Тест 11 сынып
Оценка 4.9

Тест 11 сынып

Оценка 4.9
Документация
rtf
химия
11 кл
08.06.2018
Тест 11 сынып
ҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшін
18_01_Химия_каз..rtf
18_01_Химия_каз $$$001 Ќаныќќан кґмірсутектердіѕ формуласы A) CnH2n+2 B) CnH2n-2 C) CnH2n-6 D) CnH2n E) CnH2n+1OH {Правильный ответ}=A {Сложность}=А {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$002 Молекуласында кґміртек атомдарыныѕ кеѕістіктегі ќўрылысы ирек пішінді болатын кґмірсутек A) циклопарафин B) алкен C) алкин D) алкан E) арен {Правильный ответ}=D {Сложность}=А {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$003 Пентанныѕ ќўрылымдыќ изомерлерініѕ саны A) 5 B) 2 C) 3 D) 4 E) 1 {Правильный ответ}=С {Сложность}=А {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$004 Гексанныѕ ќўрылымдыќ изомерлерініѕ саны A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 {Правильный ответ}=D {Сложность}=А {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$005 Кґмірсутегініѕ CH3 – CH(CH3) – C(CH3)3 гомологтыќ ќатарыныѕ жалпы формуласы A) CnH2n B) CnH2n-2 C) CnH2n+2 D) CnH2n-6 E) CnHn {Правильный ответ}=C {Сложность}=А {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$006 Пентаннан 2-метилбутан алу реакциясыныѕ типі A) орын басу B) алмасу C) изомерлену D) ќосып алу E) тотыєу {Правильный ответ}=С {Сложность}=А {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$007 sp3– гибридтелген жаєдайдаєы кґміртек атомына тјн валенттік бўрыш A) 1200 B) 10703' C) 10405' D) 109028' E) 3600 {Правильный ответ}=D {Сложность}=А {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$008 Пропан молекуласындаєы С – С байланысыныѕ валенттік бўрышы: A) 10703' B) 109028' C) 3600 D) 10405' E) 1500 {Правильный ответ}=В {Сложность}=А {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$009 Келесі ќосылыстардыѕ ќаныќќан кґмірсутектерге жататыны: 1.С6Н6; 2.С2Н4; 3.С4Н10; 4.С2Н2; 5.С3Н8 A) 1, 2 B) 1, 3 C) 1, 5 D) 2, 4 E) 3, 5 {Правильный ответ}=Е {Сложность}=А {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$010 Берілген кґмірсутектердіѕ С6Н6, С3Н4, С10Н22, С4Н10, С5Н10, С7Н8, С10Н18, С5Н8, С6Н14 ішінде метан гомологтарыныѕ саны: A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 {Правильный ответ}=С {Сложность}=А {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$011 Халыќаралыќ жїйелеу номенклатурасы бойынша ќаныќќан кґмірсутектердіѕ атауы: A) алкендер B) арендер C) алкиндер D) алкадиендер E) алкандар {Правильный ответ}=Е {Сложность}=А {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$012 Алканныѕ СН2 – СН2 – СН – СН – СН2 – СН3 дўрыс атауы: │ │ │ СН3 СН2 СН2 │ СН3 A) 1,3-диметил-4-этилгексан B) 3-этил-4,6-диметилгексан C) 4-метил-3-этилгептан D) 3-этил-4-метилгептан E) 4-этил-1,3-диметилгексан {Правильный ответ}= D {Сложность}=А {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$013 Кґміртек ќаѕќасы мынадай С – С – С – С – С –С алканныѕ атауы: │ │ │ С С С A) 2,4,5-триметилгексан B) 2,3,4-триметилгексан C) 2,5-диметилгептан D) 3,4-диметилгептан E) 1,2,5-триметилгексан {Правильный ответ}=С {Сложность}=А {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$014 