Գերմանիայի Ֆեդերատիվ Հանրապետություն
Оценка 4.7

Գերմանիայի Ֆեդերատիվ Հանրապետություն

Оценка 4.7
ppt
13.05.2020
Գերմանիայի Ֆեդերատիվ Հանրապետություն
Germany.ppt

¶ºðزÜƲÚÆ üº¸ºð²îÆì вÜð²äºîàôÂÚàôÜ

¶ºðزÜƲÚÆ üº¸ºð²îÆì вÜð²äºîàôÂÚàôÜ

¶ºðزÜƲÚÆ üº¸ºð²îÆì вÜð²äºîàôÂÚàôÜ

ØÇ ù³ÝÇ Ëáëù å³ïÙáõÃÛáõÝÇó 1933Ã. ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ϳé³í³ñáõÃÛáõÝÁ ³Ýó³í ëáóÇ³É ³ß˳ï³íáñÝ»ñÇ Ó»éùÁ, áñÁ ·É˳íáñ»ó ²¹áÉý ÐÇïÉ»ñÁ 1949à ٳÛÇëÇ 23-ÇÝ Ù»Ï ûñí³ ÁÝóóùáõÙ ¶»ñÙ³ÝÇ³Ý µ³Å³Ýí»ó 2…

ØÇ ù³ÝÇ Ëáëù å³ïÙáõÃÛáõÝÇó 1933Ã. ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ϳé³í³ñáõÃÛáõÝÁ ³Ýó³í ëáóÇ³É ³ß˳ï³íáñÝ»ñÇ Ó»éùÁ, áñÁ ·É˳íáñ»ó ²¹áÉý ÐÇïÉ»ñÁ 1949à ٳÛÇëÇ 23-ÇÝ Ù»Ï ûñí³ ÁÝóóùáõÙ ¶»ñÙ³ÝÇ³Ý µ³Å³Ýí»ó 2…

ØÇ ù³ÝÇ Ëáëù å³ïÙáõÃÛáõÝÇó

1933Ã. ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ϳé³í³ñáõÃÛáõÝÁ ³Ýó³í ëáóÇ³É ³ß˳ï³íáñÝ»ñÇ Ó»éùÁ, áñÁ ·É˳íáñ»ó ²¹áÉý ÐÇïÉ»ñÁ

1949à ٳÛÇëÇ 23-ÇÝ Ù»Ï ûñí³ ÁÝóóùáõÙ ¶»ñÙ³ÝÇ³Ý µ³Å³Ýí»ó 2 Ù³ëÇ

1990à ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 30-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í »ñÏñÇ 2 ѳïí³ÍÝ»ñÇ ÙdzóáõÙ

ÀݹѳÝáõñ µÝáõó·ÇñÁ

ÀݹѳÝáõñ µÝáõó·ÇñÁ

ÀݹѳÝáõñ µÝáõó·ÇñÁ

ÎÉÇÙ³Ý

ÎÉÇÙ³Ý

ÎÉÇÙ³Ý

´àôê²Î²ÜàôÂÚàôÜ ¶»ñÙ³Ý³Ï³Ý ³Ýï³éÝ»ñÁ ·»Õ»óÇÏ »Ý ¨ éáÙ³ÝïÇÏ

´àôê²Î²ÜàôÂÚàôÜ ¶»ñÙ³Ý³Ï³Ý ³Ýï³éÝ»ñÁ ·»Õ»óÇÏ »Ý ¨ éáÙ³ÝïÇÏ

´àôê²Î²ÜàôÂÚàôÜ

¶»ñÙ³Ý³Ï³Ý ³Ýï³éÝ»ñÁ ·»Õ»óÇÏ »Ý ¨ éáÙ³ÝïÇÏ

κܸ²Ü²Î²Ü ²ÞʲðÐ

κܸ²Ü²Î²Ü ²ÞʲðÐ

κܸ²Ü²Î²Ü ²ÞʲðÐ

ܺðøÆÜ æðºð Ðé»Ýáë ´á¹»Ý³Ï³Ý ¾Éµ³ سÛÝ ¸³Ýáõµ ¿É ³í»ÉÇ »Ý ·»Õ»óϳóÝáõÙ »ñÏñÇ µÝáõÃÛáõÝÁ 컽»ñ

