилгезинче улуг идиглиг болбушаан, сагыш сеткилдин эки талазынчее этиктиг дээштиг деп шаанда-ла

Эге кезээ Музыка кижинин кижизидилгезинче улуг идиглиг болбушаан, сагыш сеткилдин эки талазынчее этиктиг дээштиг деп шаанда-ла

Поэзия «Поэзия (греч. «творчество, сотворение») —шулук чогаадылгазы, дылдын уран тургузуу, тыва улустун чогаалы биле сырый холбаалыг, уран чогаадылга, колдуунда шулук хевиринде бижиттинген

Поэзия «Поэзия (греч. «творчество, сотворение») —шулук чогаадылгазы, дылдын уран тургузуу, тыва улустун чогаалы биле сырый холбаалыг, уран чогаадылга, колдуунда шулук хевиринде бижиттинген

Ол шулукке сонуургап бар чоруур кижилернин частырыглары магат чок

Ол шулукке сонуургап бар чоруур кижилернин частырыглары магат чок

Лексиктиг характеристиказы-биле ындыг ырларнын состери ядыы

Лексиктиг характеристиказы-биле ындыг ырларнын состери ядыы

Рифма эгезинде бар, ынчалза-даа чоорту чиде бээр

Рифма эгезинде бар, ынчалза-даа чоорту чиде бээр

Олег Сарыгларның дыка хой ырларындан, оон чогааткан шулуктеринден чуртталганың билдинмес айтырыгларын тып ап болур

Олег Сарыгларның дыка хой ырларындан, оон чогааткан шулуктеринден чуртталганың билдинмес айтырыгларын тып ап болур

Эрик баары ээремнелген кылан сугда

Эрик баары ээремнелген кылан сугда

Дуржулга Амгы уенин анык оскенинин, база школаның бащкыларының аразынга кандыг ырлар сонуургаарын билип алыры-биле 3 айтырыглыг дараазында шенелде чоргускан бис

Дуржулга Амгы уенин анык оскенинин, база школаның бащкыларының аразынга кандыг ырлар сонуургаарын билип алыры-биле 3 айтырыглыг дараазында шенелде чоргускан бис

Туннел Ынчангаш, амгы уени ырарында х ө й-ле чугааланган домактар колдап турар, частырыглыг состер, домактар тургузуглары-биле хевээр хулээп, амдыгаа дээр дыңнап чоруур бис

Туннел Ынчангаш, амгы уени ырарында х ө й-ле чугааланган домактар колдап турар, частырыглыг состер, домактар тургузуглары-биле хевээр хулээп, амдыгаа дээр дыңнап чоруур бис

Ажыглаан литература 1.

Ажыглаан литература 1.
Скачать файл
сегодня при записи на курсы переподготовки
для учителей