ԲԱԺԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ԲԱՆԿ
Оценка 4.6

ԲԱԺԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ԲԱՆԿ

Оценка 4.6
docx
11.03.2021
ԲԱԺԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ  ԲԱՆԿ
Բաժանելիություն -ԱՌ․ ԲԱՆԿ.docx

ԲԱԺԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՆԻՇՆԵՐ

1. ¶ï»°ù Ãíերի µáÉáñ µ³Å³Ý³ñ³ñÝ»ñÁ.

 10, 20, 31,15, 24, 32, 18, 27,) 40:

2.    5, 9, 18, 15, 20 Ãí»ñÇó áñá±Ýù »Ý 90-Ç µ³Å³Ý³ñ³ñ:

3. 140, 39, 82, 35, 24 Ãí»ñÇó áñá±Ýó µ³Å³Ý³ñ³ñÝ ¿ 5-Á:

4. лï¨Û²é³Ýó µ³Å³Ýáõ٠ϳï³ñ»Éáõ` ·ï»°ù 101, 204, 340, 535, 821 Ãí»ñÁ 10-Ç µ³Å³Ý»ÉÇë ëï³óíáÕ Ùݳóáñ¹Ý»ñÁ:

5.  ²é³Ýó µ³Å³Ýáõ٠ϳï³ñ»Éáõ` ·ï»°ù 73, 241, 189, 700, 384, 445 Ãí»ñÁ 5-Ç µ³Å³Ý»ÉÇë ëï³óíáÕ Ùݳóáñ¹Ý»ñÁ:

6.  Հետևյ³É Ãí»ñÇó ÁÝïñ»°ù Ýñ³Ýù, áñáÝù 30 ÃíÇ µ³Å³Ý³ñ³ñ »Ý. 3, 2, 4, 5, 7, 6, 82, 30,

7.¶ñ»°ù ³ÛÝ Ãí»ñÁ, áñáÝù ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ¨° 18-Ç, ¨° 96-Ç µ³Å³Ý³ñ³ñ »Ý:

8. 83, 12, 65, 129, 1025, 8371, 6534, 5355, 893 Ãí»ñÇó ³é³ÝÓݳóñ»°ù Ýñ³Ýù, áñáÝù µ³Å³ÝíáõÙ »Ý 3¬Ç:

9.  àñáß»°ù, û 91917, 65382, 56574, 63, 567, 828 Ãí»ñÇó áñáÝù »Ý µ³Å³ÝíáõÙ 9¬Ç:

10. 15, 32, 100, 124, 266, 348, 5000, 301 Ãí»ñÇó ³é³ÝÓݳóñ»°ù Ýñ³Ýù, áñáÝù µ³Å³ÝíáõÙ »Ý 4-Ç:

11. àñáß»°ù, û 200, 1200, 5200, 324, 535160, 73489128 Ãí»ñÇó áñáÝù »Ý µ³Å³ÝíáõÙ 8-Ç:

12¶ñ»°ù ³ÛÝ µáÉáñ Ãí³Ýß³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù 152*4 ·ñ³éÙ³Ý Ù»ç ³ëïÕ³ÝÇßÇ ÷á˳ñ»Ý ·ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ ëï³óí³Í ÃÇíÁ ϵ³Å³ÝíÇ` ա) 8-Ç, բ) 9-Ç:

13.¶ñ»°ù ³ÛÝ µáÉáñ Ãí³Ýß³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù 152*4 ·ñ³éÙ³Ý Ù»ç ³ëïÕ³ÝÇßÇ ÷á˳ñ»Ý ·ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ ëï³óí³Í ÃÇíÁ ϵ³Å³ÝíÇ` ³) 3-Ç, µ) 4-Ç:

14.¶ï»°ù ïñí³Í Ãí»ñÇ ³Ù»Ý³մեծ  ÁݹѳÝáõñ µբաժանարարը.

158 ¨ 32,        27 ¨ 12,      45 ¨ 81,    36 ¨ 64,     200 ¨ 125,     75 ¨ 15, 70 ¨ 90  18 ¨ 32,

15.¶ï»°ù ïñí³Í Ãí»ñÇ ³Ù»Ý³մեծ  ÁݹѳÝáõñ µբաժանարարը,

 200 ¨ 125,    75 ¨ 15,    70 ¨ 90,     65 ¨ 39,         16 ¨ 36,      132 ¨ 77:

16,¶ï»°ù ÃíÇ µáÉáñ å³ñ½ µ³Å³Ý³ñ³ñÝ»ñÁ.

