Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015 р.
Оценка 4.6

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015 р.

Оценка 4.6
docx
19.11.2021
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015 р.
Л2-002397.docx

 

 

Дата(рік, місяць,

число) Підприємство                    Приватне акцiонерне товариство "ЕФЕКТ"                           за ЄДРПОУ Територія                                                                                                                                  за КОАТУУ

Організаційно-


правова форма гос- подарювання

Вид економічної діяльності

Середня кількість

працівників                                                                          80


за КОПФГ

за КВЕД


 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса                                             вул. Георгiївська, буд. 10, м. Харкiв, 61010 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015 р.

 

 

 

Актив

 

 

Код ряд- ка

 

На початок звітного періоду

 

На кінець звітного періоду

На дату пере- ходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

117

113

0

первісна вартість

1001

251

261

0

накопичена амортизація

1002

134

148

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

1

50

0

Основні засоби:

1010

12025

10799

0

первісна вартість

1011

23900

20587

0

знос

1012

11875

9788

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0


первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

1030

 

0

 

0

 

0

інші фінансові інвестиції

1035

4

4

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

1200

800

0

Відстрочені податкові активи

1045

41

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

13388

11766

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

2315

3270

0

Виробничі запаси

1101

745

1033

0

Незавершене виробництво

1102

120

191

0

Готова продукція

1103

1002

2043

0

Товари

1104

448

3

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1467

716

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами

 

1130

 

0

 

685

 

0

з бюджетом

1135

60

38

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

60

38

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

447

72

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

160

284

0

Готівка

1166

3

4

0

Рахунки в банках

1167

157

280

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

2

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:

резервах довгострокових зобов’язань

 

1181

 

0

 

0

 

0


резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

178

374

0

Усього за розділом II

1195

4627

5441

0

III. Необоротні активи, утримувані для про- дажу, та групи вибуття

1200

0

1685

0

Баланс

1300

18015

18892

0

 

 

 

Пасив

 

 

Код ряд- ка

 

На початок звітного періоду

 

На кінець звітного періоду

На дату пере- ходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1196

1196

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

13063

12532

0

Додатковий капітал

1410

42

33

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

364

364

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

1252

1554

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

15917

15679

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0


резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

630

265

0

за розрахунками з бюджетом

1620

100

147

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

58

43

0

за розрахунками з оплати праці

1630

130

163

0

за одержаними авансами

1635

0

2445

0

за розрахунками з учасниками

1640

9

8

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

16

60

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

1155

82

0

Усього за розділом IІІ

1695

2098

3213

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

 

1700

 

0

 

0

 

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

18015

18892

0

 


 

Дата(рік, місяць, число)

Дата(рік, місяць, число)

Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0 0 інші фінансові інвестиції 1035 4 4 0

Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0 0 інші фінансові інвестиції 1035 4 4 0

Усього за розділом II 1195 4627 5441 0

Усього за розділом II 1195 4627 5441 0

Призовий фонд 1540 0 0 0

Призовий фонд 1540 0 0 0
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
19.11.2021