Future Perfect and Future Continuous Tenses
Оценка 4.9

Future Perfect and Future Continuous Tenses

Оценка 4.9
docx
12.05.2020
Future Perfect and Future Continuous Tenses
Future Perfect, Future Continuous.docx

Future Perfect Tense

Ապառնի վաղակատար ժամանակ

Այս ժամանակաձևը ցույց է տալիս մի գործողություն, որն ավարտված կինի ապառնի որևէ որոշակի ժամանակում: Ապառնի ժամանակակետը կարող է նշվել մեկ այլ գործողությամբ արտահայտված` Present Indefinite ձևով կամ պարագայական կապակցությամբ.

I shall have cleaned the house when you come.

Ես տունը մաքրած կլինեմ, երբ դու գաս:

She will have had his exam by next week.

Նա քննությունը հանձնած կլինի մինչև հաջորդ շաբաթ:

They will have built the house by the end of this month.

Նրանք կառուցած կլինեն տունը մինչև այս ամսվա վերջ:

 

Future Continuous

Ապառնի շարունակական

Այն ցույց է տալիս մի գործողություն, որն ընթացքի մեջ կլինի ապառնի ժամանակի որևէ ժամանակամիջոցում:

This time tomorrow we shall be watching an interesting film.

Վաղն այս ժամին մենք մի հետաքրքիր ֆիլմ դիտելիս կլինենք:

I shall be working from 5 till 7 in the evening.

Ես երեկոյան 5-ից 7-ը աշխատելիս կլինեմ:

Homework - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_5B77jXVHINAF_jWxAYXbbpD1P8fOxL7b4fwK0du9T8rg2g/viewform?usp=sf_link


 

Скачано с www.znanio.ru

Future Perfect Tense Ապառնի վաղակատար ժամանակ Այս ժամանակաձևը ցույց է տալիս մի գործողություն , որն ավարտված կինի ապառնի որևէ որոշակի ժամանակում : Ապառնի ժամանակակետը կարող…

Future Perfect Tense Ապառնի վաղակատար ժամանակ Այս ժամանակաձևը ցույց է տալիս մի գործողություն , որն ավարտված կինի ապառնի որևէ որոշակի ժամանակում : Ապառնի ժամանակակետը կարող…
Скачать файл
Популярные материалы: