Тест 11 сынып
Оценка 4.9

Тест 11 сынып

Оценка 4.9
Документация
rtf
химия
11 кл
08.06.2018
Тест 11 сынып
ҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшін
21_03_Химия_каз..rtf
21_03_Химия_каз. $$$001 Кїрделі эфирлердіѕ жалпы формуласы A) RCOOR1 B) ROR1 C) R –OH D) NH2–R – COOH E) R – NH2 {Правильный ответ}=A {Сложность}=А {Учебник}=Химия , 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=3 $$$002 Кїрделі эфирлерді алу реакциясы: A) дегидраттау B) эфирлену C) бейтараптау D) гидрлеу E) дегидрлеу {Правильный ответ}=В {Сложность}=А {Учебник}=Химия , 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=3 $$$003 Ґсімдік майларыныѕ ішінде ќатты кїйде табиєатта кездесетіні A) кїнбаєыс майы B) зыєыр майы C) кокос майы D) соя майы E) маќта майы {Правильный ответ}=С {Сложность}=А {Учебник}=Химия , 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=3 $$$004 Ќатты майлардыѕ гидролизі кезінде A) стеарин ќышќылы жјне этанол B) пропион ќышќылы жјне глицерин C) сірке ќышќылы жјне этиленгликоль D) стеарин ќышќылы жјне глицерин E) пропион ќышќылы жјне пропанол тїзіледі. {Правильный ответ}=D {Сложность}=А {Учебник}=Химия , 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=3 $$$005 О // Формуласы СН3 – С кїрделі эфирдіѕ аталуы: \ О – С3Н7 A) этилпропионат B) пропилпропионат C) бутилацетат D) пропилацетат E) бутилпропионат {Правильный ответ}=D {Сложность}=А {Учебник}=Химия , 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=3 $$$006 О // Формуласы С2Н5 – С кїрделі эфирдіѕ аталуы: \ О – С3Н7 A) сірке ќышќылыныѕ этил эфирі B) пропион ќышќылыныѕ этил эфирі C) пропион ќышќылыныѕ пропил эфирі D)сірке ќышќылыныѕ пропил эфирі E) ќўмырсќа ќышќылыныѕ пропил эфирі {Правильный ответ}=С {Сложность}=А {Учебник}=Химия , 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=3 $$$007 Ќалыпты жаєдайда сўйыќ кїйде кездесетін жануар майы A) тїйе майы B) ќой майы C) ешкі майы D) сиыр майы E) балыќ майы {Правильный ответ}=Е {Сложность}=А {Учебник}=Химия , 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=3 $$$008 Ґзгерістер сызбанўсќасында А жјне Б заттары +Н2О CuO СН3СООС2Н5 → Спирт → Б; -A A) С2Н6 жјне СН3СООН B) СН3СООН жјне СН3С(Н)О C) СН3С(Н)О жјне С2Н4 D)С2Н6 жјне С2Н4 E) НСООН жјне СН3ОН {Правильный ответ}=В {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=3 $$$009 Сўйыќ май триолеат (С17Н33СОО)3С3Н5 ґзіне сјйкес ќатты майєа айналдыру їшін 123,2 л (ќ.ж.) сутек жўмсалєан болса, сўйыќ майдыѕ массасы (кг) A) 3,82 B) 2,63 C) 1,62 D) 1,64 E) 2,62 {Правильный ответ}=С {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=3 $$$010 Ґзгерістер сызбанўсќасында А жјне Б заттары + H2SO4 + С2Н5ОН НСООNa → A → Б ; А) метан ќышќылы жјне метилформиат B) этан ќышќылы жјне метилформиат C) этан ќышќылы жјне этилформиат D) метан ќышќылы жјне этилформиат E) пропан ќышќылы жјне метилформиат {Правильный ответ}=D {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=3 $$$011 Егер шыєымы 75% болса, онда 23 г ќўмырсќа ќышќылы мен пропанол јрекеттескенде тїзілген эфирдіѕ массасы (г) A) 33 B) 34 C) 35 D) 23 E) 43 {Правильный ответ}=А {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=3 $$$012 Ќўмырсќа ќышќылыныѕ метил эфирі молекуласыныѕ ќўрамындаєы кґміртегініѕ массалыќ їлесі (%) A) 39 B) 38 C) 40 D) 50 E) 20 {Правильный ответ}=С {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=3 $$$013 Пропион ќышќылыныѕ этил эфирі молекуласыныѕ ќўрамындаєы сутегініѕ массалыќ їлесі (%) A) 10,2 B) 10,8 C) 9,8 D) 9,3 E) 11,3 {Правильный ответ}=D {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=3 $$$014 Ќўрамында тґрт сутек атомы бар кїрделі эфирдіѕ салыстырмалы молекулалыќ массасы A) 116 B) 102 C) 88 D) 74 E) 60 {Правильный ответ}=Е {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=3 $$$015 150 г ерітіндіде 33,75 г ќўмырсќа ќышќылыныѕ метил эфирі бар. Ерітіндідегі кїрделі эфирдіѕ массалыќ їлесі (%) A) 22,5 B) 22,9 C) 23,1 D) 22,1 E) 22,3 {Правильный ответ}=А {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=3 $$$016 240 г суда 60 г ќўмырсќа ќышќылыныѕ этил эфирін ерітті. Алынєан ерітіндідегі кїрделі эфирдіѕ массалыќ їлесі (%) A) 20 B) 25 C) 15 D) 30 E) 23 {Правильный ответ}=В {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=3 $$$017 Егер гидролиз кезінде 15 г карбон ќышќылы алынєан болса, жўмсалатын сірке ќышќылы этил эфирініѕ массасы (г) A) 25 B) 24 C) 22 D) 23 E) 21 {Правильный ответ}=С {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=3 $$$018 Егер гидролизге майдыѕ 82 % массалыќ їлесі ўшырайтын болса, 5,83 т глицерин алу їшін ќажетті таза триолеоттыѕ массасы A) 66,7 B) 68,3 C) 68,9 D) 69,4 E) 70,0 {Правильный ответ}=В {Сложность}=С {Учебник}=Химия , 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=3 $$$019 Егер 26 г триглицерид натрий гидроксидініѕ 49,2 мл 20 %-тті ерітіндісімен (тыєыздыєы 1,22 г/мл) јрекеттесетін болса, бастапќы алынєан кїрделі эфирдіѕ формуласы A) СН2 – О – СО – СН3 │ СН – О – СО – СН3 │ СН2 – О – СО – СН3 B) СН2 – О – СО – С3Н7 │ СН – О – СО – С3Н7 │ СН2 – О – СО – С3Н7 C) СН2 – О – СО – С2Н5 │ СН – О – СО – С2Н5 │ СН2 – О – СО – С2Н5 D) СН2 – О – СО – С4Н9 │ СН – О – СО – С4Н9 │ СН2 – О – СО – С4Н9 E) СН2 – О – СО – С2Н4 │ СН – О – СО – С2Н4 │ СН2 – О – СО – С2Н4 {Правильный ответ}=С {Сложность}=С {Учебник}=Химия , 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=3 $$$020 28 л (ќ.ж.) ацетиленнен шыєымы 90 % ацетальдегид алынды. Алынєан ацетальдегид шыєымы 100 % болатындай ќышќылєа тотыќтырылды, ол этанолдыѕ артыќ мґлшерімен јрекеттесіп, шыєымы 82 %-єа теѕ этилацетат тїзді. Тїзілген этилацетаттыѕ массасы (г) A) 81,48 B) 81,58 C) 81,38 D) 81,18 E) 81,28 {Правильный ответ}=D {Сложность}=С {Учебник}=Химия , 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=3 $$$021 Ќўрамында массалыќ їлесі 85 % тристеараты бар 1,6 т майєа натрий гидроксидімен јсер еткенде алынатын сабынныѕ массасы (т) A) 1,5 B) 1,7 C) 1,9 D) 1,6 E) 1,4 {Правильный ответ}=Е {Сложность}=С {Учебник}=Химия , 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=3 $$$022 Массалыќ їлесі 80 % трипальмиаты бар 390 г май кїйдіргіш натрмен јрекеттескенде їшатомды спирт тїзіледі. Оныѕ массасы (г) A) 41,4 B) 42,4 C) 44,4 D) 43,4 E) 45,4 {Правильный ответ}=А {Сложность}=С {Учебник}=Химия , 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=3 $$$023 29,6 г бірнегізді карбон ќышќылыныѕ этил эфирі гидролиздегенде 18,4 г спирт тїзілді. Эфирдіѕ формуласы: A) НСООС2Н5 B) СН3СООС2Н5 C) С2Н5СООС2Н5 D)С3Н7СООСН3 E) С2Н5СООСН3 {Правильный ответ}=А {Сложность}=С {Учебник}=Химия , 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=3

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып
Скачать файл