ܺðøÆÜ æðºð Ðé»Ýáë ´á¹»Ý³Ï³Ý ¾Éµ³ سÛÝ ¸³Ýáõµ ¿É ³í»ÉÇ »Ý ·»Õ»óϳóÝáõÙ »ñÏñÇ µÝáõÃÛáõÝÁ 컽»ñ

ܺðøÆÜ æðºð

Ðé»Ýáë

´á¹»Ý³Ï³Ý

¾Éµ³

سÛÝ

¸³Ýáõµ

¿É ³í»ÉÇ »Ý ·»Õ»óϳóÝáõÙ »ñÏñÇ µÝáõÃÛáõÝÁ

컽»ñ

ÎáõñýÛáõñÇëï»Ý¹³ÙåáÕáï³ ´»éÉÇÝÇ ÙáõïùÁ ØÛáõÝË»Ý ´áÝÝ ¸ñ»½¹»Ý ø²Ô²øܺð

ÎáõñýÛáõñÇëï»Ý¹³ÙåáÕáï³ ´»éÉÇÝÇ ÙáõïùÁ ØÛáõÝË»Ý ´áÝÝ ¸ñ»½¹»Ý ø²Ô²øܺð

ÎáõñýÛáõñÇëï»Ý¹³ÙåáÕáï³

´»éÉÇÝÇ ÙáõïùÁ

ØÛáõÝË»Ý

´áÝÝ

¸ñ»½¹»Ý

ø²Ô²øܺð

ä²îØ²Î²Ü Ðàô޲вزÈÆðܺ𠴻éÉÇÝÇ Ù³Ûñ ï³×³ñ ´ñ³Ý¹»Ýµáõñ·Û³Ý ¹³ñå³ë ìÇÉÑ»ÉÙ »Ï»Õ»óÇ êáõñµ ÜÇÏáɳÛÇ ·áÃ³Ï³Ý ï³×³ñ øÛáÉÝÇ Ø³Ûñ ï³×³ñ

ä²îØ²Î²Ü Ðàô޲вزÈÆðܺ𠴻éÉÇÝÇ Ù³Ûñ ï³×³ñ ´ñ³Ý¹»Ýµáõñ·Û³Ý ¹³ñå³ë ìÇÉÑ»ÉÙ »Ï»Õ»óÇ êáõñµ ÜÇÏáɳÛÇ ·áÃ³Ï³Ý ï³×³ñ øÛáÉÝÇ Ø³Ûñ ï³×³ñ

ä²îØ²Î²Ü Ðàô޲вزÈÆðܺð

´»éÉÇÝÇ Ù³Ûñ ï³×³ñ

´ñ³Ý¹»Ýµáõñ·Û³Ý ¹³ñå³ë

ìÇÉÑ»ÉÙ »Ï»Õ»óÇ

êáõñµ ÜÇÏáɳÛÇ ·áÃ³Ï³Ý ï³×³ñ

øÛáÉÝÇ Ø³Ûñ ï³×³ñ

вܶêî²ì²Úðºð ´³¹»Ý ´³¹»Ý гñÙÇß ä³ñï»ÝÏÇñË»Ý ¶»ñٳݳóÇÝ»ñÁ Ù»Í áõß³¹ñáõÃÛáõÝ »Ý ¹³ñÓÝáõ٠ѳݷëïÇ ¨ ïáõñǽÙÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³ÝÁ

вܶêî²ì²Úðºð ´³¹»Ý ´³¹»Ý гñÙÇß ä³ñï»ÝÏÇñË»Ý ¶»ñٳݳóÇÝ»ñÁ Ù»Í áõß³¹ñáõÃÛáõÝ »Ý ¹³ñÓÝáõ٠ѳݷëïÇ ¨ ïáõñǽÙÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³ÝÁ

