X դասարան, Հայոց պատմություն թեմատիկ պլան
Оценка 4.8

X դասարան, Հայոց պատմություն թեմատիկ պլան

Оценка 4.8
doc
10.05.2020
X դասարան, Հայոց պատմություն  թեմատիկ պլան
10_hayoc_patmutyun.doc

X դասարան, Հայոց պատմություն  (68ժամ)

²ÙÇë,

³Ùë³Ãիվ

¸³ëÇ N

¸³ëÇ µ³ÅÇÝÁ,ûٳÝ, ÝÛáõÃÁ

îݳÛÇÝ Ñ³ÝÓݳñ³ ñáõÃÛáõÝ

 

1.

Ներածություն

Մաս 1.Հայկական քաղաքակրթության ձևավորումը և զարգացումը

/32 ժամ/

Բաժին 1. Նախնադարյան հասարակությունը Հայաստանի տարածքւոմ

 

2.

Հայկական լեռնաշխարհը հին և միջին քարի դարում

Էջ 10- 12

 

3.

Հայկական լեռնաշխարհը Ք. ա. 10-2-րդ հազարամյակներում

Էջ 12-16

 

4.

Պաշտամունքը , արվեստը և գիտության տարրերը

Էջ 17-19

Հայկական քաղաքակրթության  սկզբնավորումը

 

5.

Հայոց ծագումնաբանության հարցը

Էջ 20-23

 

6.

Հայաստանի և հայերի մասին գրավոր հիշատակությունները

Էջ23-25

 

7.

Քաղաքակրթության սկզբնավորումը Հայկական լեռնաշխարհում

Էջ 26-29

 

8.

Հայկական պետական կազմավորումնորը Ք. ա. 2-1-ին հազարամյակներում

Էջ 30-32

 

9.

Թեմատիկ գրավոր աշխատանք

Բաժին 3. Հայկական թագավորությունները 16 ժամ

Թեմա 1. Վանի թագավորություն 3 ժամ

 

10.

Վանի թագավորության կազմավորումը և հզորացումը: Արգիշտի 1-ին

Էջ 33-37

 

11.

Վանի թագավորության հզորացումը  և անկումը

Էջ37-39

 

12.

Վանի թագավորության պետական և տնտեսական կարգը

Էջ 40-43

Թեմա 2. Հայկազուն Երվանդունիների թագավորությունը

 

13.

Հայաստանը Ք.ա. 7-րդ դարի վերջից – Ք. ա. 330-ական թթ.

Էջ 44-47

 

14.

Հայոց թագավորությունները Ք. ա. 331-201թ.թ.

Էջ 48-50

 

15.

Հայկազուն Երվանդունիների տնտեսությունը և պետական կարգը

Էջ 50-53

Թեմա 3 . Մեծ Հայքի Արտաշեսյանների թագավորությունը

 

16.

Մեծ Հայքի նոր հարստության հիմնումը : Արտաշես 1-ին

Էջ 54-56

 

17.

Արտաշես 1-ինի բարեփոխումները

Էջ 56-58

 

18.

Հայաստանը աշխարհակալ տերություն: Տիգրան Մեծ

Էջ 59-64

 

19.

Ռազմա- քաղաքական իրադրությունը Առաջավոր Ասիայում

Էջ 65-68

 

20.

Հայաստանի պայքարը ընդդեմ Հռոմի ծավալապաշտական քաղաքականության: Արտավազդ 2-րդ

Էջ 69-72

 

21.

Արտաշեսյան թագավորության անկումը

Էջ 72-74

 

22.

Գործնական աշխատանք

 

23.

Թեմատիկ գրավոր աշխատանք

Թեմա 4. Մեծ Հայքի Արշակունյաց թագավորությունը 1- 3-րդ դարերում

 

24.

Հայաստանը և Հռոմի ու Պարթևստանի մրցակցությունը

Էջ 74-78

 

25.

