Թեմատիկ տարեկան պլան.Հասարակագիտության առարկայից 10-րդ դարան
Оценка 4.6

Թեմատիկ տարեկան պլան.Հասարակագիտության առարկայից 10-րդ դարան

Оценка 4.6
docx
10.05.2020
Թեմատիկ տարեկան պլան.Հասարակագիտության առարկայից 10-րդ դարան
Документ_Microsoft_Office_Word (1).docx

հ/հ

Բ ո վ ա ն դ ա կ ո ւ թ յ ո ւ ն

 

դասա

ժամ

Տնային  հանձնարարություն

Էջ

1

Ներածություն

1

 

3

2

ԲԱԺԻՆ  1. Գ Ե Ղ Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

13

 

4-55

1

ԹԵՄԱ 1. ԻՆՉ  Է  ԳԵՂԵՑԻԿԸ

2

 

4

3

Գեղեցիկի  հասկացությունը

2

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

4-7

4

Գեղեցիկը  տարբեր  մշակութային  միջավայրում

3

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

8-12

5

ԹԵՄԱ 2. Կ Ե Ն Ց Ա Ղ Ի     ԵՎ     Ա Ռ Օ Ր Ե Ա ԿԱ Ն ՈՒ Թ Յ Ա Ն                        Գ Ե Ղ Ա Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն              Բ Ն ՈՒ Թ Ա Գ Ր Ե Ր Ը

4

 

13

6

Գեղեցիկը  մեր  ամենօրյա  կյանքում

4

ՊԱՏՄԵԼ  ԵՎ  ՔՆՆԱՐԿԵԼ

13-15

7

Մեզ  շրջապատող  միջավայրի  գեղագիտական կողմը

5

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

16-21

8

Մոդայի  գեղագիտական  տարրը:  Ազգային  հագուստ

6

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ   1,2

22-25

9

Գեղեցիկ վարվելակերպ  և  հաղորդակցություն

7

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

26-27

10

ԹԵՄԱ  3. Գ Ե Ղ Ե Ց Ի Կ Ը    Ա Ր Վ Ե Ս Տ ՈՒ Մ

2

 

28

11

Արվեստը  որպես  մարդու ինքնաարտահայտման  ազատություն

8

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ  1,2

28-31

12

Գեղեցիկը  արվեստի  տարբեր  բնագավառներում

9

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

32-40

13

ԹԵՄԱ 4. Գ Ե Ղ Ա Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն   Ի Դ Ե Ա Լ   ԵՎ  Ճ Ա Շ Ա Կ

5

 

41

14

Ինչ  է գեղագիտական   իդեալը 

10

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

41-44

15

Գեղագիտական իդեալի  փոխակերպումները  մարդկության  պատմության  ընթացքում:

11

ՀԱՐՑԵՐԻՆ  ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼ

45-48

16

Գեղագիտական իդեալի  փոխակերպումները  մարդկության  պատմության  ընթացքում(շարունակություն)

12

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

49-54

17

Գեղեցիկի  արտահայտումը  ժամանակակից  արվեստում

13

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

55-60

18

Թեմատիկ  գրավոր  աշխատանք

14

ԱՆՑԱԾԻՑ  ՏԱԼ  ՀԱՐՑԵՐ

 

19

ԲԱԺԻՆ 2. ԲԱՐՈՅԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

14

 

61

20

ԹԵՄԱ  1. ԲԱՐՈՅԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ  ԱՌԱՐԿԱՆ: ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

2

 

61

21

Ինչ  է  բարոյականը: Բարոյագիտության  առարկան

15

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

61-65

22

Բարոյագիտության  հիմնական  տեսությունները

16

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ  1,2

66-69

23

ԹԵՄԱ 2. ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ  ԱՐԺԵՔՆԵՐ

5

 

70

24

Բարին  ու  չարը

17

ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼ ՀԱՐՑԵՐԻՆ

70-71

25

Պարտք  և  խիղճ

18

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1,2

72-73

26

Երջանկություն

19

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ  1,2 ,3

74-77

27

Էգուզմ և  ալտուրիզմ

20

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ  1,2

78-80

28

Գործնական  աշխատանք

21

 

 

29

ԹԵՄԱ  3.  ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ  ԿՇՌԱԴԱՏՈՒՄՆԵՐ  ԵՎ   ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ  ԿԱՅԱՑՈՒՄ

2

 

81

30

Բարոյական  կշռադատումներ

22

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1-9

81-83

31

Բարոյական  երկընտրանք

23

ՀԱՐՑԵՐԻՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼ

84-86

32

ԹԵՄԱ  4. ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ  ԵՎ  ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

