Тест 11 сынып
Оценка 4.9

Тест 11 сынып

Оценка 4.9
Документация
rtf
химия
11 кл
08.06.2018
Тест 11 сынып
ҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшін
24_01_Химия_каз..rtf
24_01_Химия_каз. $$$001 Пластмассалар ќўрамына кірмейтін зат A) еріткіштер B) жўмсартќыштар C) тўраќтандырєыштар D) бояєыш заттар E) толыќтырєыштар {Правильный ответ}=А {Сложность}=А {Учебник}=Химия, 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$002 Ќыздырєанда жўмсарып, салќындатќанда ќайта ќатайып, берілген пішінін саќтайтын пластмасса тїрі: A) текстолит B) термопластар C) гетинакс D) волокнит E) пенопластар {Правильный ответ}=В {Сложность}=А {Учебник}=Химия, 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$003 Газ толтырылєан пластик: A) силикон B) полиэтилен C) пенопластар D) целлулоид E) аминопластар {Правильный ответ}=С {Сложность}=А {Учебник}=Химия, 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$004 Полимерлер A) жеке атомдардан тўрады. B) иондардан тўрады. C) радикалдардан тўрады. D) макромолекулалардан тўрады. E) жеке молекулалардан тўрады. {Правильный ответ}=D {Сложность}=А {Учебник}=Химия, 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$005 Полимерлену дјрежесі .... кґрсетеді A) Полимердіѕ макромолекуласында неше мономер молекулалары біріккенін B) Негізгі элементтіѕ индексін C) Балќу температурасын D) Ќайнау температурасын E) Макромолекула санын {Правильный ответ}=А {Сложность}=А {Учебник}=Химия, 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$006 Жоєары молекулалы ќосылыстарды негізінен мына реакцияныѕ кґмегімен алады A) гидролиздеу B) изомерлеу C) тотыќтыру D) бейтараптау E) полимерлеу {Правильный ответ}=Е {Сложность}=А {Учебник}=Химия, 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$007 Полимерлену реакциясы дегеніміз бўл - A) екі заттыѕ ќосылу процесі B) тўздардыѕ айырылуы C) ќос байланыстардыѕ їзілуі есебінен мономердіѕ бірдей молекулаларыныѕ макромолекулаєа бірігу процесі D) мономер ќатысып, кіші молекулалы ќосылыс бґліне жїретін полимер тїзілу реакциясы E) каталитикалыќ гидрлеу процесі {Правильный ответ}=D {Сложность}=А {Учебник}=Химия, 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$008 Жасанды полимерге жатпайды: A) полиэтилен B) полистирол C) белок D) лавсан E) капрон {Правильный ответ}=С {Сложность}=А {Учебник}=Химия, 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$009 Мономер дегеніміз A) Полимердіѕ макромолекуласында ќайталанып отыратын атомдар тобы. B) Полимер молекуласын тїзілетін кіші молекулалы заттар. C) Полимердіѕ бґлігі. D) Суда еритін зат. E) Реакцияєа тїспейтін зат. {Правильный ответ}=В {Сложность}=А {Учебник}=Химия, 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$010 Синтетикалыќ каучук алуєа ќолданылатын заттар A) Н2С=СН2 B) Н2С=СН – СН=СН2 C) Н2С=С – СН2 – СН3 D) Н2С=С=СН – СН3 E) СН3=СН=СН2 {Правильный ответ}=В {Сложность}=А {Учебник}=Химия, 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$011 Полимерлердіѕ геометриялыќ ќўрылымы мынадай болады: A) тек тармаќталєан B) зигзаг тјрізді C) сызыќты, тармаќталєан, торлы D) тек сызыќты E) тек торлы {Правильный ответ}=С {Сложность}=В {Учебник}=Химия, 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$012 Фенолформальдегид смоласы макромолекуласыныѕ пішіні - A) табиєи B) тармаќты C) жасанды полимер D) торлы E) сызыќтыќ {Правильный ответ}= E {Сложность}=В {Учебник}=Химия, 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {четверть} =4 $$$013 Пластмассалар мынадай болып бґлінеді: A) табиєи жјне жасанды B) синтетикалыќ жјне полиамидті C) полиэфирлі жјне ґсімдік текті D) термопластикалыќ жјне табиєи E) термопластикалыќ жјне термореактивті {Правильный ответ}=Е {Сложность}=В {Учебник}=Химия, 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$014 Тґменде кґрсетілген реакциялардыѕ ішінен полимерлену реакциясына жататыны A) nH2C=CH2 → [- CH2 – CH2 -]n B) nH2N – (CH2)5 – COOH + nH2N – (CH2)5 – COOH → ( - NH – (CH2)5 – C –N – (CH2)5 – C - )n + nH2O ║ │ ║ O H O C) HCOH + Ag2O → HCOOH + 2Ag↓ Hg2+ D) C2H2 + H2O→ CH3COH E) CH3COOH + C2H5OH ↔ CH3COOC2H5 + H2O {Правильный ответ}=A {Сложность}=В {Учебник}=Химия, 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$015 Полимердіѕ молекулалыќ массасы 6250 жјне оныѕ ќўрылымдыќ буыны: - СН2 – СН – ; Полимердіѕ аталуы жјне полимерлену дјрежесі │ Сl A) Полиэтилен, 120. B) Полипропилен, 70 C) Поливинилхлорид, 100 D) Полиметилметакрилат, 100. E) Полистирол, 75. {Правильный ответ}=С {Сложность}=В {Учебник}=Химия, 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$016 Полипропиленніѕ орташа молекулалыќ массасы 100000 болса, оныѕ жалпы формуласы мен полимерлену дјрежесі A) (- Н2С – СН2 -)n ; 1977 B) (- H2C- CH -)n; 1980 │ Cl C) (-CH2 – CH -)n; 1785 │ C6H5 D) (-CH2 – CH-)n; 2381 │ CH3 E) (- H2C – CH=CH – CH2-)n; 1500 {Правильный ответ}=D {Сложность}=В {Учебник}=Химия, 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$017 Молекулалыќ массасы 350000 болатын поливинилхлоридтіѕ макромолекуласында ќўрылымдыќ буын саны A) 5400 B) 5700 C) 5500 D) 5300 E) 5600 {Правильный ответ}=Е {Сложность}=В {Учебник}=Химия, 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$018 Салыстырмалы молекулалыќ массасы 1 миллион болатын табиєи каучуктыѕ макромолекуласындаєы изопрен буындарыныѕ саны A) 14706 B) 14200 C) 11410 D) 12305 E) 1500 {Правильный ответ}=А {Сложность}=В {Учебник}=Химия, 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$019 Ґзгерістер сызбанўсќасындаєы CaC2 → A → Б → (-СН2 – СН -)n А жјне Б │ Cl заттарын атаѕыз. A) Этилен, хлорэтан. B) Ацетилен, хлорвинил. C) Пропилен, хлорпропан. D) Бутан, хлорбутан. E) Пентан, изопрен. {Правильный ответ}=В {Сложность}=В {Учебник}=Химия, 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$020 Нитрон талшыєыныѕ мономері акрилонитрилді пропеннен алады: 2CH2=CH – CH3 + 2NH3 + 3O2 → 2CH2=CH – C ≡ N + 6H2O Ќўрамында пропенніѕ кґлемдік їлесі 15% табиєи газдыѕ 8 м3- нан (ќ.ж.) алынатын акронитрилдіѕ массасы (г): A) 2830 B) 2840 C) 2839 D) 2842 E) 2835 {Правильный ответ}=С {Сложность}=С {Учебник}=Химия, 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$021 Изопрен каучугін алу їшін ќолданылатын мономер изопренді 2- метилбутанды ґршіткі ќатысында дегидрлеп алады. Ќўрамында массалыќ їлесі 12% ќоспасы бар, 420 кг 2- метилбутаннан шыєымы 80 % болса, тїзілетін изопренніѕ массасы (кг) A) 277,9 B) 277,2 C) 278,0 D) 278,2 E) 279,2 {Правильный ответ}=Е {Сложность}=С {Учебник}=Химия, 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$022 Егер орташа молекулалыќ массасы 1200 екені белгілі болса, поливинилхлоридтегі хлордыѕ массалыќ їлесі (%): A) 56,8 B) 58,8 C) 58,0 D) 57,8 E) 55,8 {Правильный ответ}=А {Сложность}=С {Учебник}=Химия, 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$023 Егер ќўрамында 20 % изопрен бар 1 кг кґмірсутектер ќоспасынан 0,06 кг каучук алынєаны белгілі болса, изопренді каучуктіѕ шыєымы (%): A) 40 B) 50 C) 30 D) 60 E) 70 {Правильный ответ}=С {Сложность}=С {Учебник}=Химия, 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$024 50 г полипропиленді толыќ жаєу їшін ќажет (ќ.ж.) ауа (л) (Ауадаєы оттектіѕ кґлемдік їлесі – 0,2.) A) 400 л B) 500 л C) 300 л D) 600 л E) 700 л {Правильный ответ}=D {Сложность}=С {Учебник}=Химия, 11, Ј.Темірболатова, Н.Нўрахметов,2007 жыл. {Класс}=11 {Четверть}=4

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып
Скачать файл