Гексан мен 2-метилпентан ќосылыстары: A) гомологтар B) ќўрылымдыќ изомерлер C) геометриялыќ изомерлер D) екеуі де бір зат E) јр топќа жатады {Правильный ответ}=В {Сложность}=А {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$015 Катализатор (AlCl3) ќатысында ќыздырєанда бутан мынадай кґмірсутекке изомерленеді: A) СН2 – СН2 │ │ СН2 – СН2 B) СН3 – СН3 ═ СН │ СН3 C) СН3 – СН –СН3 │ СН3 D) СН3 –СН – СН2 – СН3 │ СН3 E) СН3 – СН – СН2– С2Н5 │ СН3 {Правильный ответ}=С {Сложность}=А {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$016 Бутан мен пентан ќосылыстары: A) ќўрылымдыќ изомерлер B) геометриялыќ изомерлер C) екеуі де бір зат D) гомологтар E) јр топтыѕ ґкілдері {Правильный ответ}=С {Сложность}=А {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$017 Этан мынадай реакцияєа ќатысады A) изомерлену B) орын басу C) ќосып алу D) гидрлену E) полимерлену {Правильный ответ}=В {Сложность}=А {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$018 1,2-дибромпропан мен 1,2-дибромбутан ќосылыстары A) ќўрылымдыќ изомерлер B) геометриялыќ изомерлер C) гомологтар D) класаралыќ изомерлер E) екеуі де бір зат {Правильный ответ}=С {Сложность}=А {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$019 Метан мынадай реакцияєа ќатыспайды A) термиялыќ айырылу B) изомерлену C) орын басу D) жану E) хлорлану {Правильный ответ}=В {Сложность}=А {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$020 Метан хлормен јрекеттескенде тїзілетін зат: A) хлорвинил B) дихлорэтан C) хлороформ D) хлоропрен E) монохлорэтан {Правильный ответ}=С {Сложность}=А {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$021 Гептан мен 2,3-диметилпентан ќосылыстары A) гомологтары B) ќўрылымдыќ изомерлер C) геометриялыќ изомерлер D) екеуі де бір зат E) класаралыќ изомерлер {Правильный ответ}=В {Сложность}=А {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$022 2-бромпропан натриймен јрекеттескенде тїзілетін зат: A) 2,3-диметилбутан B) изобутан C) гексан D) 2-метилпентан E) гептан {Правильный ответ}=А {Сложность}= B {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$023 Алкан мен алкинді ажырату їшін ќолданылатынреагенттер: 1.KMnO4 ерітіндісі; 2.конц. H2SO4; 3.Br2 суы; 4.конц.HNO3 5.Н2О A) 1, 3 B) 2, 3 C) 1, 2 D) 4, 5 E) 2, 5 {Правильный ответ}=А {Сложность}=А {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$024 Тґменде берілген ќаныќќан кґмірсутектердіѕ арасында н- гексанныѕ изомері A) 2-метилгексан B) 2,2-диметилбутан C) 2,3-диметилпентан D) 2,3,4-триметилпентан E) 2-метилбутан {Правильный ответ}=В {Сложность}=А {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$025 «Кґміртек – кґміртек» байланысыныѕ ўзындыєы еѕ їлкен A) С2Н6 молекуласында B) С6Н6 молекуласында C) С2Н4 молекуласында D) С2Н2 молекуласында E) С3Н4 молекуласында {Правильный ответ}=А {Сложность}=А {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$026 Этан молекуласыныѕ ќўрылысы ( гибридтену типі, валенттік бўрышы, кґміртек – кґміртек байланысыныѕ тїрі) тґмендегідей сипатталады A) sp3; 1200; σ,π-байланыс B) sp; 1800; σ,π,π-байланыс C) sp3; 109,28 0; σ-байланыс D) sp2; 1200; σ,π6-байланыс E) sp3; 109,50; π-байланыс {Правильный ответ}=С {Сложность}=А {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$027 Этанды алуєа болады A) этенді гидрлеу арќылы B) бензолды гидрлеу арќылы C) этанолды дегидратациялау арќылы D) пропанды дегидрлеу арќылы E) пропанолды дегидратациялау арќылы {Правильный ответ}=А {Сложность}=А {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$028 Этанды таза кїйінде A) пропан + этилен B) пропан + ацетилен C) пропилен + метилацетилен D) этилен + ацетилен E) бензол + пропан ќоспаcын толыќ гидрлеу арќылы алуєа болады. {Правильный ответ}=D {Сложность}=А {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$029 Алкандар ауада толыќ жанєанда мына заттар тїзіледі: A) кґміртек диоксиді жјне су B) кґміртек диоксиді жјне сутек C) кґміртек монооксиді жјне су D) кґміртек монооксиді жјне сутек E) кґміртек монооксиді мен диоксиді {Правильный ответ}=А {Сложность}=А {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$030 Алкандар толыќ термиялыќ айырылєанда мына заттар тїзіледі: A) кґміртек диоксиді жјне су B) кґміртек монооксиді жјне су C) кґміртек монооксиді жјне сутек D) кґміртек диоксиді жјне сутек E) кїйе жјне сутек {Правильный ответ}=Е {Сложность}=А {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$031 Жарыќтыѕ јсерінен бутан хлормен јрекеттескенде тїзілетін ґнім - бўл A) хлорбутан B) хлорпрен C) хлорбутен D) 1,2-дихлорпропан E) хлорбутин {Правильный ответ}=А {Сложность}=А {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$032 Бром суын тїссіздендірмейді A) пропин B) бутадиен C) этен D) бутан E) бутен {Правильный ответ}=D {Сложность}=А {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$033 Пентанныѕ ќўрылымдыќ изомері A) 2-метилпропан B) 2-метилбутан C) 2,2-диметилбутан D) 3-метилгексан E) 2-этилбутан {Правильный ответ}=В {Сложность}=А {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$034 Молекуласындаєы кґміртек атомдарыныѕ орбитальдары sp3 гибридтену кїйінде болатын ќосылыс A) пропен B) пропин C) 2,2-диметилпропан D) бензол E) этин {Правильный ответ}=С {Сложность}=А {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$035 Ќўрамында 16 кґміртек атомы бар алканныѕ молярлыќ массасы (г/моль) A) 226 B) 216 C) 210 D) 198 E) 184 {Правильный ответ}=А {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$036 Ќўрамында 28 сутек атомы бар алканныѕ салыстырмалы молекулалыќ массасы A) 160 B) 170 C) 120 D) 202 E) 184 {Правильный ответ}=Е {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$037 Салыстырмалы молекулалыќ массасы 72-ге теѕ алканныѕ ќўрамындаєы сутек атомыныѕ саны A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13 {Правильный ответ}=D {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$038 2,25 моль метан оттекте жанєанда тїзілген кґміртек диоксидініѕ кґлемі (ќ.ж., литрмен) A) 50,7 B) 50,8 C) 50,6 D) 50,9 E) 50,4 {Правильный ответ}=Е {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$039 Метан гомологыныѕ 1,4 литрін (ќ.