вܶêî²ì²Úðºð

´³¹»Ý ´³¹»Ý

гñÙÇß ä³ñï»ÝÏÇñË»Ý

¶»ñٳݳóÇÝ»ñÁ Ù»Í áõß³¹ñáõÃÛáõÝ »Ý ¹³ñÓÝáõ٠ѳݷëïÇ ¨ ïáõñǽÙÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³ÝÁ

´³¹ îáÉó ²Ûëï»Õ ¿ ·ïÝíáõÙ ºíñáå³ÛáõÙ Ëáßáñ³·áõÛÝ çñ³ß˳ñÑÝ»ñÇó Ù»ÏÁ îÇïǽ»» ÉÇ×Á Çñ ·»Õ»óÏáõÃÛ³Ùµ áõ å³ñ½áõÃÛ³Ùµ ·³ÛóÏÕáõÙ ¿ ׳Ù÷áñ¹Ý»ñÇÝ

´³¹ îáÉó ²Ûëï»Õ ¿ ·ïÝíáõÙ ºíñáå³ÛáõÙ Ëáßáñ³·áõÛÝ çñ³ß˳ñÑÝ»ñÇó Ù»ÏÁ îÇïǽ»» ÉÇ×Á Çñ ·»Õ»óÏáõÃÛ³Ùµ áõ å³ñ½áõÃÛ³Ùµ ·³ÛóÏÕáõÙ ¿ ׳Ù÷áñ¹Ý»ñÇÝ

´³¹ îáÉó ²Ûëï»Õ ¿ ·ïÝíáõÙ ºíñáå³ÛáõÙ Ëáßáñ³·áõÛÝ çñ³ß˳ñÑÝ»ñÇó Ù»ÏÁ

îÇïǽ»» ÉÇ×Á Çñ ·»Õ»óÏáõÃÛ³Ùµ áõ å³ñ½áõÃÛ³Ùµ ·³ÛóÏÕáõÙ ¿ ׳Ù÷áñ¹Ý»ñÇÝ

¶ºðزÜƲÚÆ ØÞ²ÎàôÚÂÀ

¶ºðزÜƲÚÆ ØÞ²ÎàôÚÂÀ

¶ºðزÜƲÚÆ ØÞ²ÎàôÚÂÀ

ÎȲêÆÎ ºð²ÄÞîàôÂÚ²Ü ì²ðäºîܺð

ÎȲêÆÎ ºð²ÄÞîàôÂÚ²Ü ì²ðäºîܺð

ÎȲêÆÎ ºð²ÄÞîàôÂÚ²Ü ì²ðäºîܺð

üñ³Ýë ÆáëÇí Ð³Û¹Ý (1732 - 1809) ºÕ»É ¿ Øáó³ñïÇ ÁÝÏ»ñÁ ¨ ´»ÃÑáí»ÝÇ áõëáõóÇãÁ : §êï»Õͳ·áñÍáõÙ »Ù ·Çß»ñÝ»ñÁ` ѳÙá½í³Í ãÉÇÝ»Éáí, áñ áõݻ٠ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý ï³Õ³Ý¹¦,- ³ëáõÙ ¿ñ…

üñ³Ýë ÆáëÇí Ð³Û¹Ý (1732 - 1809) ºÕ»É ¿ Øáó³ñïÇ ÁÝÏ»ñÁ ¨ ´»ÃÑáí»ÝÇ áõëáõóÇãÁ : §êï»Õͳ·áñÍáõÙ »Ù ·Çß»ñÝ»ñÁ` ѳÙá½í³Í ãÉÇÝ»Éáí, áñ áõݻ٠ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý ï³Õ³Ý¹¦,- ³ëáõÙ ¿ñ…

üñ³Ýë ÆáëÇí г۹Ý
(1732 - 1809)

