Тест 11 сынып
Оценка 4.9

Тест 11 сынып

Оценка 4.9
Документация
doc
химия
11 кл
08.06.2018
Тест 11 сынып
ҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшін
04_03_Химия_каз термохимия.doc
04_03_Химия_каз. $$$001 Химиялық реакцияның жылу эффектісі дегеніміз ­  A) химиялық реакциялар кезінде бөлінетін немесе сіңірілетін жылу мөлшері. B) тек бөлінетін жылу мөлшері. C) тек сіңірілетін жылу мөлшері. D) басқа заттарға берілетін жылу мөлшері. E) басқа заттардан алынатын жылу мөлшері. {Правильный ответ}=А  {Сложность}=А  {Учебник}= Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004 жыл  {Класс}=8 {четверть}=2 $$$002 Экзотермиялық реакция дегеніміз ­ A) жылу сіңіре жүретін реакция B) жылу бөле жүретін реакция C) жылу сіңіре де, бөле де жүретін реакциялар  D) газ бөле жүретін реакция E) жылу эффектісі өзгермейтін реакция {Правильный ответ}=В {Сложность}=А {Учебник}= Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004 жыл  {Класс}=8 {четверть}=2 $$$003 Эндотермиялық реакция дегеніміз ­  A) жылу бөле жүретін реакция B) жылу бөле де, сіңіре де жүретін реакция C) жылу сіңіре жүретін реакция D) жылу эффектісі өзгермейтін реакция E) тұнба түзе жүретін реакция {Правильный ответ}=С {Сложность}=А {Учебник}= Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004 ж. {Класс}=8 {четверть}=2 $$$004 Термохимиялық теңдеулер дегеніміз ­  A) бөлінген жылу көрсетілген теңдеулер  B) сіңірілген жылу көрсетілген теңдеулер C) реакцияның жылу эффектісі көрсетілген химиялық теңдеулер D) жылу мөлшері көрсетілген теңдеулер E) жану жылуы көрсетілген теңдеулер {Правильный ответ}=С {Сложность}=А {Учебник}= Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004 жыл  {Класс}=8 {четверть}=2 $$$005 Реакция кезінде бөлінетін немесе сіңірілетін жылу мөлшерінің белгіленуі:  A) W B) δ C) t0 D) ρ E) Q {Правильный ответ}=Е {Сложность}=А {Учебник}= Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004 ж. {Класс}=8 {четверть}=2 $$$006 Жылу мөлшерінің өлшем бірлігі  A) кг/моль B) моль C) сек/моль D) Дж, кДж E) г/моль {Правильный ответ}=D {Сложность}=А {Учебник}= Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004 ж. {Класс}=8 {четверть}=2  $$$007 Берілген реакциялардың ішіндегі экзотермиялық реакция ­   A) 2H2O = 2H2 + O2 ­ Q B) CaCO3 = CaO + CO2 ­ Q C) N2 + O2 = 2NO ­ Q D) CH4 + H2O  E) NaOH + HCl = NaCl + H2O + Q  {Правильный ответ}=E {Сложность}=А {Учебник}= Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004 ж. {Класс}=8 {четверть}=2  $$$008  3H↔ 2 + CO ­ Q → → 3)3 ↓  + Al(NO 2O + CO2↑ Берілген реакциялардың ішіндегі эндотермиялық реакция ­  A) 2KNO3 = 2KNO2 + O2 ­ Q B) 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O + Q C) H2 + Cl2 = 2HCl + Q D) CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O + Q E) 2C2H2 + 5O2 = 4CO2 + 2H2O + Q  {Правильный ответ}=A {Сложность}=А {Учебник}= Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004 ж. {четверть}=2  $$$009 Термохимиялық теңдеуді көрсетіңіз A) AlCl3 + 3AgNO3 → 3AgCl  B) K2CO3 + 2HCl   2KCl +H C) 4P + 5O2 = 2P2O5 + 3010 кДж 2↑ D) 2СО + О2  2СО→ 2 + H2↑ E) Zn + 2HCl   ZnCl {Правильный ответ}=C {Сложность}=А {Учебник}= Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004 