Эне тилим-кыргыз тили
Оценка 4.7

Эне тилим-кыргыз тили

Оценка 4.7
Разработки уроков
docx
другое
26.11.2021
Эне тилим-кыргыз тили
Сабактын темасы Эне тилим.docx

 

Сабактын темасы:  Кыргыз тили – мамлекеттик тил

Предмети: Адабий окуу

Классы:  3-А класс

 

           Сабактын максаты

         Көрсөткүчтөр

 

Билим берүүчүлүк:    Окуучулар кыргыз тилин сактоо,анын кадыр-баркын көтөрүү,кыргыз тилинин өнүгүшүнө салым кошуу,тилди сүйүү тууралуу кеңири маалымат алышат.

   Окуучулар кыргыз тилин сактоо,анын кадыр-баркын көтөрүү,кыргыз тилинин өнүгүшүнө салым кошуу,тилди сүйүү тууралуу кеңири маалымат алышса;

 

Өнүктүрүүчүлүк максаты: Окуучулар макал-ылакаптарды жаттоого,сөз берметтерин жыйноого,адептүү сүйлөй билүүгө,сөзмөрлүүккө,чечендикке көнүгүшөт.

 Окуучулар макал-ылакаптарды жаттоого,сөз берметтерин жыйноого,адептүү сүйлөй билүүгө,сөзмөрлүккө,чечендикке көнүгүшсө;

 

Тарбия берүүчүлүк максаты:  Окуучулар кыргыз тилин сүйүүгө,адабий тилдин нормасында туура сүйлөөгө,мекенчилдикке тарбияланышат.

 Окуучулар кыргыз тилин сүйүүгө,адабий тилдин нормасында туура сүйлөөгө,мекенчилдикке тарбияланышса;

 

Сабактын тиби:    Жаңы билимин өздөштүрүү сабагы.

Сабактын усулу:  Интерактивдүү

Сабактын жабдылышы: Китеп,интерактивдүү доска,синквейн,кластер,таркатмалар,алтын эреже ж.б.у.с.

Сабак-аралык байланыш: кыргыз тили,мекен таануу.

Сабактын жүрүшү:

Сабактын этаптары.

Убак

тысы

   Мугалимдин      ишмердүүлүгү

 

    Окуучунун ишмердүүлүгү

 

 НК

 

 ПК

Баалоо

 

1)      

Уюштуруу

 

5мин.

Окуучулар менен саламдашат.

Гимн ырдатат.

Жагымдуу маанай түзөт.

 

 

Окуучулар амандашып,

”Кыргыз тилинин гимнин”хор ырдашат.

 

 

 

НКз

 

 

 

ПК3

 

 

 

 

2)Өтүлгөн теманы бышыктоо.Үй тапшырмасын суроо.

 

5мин.

 

 Окуучулардан “эне тили”туура луу түшүнүктө- рүн таркатмалар менен сурайт.  “Эне тили” темасында гы ырларды окуучуларга айттырат.

 

 

  Окуучулар “эне тили”

тууралуу билгендерин айтышат.

Таркатмаларга

жооп беришет.

“Эне тили”

темасындагы ырларды көркөм айтып беришет.

 

 

 

НК2

 

 

 

 

ПК3

 

ПК4

 

3)

 

Жаңы теманы түшүндүрүү

 

10мин

Жаңы темага өбөлгө тузүп,өтүлүүчү теманы аныктап алат.Сабактын максаты менен тааныштырат.Те-ма тууралуу маалымат берет.Окуучулар-га видео-слайд көрсөтөт.

            

        

 

Окуучулар суроолорго жооп беришип,жаңы теманы аныкташат.

Жаңы тема боюнча

маалымат алышат.Видео-слайд көрүшөт .

.

 

НК1

ПК3

 

ПК5

 

 

4)Жаңы теманы

бышыктоо.

 

10мин

Ырастоолор менен иштетет.

Окуучуларга “Кыргыз тилин үйрөтөм”ырын

көркөм окутуп,

сөздүк менен иштетет.Кластер,Синквейн “ менен иштешет. “Акыйнек”,Манасайттырат.

 

Ырастоолор менен

иштешет.”Кыр-гыз тилин үйрөтөм”

ырын көркөм окушуп,сөздүк менен

иштешет.

”Кластер”

“Синквейн”

менен

иштешет.

“Акыйнек”,

”Манас”

айтышат.

 

 

 

НК2

 

 

 

 

 

ПК4

ПК5

 

5)Эс алуу мүнөтү.

2мин.

“Эне тилим”аттуу ырды ырдатат.

Окуучунун аткаруусундагы ырды угушат.

 

 

 

 

 

6)

Сабакты жыйын-тыктоо

5мин.

  Окуучуларга макал толуктоо тапшырмасын таркатмалар менен иштетет.

 

Таркатмалар менен

макал толуктоо тапшырмасын аткарышат.

 

НК3

 

 

ПК3

 

7)

Баалоо

 

  Үйгө

 тапшырма

 

3мин.

Жекече жана топтор менен баа

лайт.

 “Кыргыз тилим-сыймыгым”деген темада чакан эссе жазып келүүсүн айтат.

 

 

 

 

 

 


 

Сабактын темасы: Кыргыз тили – мамлекеттик тил

Сабактын темасы: Кыргыз тили – мамлекеттик тил

Сабак-аралык байланыш: кыргыз тили,мекен таануу

Сабак-аралык байланыш: кыргыз тили,мекен таануу

Баалоо Үйгө тапшырма 3мин

Баалоо Үйгө тапшырма 3мин
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
26.11.2021