ºÕ»É ¿ Øáó³ñïÇ ÁÝÏ»ñÁ ¨ ´»ÃÑáí»ÝÇ áõëáõóÇãÁ : §êï»Õͳ·áñÍáõÙ »Ù ·Çß»ñÝ»ñÁ` ѳÙá½í³Í ãÉÇÝ»Éáí, áñ áõݻ٠ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý ï³Õ³Ý¹¦,- ³ëáõÙ ¿ñ г۹ÝÁ:
г۹ÝÇÝ Ñ³×³Ë ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ëÇÙýáÝÇÏ »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý §Ý³Ë³Ñ³Ûñ¦:

ÈÛáõ¹íÇ· ì³Ý ´»ÃÑáí»Ý (1770-1827) ÌÝí»É ¿ ´áÝÝ ù³Õ³ùáõÙ, ë³Ï³ÛÝ 1792 Ãí³Ï³ÝÇó ³åñáõÙ ¿ ìÇ»ÝݳÛáõÙ: ´»ÃÑáí»ÝÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³é³í»É ѳÛïÇ »Ý §üǹ»ÉÇáݦ ¨ ÇÝÝÁ ëÇÙýáÝdzݻñÁ

ÈÛáõ¹íÇ· ì³Ý ´»ÃÑáí»Ý (1770-1827) ÌÝí»É ¿ ´áÝÝ ù³Õ³ùáõÙ, ë³Ï³ÛÝ 1792 Ãí³Ï³ÝÇó ³åñáõÙ ¿ ìÇ»ÝݳÛáõÙ: ´»ÃÑáí»ÝÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³é³í»É ѳÛïÇ »Ý §üǹ»ÉÇáݦ ¨ ÇÝÝÁ ëÇÙýáÝdzݻñÁ

ÈÛáõ¹íÇ· ì³Ý ´»ÃÑáí»Ý
(1770-1827)

ÌÝí»É ¿ ´áÝÝ ù³Õ³ùáõÙ, ë³Ï³ÛÝ 1792 Ãí³Ï³ÝÇó ³åñáõÙ ¿ ìÇ»ÝݳÛáõÙ: ´»ÃÑáí»ÝÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³é³í»É ѳÛïÇ »Ý §üǹ»ÉÇáݦ ¨ ÇÝÝÁ ëÇÙýáÝdzݻñÁ

ìÇÉÑ»ÉÙ ðÇ˳ñ¹ ì³·Ý»ñ (1813-1883) ÌÝí»É ¿ ȳÛåóÇ·áõÙ: 19- ñ¹ ¹³ñÇ 2-ñ¹ Ï»ëÇ ûå»ñ³ÛÇ Ù»Í³·áõÛÝ ÏáÙåá½Çïáñ: úå»ñ³ÛÇ Ñ»Õ³÷áËáÕ: Üñ³ ÏÛ³ÝùÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ ëï»ÕÍ»É ³å³·³ÛÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñ: ܳ…

ìÇÉÑ»ÉÙ ðÇ˳ñ¹ ì³·Ý»ñ (1813-1883) ÌÝí»É ¿ ȳÛåóÇ·áõÙ: 19- ñ¹ ¹³ñÇ 2-ñ¹ Ï»ëÇ ûå»ñ³ÛÇ Ù»Í³·áõÛÝ ÏáÙåá½Çïáñ: úå»ñ³ÛÇ Ñ»Õ³÷áËáÕ: Üñ³ ÏÛ³ÝùÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ ëï»ÕÍ»É ³å³·³ÛÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñ: ܳ…

ìÇÉÑ»ÉÙ ðÇ˳ñ¹ ì³·Ý»ñ
(1813-1883)

ÌÝí»É ¿ ȳÛåóÇ·áõÙ:
19- ñ¹ ¹³ñÇ 2-ñ¹ Ï»ëÇ ûå»ñ³ÛÇ Ù»Í³·áõÛÝ ÏáÙåá½Çïáñ: úå»ñ³ÛÇ Ñ»Õ³÷áËáÕ: Üñ³ ÏÛ³ÝùÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ ëï»ÕÍ»É ³å³·³ÛÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñ: ܳ ³ß˳ïáõÙ ¿ñ Ùáï»óÝ»É ûå»ñ³Ý ÏÛ³ÝùÇÝ:

ÚáѳÝÝ ê»µ³ëïÇ³Ý ´³Ë (1685-1750) гٳñíáõÙ ¿ ÏɳëÇÏ »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³Ñ³Ûñ

ÚáѳÝÝ ê»µ³ëïÇ³Ý ´³Ë (1685-1750) гٳñíáõÙ ¿ ÏɳëÇÏ »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³Ñ³Ûñ

ÚáѳÝÝ ê»µ³ëïÇ³Ý ´³Ë
(1685-1750)

гٳñíáõÙ ¿ ÏɳëÇÏ »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³Ñ³Ûñ

ÎȲêÆÎ ¶ð²Î²ÜàôÂÚ²Ü ì²ðäºîܺð

ÎȲêÆÎ ¶ð²Î²ÜàôÂÚ²Ü ì²ðäºîܺð

ÎȲêÆÎ ¶ð²Î²ÜàôÂÚ²Ü ì²ðäºîܺð

üñǹñÇË ÞÇÉÉ»ñ (1759-1805) üñǹñÇË ÞÇÉÉ»ñ: ÌÝí»É ¿ سñ³Ë³ ÷áùñÇÏ ù³Õ³ùáõÙ` ½ÇÝíáñ³Ï³ÝÇ ÁÝï³ÝÇùáõÙ: ÎñÃáõÃÛáõÝÁ ëï³ó»É ¿ ÈÛáõ¹áíÇÏáëµáõñ·Ç ³Ï³¹»ÙdzÛáõÙ áñå»ë Çñ³í³µ³Ý, ³å³ µÅÇßÏ: ²ß˳ï»É ¿ ݳ¨ áñå»ë…

üñǹñÇË ÞÇÉÉ»ñ (1759-1805) üñǹñÇË ÞÇÉÉ»ñ: ÌÝí»É ¿ سñ³Ë³ ÷áùñÇÏ ù³Õ³ùáõÙ` ½ÇÝíáñ³Ï³ÝÇ ÁÝï³ÝÇùáõÙ: ÎñÃáõÃÛáõÝÁ ëï³ó»É ¿ ÈÛáõ¹áíÇÏáëµáõñ·Ç ³Ï³¹»ÙdzÛáõÙ áñå»ë Çñ³í³µ³Ý, ³å³ µÅÇßÏ: ²ß˳ï»É ¿ ݳ¨ áñå»ë…

üñǹñÇË ÞÇÉÉ»ñ (1759-1805)

üñǹñÇË ÞÇÉÉ»ñ: ÌÝí»É ¿ سñ³Ë³ ÷áùñÇÏ ù³Õ³ùáõÙ` ½ÇÝíáñ³Ï³ÝÇ ÁÝï³ÝÇùáõÙ: ÎñÃáõÃÛáõÝÁ ëï³ó»É ¿ ÈÛáõ¹áíÇÏáëµáõñ·Ç ³Ï³¹»ÙdzÛáõÙ áñå»ë Çñ³í³µ³Ý, ³å³ µÅÇßÏ: ²ß˳ï»É ¿ ݳ¨ áñå»ë ½ÇÝíáñ³Ï³Ý µÅÇßÏ:
ÆëÏ ·ÉáõË·áñÍáóÁ` §²í³½³ÏÝ»ñÁ¦, ·ñ»É ¿ 17 ï³ñ»Ï³ÝáõÙ:

гÛÝñÇË Ð³ÛÝ» (1797-1856) ÌÝí»É ¿ ¸Ûáõûݷ»Ù ù³Õ³ùáõÙ: гÛñÁ »Õ»É ¿ ·»ñٳݳµÝ³Ï Ññ»³: гÛÝ»Ý ëï³ó»É ¿ ɳí ÏñÃáõÃÛáõÝ, »Õ»É ¿ ɳí ѳ۳·»ï: êï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ѳÛïÝÇ ¿ §ÞÉ»½íÇ·Ç…

