IX դասարան, Հայոց պատմություն
Оценка 5

IX դասարան, Հայոց պատմություն

Оценка 5
doc
10.05.2020
IX դասարան, Հայոց պատմություն
9_hayoc_patmutyun.doc

IX դասարան, Հայոց պատմություն  (51ժամ)

Ամիս ամսաթիվ

Դասի  N

Դասի բաժինը, թեման և նյութը

Սովորողներին ներկայացվող չափորոշչային պահանջները ըստ Ա, Բ, Գ մակարդակների

Տնային հանձնարարություն

 

1.

Ներածություն

 

 

ԲԱԺԻՆ 1. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ(1918 թ. մայիսի 28 – 1920 թ. դեկտեմբերի 2) (9 ժամ)

 

Հանրապետության կայացումը:  (2 ժամ)

 

2.

Հայաստանի անկախության հռչակումը: Բաթումի պայմանագիրը

Ա մակարդակ

Իմանա` Հայաստանի Հանրապետության հռչակման օրը, խորհրդանիշները, հայոց բանակի առաջին ղեկավար գործիչներին          

 Կարողանա`պարզաբանել Անդրկովկասյան սեյմի լուծարման պատճառները և Հայաստանի անկախության հռչակման պատմական անհրաժեշտությունը,  արժևորել ազգային բանակի ստեղծումը պետության կայացման գործում

Բ մակարդակ

Իմանա`Հայաստանի Հանրապետության կառուցվածքը, խորհրդարանում ներկայացված կուսակցությունները և ազգային փոքրամասնությունները

Կարողանա`տարանջատել Հայաստանի առաջին հանրապետության օրենսդիր և գործադիր իշխանությունները և նրանց գործառույթները,  բնութագրել Հայաստանի Հանրապետությունը

Գ մակարդակ

Իմանաաթումի հաշտության պայմանագրի կնքման մանրամասները և կետերը,  

Կարողանա`պարզաբանել Հայաստանի դիվանագիտական հարաբերությունները և դրանց կարևորությունը, համեմատել Բրեստ-Լիտովսկի և Բաթումի հաշտության պայմանագրերը, արժևորել Հայաստանի Հանրապետության անկախության վերականգման պատմական նշանակությունը

Էջ6-8

 

3.

Իշխանության մարմիննների ձևավորումը

Էջ8-13

Սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական և մշակութային կյանքը: (3 ժամ)

 

4.

ՀՀ սոցիալտնտեսական և մշակութային կյանքը

Ա մակարդակ

Իմանա` երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը և գոյություն ունեցող հիմնական խնդիրները,  Հանրապետությունում գործող քաղաքական կուսակցությունները

Կարողանա`պարզաբանել Հայաստանից դուրս գտնվող գաղթականների ներգաղթի կազմակերպման անհրաժեշտությունը,արժևորել ԱՄՆ-ի և հատկապես Ամերկոմի օգնությունը հայ գաղթականության և որբ երեխաների պահպանության գործում

Բ մակարդակ

Իմանա` երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավմանն ու զարգացմանն ուղղված պետական միջոցառումները,կրթական համակարգի նորամուծությունները, գիտության և մշակույթի գործիչներին              Կարողանա`պարզաբանել Ամերկոմ, էսէռ, հապավումները,բնութագրել ՀՀ կրթական համակարգը, արժևորել կրթական համակարգի բարեփոխումները և ազգային-մշակութային կյանքի աշխուժացմանն ուղղված պետական միջոցառումները

Գ մակարդակ

Իմանա` 1920 թ. Մայիսյան ապստամբության կազմակերպիչներին և ապստամբությունը ճնշելու կառավարության միջոցառումները         

Կարողանա`              մեկնաբանել բյուրո-կառավարություն, Արմենկոմ, ռազմահեղափոխական կոմիտե,վերջնագիր ձևակերպումներն ու հասկացությունները, բացահայտել մայիսյան ապստամբության պարտության պատճառները, թուրք-թաթարական խռովությունների վնասակար նշանակությունը երկրի ներքին կյանքում

Էջ14- 16

 

5.

ՀՀ հասարակական –քաղաքական  կյանքը

Էջ19- 21

 

6.

Թուրք –թաթարական խռովությունները

Էջ 21- 22

Հայաստանի Հանրապետության միջազգային դրությունը 1918 - 1920 թթ.: Հայկա­կան հար­ցը: (3 ժամ)

 

7.

ՀՀ հարաբերությունները հարևան պետությունների հետ

Ա մակարդակ

Իմանա` Հայաստանի հարաբերությունները Քառյակ դաշինքի երկրների հետ և հայկական պատվիրակությունների կազմը, Փարիզի խորհրդաժողովի հրավիրման ժամանակը, Հայկական հարցը ներկայացնող պատվիրակությունները և նրանց միջև առկա տարաձայնությունները

Կարողանա`մեկնաբանել Հայաստանի հարաբերությունները  նրա անմիջական հարևաններ Վրաստանի, Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Իրանի հետ, բացահայտել Խորհրդային Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի անկախության ճանաչման անհրաժեշտությունը,վերլուծել <<Միացյալ և Անկախ Հայաստանի>> հռչակագիրը

Բ մակարդակ

Իմանա` հայ-վրացական տարածքային խնդիրները և դրանց լուծմանն ուղղված միջոցառումները, Խորհրդային Ռուսաստանի հետ Մոսկվայում սկսված բանակցությունների ընթացքը և հայկական կողմը ներկայացնող պատվիրակության կազմը,Փարիզի խորհրդաժողովում հայկական պատվիրակությունների կողմից ներկայացված հուշագրի ընդհանուր բովանդակությունը

Կարողանա`                    բացատրել մանդատ, <<չեզոք գոտի>>, Արևելյան լեգեոն, ազգային պատվիրակություն, միլլի շարժում,անվանումները, հասկացությունները մեկնաբանել Կիլիկիայում հայկական ինքնավարության վերականգման նշանակությունը, պարզաբանել Ջավախքի, Լոռու, Զանգեզուրի Ղարաբաղի և Նախիջևանի հիմնախնդիրները

Գ մակարդակ

Իմանա`Թիֆլիսի համաձայնագրի կետերը, Արևմտահայերի II համագումարի որոշումները, Սևրի պայմանագրի 88 - 93 հոդվածների ընդհանուր բովանդակությունը, Կիլիկիահայության կոտորածների մասին

Կարողանա`բացահայտել Խորհրդային Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը, բացահայտել <<Միացյալ և Անկախ Հայաստանի>> հռչակագրի ընդունման անհրաժեշտությունը,         ընդհանուր գծերով բնութագրել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը, վերլուծել Ֆրանսիայի վարած քաղաքականությունը Կիլիկիայում և դրա ծանր հետևանքները կիլիկիահայության համար

Էջ 24- 27

 

8.

Հայկական հարցը Փարիզի խաղաղության կոնֆերանսում: Սևրի պայմանագիրը

Էջ 28- 31

 

9.

Հայաստանը ռուսթուրքական հարաբերությունների ոլորտում

Էջ 33- 35

Հայաստանի Հանրապետության անկումը   (1 ժամ)

 

10.

Թուրքհայկական պատերազմը: ՀՀ անկումը

Ա մակարդակ

Իմանա`խորհրդային իշխանության մարմինները, քաղաքացիական կռիվների ընթացքը, ԱԽՖՍՀ-ի կազմավորումը    

    Կարողանա`                     հիմնավորել հեղկոմների դերը որպես իշխանության օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, մեկնաբանել ռազմական կոմունիզմ, պարենմասնատրում տերմիններըվերլուծել փետրվարյան ապստամբության պատճառներըհիմնավորել ԽՍՀՄ կազմավորման նշանակությունը

Բ մակարդակ

Իմանա`Հայաստանի սահմանադրության հիմնական բովանդակությունը, ԽՍՀՄ անդամ երկրները, ԱԽՖՍՀ-ի կազմալուծումը          

Կարողանա`                մեկնաբանել Չեկա, հեղափոխական տրիբունալ, դեկրետ հասկացությունները բնութագրել նոր տնտեսական քաղաքականությունը,

Գ մակարդակ

Իմանա`Հայաստանի սահմանադրության հիմնական բովանդակությունը, ԽՍՀՄ անդամ երկրները, ԱԽՖՍՀ-ի կազմալուծումը

 Կարողանա`համեմատել ռազմական կոմունիզմ և նէպ քաղաքականությունները

Էջ 36- 39

 

11.

Գործնական աշխատանք

 

12.

Թեմատիկ գրավոր աշխատանք

ԲԱԺԻՆ 2. ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ  ԵՎ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԸ 1920 - 1945 ԹԹ  (12  ժամ)

Հայաստանի Սոցիալիստական Խորհրդային Հանրապետությունը 1920 – 1922 թթ.: (2 ժամ)

 

13.

Խորհրդային վարչակազմի հաստատումը

Ա մակարդակ

Իմանա`                            խորհրդային իշխանության մարմինները, քաղաքացիական կռիվների ընթացքը, ԱԽՖՍՀ-ի կազմավորումը       

 Կարողանա`                     հիմնավորել հեղկոմների դերը որպես իշխանության օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, մեկնաբանել ռազմական կոմունիզմ, պարենմասնատրում տերմինները, վերլուծել փետրվարյան ապստամբության պատճառները, հիմնավորել ԽՍՀՄ կազմավորման նշանակությունը

Բ մակարդակ

Իմանա`Հայաստանի սահմանադրության հիմնական բովանդակությունը, ԽՍՀՄ անդամ երկրները, ԱԽՖՍՀ-ի կազմալուծումը           

Կարողանա`մեկնաբանել Չեկա, հեղափոխական տրիբունալ, դեկրետ հասկացությունները բնութագրել նոր

 Գ մակարդակ

տնտեսական քաղաքականությունը,

Իմանա`Հայաստանի սահմանադրության հիմնական բովանդակությունը, ԽՍՀՄ անդամ երկրները, ԱԽՖՍՀ-ի կազմալուծումը

Կարողանա`համեմատել ռազմական կոմունիզմ և նէպ քաղաքականությունները

Էջ 41-43

 

14.

