12-րդ դասարանի թեմատիկ պլան երկրորդ կիսամյակ
Оценка 5

12-րդ դասարանի թեմատիկ պլան երկրորդ կիսամյակ

Оценка 5
docx
10.05.2020
12-րդ դասարանի թեմատիկ պլան երկրորդ կիսամյակ
12-րդ դասարանի տարեկան պլան 2-րդ կիսամյակ..docx

հ/հ

 

Ընդ.Ժամ

Դաս.ժամ

1

вÚÎ²Î²Ü ø²Ô²ø²ÎðÂàôÂÚ²Ü Òºì²ìàðàôØÜ àô

¼²ð¶²òàôØÀ

 

 

2

Ներածություն

 

1

1

3

гÛÏ³Ï³Ý ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³Ý å³ïÙ³³ß˳ñѳ-

·ñ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ

гÛÏ³Ï³Ý É»éݳß˳ñÑÇ ¹ÇñùÁ: Êáßáñ ·»ï»ñÁ: ì³ñã³Ï³Ý

μ³Å³ÝáõÙÁ:

2

1

4

´²ÄÆÜ 1. вÚÎ²Î²Ü ø²Ô²ø²ÎðÂàôÂÚ²Ü

êμ´Ü²ìàðàôØÀ

 

 

5

гÛáó ͳ·áõÙݳμ³ÝáõÃÛáõÝÁ

гÛáó ͳ·áõÙݳμ³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ: Ðݹ»íñáå³Ï³Ý  ݳ˳ѳÛñ»ÝÇùÁ: гÛáó ͳ·áõÙݳμ³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñ۳ɠ  ³í³Ý¹³½ñáõÛóÝ»ñÁ: гۻñÇ Í³·Ù³Ý ѳñóÁ ³ñ¹Ç    å³ïÙ³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç:

3

1

6

ì³Õ å»ï³Ï³Ý ϳ½Ù³íáñáõÙÝ»ñÁ (ø. ³. III ѳ½³ñ³ÙÛ³Ï - ø. ³. I

ѳ½³ñ³ÙÛ³ÏÇ ëÏǽμ)    гÛϳ½áõÝÝ»ñÇ ²Ûñ³ñ³ïÛ³Ý Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ:

4

1

7

´²ÄÆÜ 2. вزвÚÎ²Î²Ü Â²¶²ìàðàôÂÚàôÜܺðÀ

 

 

8

ì³ÝÇ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ

ì³ÝÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³íáñáõÙÝ áõ ѽáñ³óáõÙÁ: ²ñ·ÇßïÇ I:

îáõßå³ (îáëå, ì³Ý) Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇ ÑÇÙÝáõÙÁ: ÆßåáõÇÝÇÇ ·³Ñ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ: ³·³íáñáõÃÛ³Ý Ñ½áñ³óáõÙÁ Ø»Ýáõ³ÛÇ ·³Ñ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ßñç³ÝáõÙ: ²ñ·ÇßïÇ I:

5

1

9

Թեմատիկ գրավոր  աշխատանք 

6

1

10

ì³ÝÇ ï»ñáõÃÛáõÝÁ ê³ñ¹áõñÇ II-Ç ¨ Ýñ³ ѳçáñ¹Ý»ñÇ ûñáù:

³·³íáñáõÃÛ³Ý ³ÝÏáõÙÁ: ê³ñ¹áõñÇ II. âáñë Íáí»ñÇ ï»ñáõÃÛáõÝÁ:

²ëáñ»ëï³ÝÇ ¹Çñù»ñÇ ³Ùñ³åݹáõÙÁ: ì³ÝÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ ø.³.

VIII ¹³ñÇ í»ñçÇÝ ¨ ø.³. VII ¹³ñÇ ³é³çÇÝ Ï»ëÇÝ: ³·³íáñáõÃ۳ݠ ³ÝÏáõÙÁ:

ì³ÝÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ϳñ·Á ¨ μ³Ý³ÏÁ: ä»ï³Ï³Ý  ϳñ·Á: гÛÏ³Ï³Ý å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ: ´³Ý³ÏÁ:

 

7

1

11

гÛϳ½áõÝ-ºñí³Ý¹³Ï³ÝÝ»ñÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ

г۳ëï³ÝÁ ø. ³. VII ¹³ñ³í»ñçÇó ÙÇÝ㨠ø. ³. 330-³Ï³Ý  Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ: êϳÛáñ¹Ç ¨ ä³ñáõÛñ гÛϳ½áõÝÝ»ñ: гÛϳ½áõÝ-ºñí³Ý¹³Ï³ÝÝ»ñÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ ø. ³. VI ¹³ñáõÙ: ´»ÑÇëÃáõÝ۳ݠ  ³ñӳݳ·ñáõÃÛáõÝÁ г۳ëï³ÝÇ ¨ ѳۻñÇ Ù³ëÇÝ: г۳ëï³ÝÁ   ²ù»Ù»ÝÛ³Ý ï»ñáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ:

8

1

12

гÛáó ó·³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ø. ³. 331-201 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ:

²É»ùë³Ý¹ñ سϻ¹áݳóáõ ³ñß³í³ÝùÝ»ñÁ ¨ г۳ëï³ÝÇ   ³ÝϳËáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ: гÛÏ³Ï³Ý Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨   ê»É¨ÏÛ³Ý ï»ñáõÃÛáõÝÁ:

гÛϳ½áõÝ-ºñí³Ý¹³Ï³ÝÝ»ñÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý    ϳñ·Á: ä»ï³Ï³Ý ϳñ·Á: ³·³íáñáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÁ, í³ñã³Ï³Ý    μ³Å³ÝáõÙÁ  ¨ μ³Ý³ÏÁ:

9

 

1

13

Ø»Í Ð³ÛùÇ ²ñï³ß»ëÛ³ÝÝ»ñÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ

Üáñ ѳñëïáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝáõÙÁ: ²ñï³ß»ë I: ²ñï³ß»ë I-Ç  ·³Ñ³Ï³ÉáõÙÁ: гÛÏ³Ï³Ý ÑáÕ»ñÇ í»ñ³ÙdzíáñáõÙÁ: Ø»Í Ð³ÛùÇ  ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ»ÕÇݳÏáõÃÛ³Ý ³×Á: ²ñï³ß³ï Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇ  ÑÇÙݳ¹ñáõÙÁ: ÐáÕ³ÛÇÝ μ³ñ»÷áËáõÙÁ: è³½Ù³í³ñã³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ  μ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ:

10

1

14

г۳ëï³ÝÁ ³ß˳ñÑ³Ï³É ï»ñáõÃÛáõÝ: îÇ·ñ³Ý II Ø»Í: îÇ·ñ³Ý

II-Ç ·³Ñ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ: гÛ-åáÝï³Ï³Ý ¹³ßÇÝùÁ ¨ γ峹áíÏdzÛÇ   í³×áõÙÁ: гÛ-å³ñè³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÁ: ²ëáñÇùÇ ·ñ³íáõÙÁ: î»ñáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÁ, μÝáõÛÃÁ, μݳÏãáõÃÛáõÝÁ: îÇ·ñ³Ý³Ï»ñïÇ   ϳéáõóáõÙÁ:

11

1

15

Թեմատիկ գրավոր  աշխատանք

12

1

16

è³½Ù³ù³Õ³ù³Ï³Ý Ýáñ Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÁ ²é³ç³íáñ ²ëdzÛáõÙ:

ÐéáÙ»³-åáÝï³Ï³Ý ѳϳٳñïáõÃÛáõÝÁ: гÛ-ÑéáÙ»³Ï³Ý   å³ï»ñ³½ÙÇ ³é³çÇÝ ÷áõÉÁ: ²ñ³Í³ÝÇÇ ×³Ï³ï³Ù³ñïÁ: гÛÑéáÙ»³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ »ñÏñáñ¹ ÷áõÉÁ: ²ñï³ß³ïÇ  å³Ûٳݳ·ÇñÁ: îÇ·ñ³Ý Ø»ÍÁ` ë»ñáõݹݻñÇ ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç:

13

1

17

г۳ëï³ÝÇ å³Ûù³ñÝ Áݹ¹»Ù ÐéáÙÇ Í³í³É³å³ßï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³-ÝáõÃÛ³Ý: ²ñï³í³½¹ II: ²ñï³í³½¹ II-Ç  ·³Ñ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ: ÐéáÙ»³ -å³ñÃե-վ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÁ ¨  г۳ëï³ÝÁ: ²ÝïáÝÇáëÇ ³ñß³í³ÝùÝ»ñÁ:²ñï³-ß»ëÛ³Ý Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý ³ÝÏáõÙÁ: ²ñï³ß»ë II: ì»ñçÇÝ   ²ñï³ß»ëÛ³ÝÝ»ñÁ:

14

1

18

Ø»Í Ð³ÛùÇ ²ñß³ÏáõÝÛ³ó ó·³íáñáõÃÛáõÝÁ I-III ¹³ñ»ñáõÙ

г۳ëï³ÝÁ ¨ ÐéáÙÇ áõ ä³ñèëï³ÝÇ Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ: Ø»Í

гÛùÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ ¹ñ³Íá ó·³íáñÝ»ñÇ ûñáù: г۳ëï³ÝÁ ¨

ÑéáÙ»³-å³ñè³Ï³Ý ѳϳٳñïáõÃÛáõÝÁ: î³ëݳÙÛ³ å³ï»ñ³½ÙÁ,

Ðé³Ý¹»³ÛÇ å³Ûٳݳ·ÇñÁ:

Ø»Í Ð³ÛùÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝáõÙ ²ñß³ÏáõÝÇÝ»ñÇ ·³Ñ³Ï³ÉáõÙÁ:

îñ¹³ï I ²ñß³ÏáõÝÇÝ` Ø»Í Ð³ÛùÇ Ã³·³íáñ: ê³Ý³ïñáõÏ II:

15

1

19

ì³Õ³ñß³å³ï Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇ ÑÇÙݳ¹ñáõÙÁ: Ø»Í Ð³ÛùáõÙ

²ñß³ÏáõÝÇÝ»ñÇ Å³é³Ý·³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïáõÙÁ:

Ø»Í Ð³ÛùÁ III ¹³ñáõÙ: гÛ-å³ñëÏ³Ï³Ý ¨ ѳÛ-ÑéáÙ»³Ï³Ý

ѳñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: îñ¹³ï III Ø»ÍÇ ·³Ñ³Ï³ÉáõÙÁ: ØÍμÇÝÇ  ѳßïáõÃÛáõÝÁ:

16

1

20

´²ÄÆÜ 3. вÚÎ²Î²Ü ØÞ²ÎàôÚÂÆ ¼²ð¶²òàôØÀ

 

 

21

гÛϳ½áõÝ-ºñí³Ý¹³Ï³ÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ùß³ÏáõÛÃÁ

²é³ëå»ÉÝ»ñÁ: ¸Çó³ñ³ÝÁ:

гÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÁ Ñ»ÉÉ»ÝǽÙÇ ¹³ñ³ßñç³ÝáõÙ

лÉÉ»ÝÇëï³Ï³Ý ¹³ñ³ßñç³ÝÁ ¨ г۳ëï³ÝÁ: гÛϳϳݠ Ùß³ÏáõÛÃÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: лÉÉ»ÝÇëï³Ï³Ý  ¹³ñ³ßñç³ÝÁ ¨ г۳ëï³ÝÁ: гÛáó ¹Çó³ß˳ñÑÁ ¨ Ïñáݳϳݠ  å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÁ:

17

1

22

Թեմատիկ գրավոր  աշխատանք 

18

1

23

Ð³Û ÑÇÝ ¹åñáõÃÛáõÝÁ. ѳÛÏ³Ï³Ý Ù»Ñ»Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ûï³ñ  ·ñ³Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ: ä³ïÙ³·ñáõÃÛáõÝÁ  ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ³ïñáÝÁ: ²ñí»ëïÁ: ÞÇݳñ³ñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ ¨  ׳ñï³ñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ: ø³Ý¹³Ï³·áñÍáõÃÛáõÝÁ  ¨ ÏÇñ³é³Ï³Ý   ³ñí»ëïÁ:

19

1

24

вÚÎ²Î²Ü ø²Ô²ø²ÎðÂàôÂÚàôÜÀ  ØÆæÆÜ ¸²ðºðàôØ

 

 

25

´²ÄÆÜ 1. вÚÎ²Î²Ü ø²Ô²ø²ÎðÂàôÂڲܠ ܺð¸²ÞܲÎàôØÀ øðÆêîàܺ²Î²Ü   ²ðĺвزβð¶ÆÜ

 

 

26

øñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý Ñéã³ÏáõÙÁ å»ï³Ï³Ý ÏñáÝ: ²í³ï³ïÇñáõÃÛ³Ý

ѳëï³ïáõÙÁ: øñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý Ñéã³ÏáõÙÁ å»ï³Ï³Ý ÏñáÝ: Ð³Û  ³é³ù»-É³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ ÑÇÙݳ¹ñáõÙÁ: ø³Õ³ù³Ï³Ý ¨ ÏñáÝ³Ï³Ý íÇ׳ÏÇ

μ³ñ¹³óáõÙÁ: îñ¹³ï III Ø»ÍÇ ·³Ñ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ûñáù êμ. ¶ñÇ·áñÇ

·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ: Ð³Û ³é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ ÝíÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý

ѳëï³ïáõÙÁ: ²½·³ÛÇÝ ¨ ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ   Ý»ñ¹³ßݳÏáõÙÁ: øñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý ÁݹáõÝÙ³Ý å³ïٳϳÝÝ߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ:

 

20

1

27

²í³ï³ïÇñáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïáõÙÁ г۳ëï³ÝáõÙ²í³ï³ïÇñ³Ï³Ý ѳñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨³íáñáõÙÁ:  ²í³ï³ïÇñ³Ï³Ý ÑáÕ³ïÇñáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÁ: ²í³ï³ïÇñ³Ï³Ý  ³ëïÇ׳ݳϳñ·Á: ä»ï³Ï³Ý ϳé³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á: ´³Ý³ÏÁ:  ´Ý³ÏãáõÃÛáõÝÁ:

21

1

28

²ñß³ÏáõÝÛ³ó ó·³íáñáõÃÛáõÝÁ IV ¹³ñáõÙ ¨ V ¹³ñÇ ëϽμÇÝ

ä³Ûù³ñ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛ³Ý áõŻճóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ػ͠ гÛùÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý í»ñ»ÉùÁ îñ¹³ï III Ø»ÍÇ ûñáù: Êáëñáí III  Îáï³ÏÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: îÇñ³ÝÇ ·³Ñ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ:

22

1

29

²ñß³Ï II ¨ ä³å ó·³íáñÝ»ñÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:  Ü»ñù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íÇ׳ÏÁ: ²ñß³Ï II-Ç ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨   å³ñëϳ-ÑéáÙ»³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÁ: гÛ-å³ñëÏ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÁ:  ²ñß³Ï II-Ç ¨ ì³ë³ÏÇ ¹³í³¹ñ³Ï³Ý ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ: ä³å  ó·³íáñÇ ·³Ñ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ: ä³åÇ μ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ:

23

1

30

Թեմատիկ գրավոր  աշխատանք 

24

1

31

гÛáó ²ñß³ÏáõÝÛ³ó ó·³íáñáõÃÛ³Ý Ù³Ûñ³ÙáõïÁ: ì³ñ³½¹³ïÇ

·³Ñ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ ¨ Øáõß»Õ ëå³ñ³å»ïÇ Íñ³·ÇñÁ: ²ñß³Ï III-Ç

·³Ñ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ ¨ سÝí»É ëå³ñ³å»ïÁ: г۳ëï³ÝÇ å³ñëϳ-

ÑéáÙ»³Ï³Ý μ³Å³ÝáõÙÁ ¨ Êáëñáí IV-Ç ÙdzíáñÇã ç³Ýù»ñÁ:   ìé³Ùß³åáõÑÇ Ñ³Ù³å»ï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ: г۠ ²ñß³ÏáõÝÇÝ»ñÇ Ñ³ñëïáõÃÛ³Ý ³ÝÏáõÙÁ ¨ ¹ñ³ ѻ勉ÝùÝ»ñÁ:

25

1

32

гÛÏ³Ï³Ý å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ³Ï³Ý ßñç³ÝÁ

²ñ¨»ÉÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³ñ½å³Ý³Ï³Ý ϳñ·³íÇ׳ÏÁ:  ì³ñ¹³Ý³Ýó å³ï»ñ³½ÙÁ: ܳ˳ñ³ñ³Ï³Ý ѳٳϳñ·Á: г۠ ÅáÕáíñ¹Ç íÇ׳ÏÇ Í³Ýñ³óáõÙÁ: ²åëï³ÙμáõÃÛ³Ý ëÏǽμÁ ¨  ͳí³ÉáõÙÁ: ʳÕ˳ÕÇ ×³Ï³ï³Ù³ñïÁ: ²í³ñ³ÛñÇ  ׳ϳï³Ù³ñïÁ: ì³ñ¹³Ý³Ýó å³ï»ñ³½ÙÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ:

26

1

33

ì³Ñ³Ý سÙÇÏáÝÛ³ÝÇ ·É˳íáñ³Í ³åëï³ÙμáõÃÛáõÝÁ 481-484 ÃÃ.: سñ½å³Ý³Ï³Ý г۳ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íÇ׳ÏÁ:  ²åëï³Ùμ³Ï³Ý å³Ûù³ñÁ: Üí³ñë³ÏÇ å³Ûٳݳ·ÇñÁ:

27

1

34

г۳ëï³ÝÁ VI ¹³ñáõÙ: ì³ã³·³Ý ´³ñ»å³ßïÇ  ó·³íáñáõÃÛáõÝÁ гÛáó ²ñ¨»ÉÇó ÏáÕÙ»ñáõÙ: ø³Õ³ù³Ï³Ý  Çñ³íÇ׳ÏÁ ¨ ¸íÇÝÇ 506 Ã. ÅáÕáíÁ: ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ VI ¹. ³é³çÇÝ Ï»ëÇÝ: 571 Ã. ³åëï³ÙμáõÃÛáõÝÁ ¨ å³ñëϳ-μÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý  20-³ÙÛ³ å³ï»ñ³½ÙÁ: г۳ëï³ÝÇ 591 Ã. å³ñëϳ-μÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý  μ³Å³ÝáõÙÁ:

28

1

35

г۳ëï³ÝÁ VII ¹³ñáõÙ: ä³ñëϳ-μÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ í»ñëÏëáõÙÁ: г۳ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý íÇ׳ÏÁ VII ¹³ñÇ 20-30-³Ï³Ý ÃÃ.: г۳ëï³ÝÁ ¨ ³ñ³μÝ»ñÇ ½³íÃáÕ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÁ: гÛ-³ñ³μ³Ï³Ý å³Ûٳݳ·ÇñÁ: г۳ëï³ÝÇ ³ÝϳËáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ:

29

1

36

Թեմատիկ գրավոր  աշխատանք 

30

1

37

Ð³Û Ý³Ë³ñ³ñ³Ï³Ý ѳٳϳñ·Á ³ñ³μ³Ï³Ý ˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý

·»ñÇß˳ÝáõÃÛ³Ý ßñç³ÝáõÙ: §²ñÙÇÝdz¦ ÷á˳ñù³ÛáõÃ۳ݠ ϳ½Ù³íáñáõÙÁ: гϳ³ñ³μ³Ï³Ý ³åëï³ÙμáõÃÛáõÝÝ»ñÁ VIII ¹³ñÇ  ³é³çÇÝ Ï»ëÇÝ: 774-775 ÃÃ. ³åëï³ÙμáõÃÛáõÝÁ: гÛϳϳݠ ÇßË³Ý³Ï³Ý ïÝ»ñÇ Ñ½áñ³óáõÙÁ: 850-855 ÃÃ. ³åëï³ÙμáõÃÛáõÝÁ:

31

1

38

37´²ÄÆÜ 2. вÚàò äºî²Î²ÜàôÂÚàôÜÀ ¼²ð¶²ò²Ì

ØÆæܲ¸²ðàôØ

 

 

39

г۳ëï³ÝÇ ´³·ñ³ïáõÝÛ³ó ó·³íáñáõÃÛáõÝÁ

г۳ëï³ÝÇ ³ÝϳËáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ ¨ ³Ùñ³åݹáõÙÁ:

гÛÏ³Ï³Ý å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñÁ:

гÛÏ³Ï³Ý Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ. ²ßáï I ´³·ñ³ïáõÝÇ:

32

1

40

ºñÏñÇ ³ÝϳËáõÃÛ³Ý ³Ùñ³åݹáõÙÁ. êÙμ³ï I, ²ßáï II ºñϳÃ: ä»ï³Ï³Ý ϳé³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á: îÝï»ëáõÃÛ³Ý í»ñ»ÉùÁ: ä»ï³Ï³Ý ϳñ·Á: îÝï»ë³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ ½³ñ·³óáõÙÁ: ø³Õ³ùÝ»ñÁ:

33

1

41

´³·ñ³ïáõÝÛ³ó ó·³íáñáõÃÛ³Ý Ù³ëݳïáõÙÝ áõ ³ÝÏáõÙÁ:

λÝïñáݳóí³Í å»ïáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍ»Éáõ ç³Ýù»ñÁ: ºÝóϳ  ó·³íáñáõÃÛáõÝ- Ý»ñÇ ³é³ç³óáõÙÁ: ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ Ýí³×áÕ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ä³Ûù³ñ å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³Ýٳݠ ѳٳñ. ¶³·ÇÏ II:

34

1

42

гÛáó å»ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ XI - XIV ¹³ñ»ñáõÙ

г۳ëï³ÝÁ XI ¹³ñÇ »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇÝ: г۳ëï³ÝáõÙ  Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý ³ÝÏÙ³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ: гÛϳϳݠ ó·³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: г۳ëï³ÝÁ ë»ÉçáõÏ-Ãáõñù»ñÇ ³ñß³í³ÝùÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ:

35

1

43

Թեմատիկ գրավոր  աշխատանք 

36

1

44

Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç ³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÁ ûï³ñ Ýí³×áÕÝ»ñÇ ¹»Ù (XII-XIV ¹³ñ»ñ): ä³Ûù³ñ ë»ÉçáõÏ Ãáõñù»ñÇ ¨ Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý  ³ÙÇñ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»Ù: ¼³ù³ñÛ³ÝÝ»ñÇ Çß˳ݳå»ïáõÃÛáõÝÁ  г۳ëï³ÝáõÙ: ÆßË³Ý³Ï³Ý Ýáñ ïÝ»ñÁ: ØáÝÕáɳϳݠ ³ëå³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ä³Ûù³ñ óóñ-ÙáÝÕáɳϳÝ

ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¹»Ù:   

37

1

45

ÎÇÉÇÏÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ

гÛÏ³Ï³Ý å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³é³ç³óáõÙÁ ÎÇÉÇÏdzÛáõÙ: гÛÏ³Ï³Ý å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³é³ç³óÙ³Ý Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñÁ:гÛÏ³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ç³óáõÙÁ: гÛÏ³Ï³Ý å»ïáõÃ۳ݠ ³é³ç³óáõÙÁ ÎÇÉÇÏdzÛáõÙ. èáõμ»Ý I:

38

1

46

ÎÇÉÇÏÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ³Ùñ³åݹáõÙÁ: гÛáó ó·³íáñáõÃÛ³Ý

í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ: ä³Ûù³ñ ¸³ßï³ÛÇÝ ÎÇÉÇÏdzÛÇ Ñ³Ù³ñ: èáõμÇÝÛ³Ý

Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ÁݹɳÛÝáõÙÁ ¨ ³Ùñ³åݹáõÙÁ: ø³Õ³ù³Ï³Ý  Çñ³íÇ׳ÏÁ Ø»ñÓ³íáñ ²ñ¨»ÉùáõÙ XII ¹. í»ñçÇÝ: ³·³íáñáõÃ۳ݠ Ñéã³ÏáõÙÁ. ȨáÝ I ػͳ·áñÍ:

39

1

47

ÎÇÉÇÏdzÛÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ XIII-XIV ¹³ñ»ñáõÙ:

лÃáõÙÛ³Ý ³ñù³Û³ïáÑÙÇ Ñ³ëï³ïáõÙÁ: гÛ-ÙáÝÕáÉ³Ï³Ý ¹³ßÇÝùÁ:ÎÇÉÇÏÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ ÙáÝÕáÉÝ»ñÇ ¨ Ù³ÙÉáõùÝ»ñÇ ÙÇç¨: ÎÇÉÇÏdzÛÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý ÃáõɳóáõÙÁ ¨ ³ÝÏáõÙÁ: ÎÇÉÇÏÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ϳñ·Á: ²ñùáõÝÇùÁ ¨ μ³Ý³ÏÁ:

40

1

48

´²ÄÆÜ 3. вÚàò ø²Ô²ø²ÎðÂàôÂÚàôÜÀ àôÞ

ØÆæܲ¸²ðàôØ

 

 

49

 

ÎáñáõëïÝ»ñÇ ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÇ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý (XV ¹³ñ -

XVII ¹³ñÇ ³é³çÇÝ Ï»ë)

г۳ëï³ÝÁ XV ¹³ñáõÙ: ²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó ϳÃáÕÇÏáëáõÃÛ³Ý í»ñ³Ñ³ë-ï³ïáõÙÁ ê. ¾çÙdzÍÝáõÙ: гÛáó »Ï»Õ»óáõ ÝíÇñ³å»ï³Ï³Ý  ³ÃáéÝ»ñÁ:

41

1

50

Թեմատիկ գրավոր  աշխատանք

42

1

51

г۳ëï³ÝÁ XVI ¹³ñáõÙ ¨ XVII ¹³ñÇ ³é³çÇÝ Ï»ëÇÝ:

ø³Õ³ù³Ï³Ý ¹ñáõÃÛáõÝÁ Ø»ñÓ³íáñ ²ñ¨»ÉùáõÙ XVI ¹³ñÇ ëϽμÇÝ: г۳ëï³ÝÁ ¨ Ãáõñù-å³ñëÏ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÁ: гÛμݳÏãáõÃÛ³Ý μéݳ·³ÕÃÁ:

43

1

52

г۳ëï³ÝÇ ³½³ï³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ å³Ûù³ñÇ ³ßËáõųóáõÙÁ:

гÛáó ó·³íáñáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ÷áñÓÁ ²ÕóٳñáõÙ:

г۳ëï³ÝÇ ³½³ï³·ñáõÃÛ³Ý å³Ûù³ñÇ Ýáñ ÷áõÉÇ ëϽμݳíáñáõÙÁ:

²ñó³ËÇ, êÛáõÝÇùÇ Ù»ÉÇùáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¼»ÛÃáõÝÇ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ:   

44

1

53

´²ÄÆÜ 4. ØÆæܲ¸²ðÆ Ð²ÚÎ²Î²Ü ØÞ²ÎàôÚÂÀ

 

 

54

²½·³ÛÇÝ-ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ ½³ñ·³óáõÙÁ

Ð³Û ·ñ»ñÇ ·ÛáõïÁ: Ø»ëñáå سßïáóÇ å³ïÙ³Ï³Ý ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ: Ð³Û ·ñ»ñÇ ·ÛáõïÁ ¨ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ: ¸åñáóÁ:Ð³Û Ùß³ÏáõÛÃÇ àëÏ»¹³ñÁ: ä³ïÙ³·ñáõÃÛáõÝ: öÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛáõÝ:Øß³ÏáõóÛÇÝ Ó»éùμ»ñáõÙÝ»ñÁ VI-VIII ¹³ñ»ñáõÙ:  ä³ïÙ³·ñáõÃÛáõÝ: ²ß˳ñѳ·ñáõÃÛáõÝ: îáÙ³ñ: ²ñí»ëï:

45

1

55

гÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÁ X-XIV ¹³ñ»ñáõÙ

Øß³ÏáõÛÃÇ í»ñ»ÉùÁ: ÎñÃáõÃÛáõÝÁ: ¸åñáóÝ»ñÁ ¨ ѳٳÉë³ñ³ÝÝ»ñÁ:

ä³ïÙ³·ñáõÃÛáõÝÁ: Æñ³íáõÝùÁ: ´Ý³÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛáõÝÁ:²ñí»ëïÁ: Ö³ñï³ñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ ¨ ù³Ý¹³Ï³·áñÍáõÃÛáõÝÁ:ÜϳñãáõÃÛáõÝÁ:

46

1

56

Øß³ÏáõÛÃÁ ¹Åí³ñÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ (XV ¹³ñ - XVII ¹³ñÇ

³é³çÇÝ Ï»ë):гÛÏ³Ï³Ý ïå³·ñáõÃÛáõÝÁ: ÎñÃáõÃÛáõÝÁ: îå³·ñáõÃÛ³Ý

ëϽμݳíáñáõÙÁ ¨ ½³ñ·³óáõÙÁ: ¸åñáóÁ: ¶ÇïáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ñí»ëïÁ: ä³ïÙ³·ñáõÃÛáõÝÁ: ²ñí»ëïÁ:

47

1

57

Թեմատիկ գրավոր  աշխատանք

48

1

58

вÚÎ²Î²Ü ø²Ô²ø²ÎðÂàôÂÚàôÜÀ Üàð Þðæ²ÜàôØ

 

 

59

´²ÄÆÜ 1. ä²Úø²ð вڲêî²ÜÆ ²¼²î²¶ðàôÂÚ²Ü Ð²Ø²ð

(XVII ¹³ñÇ »ñÏñáñ¹ Ï»ë-XIX ¹³ñÇ ³é³çÇÝ Ï»ë)

 

 

60

²½³ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÝ»ñÁ XVII ¹. »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇÝ ¨ XVIII

¹³ñáõÙ:²½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ Ýáñ ÷áõÉÁ: Þ³ñÅÙ³Ý

³ñ¨Ùï³»íñáå³Ï³Ý ÏáÕÙÝáñáßáõÙÁ: гÏáμ æáõÕ³Û»óÇ Ï³ÃáÕÇÏáëÇ  å³ï- íÇñ³ÏáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ£ г۳ëï³ÝÇ ³½³ï³·ñáõÃ۳ݠ Æëñ³Û»É úñáõ Íñ³·ñ»ñÁ: úñÇÝ èáõë³ëï³ÝáõÙ: úñáõ ·áñÍáõÝ»áõÃ۳ݠ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ:

49

1

61

²½³ï³·ñ³Ï³Ý ½ÇÝí³Í å³Ûù³ñÝ ²ñó³ËáõÙ:

è³½Ù³ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÁ г۳ëï³ÝáõÙ ¨ ²ÛëñÏáíϳëáõÙ

XVIII ¹³ñÇ ëϽμÇÝ: è³½Ù³Ï³Ý ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (ëÕݳËÝ»ñ) ϳ½Ù³íáñáõÙÁ ²ñó³ËáõÙ: èáõë³Ï³Ý ½áñù»ñÇ 1722 Ã. γëåÇ³Ï³Ý ³ñß³í³ÝùÁ£ Âáõñù³Ï³Ý ½áñù»ñÇ Ý»ñËáõÅáõÙÁ:ºñ¨³ÝÇ Ñ»ñáë³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ£ Þ³ñÅÙ³Ý Í³í³ÉáõÙÝ  ²ñó³ËáõÙ:

50

1

62

êÛáõÝÇùÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ: ²½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ ëÏǽμÁ êÛáõÝÇùáõÙ: ¸³íÇà ´»Ï: êÛáõÝÇùÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃ۳ݠ ϳ½Ù³íáñáõÙÁ£ ØËÇóñ ëå³ñ³å»ï£ ²åëï³ÙμáõÃÛ³Ý ³í³ñïÁ£ ¼ÇÝí³Í å³Ûù³ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ¨ ä³ñëϳëï³ÝÇ Ýáñ  ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ¼ÇÝí³Í å³Ûù³ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ: гÛÏ³Ï³Ý ÇÝùݳí³ñáõÃÛáõÝÁ ²ñó³ËáõÙ (ʳÙë³ÛÇ Ù»ÉÇùáõÃÛáõÝÝ»ñ)£

51

1

63

²½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÁ XVIII ¹³ñÇ Ï»ë»ñÇÝ: ä³Ûù³ñÇ ·³ÕáõÃ³Ñ³Û Ï»ÝïñáÝÝ»ñÁ: Ðáíë»÷ ¾ÙÇÝ. ·áñÍáõÝ»áõÃ۳ݠ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ£ Øáíë»ë ê³ñ³ýÛ³ÝÇ ³½³ï³·ñ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÁ:г۳ëï³ÝÇ ³½³ï³·ñáõÃÛ³Ý ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ Íñ³·ÇñÁ:

52

1

64

ÐÝ¹Ï³Ñ³Û ³½³ï³·ñ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÁ: س¹ñ³ëÇ  ѳÛñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý ËÙμ³ÏÁ: §Üáñ ï»ïñ³Ï, áñ ÏáãÇ Ûáñ¹áñ³Ï¦ ¨  §àñá·³Ûà ÷³é³ó¦ ³ß˳ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ г۳ëï³ÝÇ   ³½³ï³·ñáõÃÛ³Ý Ð³ñ³í³ÛÇÝ (޳ѳÙÇñ ޳ѳÙÇñÛ³ÝÇ) Íñ³·ÇñÁ£

53

1

65

Թեմատիկ գրավոր  աշխատանք

54

1

66

гÛáó å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ËݹÇñÁ XIX ¹³ñÇ   ³é³çÇÝ Ï»ëÇÝ

²ñ¨»ÉÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ XIX ¹³ñÇ ëϽμÇÝ: ì³ñã³ù³Õ³ù³Ï³Ý

Çñ³íÇ׳ÏÁ: ²ñ¨»ÉÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ` èáõë³ëï³ÝÇÝ Ùdzóٳݠ ëÏǽμÁ: гۻñÁ 1804-1813 ÃÃ. éáõë-å³ñëÏ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙáõÙ:¶ÛáõÉÇëï³ÝÇ Ñ³ßïáõÃÛáõÝÁ:

55

1

67

²ñ¨»ÉÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ èáõë³ëï³ÝÇÝ ÙdzóÝ»Éáõ Ýáñ ÷áõÉÁ:

²ñ¨»ÉÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ ¨ éáõë-å³ñëÏ³Ï³Ý Ýáñ å³ï»ñ³½ÙÇ ëÏǽμÁ: гۻñÇ Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝÁ å³ï»ñ³½ÙÇÝ ¨ Ýñ³Ýó ëå³ë»ÉÇùÝ»ñÁ:ú߳ϳÝÇ ×³Ï³ï³-Ù³ñïÁ:ºñ¨³ÝÇ ·ñ³íáõÙÁ: ÂáõñùÙ»Ýã³ÛÇ å³Ûٳݳ·ÇñÁ ¨ ա»É³Ñ³ÛáõÃÛáõÝÁ:

56

1

68

²ñ¨Ùï³Ñ³ÛáõÃÛáõÝÁ XIX ¹³ñÇ ³é³çÇÝ »ñ»ëݳÙÛ³ÏáõÙ: 1806-1812 ÃÃ. éáõë-Ãáõñù³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÁ ¨ ѳۻñÁ: 1828-1829 ÃÃ. éáõëÃáõñù³Ï³Ý պ³ï»ñ³½ÙÇ ëÏǽμÁ: гۻñÁ 鳽ٳϳݠ  ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ: ¾ñ½ñáõÙÇ ·ñ³íáõÙÁ ¨ ²¹ñdzݳåáÉëÇ  ѳßïáõÃÛáõÝÁ:

57

1

69

г۳ëï³ÝÁ XIX ¹³ñÇ 30-40-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ: г۳ëï³ÝÇ ³½³ï³·- ñáõÃÛ³Ý Ýáñ Íñ³·ÇñÁ: гÛÏ³Ï³Ý Ù³ñ½Á: ò³ñǽÙÇ ·³ÕáõóÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³-ÝáõÃÛáõÝÁ: ²ñ¨Ùï³Ñ³ÛáõÃÛáõÝÁ 1830-1840-³Ï³Ý ÃÃ.:

58

1

70

´²ÄÆÜ 2. ²¼²î²¶ð²Î²Ü Þ²ðÄØ²Ü ìºðºÈøÀ XIX ¸²ðÆ  ºðÎðàð¸ κêÆÜ ¨ XX ¸²ðÆ êμ´ÆÜ:  вÚÎ²Î²Ü Ð²ðòÆ ØÆæ²¼¶²ÚܲòàôØÀ

 

 

71

гÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÇ ÙÇç³½·³ÛݳóáõÙÁ

²ñ¨»ÉÛ³Ý Ñ³ñóÇ ëñáõÙÁ: 1877-1878 ÃÃ. éáõë-Ãáõñù³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÁ ¨ ѳۻñÁ: ²ñ¨»ÉÛ³Ý Ñ³ñóÁ ¨ ÔñÇÙÇ å³ï»ñ³½ÙÁ: 1877- 1878 ÃÃ. éáõë-Ãáõñ-ù³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ å³ï׳éÝ»ñÁ ¨ ëÏǽμÁ:ä³ï»ñ³½ÙÁ ÎáíϳëÛ³Ý ×³Ï³ïáõÙ: гۻñÇ Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝÁ ¨  ³ÏÝϳÉÇùÝ»ñÁ:

59

1

72

Թեմատիկ գրավոր  աշխատանք

60

1

73

гÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÇ ÙÇç³½·³ÛݳóáõÙÁ: ê³Ý êï»ý³ÝáÛÇ  ѳßïáõÃÛ³Ý å³Ûٳݳ·ÇñÁ ¨ гÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ: гÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ ´»éÉÇÝÇ í»Ñ³ÅáÕáíáõÙ:

61

1

74

Ð³Û ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ í»ñ»ÉùÁ:²½·³ÛÇÝ-ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÝ»ñÁ: ²ñ¨Ùï³Ñ³Û»ñÇ ³½·³ÛÇÝë³Ñٳݳ¹ñáõÃÛáõÝÁ: ¼»ÛÃáõÝÇ 1862 Ã. ³åëï³ÙμáõÃÛáõÝÁ:

62

1

75

²½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ Ýáñ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝÁ: ²½³ï³·ñ³Ï³Ý ËÙμ³ÏÝ»ñÁ: ¼ÇÝí³Í å³Ûù³ñÇ  ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñáõÙÁ: ¼ÇÝí³Í å³Ûù³ñÇ Ýáñ ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÁ: ²½³ï³·ñ³Ï³Ý ËÙμ³ÏÝ»ñÇ Ó¨³íáñáõÙÁ: ²½³ï³·ñ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 1880-³Ï³Ý ÃÃ.:

63

1

76

Ð³Û ³½·³ÛÇÝ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²ñÙ»Ý³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ:

ÐÝã³ÏÛ³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ: Ð³Û Ñ»Õ³÷áË³Ï³Ý ¹³ßݳÏóáõÃÛáõÝ:

64

1

77

²½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ ½ÇÝí³Í ÷áõÉÁ: ²½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ í»ñ»ÉùÁ: г۹áõϳÛÇÝ ß³ñÅáõÙÁ:г۹áõϳÛÇÝ ß³ñÅÙ³Ý ³é³ç³óÙ³Ý å³ï׳éÝ»ñÁ: г۹áõϳÛÇÝ å³Ûù³ñÇ ³é³çÇÝ ù³ÛÉ»ñÁ: Þ³ñÅÙ³Ý í»ñ»ÉùÁ. Ý߳ݳíáñ  ѳ۹áõÏÝ»ñÁ: г۹áõϳÛÇÝ ß³ñÅáõÙÁ ¨ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

65

1

78

Թեմատիկ գրավոր  աշխատանք

66

1

79

²ñ¨Ùï³Ñ³Û»ñÇ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ãáõñù³Ï³Ý Íñ³·ñÇ  Çñ³·áñÍÙ³Ý ëÏǽμÁ: ²ñ¨Ùï³Ñ³Û»ñÇ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ³μ¹áõÉѳÙÇ¹Û³Ý Íñ³·ÇñÁ: 1894-1896 ÃÃ. ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ  Ïáïáñ³ÍÝ»ñÁ:

67

1

80

Ð³Û ³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÁ 1894-1896 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ: гÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ ¨ ï»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ê³ëáõÝÇ 1894 Ã. Ñ»ñáë³Ù³ñïÁ: ¼»ÛÃáõÝÇ 1895-1896 ÃÃ. ³åëï³ÙμáõÃÛáõÝÁ: ì³ÝÇ 1896 Ã. Ñ»ñáë³Ï³Ý ÇÝùݳå³ßïå³-ÝáõÃÛáõÝÁ: سÛÇë۳ݠ μ³ñ»Ýáñá·áõÙÝ»ñÇ Íñ³·ÇñÁ:

68

1

81

Ð³Û ³½³ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÝ»ñÁ XX ¹³ñÇ ëϽμÇÝ

ä³Ûù³ñ ó³ñǽÙÇ Ñ³Ï³Ñ³Û ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹»Ù: ò³ñǽÙÇ ·³ÕáõóÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³Ûù³ñÁ: гÛ-óóñ³Ï³Ý (³¹ñμ»-ç³Ý³Ï³Ý) ÁݹѳñáõÙÝ»ñÁ:²½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÁ ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ë-ï³ÝáõÙ: ê.²é³ù»Éáó í³ÝùÇ ÏéÇíÁ: ê³ëáõÝÇ 1904 Ã. աåëï³ÙμáõÃÛáõÝÁ:

69

1

82

ºñÇïÃáõñù»ñÇ Ñ»Õ³ßñçáõÙÁ ¨ ³ñ¨Ùï³Ñ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ºñÇïÃáõñù»ñÇ Ñ»Õ³ßñçáõÙÁ: гۻñÇ áãÝã³óÙ³Ý Íñ³·ñÇ  ß³ñáõݳÏáõÙÁ: ä³ÝÃÛáõñùǽÙÁ` å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:гÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ 1912-1914 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ: гÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÇ í»ñ³μ³óáõÙÁ: ¸Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý å³Ûù³ñÁ: èáõë-Ãáõñù³Ï³Ý  ѳٳӳÛݳ·ÇñÁ:

70

 

1

83

г۳ëï³ÝÁ ¨ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á ²é³çÇÝ ³ß˳ñѳٳñïÇ  ï³ñÇÝ»ñÇÝ:

²ß˳ñѳٳñïÇ ëÏǽμÁ: ²é³çÇÝ Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ å³ï»ñ³½ÙÇ Ïáíϳë-Û³Ý ×³Ï³ïÁ:úëÙ³ÝÛ³Ý Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý ¨ èáõë³ëï³ÝÇ é³½Ù³ù³Õ³ù³Ï³Ý

Íñ³·ñ»ñÁ Ø»ñÓ³íáñ ²ñ¨»ÉùáõÙ: ä³ï»ñ³½ÙÇ ÁÝóóùÁ ÏáíϳëÛ³Ý

׳ϳïáõÙ 1914-1916 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ: ê³Ûùë-äÇÏáÛÇ Ñ³Ù³Ó³Ûݳ·ÇñÁ: èáõë³ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ·ñ³íí³Í ï³ñ³ÍùáõÙ:

71

1

84

Թեմատիկ գրավոր  աշխատանք

72

1

85

Ð³Û Ï³Ù³íáñ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÁ: γٳíáñ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÁ: гÛÏ³Ï³Ý çáϳïÝ»ñÇ Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝÁ Ù³ñï³Ï³Ý  ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: γٳíáñ³Ï³Ý çáϳïÝ»ñÇ í»ñ³ÍáõÙÁ  ϳÝáݳíáñ ½ÇÝáõÅÇ:

73

1

86

гÛáó Ø»Í »Õ»éÝÁ: гۻñÇ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁª »ñÇïÃáõñù»ñÇ å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: Ø»Í »Õ»éÝÁ: гۻñÇ ÇÝùݳå³ßïå³Ý³Ï³Ý Ù³ñï»ñÁ:

гÛáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÇ ëÏǽμÁ: ػ͠ »Õ»éÝÇ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ: î»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃ۳ݠ í»ñ³μ»ñÙáõÝùÁ:

