Demokratiyaliq mamleket
Оценка 4.9

Demokratiyaliq mamleket

Оценка 4.9
doc
13.02.2020
Demokratiyaliq mamleket
Demokratiyaliq mamleket.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нокис районы ХББне караслы 22-мектептин физика пани

 

мугаллими Сайлауов Агылаштын

 

уатан туйгысы панинен

 

бир саатлык

 

ИС ЖОБАСЫ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-класс окыушылары ушын «Уатан туйгысы» панинен такирарлау сабагынын ис-жобасы.

 

Шолкемлестириу.

Класска кирген окыушылар менен салемлесемен. Наубетши аркалы окыушыларды барлайман. Класстын тазалыгына итибар беремен.

Такирарлау сабагы.

Максети: Окыушыларга такирарлау сабагы аркалы отилген темаларды ядка тусириу хам сол темаларга шолыу жасау.

Ресурслар: Хаар бир топарга флипчарт кагаз, маркерлер, скотч

Процедура:

1 кадем: Мугаллим окыушыларга шенбер туринде донгелекленип турыуын айтады. 1,2,3,4 санларын айтып топарларга болинеди.

2 кадем: Хар бир  окыушы белгиленген  орынларын ийелейди. Топарга мугаллим тарепинен тапсырма бериледи. Хар топардан бир окыушыдан шыгып картичкилерде белгиленген тапсырманы алып топар агзалары менен биргеликте ислеседи.

 

1.               Салемлесиу адеби.

2.               Хукыкый демократиялык мамлекет дегенимиз не?

3.               Озбекстан байрагына сыпатлама.

4.               «Мен не ушын суйемен Озбекстанды» косыгын тарийиплеу.

3 кадем Окыушылар тапсырмаларды орынлап хар бир топардан бир  окыушы шыгып презентация кылады.

 

Топар. Салемлесиу адеби.

 

Миллий урп-адет турмыстын ажыралмас болеги. Ол жеке бир адам тарепинен ойлап шыгылмайды, ал оны турмыстын ози пайда етеди. Жаксы хам елге ылайык урп-адетлер сакланып кала береди.

        Дунья халыклары хам миллетлери, елатлары озлерине тан болган адет пенен салемлеседи. Биз ата-бабаларымыздын бул адеп-икрамлык мийрасын калдырмай озимизден кейинге ауладларга калдырыуымыз керек. Бундай мийрастын ен зарур шарти хар Ким оз перзентине, шартине балалар бакшаларында, мектеплерде хам баска билим алыу орынларында                                                   осип киятырган жас ауладка уйретиуден ибарат. Салемлесиу, корисиу де озине тан адеп шеберлиги болып, оны жокары маденият дарежесинде иске асырыу керек, Себеби, данышпан халкымыз кобинесе адамнын салем бериуи, корисиуиндеги адебине карап онын кандай дарежеде тарбия коргенлигин ямаса кормегенлигине баха береди.

              Салемлесиу- «Ассалаума алейкум» деген арабша созден  ибарат болып, ол- «Сизге тынышлык тилеймен» деген манисти билдиреди. «Уалейкум ассалам » деп жууап кайтарылады, ягный салем кабылланады, ягный салем кабылланады, бул болса,  «Менде Сизге тынышлык тилеймен » деген манисти билдиреди. Салемлесиу шын кеуилден болып ол биреудин амелине, мартебесине карап емес, тек алпайым менен болыуы керек. Халкымыз инсанга салем бериу парыз деп билген. Хатте Мухаммед пайгамбарда путкил омир бойы адамларга ол Ким болыуына карамастан биринши болып салем бериуге улгерген.

2-Топар :     Хукыкый демократиялык мамлекет дегенимиз не ?

Уатаннын хар бир шоби, хар бир болекшесинде сыр, улкен хикмет бар. Оларды анлау ушын биз мудамы билимге умтылып, гаплетте емес, сергек болып жасауымыз керек. Биз уатанымызды азат хам гарезсиз, гоззал хам такирарланбайтугын, аййумги деп тарийиплеймиз. Бул тарийиплердин хар бири журтымыз хаккындагы копшилик тарепинен мойынланатугын хакыйкатты билдиреди.

        Уатан туйгысын журектен сезиниу, сол туйгы менен жасау инсан омирине магана-мазмун багышлайды, оны жетекликте жетелейди.

Талыклау ушын сораулар.

1.               Бул тапсырмаларды орынлау аркалы озинизге нелерди синдире алдыныз?

2.               Тапсырмаларды орынлау барысында озинизди калай сездиниз?

3.               Берилген тапсырма кыйыншылык пайда еттиме?

Бул усыл аркалы окыушылар биргеликте ислесиуге бир-биреуге сыйласыклы болыуга, уатанга деген суйиспеншилик оятыу, уатан хаккында окыушыларда пикирлеу кабилетин оятыу.