Մեծ Հայքի թագավորությունում Արշակունիների գահակալումը

Էջ78-80

 

26.

Մեծ Հայքը 3-րդ դարում : Թագավորության հասարակական կյանքը

Էջ 82-84

Բաժին 4. Հայկական մշակույթի զարգացումը

Թեմա 1.  Հայկական մշակույթը Ք. ա. 9- 7-րդ դարերում

 

27.

Նյութական մշակույթը

Էջ 85-87

 

28.

Վանի թագավորության հոգևոր մշակույթը

Էջ 88-90

 

29.

Հայկազուն Երվանդունիների ժամանակաշրջանի մշակույթը

Էջ 90-94

 

30.

Կիսամյակային ամփոփիչ աշխատանք

Մշակույթի վերելքը հելլենիզմի դարաշրջանում

 

31.

Հելլենիստական դարաշրջանը և Հայաստանը: Գիր , պատմագրություն

Էջ 94-99

 

32.

Գրականություն , ժողովրդական բանահյուսություն և թատրոն

Էջ 99-103

 

33.

Արվեստը : Արժեքային համակարգը և Հայաստանի քաղաքակրթական նվաճումները

Էջ 103-107

Մաս Բ. Հայկական քաղաքակրթությունը միջին դարերում -34 ժամ

Բաժին 1. Քրիստոնեական քաղաքակրթության ձևավորումն ու զարգացումը                                                      Թեմա 1. Քրիստոնեության ընդունումը և ավատատիրության հաստատումը

 

34.

Քրիստոնոության հռչակումը պետական կրոն

Էջ 111-113

 

35.

Ավատատրության ձևավորումը

Էջ 114-116

 

36.

Բանակը, բնակչությունը , տնտեսությունը

Էջ 116-119

Թեմա 2. Արշակունյաց թագավորությունը 301- 428 թթ.

 

37.

Պայքար կենտրոնական իշխանության ուժեղացման համար

Էջ 119-122

 

38.

Արշակ 2-րդ և Պապ թագավորների գահակալությունը

Էջ 122-127

 

39.

Հայոց թագավորության մայրամուտը

Էջ 127-130

 

40.

Թեմատիկ գրավոր աշխատանք

Թեմա3. Հայկական պետականության նախարարական շրջանը

 

41.

Վարդանաց պատերազմը

Էջ 131-135

 

42.

Վահանանց պատերազմը

Էջ 136-138

 

43.

Հայաստանը  6-րդ դարում

Էջ 139-142

 

44.

Հայաստանը  7-րդ դարում

Էջ 144-147

 

45.

Հայ նախարարական համակարգը Արաբական խալիֆայության գերիշխանության շրջանում

Էջ 148-151

Բաժին 2. Հայոց պետականությունը զարգացած միջնադարում

Թեմա1. Մեծ Հայքի Բագրատունյաց թագավորությունը

 

46.

Հայաստանի անկախության վերականգնումը և ամրապնդումը

Էջ152-155

 

47.

Բագրատունյաց Հայաստանի վերելքը

Էջ 156-159

 

48.

Պետական կառավարման համակարգը : Տնտեսության վերելքը

Էջ 159-163

 

49.

Բագրատունյաց թագավորության մասնատումն ու անկումը

Էջ 164-167

 

50.

Գործնական աշխատանք

Թեմա 2.Հայոց պետականությաւոնը 10- 14-րդ դարերում

 

51.

Հայաստանը 11- րդ դարի 2-րդ կեսին

Էջ 167-170

 

52.

Հայ ժողովրդի պայքարը օտար նվաճողների դեմ

Էջ 170-174

Թեմա 3. Կիլիկյան Հայաստանը

 

53.

Հայկական պետականության առաջացումը Կիլիկիայում

Էջ 174-177

 

54.

Կիլիկյան Հայաստանի ամրապնդումը : Հայոց թագավորության վերականգնումը

Էջ 178-180

 

55.