 

74

1

87

Ð³Û ³½·³ÛÇÝ-ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ í»ñ»ÉùÁ 1917 Ã. ÷»ïñí³ñÛ³Ý

ѻճ÷áËáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá: Üáñ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñáõÙÁ  ²ÛëñÏáíϳëáõÙ: ijٳݳϳíáñ ϳé³í³ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ: ²ñ¨Ùï³Ñ³Û»ñÇ ³½·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç ëï»ÕÍáõÙÁ: ²ñ¨»É³Ñ³Û ³½·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç ëï»ÕÍáõÙÁ:

75

1

88

´áÉߨÇÏÛ³Ý Ñ»Õ³ßñçáõÙÁ ¨ г۳ëï³ÝÁ: Æñ³¹ñáõÃÛáõÝÁ ²ÛëñÏáíϳëáõÙ ¨ ÎáíϳëÛ³Ý ×³Ï³ïáõÙ: §Âáõñù³Ñ³Û³ëï³ÝÇ Ù³ëÇݦ Ññáí³ñï³ÏÁ: ²ñ¨Ùï³Ñ³Û ½áñ³ÙdzíáñÙ³Ý ëï»ÕÍáõÙÁ: гÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ ´ñ»ëï-ÈÇïáíëÏÇ Ñ³ßïáõÃÛ³Ý μ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ:

76

1

89

Æñ³¹ñáõÃÛáõÝÁ г۳ëï³ÝáõÙ ¨ ²ÛëñÏáíϳëáõÙ (1918 Ã. ÑáõÝí³ñ-

³åñÇÉ): гÛÏ³Ï³Ý Ï³Ýáݳíáñ ½áñùÇ ëï»ÕÍáõÙÁ: ä³ï»ñ³½ÙÇ í»ñëÏëáõÙÁ: гÛÏ³Ï³Ý ½áñùÇ í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ: ²ÛëñÏáíϳëÇ ³Ýç³ïáõÙÁ èáõë³ëï³ÝÇó:

77

1

90

Թեմատիկ գրավոր  աշխատանք

78

1

91

1918 Ã. Ù³ÛÇëÛ³Ý Ñ»ñáë³Ù³ñï»ñÁ: Âáõñù-³Ý¹ñÏáíϳë۳ݠ å³ï»ñ³½ÙÇ í»ñ³×áõÙÁ Ãáõñù-ѳÛϳϳÝÇ: ê³ñ¹³ñ³å³ïÇ ¨ ´³ß ²å³ñ³ÝÇ ×³Ï³ï³Ù³ñï»ñÁ: Ô³ñ³ùÇÉÇë³ÛÇ Ñ»ñáë³Ù³ñïÁ:  سÛÇëÛ³Ý ×³Ï³ï³Ù³ñï»ñÇ å³ïÙ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ:

79

1

92

   ´²ÄÆÜ 3. вÚÎ²Î²Ü ØÞ²ÎàôÚÂÀ Üàð Þðæ²ÜàôØ

 

 

93

Øß³ÏáõÛÃÁ XVII ¹³ñÇ »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇó ÙÇÝ㨠XIX ¹³ñÇ ³é³çÇÝ  Ï»ëÁ:

Øß³ÏáõóÛÇÝ Ó»éùμ»ñáõÙÝ»ñÁ XVII ¹³ñÇ »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇÝ ¨ XVIII ¹³ñáõÙ: ²é³çÇÝ Ñ³Û å³ñμ»ñ³Ï³ÝÁ: ä³ïÙ³·ÇïáõÃÛáõÝÁ: Ð³Û Ùß³ÏáõÛÃÁ XIX ¹³ñÇ ³é³çÇÝ Ï»ëÇÝ: ¸åñáó³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ  í»ñ»ÉùÁ£ ¶ÇïáõÃÛáõÝÁ£ ²ñí»ëïÁ£

80

1

94

XIX ¹³ñÇ »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇ ¨ XX ¹³ñÇ ëϽμÇ Ùß³ÏáõóÛÇÝ í»ñ»ÉùÁ:

´Ý³Ï³Ý ¨ ÑáõÙ³ÝÇï³ñ ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ: ´Ý³Ï³Ý

·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: г۳·ÇïáõÃÛáõÝÁ: ä³ïÙ³·ÇïáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ:

²ñí»ëïÁ ¨ ׳ñï³ñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ: λñå³ñí»ëïÁ: ³ïñáÝÁ:

ºñ³ÅßïáõÃÛáõÝÁ: Ö³ñï³ñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ:

81

1

95

Üàð²¶àôÚÜ Þðæ²Ü

 

 

96

´²ÄÆÜ 1. вڲêî²ÜÆ ²è²æÆÜ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜÀ

 

 

97

ºñÏñÇ Ý»ñùÇÝ ÏÛ³ÝùÁ: гÛÏ³Ï³Ý å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñáõÙÝ áõ ³Ùñ³åݹáõÙÁ: г۳ëï³ÝÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñéã³ÏáõÙÁ: ´³ÃáõÙÇ å³Ûٳݳ·ÇñÁ: Æß˳ÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÁ: г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³- å»ïáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ»ñÁ: гۻñ»ÝÁª å»ï³Ï³Ý É»½áõ: ²½·³ÛÇÝ μ³Ý³ÏÁ:

82

1

98

êáódzÉ-ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÁ: êáódzÉïÝï»ë³Ï³Ý ϳóáõÃÛáõÝÁ: îÝï»ë³Ï³Ý í»ñ³÷áËáõÙÝ»ñÁ:гë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÁ: 1920 Ã. Ù³ÛÇëÛ³Ý ³åëï³ÙμáõÃÛáõÝÁ:

83

 

1

99

Թեմատիկ գրավոր  աշխատանք

84

1

100

гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹ñáõÃÛáõÝÁ: гÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ:

гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ñï³ùÇÝ Ï³å»ñÁ ¨ ѳñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

гñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ø³éÛ³Ï ÙÇáõÃÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ Ñ»ï: гÛ-íñ³ó³Ï³Ý ѳñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: гÛ-³¹ñμ»ç³Ý³Ï³Ý  ѳñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

85

1

101

гÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ ö³ñÇ½Ç Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹³ÅáÕáíáõÙ: ê¨ñÇ å³Ûٳݳ·ÇñÁ: гÛÏ³Ï³Ý å³ïíÇñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ö³ñÇ½Ç ËáñÑñ¹³ÅáÕáíáõÙ: ØdzóÛ³É ¨ ³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñéã³ÏáõÙÁ: гÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ ê³Ý è»ÙáÛÇ ÏáÝý»ñ³ÝëáõÙ: ê¨ñÇ å³Ûٳݳ·ÇñÁ ¨ г۳ëï³ÝÁ: Æñ³¹ñáõÃÛáõÝÁ ÎÇÉÇÏdzÛáõÙ ¨ ÏÇÉÇÏdzѳÛáõÃÛáõÝÁ: гÛÏ³Ï³Ý É»·»áÝÁ: ÎÇÉÇÏdzѳÛáõÃÛ³Ý ¹ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ÇÝùݳå³ßïå³Ý³Ï³Ý  Ù³ñï»ñÁ:

86

1

102

²é³çÇÝ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ÝÏáõÙÁ:г۳ëï³ÝÁ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ èáõë³ëï³ÝÇ ¨ ù»Ù³É³Ï³Ý ÂáõñùdzÛÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ: ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ èáõë³ëï³ÝÇ ³ñ¨»ÉÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ø»Ù³É³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÁ ¨ г۳ëï³ÝÁ: гÛ-éáõë³Ï³Ý μ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ØáëÏí³ÛáõÙ: 1920 Ã. û·áëïáëÇ 10-Ç ÂÇýÉÇëÇ Ñ³Ù³Ó³Ûݳ·ÇñÁ: ø»Ù³É³-μáÉߨÇÏÛ³Ý

ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛáõÝÁ: Âáõñù-ѳÛÏ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÁ:

87

1

103

г۳ëï³ÝÇ ËáñÑñ¹³ÛݳóáõÙÁ: гÛ-éáõë³Ï³Ý μ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ºñ¨³ÝáõÙ: Ü»ñù³Õ³ù³Ï³Ý ׷ݳųÙÁ:  г۳ëï³ÝÇ ËáñÑñ¹³ÛݳóáõÙÁ:

88

1

104

´²ÄÆÜ 2. вڲêî²ÜÆ êàòƲÈÆêî²Î²Ü ÊàðÐð¸²ÚÆÜ

вÜð²äºîàôÂÚàôÜÀ

 

 

105

ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÁ 1920-1922 ÃÃ.: ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïáõÙÁ: ö»ïñí³ñÛ³Ý ³åëï³ÙμáõÃÛáõÝÁ: γé³í³ñÙ³Ý Ýáñ ѳٳϳñ·Ç Ó¨³íáñáõÙÁ: §è³½Ù³Ï³Ý ÏáÙáõÝǽÙǦ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ¹ñ³ ѻ勉ÝùÝ»ñÁ: ö»ïñí³ñÛ³Ý ³åëï³ÙμáõÃÛáõÝÁ: ²ÝóáõÙÁ Ýáñ