Жамийет адамлардын жамлесип, биригип жасау формасы болып есапланады. Хукыкый демократиялык жамийетте хакимият уш тармакка болинеди. Нызам шыгарыушы хакимият, аткарыушы хакимият хам  аткарыу хакимиятын уазирлер кабинети орайлык мекемелер уазирлер мамлекетлик комитетлер, орынларда болса хакимлик хамде олардын болим хам баскармалары амелге асырады. Нызам шыгарыушы  хакимият улыума халык сайлауы аркалы калиплессе, аткарыу хакимияты мекемелери таярлау хам тастыйыклау жолы менен дузиледи. Судь хакимиятын конститутциялык судь жынаят ислери бойынша судлар, пухаралык ислери бойынша судлар хам хожалык судлары.

Нызам-мамлекет колеминде юридикалык кушке ийе болган хужжет. Нызам мамлекеттин жокары уакиллик органы-олий мажлис тарепинен кабыл етиледи. Нызамлар улыума халыклык додалау референдум жолы менен де кабыл етилиуи мумкин. Нызамлар ахмийетли жамийетлик мунасиплерди тартипке салыу ушын кабыл етиледи. Нызамлар конституциялык нызамлар хам апиуайы нызамлар формасында кабыл етилиуи мумкин. Нызам хужжетлери деп- конституция хам амелдеги нызамлар тийкарында кабыл етилетугын хужжетлерге айтылады. Президенттин парман хам карарлары, уазирлер кабинетинин карар хам буйрыклары, нызам хам багдарламалар, уазирликлер колеминдеги хужжетлер нызам хужжетлерине киреди.

        «Халык» мамлекет хакимиятынын бирден-бир дереги есапланады. Мамлекетимизде нызам шыгарыушы хакимият олий Мажилис, ягный парламент есапланады. Хакимият тармакларынын барлыгы тек нызамга бойсынады хам нызам алдында жууап береди.  

 

3 топар: Озбекстан республикасынын байрагына сыпатлама:

 

        Мамлекетимиздин нышанлары байрак, герб, гимн. Озбекстан халыкларынын хурмет данкы, мактанышы, тарийхый естелиги хам умтылыуларын озинде саулелендиреди. Нышанларды хурметлеу озинин кадир-кымбатын оз елине хам жеке озине болган исенимди беккемлеу деген соз.

Озбекстан республикасынын мамлекетлик байрагы 1991 жылы 18-ноябрь куни Жокаргы кенестин гарезсиз жетинши сессиясында кабыл етилди.  Байрактагы кок рен тиришликтин мазмуны саулеленген манги аспан хам суудын нышаны болып табылады. Жасыл рен табияттын жаналаныу нышаны. Байрактагы Кызыл сызыклар халкымыздын денесиндеги куш-кууат, кудиреттин белгиси. Ярым айдын суурети халкымыздын Жана турмыс, ягный гарезсизликти билдиреди. Байрактагы он еки жулдыз аспандагы еки шок жулдызды, елимиздеги уалиятларды билдиреди.

 

 

 

 

 

 

 

4 топар: Мен не ушын суйемен Озбекстанды? косыгы.

 

Мен не ушын суйемен Озбекстанды,

Топрагын козиме суртип тотия,

Не ушын уатан дейип жер хам аспанды,

Мухаддес дермен мен, ол биреу Гана.

 

 Мен не ушын суйемен Озбекстанды,

Багларын жаннет деп коз-коз етемен,

Не ушын ардаклайман топрагын мен,

Суйемен топрагыннын тени жок Уатан…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Нокис районы ХББне караслы 22-мектептин физика пани мугаллими

Нокис районы ХББне караслы 22-мектептин физика пани мугаллими

Уатан туйгысы» панинен такирарлау сабагынын ис-жобасы

Уатан туйгысы» панинен такирарлау сабагынын ис-жобасы

Жаксы хам елге ылайык урп-адетлер сакланып кала береди

Жаксы хам елге ылайык урп-адетлер сакланып кала береди

Уатан туйгысын журектен сезиниу, сол туйгы менен жасау инсан омирине магана-мазмун багышлайды, оны жетекликте жетелейди

Уатан туйгысын журектен сезиниу, сол туйгы менен жасау инсан омирине магана-мазмун багышлайды, оны жетекликте жетелейди

Халык» мамлекет хакимиятынын бирден-бир дереги есапланады

Халык» мамлекет хакимиятынын бирден-бир дереги есапланады

Мен не ушын суйемен Озбекстанды? косыгы

Мен не ушын суйемен Озбекстанды? косыгы

Demokratiyaliq mamleket

Demokratiyaliq mamleket

Demokratiyaliq mamleket

Demokratiyaliq mamleket
Скачать файл