гÛÝñÇË Ð³ÛÝ» (1797-1856) ÌÝí»É ¿ ¸Ûáõûݷ»Ù ù³Õ³ùáõÙ: гÛñÁ »Õ»É ¿ ·»ñٳݳµÝ³Ï Ññ»³: гÛÝ»Ý ëï³ó»É ¿ ɳí ÏñÃáõÃÛáõÝ, »Õ»É ¿ ɳí ѳ۳·»ï: êï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ѳÛïÝÇ ¿ §ÞÉ»½íÇ·Ç…

гÛÝñÇË Ð³ÛÝ» (1797-1856)

ÌÝí»É ¿ ¸Ûáõûݷ»Ù ù³Õ³ùáõÙ: гÛñÁ »Õ»É ¿ ·»ñٳݳµÝ³Ï Ññ»³:
гÛÝ»Ý ëï³ó»É ¿ ɳí ÏñÃáõÃÛáõÝ, »Õ»É ¿ ɳí ѳ۳·»ï: êï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ѳÛïÝÇ ¿ §ÞÉ»½íÇ·Ç çáõÉѳÏÝ»ñÁ¦ åá»ÙÁ:

¾ñÝ»ëï »á¹áñ ²Ù³¹»áõë ÐáýÙ³Ý (1776-1822) ÂíáõÙ ¿, áñ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÐáýÙ³ÝÇ å³ïÙí³ÍùÝ»ñáõÙ ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ÝáõÙ Ñ»ùdzÃáõÙ: Æñ³Ï³ÝáõÙ ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝãÇ Ù³ëÇÝ Ý³ ·ñáõÙ ¿, ÏñáõÙ ¿…

¾ñÝ»ëï »á¹áñ ²Ù³¹»áõë ÐáýÙ³Ý (1776-1822) ÂíáõÙ ¿, áñ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÐáýÙ³ÝÇ å³ïÙí³ÍùÝ»ñáõÙ ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ÝáõÙ Ñ»ùdzÃáõÙ: Æñ³Ï³ÝáõÙ ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝãÇ Ù³ëÇÝ Ý³ ·ñáõÙ ¿, ÏñáõÙ ¿…

¾ñÝ»ëï »á¹áñ ²Ù³¹»áõë ÐáýÙ³Ý (1776-1822)

ÂíáõÙ ¿, áñ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÐáýÙ³ÝÇ å³ïÙí³ÍùÝ»ñáõÙ ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ÝáõÙ Ñ»ùdzÃáõÙ: Æñ³Ï³ÝáõÙ ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝãÇ Ù³ëÇÝ Ý³ ·ñáõÙ ¿, ÏñáõÙ ¿ Çñ íñ³ ³ÛÝ ³ÝѳݷÇëï ųٳݳÏÇ ÏÝÇùÁ, áñÇ ³å³óáõÛóÁ Ñ»Ýó ÇÝùÁ` µ³Ý³ëï»ÕÍÝ ¿ñ:

ÐáýÙ³ÝÁ ÍÝí»É ¿ λÝÇùëµ»ñ· ù³Õ³ùáõÙ: ÐáýÙ³ÝÇ ·ñãÇÝ »Ý å³ïϳÝáõÙ ³ñï³ëáíáñ, ý³Ýï³ëïÇÏ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñ:

ÚáÑ³Ý ìáÉý·³Ý· ¶Ûáû (1749-1832) ì³ñ¹Á öáùñÇÏ ïÕ³Ý ÙÇ í³ñ¹ ï»ë³í, î»ë³í ÙÇ í³ñ¹ ¹³ßïÇ ÙÇçÇÝ, ì³ñ¹Á ï»ë³í, áõñ³Ë³ó³í, ØáïÇÏ í³½»ó ϳñÙÇñ í³ñ¹ÇÝ, êÇñáõÝ í³ñ¹ÇÝ, ϳñÙÇñ…