Կիլիկիայի հայկական թագավորությունը 13- 14-րդ դարերում

Էջ 182-186

 

56.

Կիլիկյան Հայաստանի ընկերային տնտեսական հարաբերությունները և պետական կարգը

Էջ 186-190

 

57.

Թեմատիկ գրավոր աշխատանք

Բաժին 3. Հայոց քաղաքակրթությունը ուշ միջնադարում

 

58.

Հայաստանը 15-րդ դարում

Էջ 190-193

 

59.

Հայաստանը 16-րդ դարում  և 17-րդ ադրի  1-ին կեսին

Էջ 194-197

 

60.

Հայաստանի ազատագրության  համար պայքարի աշխուժացումը

Էջ 197-200

 

61.

Հայկական  գաղթավայրերը միջնադարում

Էջ 201-204

Բաժին 4. Միջնադարյան հայկական մշակույթը

 

62.

Հայ գրերի գյուտը : Հայկական մշակույթի ոսկեդարը

Էջ 205-210

 

63.

Մշակութային ձեռքբերումները  6- 8-րդ դարերում

Էջ 211-215

 

64.

Հայկական մշակույթը 10-14-րդ դարերում: Կրթություն , պատմագրություն

 

Էջ 215-220

 

65.

Իրավունք և բնափիլիսոպայություն: գրականություն և արվեստ

Էջ 221-227

 

66.

Հայկական մշակույթը դժվարին ժամանակներում

Էջ 228-234

 

67.

Կիսամյակային ամփոփիչ աշխատանք

 

68.

Ամփոփում

 

 


X դասարան, Հայոց պատմություն (68ժամ) ²ÙÇë, ³Ùë³Ã իվ ¸³ëÇ

X դասարան, Հայոց պատմություն (68ժամ) ²ÙÇë, ³Ùë³Ã իվ ¸³ëÇ

18. Հայաստանը աշխարհակալ տերություն: Տիգրան Մեծ Էջ 59-64 19. Ռազմա- քաղաքական իրադրությունը Առաջավոր Ասիայում Էջ 65-68 20. Հայաստանի պայքարը ընդդեմ Հռոմի ծավալապաշտական քաղաքականության: Արտավազդ 2-րդ…

18. Հայաստանը աշխարհակալ տերություն: Տիգրան Մեծ Էջ 59-64 19. Ռազմա- քաղաքական իրադրությունը Առաջավոր Ասիայում Էջ 65-68 20. Հայաստանի պայքարը ընդդեմ Հռոմի ծավալապաշտական քաղաքականության: Արտավազդ 2-րդ…

38. Արշակ 2-րդ և Պապ թագավորների գահակալությունը Էջ 122-127 39. Հայոց թագավորության մայրամուտը Էջ 127-130 40. Թեմատիկ գրավոր աշխատանք Թեմա 3. Հայկական պետականության նախարարական շրջանը…

38. Արշակ 2-րդ և Պապ թագավորների գահակալությունը Էջ 122-127 39. Հայոց թագավորության մայրամուտը Էջ 127-130 40. Թեմատիկ գրավոր աշխատանք Թեմա 3. Հայկական պետականության նախարարական շրջանը…

61. Հայկական գաղթավայրերը միջնադարում Էջ 201-204 Բաժին 4. Միջնադարյան հայկական մշակույթը 62. Հայ գրերի գյուտը : Հայկական մշակույթի ոսկեդարը Էջ 205-210 63. Մշակութային ձեռքբերումները 6-…

61. Հայկական գաղթավայրերը միջնադարում Էջ 201-204 Բաժին 4. Միջնադարյան հայկական մշակույթը 62. Հայ գրերի գյուտը : Հայկական մշակույթի ոսկեդարը Էջ 205-210 63. Մշակութային ձեռքբերումները 6-…
Скачать файл