Тест 11 сынып
Оценка 4.9

Тест 11 сынып

Оценка 4.9
Документация
docx
химия
11 кл
08.06.2018
Тест 11 сынып
Химиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындық
убт химия 1612.docx
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ ҰЛТТЫҚ ТЕСТІЛЕУ ОРТАЛЫҒЫ СҰРАҚ КІТАПШАСЫ 1612 - НҰСҚА Аты-жөні ___________________________________________________________ Қала (Облыс) _______________________________________________________ Аудан ______________________________________________________________ Мектеп ______________________________Сынып _________________________ Талапкердің қолы _____________________ Сектор 5Нұсқа: 1 6 1 2 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ҰБТ  2 1612 – нұсқа 2017 ХИМИЯ   Нұсқау:   «Сізге   берілген   бес   жауап   нұсқасындағы   бір   дұрыс   жауапты таңдауға  арналған тапсырмалар  беріледі.  Таңдаған  жауапты жауап парағындағы   берілген   пәнге   сәйкес   орынға,   дөңгелекшені   толық   бояу арқылы белгілеу қажет».   1. Бейэлектролит A) глицерин B) мыс (II) сульфаты ерітіндісі C) калий хлориді ерітіндісі D) тұз қышқылы  E) күйдіргіш кали  2. H3PO4  диссоциациялану кезіндегі екінші сатыдағы ионның атауы:   A) фосфор қышқылы B) тригидрофосфат  C) калий фосфаты  D) гидрофосфат ион E) фосфат  3. Гомогенді химиялық реакция жылдамдығының математикалық өрнегі A)  B)  υ кері  k кері c [C] d  [D] υ тура  k тура a [A] b  [B] C)  υ гетеро Δn  ΔtS D)  E)   TkN  гомυ Δn  ΔtV ҰБТ  3 1612 – нұсқа  4. Алебастр алу реакциясы CaSO 4  2 OH 2 t  CaSO 4  OH 2  5,1 OH 2 CaSO 4  2 OH 2 t  CaSO 4  2 OH 2  2,1 OH 2 CaSO 4  2 OH 2 t  CaSO 4  5,0 OH 2  5,1 OH 2 CaSO 4  2 OH 2 t  CaSO 4  5,0 OH 2  2,1 OH 2 A)  B)  C)  D)  E)  CaSO 4  2 OH 2  OH 2  2,1 OH 2 t  CaSO 4  5. Кремний атомындағы электрондардың орналасуы A)  B)  C)  D)  E)  2,2,2 eee 4,2,2 eee 8,4,2 eee ee 4,2 4,8,2 eee  6. Фосфордың ұшқыш сутекті қосылысында фосфордың тотығу дәрежесі A)  2 B)  3 C)  5 D) 0 E)  3  7. Пентозаға жататын моносахарид A) глюкоза B) глицерин C) сахароза D) дезоксирибоза E) лактоза 4 1612 – нұсқа ҰБТ   8. Алкендердің радикалы A) пентил B) этенил C) бутил D) пропил E) метил  9. Еріткіш пен еріген зат бөлшектерінен тұратын жүйе ... деп аталады. A) тұздар B) сұйықтық C) ерітінділер D) негіздер E) қышқылдар 10. Этанолдың молекулалық массасы A) 46 B) 28 C) 56 D) 23 E) 40 11. Мына жүйеде  2  +    2↔ 2SO 2O  + Q химиялық тепе­теңдік оңға қарай  3SO ығысады, егер A) температура төмендесе B)   концентрациясы арттырса 3SO C) температура жоғарыласа  D) өршіткі қосса E) қысым төмендесе 12. Гидролиздегенде қышқылдық орта түзіледі A) кальций гидрокарбонаты, магний сульфаты B) тұз қышқылы, натрий хлориді C) алюминий нитраты, калий сульфиді D) мыс (II)  хлориді, темір (III) сульфаты  E) натрий карбонаты, фосфор қышқылы CH CH 3 2 CHO   C2H5 COOH X    конц, 4SO2H    13. С3H7Cl  C3H7OH       X заты A) метаналь  B) бутаналь C) этаналь  D) этилпропионат E) метилацетат ҰБТ  5 1612 – нұсқа 14. Дегидрлеу арқылы изопренді алуға қолданылатын зат A) бутан B) пропан C) метилпропан D) 2­метилбутан E) метан 15.  