ж. {четверть}= 2 $$$010 Термохимиялық теңдеу бойынша: 2Н2О = 2Н2 + О2 – 572 кДж, егер  286 кДж энергия жұмсалса, айырылған судың зат мөлшері  A) 0,5  B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 {Правильный ответ}=В  {Сложность}=В  {Учебник}= Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004 ж. {четверть}= $$$011 Термохимиялық теңдеу бойынша: 4Р + 5О2 = 2Р2О5 + 3010 кДж  62 г фосфорды жанғанда бөлінетін  жылу мөлшері A) 1485 кДж B) 1450 кДж C) 1350 кДж D) 1400 кДж E) 1505 кДж {Правильный ответ}=Е  {Сложность}=В {Учебник}= Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004 ж. {Класс}=8 {четверть}=2 $$$012 0,1 моль ацетилен жанғанда 130 кДж жылу бөлінді. Химиялық реакцияның  жылу эффектісі A) 2600 кДж B) 2500 кДж C) 2400 кДж D) 2300 кДж E) 2200 кДж {Правильный ответ}=А  {Сложность}=В  {Учебник}= Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004 ж. {Класс}=8 {четверть}= $$$013 Этиленнің жану реакциясының термохимиялық теңдеуі:  С2Н4 + 3О2 = 2СО2 + 2Н2О + 1400 кДж, егер реакцияға 336 л оттегі кірісетін  болса, бөлінген жылудың мөлшері A) 5000 кДж B) 7000 кДж C) 4000 кДж D) 6000 кДж E) 8000 кДж {Правильный ответ}=В  {Сложность}=В  {Учебник}= Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004 ж. {Класс}=8 {четверть}=2 $$$014 1,2 г магний оттегінде жанғанда 30 кДж жылу бөлінді. Реакцияның жылу  эффектісі A) 1400 кДж B) 1300 кДж C) 1200 кДж D) 1500 кДж E) 1600 кДж {Правильный ответ}=С  {Сложность}=В  {Учебник}= Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004 ж. {Класс}=8 {четверть}=2 $$$015 Оттектен 2,24 л озон алу үшін 14,23 кДж жылу жұмсалды. Химиялық  реакцияның жылу эффектісі A) 281,6 кДж B) 286,6 кДж C) 286,3 кДж D) 284,6 кДж E) 280,6 кДж {Правильный ответ}=D  {Сложность}=В  {Учебник}= Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004 ж. {Класс}=8 {четверть}= $$$016 Мыс (II) оксидінің тұз қышқылымен реакциясының термохимиялық теңдеуі:  CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O + 63,3 кДж, 200 г мыс оксидін тұз қышқылында  еріткенде бөлінетін жылудың мөлшері  A) 120 кДж B) 130 кДж C) 140 кДж D) 158 кДж E) 160 кДж {Правильный ответ}=Е  {Сложность}=В  {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004 жыл  {Класс}=8 {четверть}= $$$017 5,6 г темір күкіртпен әрекеттескенде 9,53 кДж жылу бөлінді. Осы реакцияның жылу эффектісі A) 95,3 кДж B) 93,5 кДж C) 96,3 кДж D) 98,3 кДж E) 97,5 кДж {Правильный ответ}=А  {Сложность}=В  {Учебник}= Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004 ж. {Класс}=8 {четверть}=2 $$$018 6,5 г мырышты жаққанда 34,8 кДж жылу бөлінсе, бұл реакцияның жылу  эффектісі A) 676 кДж B) 696 кДж C) 666 кДж D) 646 кДж E) 626 кДж {Правильный ответ}=В  {Сложность}=В  {Учебник}= Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004 ж. {Класс}=8 {четверть}=2 $$$019 Күкіртті жаққанда 32 г күкірт (IV) оксиді түзілді және 146,3 кДж жылу  бөлінді. Реакцияның жылу эффектісін есептеңіз. A) 290,6 кДж B) 294,6 кДж C) 292,6 кДж D) 296,6 кДж E) 298,6 кДж {Правильный ответ}=С  {Сложность}=В  {Учебник}= Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004 ж. {Класс}=8 {четверть}=2

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып
Скачать файл