ж.) оттектіѕ артыќ мґлшерінде жаќќанда 4,5 г су тїзіледі, жанєан заттыѕ формуласы: A) СН4 B) С2Н6 C) С3Н8 D) С4Н10 E) С5Н12 {Правильный ответ}=С {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$040 Ќўрамында 22 сутек атомы бар алканныѕ молярлыќ массасы (г/моль) A) 142 B) 136 C) 126 D) 144 E) 128 {Правильный ответ}=А {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$041 Ќўрамында 14 кґміртек атомы бар алканныѕ молярлыќ массасы (г/моль) A) 192 B) 194 C) 196 D) 198 E) 190 {Правильный ответ}=D {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$042 0,5 моль метаннан трихлорметан тїзілу їшін ќажет хлордыѕ кґлемі (ќ.ж., литрмен ) A) 33,4 B) 33,2 C) 33,3 D) 33,5 E) 33,6 {Правильный ответ}=Е {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$043 5 моль натрий гидроксиді мен 3 моль натрий ацетатыныѕ ќоспасын балќытќанда тїзілетін газдыѕ кґлемі (ќ.ж., литрмен) A) 22,4 B) 44,8 C) 67,2 D) 89,6 E) 11,2 {Правильный ответ}=С {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$044 Алкандарєа тјн реакция: hν A) С2Н6 + Cl2 → C2H5Cl + HCl B) C2H4 + Br2 → C2H4Br Pt C) CH2=CH – CH3 + H2 → CH3 – CH2 – CH3 Ni,t0 D) C3H6 + H2O → C3H7OH NH4OH E) HC ≡ CH + Ag2O → Ag – C ≡ C - Ag + H2O {Правильный ответ}=A {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$045 А Б Келесі ґзгерістер схемасындаєы СH3Cl → C2H6 → C2H5Cl А жјне Б заттары : A) HCl, Na B) Cl2, NaCl C) KCl, NaCl D) Na, Cl2 E) NaCl, Na {Правильный ответ}=D {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$046 Н2 Циклобутан → бутан сызбанўсќасындаєы коэффициенттердіѕ ќосындысы A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 E) 15 {Правильный ответ}=А {Сложность}= А {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$047 0,65 моль метан мен 0,85 моль аргоннан тўратын ќоспаныѕ кґлемі (ќ.ж., литрмен) A) 22,4 B) 11,2 C) 33,6 D) 2,24 E) 3,36 {Правильный ответ}=С {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$048 Салыстырмалы молекулалыќ массасы 226-єа теѕ ќаныќќан кґмірсутектіѕ формуласы: A) С15Н18 B) С16Н34 C) С17Н36 D) С14Н30 E) С12Н28 {Правильный ответ}=В {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$049 Егер реакцияныѕ шыєымы 80% болса, 40 грамм метанды толыќ хлорлаєанда тїзілетін тетрахлорметанныѕ массасы: A) 279 г. B) 285 г. C) 308 г. D) 315 г. E) 320 г. {Правильный ответ}=С {Сложность}= С {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$050 Кґмірсутектіѕ сутек бойынша салыстырмалы тыєыздыєы 36 . Кґмірсутектіѕ формуласы: A) С4Н10 B) С5Н10 C) С6Н12 D) С6Н14 E) С5Н12 {Правильный ответ}=Е {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$051 Ќаныќќан газ тјрізді кґмірсутекті жабыќ ыдыста кґміртек пен сутекке жоєары температурада айырды (пиролиз). Реакциядан кейін газдыѕ ќысымы (кґлем мен температура ґзгермесе де) 3 есе артты. Пиролизденген кґмірсутек: A) СН4 B) С2Н6 C) С3Н8 D) С4Н10 E) С5Н12 {Правильный ответ}=В {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$052 Егер шыєымы 40% болса, метаннан 38,24 г хлороформ (СНСl3) алуєа ќажет хлордыѕ кґлемі (л) A) 67,2 л. B) 53,76 л. C) 48,24 л. D) 44,8 л. E) 33,6 л. {Правильный ответ}=В {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$053 Газ тјрізді кґмірсутектіѕ бір кґлемін толыќ жаєу їшін 25 кґлем ауа жўмсалды (ауаныѕ ќўрамындаєы оттек 20 %). Жаєылєан кґмірсутек A) пентан