Հայոց պատմություն
Оценка 4.8

Հայոց պատմություն

Оценка 4.8
doc
13.05.2020
Հայոց պատմություն
Plan1.doc

¸²êÆ äȲÜ

гÛáó ä³ïÙáõÃÛáõÝ

¸³ë³ñ³ÝÁ  IX

Â»Ù³Ý -ÐÐ Ý»ñù³Õ³ù³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ: Øß³ÏáõóÛÇÝ ÏÛ³ÝùÁ

¸³ëÇ Ýå³ï³ÏÁª

·        ²ß³Ï³ñïÇÝ µ³ó³ïñ»É ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝÁ

·        1991 – 1998 ÃÃ. Ý»ñù³Õ³ù³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ

·        3-ñ¹ ѳÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõóÛÇÝ ÏÛ³ÝùÁ

·        Â»Ù³Ý Ûáõñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá ³ß³Ï»ñïÁ å»ïù ¿ Çٳݳª

² ٳϳñ¹³Ï – ÐÐ-áõÙ ·áñÍáÕ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ­­Ý»ñÁ

´ ٳϳñ¹³Ï – ÐÐ ïÝï»ë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ

¶ ٳϳñ¹³Ï – ÐÐ Ý»ñù³Õ³ù³Ï³Ý ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÁ

ÊݹñÇÝ»ñÁª

·        ²ß³Ï»ñïÁ å»ïù ¿ ϳñáճݳª

² ٳϳñ¹³Ï – Ù»Ïݳµ³Ý»É µ³½Ù³Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ѳٳϳñ·Á, í»ñÉáõÍ»É 1999 Ã. ÑáÏ­ï»Ùµ»ñÇ 27-Ç ³Ñ³µ»ÏãáõÃÛ³Ý Í³Ýñ  ѻ勉ÝùÝ»ñÁ

´ ٳϳñ¹³Ï – å³ñ½³µ³Ý»É ÐÐ ïÝï»ë³Ï³Ý ׷ݳųÙÇ å³ï׳éÝ»ñÁ, í»ñÉáõÍ»É ë»­÷³Ï³Ý³ßÝáñÑÙ³Ý Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ¨ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

¶ ٳϳñ¹³Ï - µ³ó³Ñ³Ûï»É 21-ñ¹ ¹³ñÇ Ý»ñù³Õ³ù³Ï³Ý ¹ñáõÃÛáõÝÁ

ÐÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñÁª

·        ÎÀÐ, Ïá³ÉÇóÇáÝ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝ «Ð³Û³·ÇïáõÃÛ³Ý ¼³ñ·³óÙ³Ý Ð³Û»ó³Ï³ñ·», «àë­Ï» ÍÇñ³Ý ÏÇÝá÷³é³ïáÝ»¨ ºñ¨³ÝÁ ·ñùÇ Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù

Ø»Ãá¹Ý»ñÁª

Øï³·ñáÑ, «¶àô껳ÕÛáõë³Ï, ѳñó áõ å³ï³ë˳Ý, ½ñáõÛó

γѳíáñáõÙª

ø³ñ﻽, ³ïɳëÝ»ñ, ѳٳϳñ·Çã, ·ñù»ñ ¨ ³ÛÉ ·ñ»Ý³Ï³Ý å³ñ³·³Ý»ñ

¸³ëÇ ÁÝóóùÁ

1.    γ½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý Ù³ë

2.    ²Ý¹ñ³¹³ñÓ Ý³Ëáñ¹ ¹³ëÇÝ

3.    îݳÛÇÝ ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÙ

ø³ÝÇ áñ ݳËáñ¹ ųÙÇÝ ·ñí»É ¿ ·áñÍÝ³Ï³Ý ³ß˳ï³Ýù, áõëïÇ ¹³ëÇ ³Ûë ëϽµÝ³Ï³Ý ѳïí³ÍÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ÏÇñ³é»É ³Û¹ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÇ ùÝݳñÏÙ³Ý Ñ³­Ù³ñ

4. Üáñ ¹³ëÇ Ñ³Õáñ¹áõÙ

ÊóÝáõÙª

            ²Ûë ÷áõÉáõÙ Ùï³·ñáÑ í³ñÅáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí ϳñ»ÉÇ ¿ ëïáõ·»É »ñ»Ë³Ý»ñÇ ·Çï»ÉÇùÝ»­ñÁ ϳñ¨áñ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ßáõñç

Øß³Ïáõó­ÛÇÝ ÏÛ³Ýù

 
 

 

 


ÆÙ³ëïÇ ÁÝϳÉáõÙª

            ²Ûë ѳëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõñç ·ñÇ ³éÝí³Í ï»ñÙÇÝÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ Ù³ëÇÝ áõëáõóÇãÁÏñÏÇÝ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ ÙÇçáóáí Éñ³óáõóÇã ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ ѳÕáñ¹áõÙ ¨ ³Ù÷á÷áõ٠ûٳÝ:

´³ó³ïñíáõÙ »Ý Ýáñ ³ÝáõÝÝ»ñÁ ¨ ѳëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñÁÙ áñáÝùï»ÕÇ »Ý ·ï»É ¹³ëÇ Ù»ç: ²å³­ÑáííáõÙ »Ý Ý»ñ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý ¨ ÙÇç³é³ñÏ³Û³Ï³Ý Ï³å»ñÁ ³ß˳ñѳ·ñáõÃÛáõÝÇó ¨ ·ñ³Ï³­ÝáõíÛáõÝÇó: гٳϳñ·ãáí óáõó³¹ñíáõÙ ¿ ׳ݳãáÕ³Ï³Ý ÇÝýáñÙ³ódz:

Îßé³¹³ïáõÙª

            ²Ûë ÷áõÉáõÙ ÇÙÇ ¿ µ»ñíáõÙ, û ÇÝã Ûáõñ³óí»ó ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ýáñ ûٳÛÇ ßñ糭ݳϭݻñáõÙ ¨ ³Û¹ Ýå³ï³Ïáí ϳñ»ÉÇ ¿ û·ï³·áñÍ»É «¶àôê»í³ñÅáõÃÛáõÝÁ,

¶Çï»Ù

àõ½áõÙ »Ù ëáíáñ»É

êáíáñ»É »Ù

 

 

 

 

áñÁ Éñ³óÝáõÙ »Ý ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ Çñ»Ýó ï»ïñ»ñáõÙ:

¶Ý³Ñ³ïáõÙª

¶Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý ³é³í»É ³ÏïÇí ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ, ѳßíÇ ³éÝ»Éáí ², ´, ¶ ٳϳñ¹³ÏÝ»ñÇ Ñ³­Ù³ñ ݳ˳ï»ëí³Í ã³÷áñáßã³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ѳñó³¹ñáõÙÝ»ñ »Ý ϳï³ñíáõÙ ³Ýó³Í ÝÛáõûñÇó ¨ ³ß˳ï³Ýù ù³ñï»½Ç Ñ»ï

²Ý¹ñ³¹³ñÓ – ¥ëáíáñáÕÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ í»ñÉáõÍ»É Ï³ï³ñ³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ, å³ñ½³µ³Ý»É ¹ñ³Ýó Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ¤

Üáñ ѳÝÓݳñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñª

гÝÓݳñ³ñ»É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ·ñ»É ÐÐ »ñ»ù ݳ˳·³ÑÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ²Ä ½áÑí³Í å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: ¶ñ³íáñ å³ï³ëË³Ý»É ¹³ëÇ í»ñçÇÝ Ñ³ñó»ñÇÝ:

 


IX Â»Ù³Ý -ÐÐ Ý»ñù³Õ³ù³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ: Øß³ÏáõóÛÇÝ ÏÛ³ÝùÁ ¸³ëÇ Ýå³ï³ÏÁ ª · ²ß³Ï³ñïÇÝ µ³ó³ïñ»É ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝÁ · 1991 – 1998 ÃÃ

IX Â»Ù³Ý -ÐÐ Ý»ñù³Õ³ù³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ: Øß³ÏáõóÛÇÝ ÏÛ³ÝùÁ ¸³ëÇ Ýå³ï³ÏÁ ª · ²ß³Ï³ñïÇÝ µ³ó³ïñ»É ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝÁ · 1991 – 1998 ÃÃ

ÆÙ³ëïÇ ÁÝϳÉáõÙª ²Ûë ѳëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõñç ·ñÇ ³éÝí³Í ï»ñÙÇÝÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ Ù³ëÇÝ áõëáõóÇãÁÏñÏÇÝ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ ÙÇçáóáí Éñ³óáõóÇã ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ ѳÕáñ¹áõÙ ¨ ³Ù÷á÷áõ٠ûٳÝ: ´³ó³ïñíáõÙ »Ý Ýáñ ³ÝáõÝÝ»ñÁ ¨…

ÆÙ³ëïÇ ÁÝϳÉáõÙª ²Ûë ѳëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõñç ·ñÇ ³éÝí³Í ï»ñÙÇÝÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ Ù³ëÇÝ áõëáõóÇãÁÏñÏÇÝ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ ÙÇçáóáí Éñ³óáõóÇã ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ ѳÕáñ¹áõÙ ¨ ³Ù÷á÷áõ٠ûٳÝ: ´³ó³ïñíáõÙ »Ý Ýáñ ³ÝáõÝÝ»ñÁ ¨…
Скачать файл