ïÝï»ë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ñï³ùÇÝ û·ÝáõÃÛáõÝÁ:

89

1

106

Թեմատիկ գրավոր  աշխատանք

90

1

107

ÐêÊÐ ê³Ñٳݳ¹ñáõÃÛáõÝÁ: ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÁ ²Ý¹ñ¹³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ ÊêÐØ-Ç Ï³½ÙáõÙ: ÐêÊÐ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ ³é³çÇÝ Ñ³Ù³·áõÙ³ñÁ: ÐêÊÐ ³é³çÇÝ ê³Ñٳݳ¹ñáõÃÛáõÝÁ: г۳ëï³ÝÁ ²Ý¹ñ¹³ßÝáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝóóáõÙ: ÊêÐØ-Çϳ½Ù³íáñáõÙÁ:

91

1

108

ÐêÊÐ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ÑÇÙݳËݹÇñÝ»ñÁ ¨ ³ñï³ùÇÝ Ï³å»ñÁ: Èáéáõ 㻽áù ·áïáõ ¨ æ³í³ËùÇ ÑÇÙݳËݹÇñÁ: ¼³Ý·»½áõñÇ, È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³μ³ÕÇ ¨ ܳËÇ稳ÝÇ ÑÇÙݳËݹÇñÁ: гÛÏ³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ Ñ³ñóÁ ØáëÏí³ÛÇ ¨ γñëÇ 1921 Ã. å³Ûٳݳ·ñ»ñáõÙ:

92

1

109

´²ÄÆÜ 3. ÊàðÐð¸²ÚÆÜ Ð²Ú²êî²ÜÀ ÊêÐØ-Æ Î²¼ØàôØ

 

 

110

êáódzÉÇëï³Ï³Ý ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñáõÙÁ: Üáñ ïÝï»ë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ²ñ¹Ûáõݳμ»ñ³óáõÙÁ ¨ ÏáÉ»ÏïÇí³óáõÙÁ: Ü¿åÁ ¨ ¹ñ³ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ: ²ñ¹Ûáõݳμ»ñ³óáõÙÁ ¨  ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ÏáÉ»ÏïÇí³óáõÙÁ:

93

1

111

гë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÁ: ÎáÙáõÝÇëï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»ÝÇß˳ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïáõÙÁ ¨ ³ÛÉ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ·»ÉáõÙÁ: Ü»ñÏáõë³Ïó³Ï³Ý å³Ûù³ñÁ: ²ÝѳïÇ å³ßï³ÙáõÝùÇ Ó¨³íáñáõÙÁ: ø³Õ³ù³Ï³Ý  μéݳ×ÝßáõÙÝ»ñÁ: ä»ïáõÃÛ³Ý ³ÝѳݹáõñÅáճϳÝ

ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÏñáÝÇ ¨ »Ï»Õ»óáõ ÝϳïÙ³Ùμ:

94

1

112

Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Á гÛñ»Ý³Ï³Ý Ù»Í å³ï»ñ³½ÙÇ ï³ñÇÝ»ñÇÝ (1941

-1945 ÃÃ.): Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ý»ñ¹ñáõÙÁ Ø»Í Ñ³Ûñ»Ý³Ï³ÝáõÙ: ¶»ñÙ³ÝdzÛÇ

ѳñÓ³ÏáõÙÁ ÊêÐØ-Ç íñ³: гÛÏ³Ï³Ý ³½·³ÛÇÝ ¹ÇíǽdzݻñÇ

ϳ½Ù³íáñáõÙÁ ¨ Ýñ³Ýó Ù³ñï³Ï³Ý áõÕÇÝ: Ð³Û é³½ÙÇÏÝ»ñÇ

Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝÁ Ù³ñï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: ä³ï»ñ³½ÙÇ Ñ³Û

Ñ»ñáëÝ»ñÁ ¨ ½áñ³í³ñÝ»ñÁ:

95

1

113

Թեմատիկ գրավոր  աշխատանք

96

1

114

ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÁ Ñ»ïå³ï»ñ³½ÙÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ (1945-1985 ÃÃ.):

гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹ñáõÃÛáõÝÁ: ø³Õ³ù³Ï³Ý μéݳ×ÝßáõÙÝ»ñÇ Ýáñ ÷áõÉÁ: 1949 Ã. ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ ³ùëáñÁ: гÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÇ í»ñ³μ³óáõÙÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ýáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ²ÝѳïÇ å³ßï³ÙáõÝùÇ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ Ñ³ÕóѳñáõÙÁ: ²½·³ÛÇÝ ÇÝùݳ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý ½³ñÃáÝùÁ: ²ÛɳËáÑáõÃÛáõÝÁ г۳ëï³ÝáõÙ:

97

1

115

ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÁ í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ:ì»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ²ñó³ËÛ³Ý ß³ñÅáõÙÁ: ²ñó³ËÛ³Ý ß³ñÅÙ³Ý Ýáñ ÷áõÉÁ£ гÝñ³Ñ³í³ùÝ»ñ ºñ¨³ÝáõÙ: êáõÙ·³ÇÃÛ³Ý áÕμ»ñ·áõÃÛáõÝÁ: Þ³ñÅÙ³Ý Ñ»ï³·³ í»ñ»ÉùÁ£ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ μ³Ý³ÏÇ ¨ ²¹ñμ»ç³ÝÇ Ñ³ïáõÏçáϳï³ÛÇÝÝ»ñÇ     ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÈÔÆØ-áõÙ:

98

1

116

г۳ëï³ÝÇ ³Ýϳ˳óÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÁ£ Þñç³¹³ñÓ³ÛÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ѳÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ:г۳ëï³ÝÇ ³ÝϳËáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ñéã³Ï³·ÇñÁ£ ÊêÐØ-Ç å³Ñå³ÝÙ³Ý ÷áñÓ»ñÁ£ ÊêÐØ-Ç ÷Éáõ½áõÙÁ, ²äÐ-Ç ëï»ÕÍáõÙÁ:

99

1

117

´²ÄÆÜ 4. вÚÎ²Î²Ü äºî²Î²ÜàôÂÚàôÜÀ ²ð¸Æ   öàôÈàôØ

 

 

118

г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ: ²ÝÏ³Ë å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÁ£ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ÝϳËáõÃÛ³Ý Ñéã³ÏáõÙÁ: ÐÐ ê³Ñٳݳ¹ñáõÃÛ³Ý ÁݹáõÝáõÙÁ: ÐÐ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ£ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãáõÙÁ: гÛáóó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÁ:

100

1

119

È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³μ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ: ²ÝϳËáõÃÛ³Ý Ñéã³ÏáõÙÁ ¨ å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñáõÙÁ:²ñó³ËÛ³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ Í³í³ÉáõÙÁ: ÞáõßÇÇ áõ ȳãÇÝÇ ³½³ï³·ñáõÙÁ: ä³ï»ñ³½ÙÇ Ñ»ï³·³ ÁÝóóùÁ: Ô³ñ³μ³ÕÛ³Ý

μ³Ý³ÏÇ Ñ³ÕóݳÏÁ ¨ ½Çݳ¹³¹³ñÇ ÏÝùáõÙÁ (1994 Ã. Ù³ÛÇë): ²ñó³ËÛ³Ý ³½³ï³Ù³ñïÇ Ñ»ñáëÝ»ñÁ:

 

 

101

 

 

1

120

Թեմատիկ գրավոր  աշխատանք

102

1

121

´²ÄÆÜ 5. вÚÎ²Î²Ü êöÚàôèøÀ 1920 Âì²Î²ÜÆò  ØÆÜâºì غð úðºðÀ

 

 

122

гÛÏ³Ï³Ý ê÷ÛáõéùÁ 1920-1939 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ: ê÷ÛáõéùÇ ³é³ç³óáõÙÁ: гÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ ¨ ë÷Ûáõéù³Ñ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ê÷Ûáõéù³Ñ³Û»ñÇ Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓáõÃÛáõÝÁ: гÛÏ³Ï³Ý ê÷ÛáõéùÁ 1946-1991 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ

гÛñ»Ý³¹³ñÓáõÃÛáõÝÁ: ê÷Ûáõéù³Ñ³Û Ï»ÝïñáÝÝ»ñÁ: 1946-1948ÃÃ. ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓáõÃÛáõÝÁ: 1950-1980-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓáõÃÛáõÝÁ: ê÷Ûáõéù³Ñ³ÛáõÃÛ³Ýï»Õ³ß³ñÅ»ñÁ:

103

1

123

гë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÁ: ê÷Ûáõéù³Ñ³ÛáõÃÛ³Ý å³Ûù³ñÁ Ð³Û ¸³ïÇ Ñ³Ù³ñ å³ï»ñ³½ÙÇ ³í³ñï³Ï³Ý ÷áõÉáõÙ: гٳß˳ñѳÛÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÝ·ñ»ëÁ: ê÷Ûáõéù³Ñ³Û»ñÇ Ñ»ï³·³  å³Ûù³ñÁ гÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÇ ÉáõÍÙ³Ý ¨ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ۳ݠ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