ÚáÑ³Ý ìáÉý·³Ý· ¶Ûáû (1749-1832) ì³ñ¹Á öáùñÇÏ ïÕ³Ý ÙÇ í³ñ¹ ï»ë³í, î»ë³í ÙÇ í³ñ¹ ¹³ßïÇ ÙÇçÇÝ, ì³ñ¹Á ï»ë³í, áõñ³Ë³ó³í, ØáïÇÏ í³½»ó ϳñÙÇñ í³ñ¹ÇÝ, êÇñáõÝ í³ñ¹ÇÝ, ϳñÙÇñ…

ÚáÑ³Ý ìáÉý·³Ý· ¶Ûáû
(1749-1832)

ì³ñ¹Á
öáùñÇÏ ïÕ³Ý ÙÇ í³ñ¹ ï»ë³í,
î»ë³í ÙÇ í³ñ¹ ¹³ßïÇ ÙÇçÇÝ,
ì³ñ¹Á ï»ë³í, áõñ³Ë³ó³í,
ØáïÇÏ í³½»ó ϳñÙÇñ í³ñ¹ÇÝ,
êÇñáõÝ í³ñ¹ÇÝ, ϳñÙÇñ í³ñ¹ÇÝ,
γñÙÇñ í³ñ¹Á ¹³ßïÇ ÙÇçÇÝ :

²¼¶²ÚÆÜ êàìàðàôÚÂܺð ֳݳå³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ·»ñٳݳóáõ ³ñÛ³Ý Ù»ç ¿: ¶»ñٳݳóÇÝ»ñÁ ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý ³ß˳ñÑÇ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇó Çñ»Ýó ³ß˳ï³ëÇñáõÃÛ³Ùµ, ˻ɳóÇáõÃÛ³Ùµ ¨ é³óÇáݳÉǽÙáí: Ø»Ýù ݳ˳ÝÓáõÙ »Ýù Ýñ³Ýó ×ßï³å³ÑáõÃÛ³ÝÁ, ˻ɳÙïáõÃÛ³ÝÁ ¨…

²¼¶²ÚÆÜ êàìàðàôÚÂܺð ֳݳå³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ·»ñٳݳóáõ ³ñÛ³Ý Ù»ç ¿: ¶»ñٳݳóÇÝ»ñÁ ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý ³ß˳ñÑÇ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇó Çñ»Ýó ³ß˳ï³ëÇñáõÃÛ³Ùµ, ˻ɳóÇáõÃÛ³Ùµ ¨ é³óÇáݳÉǽÙáí: Ø»Ýù ݳ˳ÝÓáõÙ »Ýù Ýñ³Ýó ×ßï³å³ÑáõÃÛ³ÝÁ, ˻ɳÙïáõÃÛ³ÝÁ ¨…

²¼¶²ÚÆÜ êàìàðàôÚÂܺð

ֳݳå³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ·»ñٳݳóáõ ³ñÛ³Ý Ù»ç ¿:

¶»ñٳݳóÇÝ»ñÁ ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý ³ß˳ñÑÇ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇó Çñ»Ýó ³ß˳ï³ëÇñáõÃÛ³Ùµ, ˻ɳóÇáõÃÛ³Ùµ ¨ é³óÇáݳÉǽÙáí: Ø»Ýù ݳ˳ÝÓáõÙ »Ýù Ýñ³Ýó ×ßï³å³ÑáõÃÛ³ÝÁ,

˻ɳÙïáõÃÛ³ÝÁ ¨ åɳݳíáñí³Í µÛáõç»ÇÝ:

ä³ñ½íáõÙ ¿, áñ ïáݳͳéÇ Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»Ýù ·»ñٳݳóÇÝ»ñÇÝ êáõñµ ÌÝÝ¹Û³Ý ·Çß»ñÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³Ý Ù»ç í³éíáõÙ ¿ Ù»Ï ÙáÙ Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ù³Õ³ù Ñå³ñï³ÝáõÙ ¿…

