Тест 11 сынып
Оценка 4.9

Тест 11 сынып

Оценка 4.9
Документация
rtf
химия
11 кл
08.06.2018
Тест 11 сынып
ҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшін
21_01_ Химия_ каз..rtf
21_01_ Химия_ каз. $$$001 Альдегидтердіѕ функционалдыќ тобы A) NH2 – B) – ОН C) – СОН D) –NО2 E) –СООН {Правильный ответ}=С {Сложность}=А {Учебник}=Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {четверть}=2 $$$002 Ќўрамында sp3 гибридтенген кґміртек атомы бар ќосылыс A) метаналь B) этаналь C) пропеналь D) пропиналь E)метеан ќышќылы {Правильный ответ}=В {Сложность}= В {Учебник}=Химия ,11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {четверть}=2 $$$003 Ќўмырсќа альдегиді мен метаналь ќосылыстары A) гомологтар B) ќўрылымдыќ изомерлер C) геометриялыќ изомерлер D) екеуі бір зат E) јр топтыѕ ґкілдері {Правильный ответ}=D {Сложность}=А {Учебник}= Химия ,11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {четверть}=2 $$$004 Альдегидтердіѕ сапалыќ реакциясы A) бромдану B) нитрлену C) гидрлену D) гидраттау E) «кїміс – айна» {Правильный ответ}=Е {Сложность}=А {Учебник}= Химия ,11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {четверть}=2 $$$005 Альдегид ќолданылмайтын сала - A) пластмасса алу B) бояу ґндіру C) таєам ретінде D) дјрілік заттар ґндіру E) ќопарєыш заттар алу {Правильный ответ}=С {Сложность}=А {Учебник}= Химия ,11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {четверть}=2 $$$006 Сутекпен тотыќсызданатын ќосылыс A) СН3С(Н)О B) СН3СООН C) СН3СН2ОН D) С3Н8 E) С4Н10 {Правильный ответ}=А {Сложность}=А {Учебник}= Химия ,11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {четверть}=2 $$$007 Ацетальдегидті алу їшін A) бутанол-1-ді B) бутанол-2-ні C) этанолды D) метанолды E) пропанолды тотыќтырады {Правильный ответ}=С {Сложность}=А {Учебник}= Химия ,11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {четверть}=2 $$$008 Сірке альдегидін мыс(II) гидроксидімен ќайнатќанда тїзілетін тўнбаныѕ тїсі A) аќ B) ќызыл C) сары D) жасыл E) кґк {Правильный ответ}=В {Сложность}=А {Учебник}= Химия , 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов, 2007 жыл. {Класс}=11 {четверть}=2 $$$009 Альдегидтердіѕ атауларыныѕ жалєауы A) -ол B) -он C) -аль D) -диол E) -ен {Правильный ответ}=С {Сложность}=А {Учебник}=Химия ,11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {четверть}=2 $$$010 52 г формальдегид 100 г суда ерітілді. Алынєан формалинніѕ массалыќ їлесі(%) A) 31,2 B) 32,2 C) 33,2 D) 34,2 E) 35,2 {Правильный ответ}=D {Сложность}=В {Учебник}= Химия ,11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {четверть}=2 $$$011 Массасы 8,8 г ацетальдегидті сутекпен тотыќсыздандырєанда тїзілетін ґнімніѕ мґлшері (моль) A) 0,1 B) 0,3 C) 0,5 D) 0,4 E) 0,2 {Правильный ответ}=Е {Сложность}=В {Учебник}= Химия ,11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {четверть}=2 $$$012 Метилпропанальді сутекпен тотыќсыздандырєанда тїзілетін зат A) бутанол-1 B) бутанол-2 C) 2-метилпропанол-2 D) 2-метилпропанол-1 E) пентанол-1 {Правильный ответ}=D {Сложность}=В {Учебник}= Химия ,11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {четверть}=2 $$$013 29 г пропанальді кїміс (I) оксидініѕ аммиактаєы ерітіндісімен тотыќтырєанда тїзілетін кїмістіѕ массасы (г) A) 108 B) 106 C) 107 D) 112 E) 110 {Правильный ответ}=А {Сложность}=В {Учебник}= Химия ,11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {четверть}=2 $$$014 Ґзгерістер тізбегіндегі А жјне Б заттары + А + Б Этилен → Спирт → Альдегид A) Н2SO4, HCl B) H2O, CuO C) KOH, H2SO4 D) CuO, AgNO3 E) HCl, H2O {Правильный