B) бутан C) пропан D) этан E) метан {Правильный ответ}=С {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$054 Массасы 90 грамм этан жанєанда тїзілетін кґміртек диоксидініѕ мґлшері A) 12 моль B) 10 моль C) 8 моль D) 6 моль E) 4 моль {Правильный ответ}=D {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$055 Ќўрамында 80 % кґміртек, 20 % сутек бар органикалыќ заттыѕ сутек бойынша тыєыздыєы 15. Осы заттыѕ формуласы A) СН4 B) С2Н6 C) С3Н8 D) С4Н10 E) С5Н12 {Правильный ответ}=В {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$056 Ќалыпты жаєдайдаєы тыєыздыєы 1,96 г/л – ге теѕ алканды жаќќанда массасы 13,2 г кґміртек диоксиді тїзілді. Алканныѕ молекулалыќ формуласы A) С6Н14 B) С5Н12 C) С4Н10 D) С3Н8 E) С2Н6 {Правильный ответ}=D {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$057 Шыєымы 86 % болса, 30 г кґміртектен алынатын метанныѕ кґлемі (ќ.ж.) A) 48,92 л. B) 48,16 л. C) 48,53 л. D) 48,69 л. E) 48,77 л. {Правильный ответ}= B {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$058 Алкандардыѕ изомерленуі басталатын кґмірсутек: A) гексаннан B) бутаннан C) пентаннан D) этаннан E) метаннан {Правильный ответ}=В {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$059 1 моль пропан мен 1 моль хлор јрекеттескенде тїзілетін ќосылыс A) дихлорпропан B) дихлорэтан C) хлорпропан D) хлорбутан E) хлорэтан {Правильный ответ}=С {Сложность}= A {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$060 Ауамен салыстырєандаєы тыєыздыєы 2-ге теѕ, ќўрамындаєы кґміртектіѕ массалыќ їлесі 82,8%, сутектікі – 17,2% болатын кґмірсутектіѕ молекулалыќ формуласы A) С4Н8 B) С3Н8 C) С5Н10 D) С3Н6 E) С4Н10 {Правильный ответ}=Е {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$061 5 литр метан мен 11 литр оттек ќоспасы ќопарылєанда тїзілетін кґміртек диоксидініѕ кґлемі (ќ.ж.) A) 5 л. B) 5,5 л. C) 5,8 л. D) 5.6 л. E) 5,4 л. {Правильный ответ}=А {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс} =11 {Четверть}=1 $$$062 Массасы 30,8 грамм пропан жанєанда тїзілетін судыѕ массасы (грамм) A) 45,4 B) 46,4 C) 47,4 D) 48,4 E) 50,4 {Правильный ответ}=Е {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$063 Массасы 60 грамм этан жанєанда тїзілетін кґміртек (IV) оксидініѕ зат мґлшері: A) 2 моль B) 3моль C) 6моль D) 4моль E) 5моль {Правильный ответ}=D {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$064 Кґлемі 5 литр пропан жану їшін ќажет ауаныѕ кґлемі (Оттектіѕ кґлемдік їлесі 0,2) A) 120 л. B) 122 л. C) 125 л. D) 127 л. E) 129 л. {Правильный ответ}=С {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$065 Октанныѕ крекингісі симметриялы жїрсе, онда жеѕіл компоненттіѕ молекулалыќ массасы: A) 58 B) 48 C) 44 D) 54 E) 56 {Правильный ответ}=Е {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$066 Октан симметриялы емес тїрде крекингленгенде тїзілетін алканныѕ ќўрамында метанєа ќараєанда 4 кґміртек артыќ болса, екінші компоненттіѕ молекулалыќ массасы A) 40 B) 42 C) 44 D) 46 E) 48 {Правильный ответ}=В {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$067 Егер жаєуєа 246,4 л. оттек жўмсалєан болса, жанєан пропанныѕ (ќ.