"Сонни икки хонали ва уч хонали сонга кўпайтириш" мавзусида дарс ишланма
Оценка 4.8

"Сонни икки хонали ва уч хонали сонга кўпайтириш" мавзусида дарс ишланма

Оценка 4.8
Документация
docx
математика
4 кл
17.01.2020
"Сонни икки хонали ва уч хонали сонга кўпайтириш" мавзусида дарс ишланма
"Сонни икки хонали ва уч хонали сонга кўпайтириш"
Sonni-ikki-xonali-va-uch-xonali-songa-kopaytirish.docx

Sinf: 4-“A”

Fan: Matematika

Sana:

Mavzu: Sonni ikki xonali va uch xonali songa ko`paytirish.

Maqsad:

a)      talimiy maqsad – o`quvchilarning sonni ikki xonali va uch xonali son-ga ko`paytirish yuzasidan olgan bilimlarini takomillashtirish.

b)      tarbiyaviy maqsad – o`quvchilarda vatanparvarlik, yuksak axloqiy si-fatlarni shakllantirish, iqtisodiy bilim berish, vaqtdan unumli foydala-nishga undash, o`quvchilarda estetik dunyoqarashni shakllantirish.

c)       rivojlantiruvchi maqsad – o`quvchilarning og`zaki va yozma hisob-lash malakalarini shakllantirish, mantiqiy fikrlashga undash, ularning fanga bo`lgan qiziqish va faolliklarini oshirish.

Dars tipi: Takomillashtiruvchi dars.

Dars uslubi: Ko`rsatmali amaliy.

Dars usuli:Noan`anaviy.(aqliy hujum, hamkorlik, guruhlar bilan ishlash.)

Dars jihozi: Mavzuga oid ko`rgazmalar, texnik jihozlar, tarqatma materiallar, rag`batlantiruvchi materiallar.

Dars rejasi:

1.Tashkiliy qism.(3 min)

     a) psixologik iqlim yaratish.

     b) o`quvchilarni guruhlarga bo`lish va baholash me`zoni bilan tanishtirish.

2.O`tilgan mavzu yuzasidan takrorlash.(5 min)

    a)matematik diktant(3 min)

    b)tezkor savol-javob(2min)

3.Yangi mavzu bayoni.(15 min)

     a) yangi mavzuni tushuntirish

     b) darslik bilan ishlash.

4.Dam olish daqiqasi.(2 min)

5.Mustahkamlash.(18 min)

     a) iqtisodiy masala

     b) amaliy ish

     c) sehrli kvadratcha

6.Yakunlash.(2 min)

     a) g`olib guruhni aniqlash.

     b) uyga vazifa

     c) darsni yakunlash.

 

 

 

 

Darsning borishi:

1.Tashkiliy qism.

a) psixologik iqlim yaratish.

O`qituvchi:    Bolajonlar hozir sizga ertak aytib beraman.

      Bir bor ekan, bir yo`q ekan.O`tgan zamonda emas hozirgi zamonda bir ajoyib maktab bor ekan.Har tong shu maktab tomon bir-biridan aqlli,odobli, bilimdon bolajonlar bilim egallash uchun shoshib kelarkan.14- mart ayni bahor tongida, ha shu bugun tongda 4 o`rtoq maktab tomon kelayotib yo`lda uchrashib qolishibdi. Ularga yana bir bola yetib olibdi.O`rtoqlar bir-birlari bilan qo`l berishib salomlashibdilar. Qani bolalar aytingchi qo`l berib ko`ri-shishlar soni jami nechta bo`ladi? Chizmada ko`rsating.

Javob: 10 ta

    

 

Javoblar tinglanadi. To`g`ri javob tanlanib rag`batlantiriladi.

“Salom” she`ri.

 O`qituvchi:  Qaysi darsni boshlaymiz?

 O`quvchi:     O`rgangaymiz hisob-kitob ilmini,

                      Matematika jumboqlarning tilisimi.

b) o`quvchilarni guruhlarga bo`lish va baholash mezoni bilan tanishtirish.

O`qituvchi:  Rahmat barakalla, bolajonlar! Bugun biz sizlar bilan sonni ikki xonali va uch xonali sonlarga ko`paytirishning yozma usullarini o`rganamiz.

