ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱԿԱՐԳԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ
Оценка 4.8

ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱԿԱՐԳԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ

Оценка 4.8
docx
13.05.2020
ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱԿԱՐԳԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ
հայոց պատմ.docx

Հայոց պատմություն                      24.10.2016թ.

Դասարան-9-րդ

 

Картинки по запросу ռազմական կոմունիզմ

 

                  ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱԿԱՐԳԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ:

 

                  ՓԵՏՐՎԱ ՐՅԱՆ ԱՊՍՏԱՄԲՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

 

            

                 

   ք.Ստեփանավանի  Վ.Թեքեյանի  անվան  6-րդ դպրոցի  ուսուցիչ՝Ն.Միկոյան

 

 

 

Առարկա-    Հայոց պատմություն

Դասարան-   9-րդ

Թեմա-               ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱԿԱՐԳԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ:

                               ՓԵՏՐՎԱ ՐՅԱՆ ԱՊՍՏԱՄԲՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

Նպատակ-իմանա-  Ե՞ րբ կայացան ՀՍԽՀ խոր հուրդնե րի առա ջին

                                     ընտրություննե րը

                                    ի ՞նչ արդ յունքներ ուն ե ցան: Ե ՞րբ է ըն դունվ ել ՀՍԽՀ

                                     առաջին Սահմանադրությունը:

                կարողանա- Ներկայացրնե՛լ և գնահատե՛լ այն

 

Մեթոդ-      կարճ դասախոսություն, գծակարգ, հարցազրույց, քննարկում

կահավորում-գիրք, տետր

 

Դասի ընթացք-.նախորդ դասի քննարկում, հարցում, հարցազրույց

                            . տնային աշխատանքի ստուգում

         

                           .  ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱԿԱՐԳԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ

 

 

 


Ռազմական կոմունիզմի                                                        Իշխանության նոր մարմիններ  

 քաղաքականություն:                                                                                     

 

 


. պարենմասնատրում                                                  1920 թ. դեկտեմ բերի 6 –ին Եր ևան

                                                                                  ժամանեց ՀՍԽՀ ռազմահե ղափոխական կոմիտեն

բնակչության արտադրած կամ ունեցած՝                                            

պետության կող մից «ավելցուկ» համարվող

հացահատիկի և այլ մթերքների ու                                         գործադիր իշխանության նոր

                                                                                           մարմիններ՝ ժողովրդական կոմիսարիատներ ապրանքների  բռնագրավում

. պետականացրին մասնավոր բանկերը,                         

գործարանները, խանութները, հոգևոր                  Իշխանության տեղական գործադիր

                                                                  մարմիններն է ին հեղափոխական կոմիտները

                                                                                 (հեղկոմներ)

հաստատություններին պատկանող

կրթամշակութային օջախները, ինչ

պես նաև  երկրի բնական հարստությունները:

 

.կազմակերպել քննարկում և տալ գնահատական

 քաղաքական բռնաճնշումների քաղաքականությանը:

 

 

                                            Փետրվարյան ապստամբության ընթացքը

                                            Փետրվարյան ապստամբության ավարտը

 

 

 

 

պատճառ

Փետրվարյան ապստամբություն

                  

                                                  

                                              

 

 

                                                   

                      

նշանակությունը               


 

Հայոց պատմություն 24.10.2016թ. Դասարան-9-րդ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱԿԱՐԳԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ: ՓԵՏՐՎԱ ՐՅԱՆ ԱՊՍՏԱՄԲՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ք . Ստեփանավանի Վ . Թեքեյանի անվան 6- րդ դպրոցի ուսուցիչ՝Ն . Միկոյան

Հայոց պատմություն 24.10.2016թ. Դասարան-9-րդ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱԿԱՐԳԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ: ՓԵՏՐՎԱ ՐՅԱՆ ԱՊՍՏԱՄԲՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ք . Ստեփանավանի Վ . Թեքեյանի անվան 6- րդ դպրոցի ուսուցիչ՝Ն . Միկոյան

Առարկա- Հայոց պատմություն Դասարան- 9-րդ Թեմա - ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱԿԱՐԳԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ: ՓԵՏՐՎԱ ՐՅԱՆ ԱՊՍՏԱՄԲՈՒԹՅՈՒ ՆԸ Նպատակ-իմանա- Ե՞ րբ կայացան ՀՍԽՀ խոր հուրդնե րի առա ջին ընտրություննե…

Առարկա- Հայոց պատմություն Դասարան- 9-րդ Թեմա - ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱԿԱՐԳԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ: ՓԵՏՐՎԱ ՐՅԱՆ ԱՊՍՏԱՄԲՈՒԹՅՈՒ ՆԸ Նպատակ-իմանա- Ե՞ րբ կայացան ՀՍԽՀ խոր հուրդնե րի առա ջին ընտրություննե…

պատճառ նշանակությունը

պատճառ նշանակությունը
Скачать файл