ответ}=B {Сложность}=В {Учебник}= Химия ,11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {четверть}=2 $$$015 Ґзіне тјн иісі бар сўйыќтыќ, тотыќќанда сілтілермен бейтараптанатын ќосылыс тїзеді, ал бейтараптанудыѕ ґнімін метан алуда ќолдануєа болады, - бўл A) метаналь B) пропаналь C) этаналь D) бутаналь E) пентаналь {Правильный ответ}=С {Сложность}=В {Учебник}= Химия ,11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {четверть}=2 $$$016 2 моль формальдегид 100 г суда ерітілді. Алынєан формалинніѕ массалыќ їлесі (%) A) 33,5 B) 36,5 C) 34,5 D) 37,5 E) 35,5 {Правильный ответ}=D {Сложность}=В {Учебник}= Химия ,11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {четверть}=2 $$$017 2, 2 г сірке альдегиді кїміс (I) оксидініѕ аммиактаєы ерітіндісімен јрекеттескенде тўнбаєа тїскен кїмістіѕ массасы (г) A) 8,8 B) 9,8 C) 12,8 D) 11,8 E) 10,8 {Правильный ответ}=Е {Сложность}=В {Учебник}= Химия ,11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {четверть}=2 $$$018 Егер реакция нјтижесінде 5,4 г тўнба тїзілсе, кїміс (I) оксидініѕ аммиактаєы ерітіндісінде тотыќќан ацетальдегидтіѕ массасы (г) A) 1,1 B) 0,55 C) 1,65 D) 2,2 E) 2,75 {Правильный ответ}=А {Сложность}=В {Учебник}= Химия ,11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {четверть}=2 $$$019 Массасы 2,9 г пропаналь оттекте толыќ жанєанда тїзілетін кґміртек (IV) оксидініѕ кґлемі (ќ.ж., литрмен) A) 3,36 B) 4,36 C) 2,32 D) 3,32 E) 6,36 {Правильный ответ}=А {Сложность}=В {Учебник}= Химия ,11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {четверть}=2 $$$020 8 г альдегид оттекте толыќ жанєанда 6 л (ќ.ж.) кґмірќышќыл газы тїзіледі. Осы альдегидтіѕ формуласы A) НС(Н)О B) С2Н5С(Н)О C) СН3С(Н)О D) С3Н7С(Н)О E) С4Н9С(Н)О {Правильный ответ}=В {Сложность}=С {Учебник}= Химия ,11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {четверть}=2 $$$021 Шыєымы 80 % болса, 28,75 мл (тыєыздыєы 0,8 г/мл) сјйкес спиртті тотыќтырєанда тїзілген ацетальдегидтіѕ массасы (г) A) 16,6 B) 18,6 C) 17,6 D) 19,6 E) 20,6 {Правильный ответ}=С {Сложность}=С {Учебник}= Химия ,11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {четверть}=2 $$$022 Іс жїзіндегі шыєымы 66 % болса, 66 г 3-метилбутанол-1-ден тїзілетін альдегидтіѕ массасы жјне формуласы A) 42,2 г; СН3С(Н)О B) 42,5 г; СН3СН2С(Н)О C) 42,4 г; СН3СH(СН3)С(Н)О D) 42,6 г; СН3СH(СН3)СН2С(Н)О E) 42,3 г; СН3СН2СН2С(Н)О {Правильный ответ}=D {Сложность}=С {Учебник}= Химия ,11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {четверть}=2 $$$023 Массасы 2,2 г белгісіз альдегид «кїміс айна» реакциясына тїскенде 10,8г тўнба тїзілді. Альдегидтіѕ формуласы A) С4Н9(Н)О B) С3Н7С(Н)О C) С2Н5С(Н)О D) НС(Н)О E) СН3С(Н)О {Правильный ответ}=Е {Сложность}=С {Учебник}= Химия ,11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {четверть}=2 $$$024 Метанальды тотыќсыздандыру арќылы алынєан метанол натриймен јрекеттескенде кґлемі 8,96 л (ќ.ж.) сутек бґлінді. Егер ґнімніѕ шыєымы јр сатыда 80 %-дан болса, реакцияєа тїскен метанальдіѕ массасы (г) A) 37,5 г B) 32,5 г C) 34,5 г D) 36,5 г E) 38,5 г {Правильный ответ}=А {Сложность}=С {Учебник}= Химия ,11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {четверть}=2 $$$025 Зат мґлшері 3 моль метанол тотыќќанда тїзілген метанальды еріткенде массасы 200 г ерітінді алынды. Осы ерітіндідегі метанальдыѕ массалыќ їлесі A) 55 % B) 45 % C) 35 % D) 25 % E) 15 % {Правильный ответ}=В {Сложность}=С {Учебник}= Химия ,11, Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {четверть}=2

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып
Скачать файл