ж.) кґлемі (л.) A) 46,48 B) 46,68 C) 46,88 D) 46,58 E) 49,28 {Правильный ответ}= E {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$068 Жану нјтижесінде 89,6 литр кґмірќышќыл газы тїзілсе, жанєан бутанныѕ кґлемі (ќ.ж., литрмен) A) 67,2 B) 33,6 C) 11,2 D) 22,4 E) 44,8 {Правильный ответ}=D {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$069 Буыныѕ ауа бойынша салыстырмалы тыєыздыєы 2,966 болса, ќаныќќан кґмірсутек A) бутан B) пентан C) октан D) гептан E) гексан {Правильный ответ}=Е {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$070 Бутанныѕ жану реакциясы теѕдеуіндегі ґнімдердіѕ формулалары алдындаєы коэффициенттердіѕ ќосындысы A) 12 B) 11 C) 18 D) 7 E) 8 {Правильный ответ}= C {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$071 Этанныѕ жану реакциясыныѕ термохимиялыќ теѕдеуі 2С2Н6 + 7О2 → 4СО2 + 6Н2О + 3080 кДж Реакция нјтижесінде 770 кДж жылу бґлінсе, жўмсалєан (ќ.ж.) оттегініѕ кґлемі (л): A) 39,8 B) 39,2 C) 44,8 D) 22,4 E) 33,6 {Правильный ответ}=В {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$072 Ќалыпты жаєдайда 56 литр метан алу їшін натрий ацетатымен јрекеттесетін натрий гидроксидініѕ массасы (г): A) 115 B) 105 C) 100 D) 110 E) 120 {Правильный ответ}=С {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$073 Ќалыпты жаєдайда 129 грамм хлорэтанды алуєа жўмсалатын хлордыѕ кґлемі (л): A) 56,2 B) 89,6 C) 22,4 D) 44,8 E) 67,2 {Правильный ответ}=D {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$074 17,6 г кґмірсутекті жаќќанда 52,8 г кґмірќышќыл газы тїзілді. Кґмірсутектіѕ молекулалыќ формуласы A) С2Н6 B) С3Н8 C) С4Н10 D) С5Н12 E) С6Н14 {Правильный ответ}=В {Сложность}=С {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$075 Газдыѕ 1 литрін жаєуєа 2 л оттегі жўмсалды.Реакция нјтижесінде 1 л кґміртек диоксиді жјне 2 л су буы (ќ.ж.) тїзілген болса, газдыѕ молекулалыќ формуласы A) СН4 B) С2Н6 C) С3Н8 D) С4Н10 E) С5Н12 {Правильный ответ}=А {Сложность}= B {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$076 Метанныѕ їшінші гомологыныѕ 13,2 грамын оттекте жаќќанда алынєан ќышќылдыќ оксидтіѕ кґлемі (ќ.ж.) A) 23,36 л B) 22,46 л C) 21,56 л D) 20,16 л E) 24,46 л {Правильный ответ}= D {Сложность}=С {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$077 48 г 2-бромбутан мен 6,9 г натрийді ќыздырєанда алынєан органикалыќ ќосылыстыѕ массасы (г) A) 15,8 B) 16,7 C) 17,1 D) 18,2 E) 19,5 {Правильный ответ}=Е {Сложность}=С {Учебник}= Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$078 134,4 л (ќ.ж.)метаннан жјне 3,5 моль этаннан тўратын ќоспаны жаєу їшін жўмсалатын (ќўрамында оттектіѕ кґлемдік їлесі 20,94 % ) ауаныѕ кґлемі (м3, ќ.ж.) A) 2,448 B) 2,345 C) 2,543 D) 2,594 E) 2,748 {Правильный ответ}=D {Сложность}=С {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$079 Шыєымы 74,5 % болса, 160 г ќарапайым алкан алу їшін ќажетті натрий ацетатыныѕ массасын есептеѕіз (кг) A) 1,4 B) 1,3 C) 1,5 D) 1,2 E) 1,1 {Правильный ответ}=Е {Сложность}=С {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$080 Ќўрамында кґлемдік їлесі 94 % ќарапайым алканы бар 33,6 л (ќ.