3

 

87

33

Ազատություն  և  բարոյականություն

24

ՀԱՐՑԵՐԻՆ  ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼ

87-89

34

Խրախուսում  և  պատիժ

25

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1,2,3,4

90-92

35

Բարոյական  կատարելագործում  և  առաքինություն

26

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

93-95

36

ԹԵՄԱ  5. ԲԱՐՈՅԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ  ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ  ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ

2

 

96

37

Գործարար  էթիկա

27

ՀԱՐՑԵՐԻՆ  ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼ

96-97

38

Կենդանիների  իրավունքների  հիմնահարցը

28

ՀԱՐՑԵՐԻՆ  ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼ

98-100

39

ԲԱԺԻՆ 3. ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

18

ՀԱՐՑԵՐԻՆ  ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼ

101

40

ԹԵՄԱ 1. ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՀԱՐՑԵՐ

2

 

101

41

Հոգեբանությունը  որպես  գիտություն: Ուսումնասիրության  առարկան և խնդիրները

29

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

101-105

42

Հոգեբանության  հետազոտության  մեթոդները: Հոգեբանության  բնագավառները  և  միջառարկայական  կապերը

30

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

106-111

43

ԹԵՄԱ 2. ՀՈԳԵԿԱՆԻ  ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆ  ՈՒ  ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

3

 

112

44

Հքոգեկանը  որպես  արտացոլում 

31

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

112-114

45

Կիսամյակային  ամփոփիչ  աշխատանք

32

 

 

46

Բարձրագույն  նյադային  գործունեություն: Հոգեկանի  ակտիվության  մակարդակները

33

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

115-118

47

ԹԵՄԱ 3. ՀՈԳԵԿԱՆԻ  ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  ՇԱՐԺԻՉ  ՈՒԺԵՐԸ

1

 

119

48

Հոգեկանի  զարգացման  շարժիչ  ուժերի  հիմնախնդիրը  արդի  հոգեբանության  մեջ

34

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

119-123

49

ԹԵՄԱ  4. ԱՆՁ

1

 

124

50

Անձի  հոգեբանական  բնութագիրը

35

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

124-129

51

ԹԵՄԱ  5.  ՀՈԳԵԿԱՆ  ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ  ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ  ԽՈՍՔԱՅԻՆ  ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒՄ 

4

 

130

52

Զգայություն  և  ընկալում

36

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

130-133

53

Ուշադրություն:  Հիշողություն

37

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

134-140

54

Մտածողություն  և  խոսք

38

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

141-145

55

Երևակայություն:  Կամք:

39

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

146-149

56

ԹԵՄԱ  6.  ՀՈՒՅԶԵՐ  և  ԶԳԱՑՄՈՒՆՔՆԵՐ

2

 

150

57

Հույզերն  ու  զգացմունքները  մարդու կյանքում

40

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

150-152

58

Թեմատիկ  գրավոր  աշխատանք

41

 

 

59

ԹԵՄԱ  7.  ԱՆՁԻ  ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ  ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  :  ԽԱՌՆՎԱԾՔ   ԵՎ  ԲՆԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2

 

153

60

Խառնվածք

42

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

153-156

61

Բնավորություն:  Ընդունակություն

43

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

157-160

62

ԹԵՄԱ  8.  ԸՆՏԱՆԻՔԻ  ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1

 

161

63

Ընտանիքի  տեսակներն  ու  գործառույթները

44

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

161-166

64

ԹԵՄԱ  9.  ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԸ  ՄԱՐԴՈՒ  ԿՅԱՍՆՔՈՒՄ

1

 

167

65

Կոնֆլիկտների  հոգեբանական  բնութագիրըՄարդկային  փոխհարաբերությունների   հոգեբանություն

45

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

167-170

66

ԹԵՄԱ  10.  ՀՈԳԵԿԱՆԻ  ԽԱԹԱՐՈՒՄՆԵՐԸՀԱՏՈՒԿ  ԿԱՐԻՔՆԵՐՈՎ    ԵՐԵԽԱՆԵՐ  ԵՎ  ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ  ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

1

 

171

67

Հոգեկանի  խաթարումներն  ու  առաջացման  պատճառները

46

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

171-177

68

ԲԱԺԻՆ  4.  ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

22

 

178

69

ԹԵՄԱ 1.  ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ  ԱՌԱՐԿԱՆ  ԵՎ  ՆՐԱ  ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

3

 