104

1

124

´²ÄÆÜ 6. вÚÎ²Î²Ü ØÞ²ÎàôÚÂÀ Üàð²¶àôÚÜ

IJزܲβÞðæ²ÜàôØ

 

 

125

Øß³ÏáõÛÃÁ 1920-1941 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ: ¶ÇïáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ: гë³ñ³Ï³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ: ÎÇñ³é³Ï³Ý ¨ μÝ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ: ¶ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ñí»ëïÁ: ÊáñÑñ¹³Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ³ïñáÝÁ ¨ ÏÇÝá³ñí»ëïÁ: λñå³ñí»ëïÁ ¨ »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝÁ: Ö³ñï³ñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ:

105

1

126

Øß³ÏáõÛÃÇ í»ñ»ÉùÁ (1945-1991 ÃÃ.): ¶ÇïáõÃÛáõÝÁ: ¶ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ï³¹»-ÙdzÝ: ¶Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÁ:ÎÇμ»éÝ»ïÇϳÛÇ,¿É»ÏïñáÝÇϳÛÇ ½³ñ·³óáõÙÁ: г۳·ÇïáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ: ²ñí»ëïÁ: ºñ³ÅßïáõÃÛáõÝÁ: ³ïñáÝÁ: ÎÇÝáÝ: λñå³ñí»ëïÁ: Ö³ñï³ñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ: гÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ ³ñ¹Ç íÇ׳ÏÁ: Øß³ÏáõÛÃÇ íÇ׳ÏÁ:

106

1

127

Թեմատիկ  գրավոր   աշխատանք

107

1

128

Կիսամյակային  ամփոփիչ  աշխատանք

108

1

 

 


 

Скачано с www.znanio.ru

III ѳ½³ñ³ÙÛ³Ï - ø. ³. I ѳ½³ñ³ÙÛ³ÏÇ ëÏǽ μ ) гÛϳ½áõÝÝ»ñÇ ²Ûñ³ñ³ïÛ³Ý Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ: 4 1 7 ´²ÄÆÜ 2

III ѳ½³ñ³ÙÛ³Ï - ø. ³. I ѳ½³ñ³ÙÛ³ÏÇ ëÏǽ μ ) гÛϳ½áõÝÝ»ñÇ ²Ûñ³ñ³ïÛ³Ý Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ: 4 1 7 ´²ÄÆÜ 2

II: ²ñï³í³½¹ II-Ç ·³Ñ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ: ÐéáÙ»³ -å³ñà ե-վ ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÁ ¨ г۳ëï³ÝÁ: ²ÝïáÝÇáëÇ ³ñß³í³ÝùÝ»ñÁ: ²ñï³-ß»ëÛ³Ý Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý ³ÝÏáõÙÁ: ²ñï³ß»ë

II: ²ñï³í³½¹ II-Ç ·³Ñ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ: ÐéáÙ»³ -å³ñà ե-վ ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÁ ¨ г۳ëï³ÝÁ: ²ÝïáÝÇáëÇ ³ñß³í³ÝùÝ»ñÁ: ²ñï³-ß»ëÛ³Ý Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý ³ÝÏáõÙÁ: ²ñï³ß»ë

II ¨ ä³å ó·³íáñÝ»ñÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: Ü»ñù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íÇ׳ÏÁ: ²ñß³Ï

II ¨ ä³å ó·³íáñÝ»ñÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: Ü»ñù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íÇ׳ÏÁ: ²ñß³Ï

XII-XIV ¹³ñ»ñ): ä³Ûù³ñ ë»ÉçáõÏ Ãáõñù»ñÇ ¨ Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý ³ÙÇñ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»Ù: ¼³ù³ñÛ³ÝÝ»ñÇ Çß˳ݳå»ïáõÃÛáõÝÁ г۳ëï³ÝáõÙ: ÆßË³Ý³Ï³Ý Ýáñ ïÝ»ñÁ: ØáÝÕáÉ³Ï³Ý ³ëå³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ä³Ûù³ñ óóñ-ÙáÝÕáÉ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¹»Ù: 3 7 1 45…

XII-XIV ¹³ñ»ñ): ä³Ûù³ñ ë»ÉçáõÏ Ãáõñù»ñÇ ¨ Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý ³ÙÇñ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»Ù: ¼³ù³ñÛ³ÝÝ»ñÇ Çß˳ݳå»ïáõÃÛáõÝÁ г۳ëï³ÝáõÙ: ÆßË³Ý³Ï³Ý Ýáñ ïÝ»ñÁ: ØáÝÕáÉ³Ï³Ý ³ëå³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ä³Ûù³ñ óóñ-ÙáÝÕáÉ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¹»Ù: 3 7 1 45…

XVII ¹³ñÇ »ñÏñáñ¹ Ï»ë-XIX ¹³ñÇ ³é³çÇÝ Ï»ë) 60 ²½³ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÝ»ñÁ

XVII ¹³ñÇ »ñÏñáñ¹ Ï»ë-XIX ¹³ñÇ ³é³çÇÝ Ï»ë) 60 ²½³ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÝ»ñÁ

XX ¹³ñÇ ëϽ μ ÇÝ ä³Ûù³ñ ó³ñǽÙÇ Ñ³Ï³Ñ³Û ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹»Ù: ò³ñǽÙÇ ·³ÕáõóÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³Ûù³ñÁ: гÛ-óóñ³Ï³Ý (³¹ñ μ »-ç³Ý³Ï³Ý) ÁݹѳñáõÙÝ»ñÁ: ²½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÁ ²ñ¨Ùï۳݅

XX ¹³ñÇ ëϽ μ ÇÝ ä³Ûù³ñ ó³ñǽÙÇ Ñ³Ï³Ñ³Û ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹»Ù: ò³ñǽÙÇ ·³ÕáõóÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³Ûù³ñÁ: гÛ-óóñ³Ï³Ý (³¹ñ μ »-ç³Ý³Ï³Ý) ÁݹѳñáõÙÝ»ñÁ: ²½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÁ ²ñ¨Ùï۳݅

XVII ¹³ñÇ »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇó ÙÇÝ㨠XIX ¹³ñÇ ³é³çÇÝ Ï»ëÁ: Øß³ÏáõóÛÇÝ Ó»éù μ »ñáõÙÝ»ñÁ

XVII ¹³ñÇ »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇó ÙÇÝ㨠XIX ¹³ñÇ ³é³çÇÝ Ï»ëÁ: Øß³ÏáõóÛÇÝ Ó»éù μ »ñáõÙÝ»ñÁ

μ ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ØáëÏí³ÛáõÙ: 1920 Ã. û·áëïáëÇ 10-Ç ÂÇýÉÇëÇ Ñ³Ù³Ó³Ûݳ·ÇñÁ: ø»Ù³É³- μ áÉߨÇÏÛ³Ý Ñ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛáõÝÁ: Âáõñù-ѳÛÏ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÁ: 87 1 103 г۳ëï³ÝÇ ËáñÑñ¹³ÛݳóáõÙÁ: гÛ-éáõë³Ï³Ý μ ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ºñ¨³ÝáõÙ: Ü»ñù³Õ³ù³Ï³Ý…

μ ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ØáëÏí³ÛáõÙ: 1920 Ã. û·áëïáëÇ 10-Ç ÂÇýÉÇëÇ Ñ³Ù³Ó³Ûݳ·ÇñÁ: ø»Ù³É³- μ áÉߨÇÏÛ³Ý Ñ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛáõÝÁ: Âáõñù-ѳÛÏ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÁ: 87 1 103 г۳ëï³ÝÇ ËáñÑñ¹³ÛݳóáõÙÁ: гÛ-éáõë³Ï³Ý μ ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ºñ¨³ÝáõÙ: Ü»ñù³Õ³ù³Ï³Ý…

117 ´²ÄÆÜ 4. вÚÎ²Î²Ü äºî²Î²ÜàôÂÚàôÜÀ ²ð¸Æ öàôÈàôØ 118 г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ: ²ÝÏ³Ë å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÁ£ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ÝϳËáõÃÛ³Ý Ñéã³ÏáõÙÁ: ÐÐ ê³Ñٳݳ¹ñáõÃÛ³Ý ÁݹáõÝáõÙÁ : ÐÐ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹ñáõÃÛáõÝÁ…

117 ´²ÄÆÜ 4. вÚÎ²Î²Ü äºî²Î²ÜàôÂÚàôÜÀ ²ð¸Æ öàôÈàôØ 118 г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ: ²ÝÏ³Ë å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÁ£ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ÝϳËáõÃÛ³Ý Ñéã³ÏáõÙÁ: ÐÐ ê³Ñٳݳ¹ñáõÃÛ³Ý ÁݹáõÝáõÙÁ : ÐÐ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹ñáõÃÛáõÝÁ…
Скачать файл