ж.) табиєи газды жаќќанда тїзілген ґнімді толыќ бейтараптау їшін жўмсалєан 20 %-дыќ натрий гидроксидініѕ ерітіндісініѕ массасы (г): (табиєи газдаєы ќосындыларды инертті деп есептеѕіз) A) 564 B) 574 C) 534 D) 544 E) 584 {Правильный ответ}=А {Сложность}=С {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$081 250 г гептан бір мезгілде циклденгенде жјне дегидрленгенде бензолдыѕ гомологы тїзіледі. Осы кезде тїзілген газдыѕ кґлемі (ќ.ж., литрмен) A) 168 B) 224 C) 112 D) 148 E) 198 {Правильный ответ}=С {Сложность}=С {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$082 580 г бутан симметриялы тїрде крекингленген. Осы кезде тїзілген ќаныќпаєан кґмірсутектіѕ кґлемі (л) (ќ.ж.) A) 112 B) 560 C) 324 D) 224 E) 448 {Правильный ответ}=D {Сложность}= B {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$083 6,72 л (ќ.ж.) пропанды толыќ жаќќанда алынєан ґнімді ізбес суыныѕ артыќ мґлшерімен ґѕдеді. Сол кезде 80 г тўнба тїзілсе, оныѕ шыєымы (%) A) 88,1 B) 88,6 C) 88,4 D) 88,5 E) 88,9 {Правильный ответ}=Е {Сложность}=С {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$084 80 г 1,2 % -тті бром суын 200 мл (ќ.ж.) метан мен этилен ќоспасы тїссіздендірді. Ќоспадаєы метанныѕ кґлемдік їлесі (%) A) 3,32 B) 32,8 C) 3,84 D) 38,9 E) 30,3 {Правильный ответ}=В {Сложность}=С {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$085 Ќўрамы 90 % метан, 5 % этан, 3 % кґміртек диоксиді жјне 2 % азот газдарынан тўратын ќоспаныѕ 50 м3 кґлемін жаєу їшін ќажет ауаныѕ кґлемі (м3) A) 497 B) 486 C) 473 D) 470 E) 465 {Правильный ответ}=Е {Сложность}=С {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$086 8,6 г белгісіз кґмірсутекті жаќќанда 26,4 г кґміртек диоксиді жјне 12,6 г су тїзілген. Оныѕ ауа бойынша тыєыздыєы – 2,966. Осы кґмірсутектіѕ аты жјне ќўрылымдыќ изомерлерініѕ саны A) этан; 2 B) пропан; 3 C) бутан; 4 D) гексан; 5 E) пентан; 3 {Правильный ответ}=D {Сложность}=С {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$087 Егер реакция ґнімініѕ шыєымы 89 % болса, онда 180 тонна 2- метилбутаннан алынатын 2-метил-1,3-бутадиенніѕ массасы A) 151,3 B) 152,3 C) 156,3 D) 154,3 E) 155,3 {Правильный ответ}=А {Сложность}=С {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$088 75 % кґміртектен жјне 25 % сутектен тўратын, сутек бойынша тыєыздыєы 8-ге теѕ алканныѕ молекулалыќ формуласы мен изомерлерініѕ саны A) С2Н6; 2 B) СН4; 3 C) С3Н8; 2 D) С4Н10; 3 E) СН4; жоќ {Правильный ответ}=Е {Сложность}= B {Учебник}=Химия, 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов, 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$089 Кґлемі 10 л метан мен кґміртек (II) оксидініѕ ќоспасын (ќ.ж.) жаєуєа 8 л оттек жўмсалса, бастапќы ќоспа ќўрамындаєы газдардыѕ кґлемдік їлестері A) 80 % (СН4); 20 % (СО) B) 20 % (СН4); 80 % (СО) C) 40 % (СН4); 60 % (СО) D) 30 % (СН4); 70 % (СО) E) 90 % (СН4); 10 % (СО) {Правильный ответ}=В {Сложность}=С {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$090 Кґлемі 4,48 л (ќ.ж.) метанды ауа ќатыстырмай ќыздырєанда бґлінетін кґміртекті толыєымен жаєу їшін ќажет (ќ.ж.) оттек кґлемі A) 22,4 л B) 44,8 л C) 4,48 л D) 2,24 л E) 11,2 л {Правильный ответ}=С {Сложность}=С {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып
Скачать файл