Sinf o`quvchilari uch guruhga bo`lingan: 1.Bilimdonlar

                                                                   2.Zukkolar

                                                                   3.Topqirlar

Demak,har bir guruhda beshtadan o`quvchi bo`lib, har bir topshiriq bajaril-ganda guruh uchun bitta baho qo`yiladi. Baholash mezoni quyidagicha:

Topshiriqlar to`liq va aniq bajarilganda – 5  bahoni bildiruvchi gul bilan;

Topshiriq chala bajarilganda – 4 bahoni bildiruvchi to`rtburchak bilan;

Topshiriq qoniqarsiz bajarilganda – 3 bahoni bildiruvchi uchburchak bilan o`quvchilar baholanadi.

2.O`tilgan mavzu yuzasidan takrorlash.

   Bolajonlar, bilim qaytarish va takrorlash mevasidir.Yangi mavzuni bosh-lashdan oldin o`tilgan mavzularni eslab, takrorlab olamiz.

-        Hozir qaysi fasl?

-        Kimning varragi bo`lsa, qo`lini ko`tarsin.

-        Varrak qachon uchiriladi?

-        Demak varra uchirish bizning qadimiy urf-odatlarimizdan biri ekan.

-        Qanday bolaning varragi baland uchadi? Musobaqa o`ynaymizmi?

Matematik diktant

1)eng kichik to`rt xonali son bilan eng katta uch xonali son ko`paytmasi-ni toping 

2)to`liqsizbo`linma 45 , bo`linuvchi 1625, qoldiq 6, bo`luvchini toping.

3)1million 85 ming 3yuzi 4.

4)2 soat 15 min – 1soat 45 min

-   Barakalla, hozirgi tezkor savollarga tez va aniq, chaqqonlik bilan qaysi guruh  javob bera olsa,shu guruhning varragi eng balandga uchgan hisoblanadi.

                     

             Savollar:                                              Savollar:                                              Savollar:

                1.Tenglama                                       1.Tog`ri to`rt-                                        1.Diametr

                    nima?                                           burchak nima?                                              nima?

            2.Radius nima?                                 2.Kvadrat yuzini to-                           2.Qoldiq nimadan

     3.Masofani qanday topa-                      pish formulasini ayting.                      kichik bo`lishi kerak?

                     miz?                                   3.Vaqtni qanday topamiz?                3.Tezlikni qanday aniqlaymiz?

4.Sonning kubini qanday topa-           4.11 ning kvadrati nimaga teng?        4.15 000 sm2 necha dm2ga teng?

                     miz?                                 5.Yurtboshimizning yozgan               5.Yurtboshimiz ma`naviyatga

  5.2011-yil qanday nomlangan                     eng so`nggi asari?                         qanday ta`rif berganlar? 

                     edi?

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O`quvchilar rag`batlantiriladi.Maxsus idishlar yordamida o`quvchilarning *-baholari  to`plab boriladi.     

3.Yangi mavzu bayoni.

a) yangi mavzuni tushuntirish.

                  x375                                            x 375

                      59                                               459

                  3375 – birlik      natijalarni          3375 – birlik        natijarni

                1875   – o`nlik    qo`shamiz         1875   – o`nlik      qo`shamiz

                22125                                         1500     – yuzlik 

                                                                   172125

 

 

     375 sonini avval 9 birlikka ko`paytiramiz natijani birlar xonasidan boshlab o`ngdan chapga qarab yozamiz, shunda birinchi to`liqsiz ko`paytma 3375 birlik hosil bo`ladi. So`ngra 375 sonini 5 o`nlikka ko`paytiramiz, natijani o`nlar xonasidan boshlab yozamiz. Ikkinchi to`liqsiz ko`paytma 1875 o`nlik hosil bo`ladi. To`liqsiz ko`paytmalarni qo`shamiz va natijani o`qiymiz.

    375 sonini 459 soniga ko`paytirish ham xuddi shu tartibda amalga oshirila-di.Bunda uchinchi to`liqsiz ko`paytma hosil bo`ladi.1500 yuzlik va 3 ta to`-liqsiz ko`paytma qo`shiladi va natija o`qiladi.

b) darslik bilan ishlash.

Oqituvchi:   Bugungi dars davomida kitobdagi 708, 709, 710 misol-masala-larni yechishni belgilab olganmiz. Har bir guruh 1 ta misol yoki masalani to`-liq yechib, tushuntirib berishi lozim.  (Har bir guruhdan bittadan o`quvchi chiqib qura tashlash yordamida o`zlari ishlaydigan masala yoki misolni tan-laydilar.)