³) 36, µ) 81, ·) 120, ¹) 369

17, лï¨Û³É Ãí»ñÁ í»ñÉáõÍ»°ù å³ñ½ ³ñï³¹ñÇãÝ»ñǪ

 92, 108, 625, 1024, 704, 888

18, лï¨Û³É Ãí»ñÁ í»ñÉáõÍ»°ù å³ñ½ ³ñï³¹ñÇãÝ»ñǪ

³) 48, ·) 75, ») 258, ¿) 1000, Ã) 303, ų) 800,

19,ԱëïÕ³ÝÇß»ñÇ ÷á˳ñ»Ý ѳٳå³ï³ëË³Ý Ãí³Ýß³ÝÝ»ñ ·ñ»Éáí` ëï³ó»°ù ×Çßï ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝ.  10 = 2 . . 5 . 7:

20,ԱëïÕ³ÝÇß»ñÇ ÷á˳ñ»Ý ѳٳå³ï³ëË³Ý Ãí³Ýß³ÝÝ»ñ ·ñ»Éáí` ëï³ó»°ù ×Çßï ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝ  12 = 2 . 3 . 4 .

29, 44, 81, 37, 123, 1, 673, 625, 29, 44, 81, 37, 123, 1, 673, 625, 769, 602, 827 Ãí»ñÇó ³é³ÝÓݳóñ»°ùª

 ³) å³ñ½ Ãí»ñÁ,       µ) µ³Õ³¹ñÛ³É Ãí»ñÁ:

21,гÛïÝÇ ¿, áñ ÃÇíÁ µ³Å³ÝíáõÙ ¿ 9-Ç: ƱÝã Ãí³Ýß³Ý åÇïÇ ·ñí³Í ÉÇÝÇ ³ëïÕ³ÝÇßÇ ÷á˳ñ»Ý. ³) 4* 32 , µ) *110 , ·) 35*5 , ¹) 294* :

³ñ»Ý. ³) 4* 32 , µ) *110 , ·) 35*5 , ¹) 294* :

22, . Âí»ñÁ å³ñ½ ³ñï³¹ñÇãÝ»ñÇ í»ñÉáõÍ»Éáíª ·ï»°ù Ýñ³Ýó ³Ù»Ý³Ù»Í ÁݹѳÝáõñ µ³Å³Ý³ñ³ñÁ.

14 ¨ 49,     125 ¨ 35       25 ¨ 40,      68 ¨ 12,      18 ¨ 26

23. Âí»ñÁ å³ñ½ ³ñï³¹ñÇãÝ»ñÇ í»ñÉáõÍ»Éáíª ·ï»°ù Ýñ³Ýó ³Ù»Ý³Ù»Í ÁݹѳÝáõñ µ³Å³Ý³ñ³ñÁ.

24,  ¨ 49     68 ¨ 12,   125 ¨ 35,  18 ¨ 26,      25 ¨ 40,      58 ¨ 86

24, îñí³Í »Ý 12, 75, 96, 39, 148, 150, 64 Ãí»ñÁ:

¸ñ³ÝóÇó áñá±Ýù »Ý µ³Å³ÝíáõÙ` 3-Ç,

25,îñí³Í »Ý 12, 75, 96, 39, 148, 150, 64 Ãí»ñÁ:

¸ñ³ÝóÇó áñá±Ýù »Ý µ³Å³ÝíáõÙ` 4-Ç,

26,îñí³Í »Ý 12, 75, 96, 39, 148, 150, 64 Ãí»ñÁ:

¸ñ³ÝóÇó áñá±Ýù »Ý µ³Å³ÝíáõÙ`  9-Ç:

27, гÛïÝÇ ¿, áñ ÃÇíÁ µ³Å³ÝíáõÙ ¿ 9-Ç: ƱÝã Ãí³Ýß³Ý åÇïÇ ·ñí³Í ÉÇÝÇ ³ëïÕ³ÝÇßÇ ÷á˳ñ»Ý. ³) 4* 32 , µ) *110 , ·) 35*5 , ¹) 294* :

28, ØÇ ÃíÇ å³ñ½ µ³Å³Ý³ñ³ñÝ»ñÝ »Ý 2-Á, 5-Á ¨ 7-Á: ¶ï»°ù ³Û¹ ÃÇíÁ, »Ã» ѳÛïÝÇ ¿, áñ ³ÛÝ 125-Çó Ù»Í ã¿:

29, Աստղանիշի փոխարեն գրեք թվանշան այնպեսոր  52*2 թիվը բաժանվի 12-ի

30,Աստղանիշի փոխարեն գրեք թվանշան այնպեսոր  52*2 թիվը բաժանվի 36-ի

31,Աստղանիշի փոխարեն գրեք թվանշան այնպեսոր  6*2* թիվը բաժանվի 45-ի

32, Աստղանիշի փոխարեն գրեք թվանշան այնպեսոր  37*0 թիվը բաժանվի 3-ի, բայց չբաժանվի 4-ի

33, Աստղանիշի փոխարեն գրեք թվանշան այնպեսոր  583* թիվը բաժանվի 4-ի, բայց չբաժանվի 8-ի

35, ¶ñ»°ù ³ÛÝ µáÉáñ Ãí³Ýß³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù 348*2 ·ñ³éÙ³Ý Ù»ç ³ëïÕ³ÝÇßÇ ÷á˳ñ»Ý ·ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ ëï³óíáÕ ÃÇíÁ ϵ³Å³ÝíÇ 4-Ç:

36,  îñí³Í »Ý 12, 75, 90, 37, 120, 65, 5, 296, 5635, 72430 Ãí»ñÁ: ¸ñ³ÝóÇó áñá±Ýù »Ý µ³Å³ÝíáõÙª ³) 2-Ç, µ) 10-Ç, ·) 5-Ç, ¹) 2-Ç ¨ 5-Ç:

37,  ¶ï»°ùª12 ¨ 16 Ãí»ñÇ ³ÛÝ µáÉáñ ÁݹѳÝáõñ µ³½Ù³å³ïÇÏÝ»ñÁ, áñáÝù ÷áùñ »Ý 150-Çó,

38,  ¶ï»°ùª 35 ¨ 50 Ãí»ñÇ ³ÛÝ µáÉáñ ÁݹѳÝáõñ µ³½Ù³å³ïÇÏÝ»ñÁ, áñáÝù ÷áùñ »Ý 500-Çó:

39. ¶ï»°ù ïñí³Í Ãí»ñÇ ³Ù»Ý³÷áùñ ÁݹѳÝáõñ µ³½Ù³å³ïÇÏÁ.

18 ¨ 32,     27 ¨ 12,    45 ¨ 81    24 ¨ 6,     36 ¨ 64,     200 ¨ 125:   

40. ¶ï»°ù ïñí³Í Ãí»ñÇ ³Ù»Ý³÷áùñ ÁݹѳÝáõñ µ³½Ù³å³ïÇÏÁ.

 70 ¨ 90,      65 ¨ 39,     16 ¨ 36,     132 ¨ 77,    75 ¨ 15,    1 ¨ 100:

41, Գտեք թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը.

105 և 210                                   160 և 148

236, 295,413                          264, 262, 660

42, Թվերը  պարզ արտադրիչների վելուծելով՝ գտեք ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը.

84  և 108,         192  և  224,           32  և  35,      135 և 225,    54 և 126

43. Արմենն ուզում է 54 կաղնի և 27 սոճի տնկել:Նա ծառերն ուզում է հավասարաչափ շարքերով տնկել, որպեսզի ամեն շարքում նույն տեսակի ծառեր լինեն:

Արմենը յուրաքանչյուր շարքում առավելագույնը քանի՞ ծառ կարող է տնկել:

44. Սուսանը իր ընկերների համար թխվածքաբլիթներ է պատրաստում և դրանք տեղավորելու է տուփերում: Նա պատրաստել է 86 շոկոլադե և 42 վանիլային թխվածքաբլիթ:Նա ուզում է պատրաստել թխվածքաբլիթների նույնանման տուփեր, որպեսզի բաժանի իր ընկերներին:Սուսանը թխվածքաբլիթների առավելագույնը քանի՞ միանման տուփ կարող է պատրաստել:

45. Կարինեն շեփոր նվագում է ամեն 11-րդ օրը, իսկ ֆլեյտա՝ ամեն 3-րդ օրը:Նա այսօր թե՛ շեփոր է նվագել և թե՛ ֆլեյտա: Կարինեն քանի՞ օրից կրկին նույն օրը կնվագի երկու գործիքները:

46. Լուսինեի մայրիկն ընթրիքի համար բոքոն հաց և նրբերշիկ է գնում: Նրբերշիկի ամեն տուփում կա 12 նրբերշիկ, իսկ հացի տուփում՝ 9 բոքոն:Խանութը մթերքը միայն տուփերով է վաճառում, իսկ Լուսինեի մայրիկն ուզում է հավասարաչափ նրբերշիկ և բոքոն գնել:Լուսինեի մայրիկը նվազագույնը քանի՞ նրբերշիկ պետք է գնի:

47. Մարզադաշտի լույսերից երկուսը թրթռում են: Հենց նոր դրանք միաժամանակ թրթռացին:Լույսերից մեկը թրթռում է 7 վայրկյանը մեկ, իսկ մյուսը՝ 8: Քանի վայրկյանից երկու լույսերը նորից միաժամանակ կթրթռան:

48․Ռուբենը դպրոցի ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչն է: Նրա դասարանում կա 25 աղջիկ և 35տղա:Նա ուզում է դասարանը բաժանել հավասարաչափ թիմերի, որտեղ կլինեն նույն քանակի տղաներ և աղջիկներ:Եթե Ռուբենը կազմի առավելագույն քանակի թիմեր, յուրաքանչյուր թիմում քանի՞ տղա կլինի:

49․ Լևոնի բասկետբոլի լիգայում կա 32հարձակվող և 80 պաշտպան:Լևոնը պետք է բոլոր խաղացողներին ներառի թիմերում այնպես, որ յուրաքանչյուր թիմում հավասար քանակով հարձակվող և պաշտպան լինի:Եթե Լևոնը կազմի այնքան թիմ, որքան առավելագույնս հնարավոր է, ապա ամեն թիմում քանի՞ պաշտպան կլինի:

 

50․ Խանութում վաճառվում են բաժակներ և ափսեներ։ Բաժակների ամեն մի տուփում կա 6-ական բաժակ, իսկ ափսեները ամեն մի տուփում 8-ն են:Շուշանն իր քույրիկի ծննդյան առթիվ ուզում է երեկույթ կազմակերպել: Նրան անհրաժեշտ են նույն քանակով բաժակներ և ափսեներ:Շուշանը նվազագույնը քանի՞ տուփ ափսե պետք է գնի:

Վերնշված հարցերից  անհրաժեշտ է հավաքել նոր տարբերակներ , որը նախատեսվում է մինչև թեմատիկ աշխատանք տալը՝ կրկնողության նպատակով


 

ԲԱԺԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՆԻՇՆԵՐ 1. ¶ï»°ù Ãí երի µáÉáñ µ³Å³Ý³ñ³ñÝ»ñÁ. 10, 20, 31,15, 24, 32, 18, 27,) 40: 2. 5, 9, 18, 15, 20 Ãí»ñÇó áñá±Ýù »Ý…

ԲԱԺԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՆԻՇՆԵՐ 1. ¶ï»°ù Ãí երի µáÉáñ µ³Å³Ý³ñ³ñÝ»ñÁ. 10, 20, 31,15, 24, 32, 18, 27,) 40: 2. 5, 9, 18, 15, 20 Ãí»ñÇó áñá±Ýù »Ý…

18, лï¨Û³É Ãí»ñÁ í»ñÉáõÍ»°ù å³ñ½ ³ñï³¹ñÇãÝ»ñǪ ³) 48, ·) 75, ») 258, ¿) 1000, Ã) 303, ų) 800, 19, Ա ëïÕ³ÝÇß»ñÇ ÷á˳ñ»Ý ѳٳå³ï³ëË³Ý Ãí³Ýß³ÝÝ»ñ ·ñ»Éáí`…

18, лï¨Û³É Ãí»ñÁ í»ñÉáõÍ»°ù å³ñ½ ³ñï³¹ñÇãÝ»ñǪ ³) 48, ·) 75, ») 258, ¿) 1000, Ã) 303, ų) 800, 19, Ա ëïÕ³ÝÇß»ñÇ ÷á˳ñ»Ý ѳٳå³ï³ëË³Ý Ãí³Ýß³ÝÝ»ñ ·ñ»Éáí`…

31, Աստղանիշի փոխարեն գրեք թվանշան այնպես , որ 6*2* թիվը բաժանվի 45- ի 32, Աստղանիշի փոխարեն գրեք թվանշան այնպես , որ 37*0 թիվը բաժանվի 3-…

31, Աստղանիշի փոխարեն գրեք թվանշան այնպես , որ 6*2* թիվը բաժանվի 45- ի 32, Աստղանիշի փոխարեն գրեք թվանշան այնպես , որ 37*0 թիվը բաժանվի 3-…

45. Կարինեն շեփոր նվագում է ամեն 11 - րդ օրը , իսկ ֆլեյտա՝ ամեն 3 - րդ օրը : Նա այսօր թե՛ շեփոր է նվագել…

45. Կարինեն շեփոր նվագում է ամեն 11 - րդ օրը , իսկ ֆլեյտա՝ ամեն 3 - րդ օրը : Նա այսօր թե՛ շեփոր է նվագել…
Скачать файл