Բագրատունիներ
Оценка 4.9

Բագրատունիներ

Оценка 4.9
ppt
13.05.2020
Բագրատունիներ
Melanya_verapatrastman_Patet.ppt

¶³ñ·³éÇ ÙÇçݳϳñ· ¹åñáó Կազմեց å³ïÙáõÃÛ³Ý Ñ³ë³ñ³Ï³·ÇïáõÃÛ³Ý áõëáõóãáõÑÇ Ø»É³ÝÛ³ ØáíëÇëÛ³Ý Բ²¶ð²îàôÜÆܺð г۳ëï³ÝÇ ³ÝϳËáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÝ áõ ³Ùñ³åݹáõÙÁ

¶³ñ·³éÇ ÙÇçݳϳñ· ¹åñáó Կազմեց å³ïÙáõÃÛ³Ý Ñ³ë³ñ³Ï³·ÇïáõÃÛ³Ý áõëáõóãáõÑÇ Ø»É³ÝÛ³ ØáíëÇëÛ³Ý Բ²¶ð²îàôÜÆܺð г۳ëï³ÝÇ ³ÝϳËáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÝ áõ ³Ùñ³åݹáõÙÁ

¶³ñ·³éÇ ÙÇçݳϳñ· ¹åñáó

Կազմեց å³ïÙáõÃÛ³Ý Ñ³ë³ñ³Ï³·ÇïáõÃÛ³Ý áõëáõóãáõÑÇ
ػɳÝÛ³ ØáíëÇëÛ³Ý

Բ²¶ð²îàôÜÆܺð
г۳ëï³ÝÇ ³ÝϳËáõÃÛ³Ý
í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÝ áõ ³Ùñ³åݹáõÙÁ

Բագրատունիներ

Բագրատունիներ

ԱՇՈՏ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻՆԵՐ Աշոտ Ա Աշոտ Բ

ԱՇՈՏ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻՆԵՐ Աշոտ Ա Աշոտ Բ

ԱՇՈՏ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻՆԵՐ

Աշոտ Ա

Աշոտ Բ

²ÜÆ

²ÜÆ

²ÜÆ

Բագրատունիներ

Բագրատունիներ

ԴՎԻՆ

ԴՎԻՆ

ԴՎԻՆ

ԿԱՐՍ

ԿԱՐՍ

ԿԱՐՍ

ՍԵՎԱՆ

ՍԵՎԱՆ

ՍԵՎԱՆ

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

Скачать файл