Masalan: 1-guruhga №708 misol tushdi.

4 ta o`quvchi 4 ta misolni doskaga bajarib, tushuntirib beradi.

392*458          645*384                  972*418                  727*641

Bitta o`quvchi savollarga javob beradi.

Savollar.

1.    Ko`paytirish nima?

2.    Ko`paytirishning taqsimot va guruhlash qonunlarini ayting.

3.    Ko`paytirishni qanday tekshiramiz?

4.     a sonini 5 ga ko`paytirish nima degani?

Shu kabi savollar beriladi.

2-guruhga  №709 masala tushdi.

Bir kunda – 1 soat 50 min

Olti kunda - ?

O`n to`rt kunda - ?

Ye: 1) 1 soat = 60 min

       2) 60 min + 50 min = 110 min

       3) 110*6=660 min

       4) 660: 60 = 11 soat ( 6 kunda )

       5)110 * 14 = 1540 min

       6) 1540: 60 = 25 soat 40 min

    1 ta o`quvchi masalaga qisqa shart tuzadi. 2 ta o`quvchi masalaning ye-chimlarini topadi. Ikkita o`quvchi savollarga birma-bir javob beradi.

Savollar.

1.    Masala nima?

2.    Qanday o`lchov birliklarini bilasiz?

3.    Vaqt o`lchov birliklarini tartib bilan ayting.

4.    Siz vaqtdan qanday foydalanasiz?

5.    O`quvchi qachon dars tayyorlashi kerak?

Shu kabi savollar beriladi.

3-guruhga №710 topshiriq tushdi.

                B                             Shakldagi kesmalarni bir o`quvchi topadi. 2- o`quv- 

   chi shaklni doskaga chizadi.3- o`quvchi     shakldagi                  uchburchaklarni aniqlaydi. Qolgan 2 ta o`quvchiga

      A      D          E         C      savollar beriladi.

Savollar.

1.    Kesma nima?

2.    To`g`ri chiziq nima?

3.    Nur nima?

4.    Uchburchak nima?

5.    Qanday uchburchaklarni bilasiz?

6.    Qanday fazoviy shakllarni bilasiz?

Shu kabi savollar beriladi.

Guruhlar rag`batlantiriladi.

4.Dam olish daqiqasi.

       Salqin saharlarda bodom gulida,

       Binafsha labida yerlarda bahor.

       Qushlarning parvozi, yellarning nozi,

       Bahmal vodiylarda,qirlarda bahor.

-        O`quvchilar bu she`r sizga tanishmi?

-        Bilasizmi o`quvchilar, har yilgidek 8-mart kuni prezidentimiz tashab-busi bilan tashkil qilingan “Zulfiyaxonim”mukofotiga bir qancha qizlar  sazovor  bo`ldilar. Ular orasida sportchi va ijodkor qizlar ko`pchilikni tashkil etdi. Ha, bugungi kunda bu kabi iqtidorli yoshlar uchun juda yaxshi imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Xo`sh bizning sinfda ham sportchi qizlarimiz bormi? Shoiralarimiz-chi?

-        Keling ularning ijodidan namunalar eshitamiz.

5.Mustahkamlash. 

       a) iqtisodiy masala.

    -  Bolajonlar yurtboshimiz tomonidan 2012-yil qanday nomlandi?

    -  Kelinglar hozir bir mustahkam katta oilaning bir oylik daromadi, xara-jatlari, foydasini hisoblaymiz. Va ana shu oila yurtimizda ishlab chiqarila-yotgan mashinalardan birini qancha vaqtda sotib olishlari mumkinligini aniqlaymiz.

   Oila 6 kishidan iborat:bobo,buvi,ota,ona va ikki nafar bola.Shulardan oilaga daromad keltiradigan kishilarning taxminiy bir oylik maoshlari ko`rib chi-qamiz.

                                                       Turli

                                                       to`lovlar

                                                        80 000               Oziq-ovqat          $12000 

                                                                                    300 000           1$=2400so`m

 

                                                 Kiyim-kechak           Kunlik

                                                   250 000                   xarajat

                                                                                   150 000

                                                                                 

Savollar:  Oila qancha vaqtda mashina oladi?

I guruh.

1.    Oilaga eng ko`p mablag`ni kim olib kelarkan?

2.    Bobo va buvi ishlab pul topadimi?

II guruh

     1.Talaba aka-chi?