178

70

Ինչ  է  ուսումնասիրում  տնտեսագիտությունը

47

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

178-180

71

Վերարտադրության  փուլերըտնտեսական  աճՏնտեսության  նպատակները  և  խնդիրները

48

49

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

 

181-184

72

Գործնական  աշխատանք

50

 

 

73

ԹԵՄԱ  2. ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ  ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԱՐԺԵՔ  ԵՎ  ՓՈՂ

2

 

185

74

Շուկայական  տնտեսության  ձևավորումըԲարիքի  արժեքը

51

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

185-187

75

Փողը  և  դրա  գործառույթները

52

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

188-191

76

ԹԵՄԱ  3.  ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԻ  ԵՎ  ԱՌԱՋԱՐԿԻ  ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ

2

 

192

77

Պահանջարկի  տեսությունը

53

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

192-195

78

Առաջարկի  տեսությունը

54

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

196-197

79

Հավասարակշռությունը  բարիքների  շուկայում

55

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

198-201

80

ԹԵՄԱ  4.  ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ  ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ  ԵՎ  ԳՈՐԾՈՆԱՅԻՆ  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ

2

 

202

81

Աշխատանք  և  աշխատավարձԿապիտալ  և  տոկոս : Հող  և  ռենտա

56

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

202-205

82

Փեռնարկատիրական  գործունեություն  և  շահույթ

57

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

206-209

83

ԹԵՄԱ  5.  ԲԱՆԿԵՐԻ  ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ:  ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ

2

 

210

84

Բանկերը  և  դրանց  գործառույթները

58

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

210-213

85

Վարկեր  և  արժեթղթեր

59

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

214-217

86

ԹԵՄԱ  6.  ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ

2

 

218

87

Տնտեսության  պետական  կարգավորման  անհրաժեշտությունը

60

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

218-220

88

Պետական  բյուջեն: Հարկեր  և  տուրքեր: Ներքին  և   արտաքին  պարտք

61

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

221-224

89

ԹԵՄԱ  7. ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

2

 

225

90

Բնակչության  եկամուտները  և  դրանց  անհավասարությունը

62

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

225-226

91

Սոցիալական  ապահովության  իրականացման  ձևերը

63

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

227-229

92

ԹԵՄԱ 8.  ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

3

 

230

93

Արտաքին  առևտուր: Բացարձակ  և  հարաբերական  առավելությունների  սկզբունքը

64

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

230-233

94

Կապիտալի  արտահանում, աշխատանքի  միջազգային  արժութային  հարաբերություններըՎճարային  հաշվեկշիռ

65

66

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

 

234-237

95

Ամփոփում(ընդհանուր)

67

 

 

96

Կիսամյակային  ամփոփիչ  աշխատանք

68

 

 

 

 


 

Скачано с www.znanio.ru

հ/հ Բ ո վ ա ն դ ա կ ո ւ թ յ ո ւ ն դասա ժամ Տնային հանձնարարություն Էջ 1 Ներածություն 1 3…

հ/հ Բ ո վ ա ն դ ա կ ո ւ թ յ ո ւ ն դասա ժամ Տնային հանձնարարություն Էջ 1 Ներածություն 1 3…

24 Բարին ու չարը 17 ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼ ՀԱՐՑԵՐԻՆ 70-71 25 Պարտք և խիղճ 18 ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1,2 72-73 26 Երջանկություն 19 ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1,2 ,3 74-77 27 Էգուզմ…

24 Բարին ու չարը 17 ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼ ՀԱՐՑԵՐԻՆ 70-71 25 Պարտք և խիղճ 18 ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1,2 72-73 26 Երջանկություն 19 ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1,2 ,3 74-77 27 Էգուզմ…

50 Անձի հոգեբանական բնութագիրը 35 ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 124-129 51 ԹԵՄԱ 5. ՀՈԳԵԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ԽՈՍՔԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒՄ 4 130 52 Զգայություն և ընկալում 36 ՀԱՐՑԵՐ…

50 Անձի հոգեբանական բնութագիրը 35 ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 124-129 51 ԹԵՄԱ 5. ՀՈԳԵԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ԽՈՍՔԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒՄ 4 130 52 Զգայություն և ընկալում 36 ՀԱՐՑԵՐ…

76 ԹԵՄԱ 3. ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԻ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ 2 192 77 Պահանջարկի տեսությունը 53 ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 192-195 78 Առաջարկի տեսությունը 54 ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 196-…

76 ԹԵՄԱ 3. ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԻ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ 2 192 77 Պահանջարկի տեսությունը 53 ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 192-195 78 Առաջարկի տեսությունը 54 ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 196-…
Скачать файл