ä³ñ½íáõÙ ¿, áñ ïáݳͳéÇ Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»Ýù ·»ñٳݳóÇÝ»ñÇÝ êáõñµ ÌÝÝ¹Û³Ý ·Çß»ñÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³Ý Ù»ç í³éíáõÙ ¿ Ù»Ï ÙáÙ Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ù³Õ³ù Ñå³ñï³ÝáõÙ ¿…

ä³ñ½íáõÙ ¿, áñ ïáݳͳéÇ Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»Ýù ·»ñٳݳóÇÝ»ñÇÝ

êáõñµ ÌÝÝ¹Û³Ý ·Çß»ñÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³Ý Ù»ç í³éíáõÙ ¿ Ù»Ï ÙáÙ

Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ù³Õ³ù Ñå³ñï³ÝáõÙ ¿ Çñ êáõñµ ÌÝÝ¹Û³Ý áõÝÇÏ³É ¨ ÇÝùݳïÇå ïáݳí³×³éáí

¶²ðºæàô𠶻ñÙ³ÝdzÛáõÙ ëÏëí»É ¿ ³í³Ý¹³Ï³Ý ·³ñ»çñÇ ÷³é³ïáÝ

¶²ðºæàô𠶻ñÙ³ÝdzÛáõÙ ëÏëí»É ¿ ³í³Ý¹³Ï³Ý ·³ñ»çñÇ ÷³é³ïáÝ

¶²ðºæàôð

¶»ñÙ³ÝdzÛáõÙ ëÏëí»É ¿ ³í³Ý¹³Ï³Ý ·³ñ»çñÇ ÷³é³ïáÝ

ÊàвÜàò »ñßÇÏ»Õ»Ý å³Ñ³Íá ѳٵáõñ·»ñ ³Õó³Ý

ÊàвÜàò »ñßÇÏ»Õ»Ý å³Ñ³Íá ѳٵáõñ·»ñ ³Õó³Ý

ÊàвÜàò

»ñßÇϻջÝ

å³Ñ³Íá

ѳٵáõñ·»ñ

³Õó³Ý

²¼¶²ÚÆÜ Ð²¶àôêî Ü»ñϳ ¶üÐ-Ç Ùß³ÏáõÛÃáõÙ å³Ñå³ÝíáõÙ »Ý ³ÝóÛ³ÉÇó Ùݳó³Í ëáíáñáõÛÃÝ»ñ: ¸ñ³ÝóÇó Ù»ÏÝ ¿ ³½·³ÛÇÝ Ñ³·áõëïÁ

²¼¶²ÚÆÜ Ð²¶àôêî Ü»ñϳ ¶üÐ-Ç Ùß³ÏáõÛÃáõÙ å³Ñå³ÝíáõÙ »Ý ³ÝóÛ³ÉÇó Ùݳó³Í ëáíáñáõÛÃÝ»ñ: ¸ñ³ÝóÇó Ù»ÏÝ ¿ ³½·³ÛÇÝ Ñ³·áõëïÁ

²¼¶²ÚÆÜ Ð²¶àôêî

Ü»ñϳ ¶üÐ-Ç Ùß³ÏáõÛÃáõÙ å³Ñå³ÝíáõÙ »Ý ³ÝóÛ³ÉÇó Ùݳó³Í ëáíáñáõÛÃÝ»ñ: ¸ñ³ÝóÇó Ù»ÏÝ ¿ ³½·³ÛÇÝ Ñ³·áõëïÁ

îÜîºêàôÂÚàôÜ

îÜîºêàôÂÚàôÜ

îÜîºêàôÂÚàôÜ

غøºÜ²ÞÆÜàôÂÚàôÜ

غøºÜ²ÞÆÜàôÂÚàôÜ

غøºÜ²ÞÆÜàôÂÚàôÜ

Գերմանիայի Ֆեդերատիվ Հանրապետություն

Գերմանիայի Ֆեդերատիվ Հանրապետություն
Скачать файл