 2.Agar oila xarajatlari kamaytirilsa foyda ortadimi?

III guruh

1.Qaysi xarajatlarni qisqartirish mumkin?

     2.Ona otadan qancha kam oylik oladi?

     Guruhlar rag`batlantiriladi.

b) amaliy ish.

  -  Biz daromadni 10 ulush deb olsak, xarajatlar   ulushni, foyda  ulushni tashkil qiladi. Hozir biz siz bilan amaliy ish bajaramiz. Har bir o`quvchining oldida tarqatma materiallar bor. Siz shakllarning ko`rsatilgan qismini bo`ya-shingiz kerak.

     

      Chorak qismini                8 dan 3 qismini             Nimchorak qis-  

          bo`yang.                         bo`yang.                      mini bo`yang.

 

 

          

           qismi                              qismi                              qismi

 

 

          Yarmini                     Nimchoragi-                        Choragini 

           bo`ya                            ni bo`ya                              bo`ya

 

          Nimcho-                         qismi-                             qismi-

           ragini                          ni  bo`ya                            ni bo`ya

           bo`ya

           

           12 sm                                                   15 sm                                             7sm           

    

    Kesma - ? sm           Bo`yalgan qism - ?sm             Kesma - ? sm

   O`quvchilar ishi tekshirib baholanadi.

c)   sehrli kvadrat

-        Biz qanday shakllarning qismlarini bo`yadik? Hozir sehrli kvadratcha-ga, I guruh, 1 dan 9 gacha , II guruh, 3 dan 11 gacha, III guruh, 2 dan 10 gacha bo`lgan sonlarni shunday joylashtiringki, natijada har bir to-monlar yig`indisi bir xil bo`lsin.

4

9

2

3

5

7

8

1

6

      -  Siz bu topshiriqni qanday usullardan foydalanib bajardingiz?

     Guruhlar ishi tekshirilib rag`batlantiriladi.

6.Yakunlash.  

   a) g`olib guruhni aniqlash

  - Aziz o`quvchilar shu bilan bugungi darsni yakunlaymiz. Endi g`olib gu-ruhni aniqlab olamiz. Faol qatnashgan o`quvchilarni rag`batlantiramiz.

   b) uyga vazifa

   №711- 712 misol-masalalar. 

   с) bugungi darsdan nimalarni bilib oldingiz va yana nimalarni bilishni    xohlaysiz? Rahmat, bolajonlar, shu bilan darsimiz o`z nihoyasiga yetdi.

 

 

"Сонни икки хонали ва уч хонали сонга кўпайтириш" мавзусида дарс ишланма

"Сонни икки хонали ва уч хонали сонга кўпайтириш" мавзусида дарс ишланма

"Сонни икки хонали ва уч хонали сонга кўпайтириш" мавзусида дарс ишланма

"Сонни икки хонали ва уч хонали сонга кўпайтириш" мавзусида дарс ишланма

"Сонни икки хонали ва уч хонали сонга кўпайтириш" мавзусида дарс ишланма

"Сонни икки хонали ва уч хонали сонга кўпайтириш" мавзусида дарс ишланма

"Сонни икки хонали ва уч хонали сонга кўпайтириш" мавзусида дарс ишланма

"Сонни икки хонали ва уч хонали сонга кўпайтириш" мавзусида дарс ишланма

"Сонни икки хонали ва уч хонали сонга кўпайтириш" мавзусида дарс ишланма

"Сонни икки хонали ва уч хонали сонга кўпайтириш" мавзусида дарс ишланма

"Сонни икки хонали ва уч хонали сонга кўпайтириш" мавзусида дарс ишланма

"Сонни икки хонали ва уч хонали сонга кўпайтириш" мавзусида дарс ишланма

"Сонни икки хонали ва уч хонали сонга кўпайтириш" мавзусида дарс ишланма

"Сонни икки хонали ва уч хонали сонга кўпайтириш" мавзусида дарс ишланма

"Сонни икки хонали ва уч хонали сонга кўпайтириш" мавзусида дарс ишланма

"Сонни икки хонали ва уч хонали сонга кўпайтириш" мавзусида дарс ишланма

"Сонни икки хонали ва уч хонали сонга кўпайтириш" мавзусида дарс ишланма

"Сонни икки хонали ва уч хонали сонга кўпайтириш" мавзусида дарс ишланма