0,5 моль аммиактың массасы A) 3,8 г B) 8,3 г C) 8,5 г D) 4,2 г E) 7,6 г ) 24 2 P Ca 3 1  (PO  16. Айналымды жүзеге асыруға болатын тотығу­тотықсыздану  реакциясындағы тотықсыздандырғыштың зат мөлшері (моль) CaO A) 4 B) 6 C) 2 D) 7 E) 5  үлгісіндегі атомдар саны бірдей.  CO 17. Массасы 1,5 г мыс кесегіндегі және   массасы CO Үлгідегі  A) 0,47 г B) 0,16 г C) 0,64 г D) 0,27 г E) 0,58 г +509 кДж  сәйкес  18. Термохимиялық  теңдеуіне 2Al  3S 32SAl       81 г алюминий және 128 г күкірт әрекеттескендегі бөлінген жылудың  мөлшері A) 670,7 кДж B) 778,7 кДж C) 339,35 кДж  D) 608,7 кДж E) 678,7 кДж қатты қыздырғанда жоғалтатын массасы...  A) 11 г B) 66 г C) 5,5 г D) 24 г E) 44 г Нұсқау:   «Сізге   бір   немесе   бірнеше   дұрыс   жауабы   бар   тапсырмалар беріледі. Таңдаған жауапты жауап парағындағы берілген пәнге сәйкес орынға, дөңгелекшені толық бояу арқылы белгілеу қажет».  ҰБТ  6 1612 – нұсқа 19. Массасы 68 г аммиак өршіткі қатысында тотыққанда, 905,6 кДж жылу  бөлінген болса, 4,48 л аммиак тотыққанда бөлінетін жылу мөлшері A) 28,44 кДж B) 9,45 кДж C) 30,82 кДж D) 23,13 кДж E) 45,28 кДж 20. Көмір қышқыл газын толық кетіргенше 46 г доломитті  CaCO  3 MgCO 3 21. Жай заттар A) KClO3 B) N2 C) KOH D) Fe2O3 E) O3 F) MgO G) HCl H) Cu 22. Сілтілік метал(дар) A) Mg B) Ba C) Al D) Ca E) Sr F) Li G) Na H) K ҰБТ  7 1612 – нұсқа 23. Азот тотықтырғыш болып әрекеттесетін зат(тар) 2 A) CuO B) О C) Н 2 D) HF E) KF F) Li G) H O 2 H) Ca 24. Бензол молекуласы құрамындағы   және  ­π  байланыстар саны A)  3 B)  1 C)  12 D)  4 E)  5 F)  2 G)  4 H)  3 25. Жүйелеу номенклатурасы бойынша ­ол, ­аль, ­он  жұрнақтары бар  органикалық қосылыстар клас(тар)ы A) майлар B) кетондар C) альдегидтер D) қаныққан  көмірсутектер E) күрделі эфирлер F) этилен көмірсутектер G) ацетилен көмірсутектер  H) спирттер ҰБТ  8 1612 – нұсқа 26. Реттік нөмірі №88­ші элемент атомының тобы A) f­ элемент B) d­ элемент C) p­ элемент D) радиоактивті E) бейметалл F) s­ элемент G) металл H) асыл газдар 27. Концентрлі азот қышқылында енжарланатын метал(дар) A) алюминий B) темір C) күміс D) мыс E) алтын F) хром G) сынап H) мырыш 28. Салыстырмалы молекулалық массалары 44­ке, 58­ге, 86­ға тең болатын  алкандар A)  5HC 12 B)  6НС 6   C)  3HC 8 D)  E)  4НС 10     7HC 14 F)  6НС 14   G)  H)  5НС 10   2НС 4 ҰБТ  9 1612 – нұсқа 29. Мыс пен мырыштың 30 г құймасын (латунь) тұз қышқылының артық  % мөлшерімен өңдегенде 3,36 л сутек  газы (қ.ж.) бөлінген. Құймадағы мыс  пен мырыштың массалық үлесі ( ) A) 42 B) 52  C) 32,5 D) 88,3 E) 80  F) 67,5 G) 21,7 H) 78 30.  12,8 г мыс концентрациялы күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілген газдың мөлшері, көлемі, массасы A) 44,8 л B) 0,2 моль C) 12,5 г D) 22,4 л E) 0,5 моль F) 12,8 г G) 32 г H) 4,48 л  ХИМИЯ  ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып
Скачать файл