Հայաստանի Սահմանադրությունը: ԽՍՀՄ ստեղծումը

Էջ44-46

 

15.

Կիսամյակային ամփոփիչ աշխատանք

Խորհրդային Հայաստանի տարածքային հիմնախնդիրները (1920 - 1922 թթ.):  (2 ժամ

 

16.

Խորհրդային Հայասատանի տարածքային հիմնախնդիրը Մոսկվայի և Կարսի  կոնֆերանսներում

 

Էջ 47- 50

 

17.

Խորհրդային Հայասատանի տարածքային հիմնախնդիրը Վրաստանի և Ադրբեջանի հետ

 

Էջ 51-54

Սոցիալ-տնտեսական և հասարակական-քաղաքական կյանքը Խորհրդային Հայաս­տանում 1922 - 1941 թթ

 

18.

Տնտեսության վերականգնումը: Երկրի ինդուստրացումը և գյուղատնտեսության կոլեկտիվացումը

Ա մակարդակ

Իմանա`Տնտեսության վերականգմանն ուղղված պետական միջոցառումները, քաղաքական բռնությունների իրականացման ժամանակաշրջանը,զոհերի ընդհանուր թիվը, ԽՍՀՄ նոր սահմանադրության ընդունման ժամանակը,հիմական բովանդակությունը      

Կարողանա`                  մեկնաբանել ինդուստրացում, կոլեկտիվացում, կուլակ, Անհատի պաշտամունք տերմինները,  բնութագրել ԽՍՀՄ նոր սահմանադրությունը

Բ մակարդակ

Իմանա`ինդուստրացման և կոլեկտիվացման իրականացման ժամանակը և կարևորագույն ձեռքբերումները, զանգվածային բռնությունների չափերն ու իրականացման փուլերը   

Կարողանա                բացահայտել ինդուստրացման անհրաժեշտությունը, Անհատի պաշտամունքի էությունն ու ծանր հետևանքները,   համեմատել ինդուստրացում և նէպ քաղաքականությունները

Գ մակարդակ

Իմանա`Հայաստանում զարգացող արդյունաբերական ճյուղերը,արդյունաբերական նշանավոր կենտրոնները

Կարողանա`բացահայտել ինդուստրացման արագ տեմպերի ծանր հետևանքները և առաջացած բնապահպանական խնդիրները,կոլեկտիվացման ընթացքում թույլ տրված սխալները,վերլուծել մասնավոր և կոլեկտիվ տնտեսությունների առավելություններն ու ընդհանուր տարբերությունները

Էջ 56-62

 

19.

Հասարակական –քաղաքական կյանքը

Էջ 63- 67

Հայկական Սփյուռքի ձևավորումը (1 ժամ)

 

20.

Հայկական սփյուռքի ձևավորումը

Ա մակարդակ

Իմանա`Սփյուռքի առաջացման, Լոնդոնի և Լոզանի կոնֆերանսների հրավիրման ժամանակները և հայկական պատվիրակությունների կազմը

Կարողանա`բացատրել սփյուռքի առաջացման պատճառները, բնութագրել  Ֆ. Նանսենի գործունեությունը

Բ մակարդակ

Իմանա`1920 - 1936 թթ. հայրենադարձության կազմակերպման փուլերը և ներգաղթի ցուցանիշները, ՀՕԿ-ի գործունեության մասին                         

Կարողանա`բացատրել <<Հայկական սփյուռք>>, <<Ազգային օջախ>>, <<Հայրենադարձություն>> հասկացությունները

Գ մակարդակ

Իմանա`Լոնդոնի և Լոզանի կոնֆերանսներում Հայկական հարցի քննարկումների և արդյունքների մասին                       

Կարողանա`գնահատել հայրենադարձության նշանակությունը Խորհրդային Հայաստանի սոցիալ- տնտեսական և  հասարակականքաղաքական, մշակութային կյանքում

Էջ 168- 169, 71-73

Հայ ժողովուրդը Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին  (2 ժամ)

 

21.

Հայրենական Մեծ պատերազմի սկիզբը : Ուժերի համաղմբումը

Ա մակարդակ

Իմանա`Հայրենական պատերազմի և նրա փուլերի ժամանակագրական սահմանները,   հայկական դիվիզիաները և նրանց մարտական ուղին  

Կարողանա`                 բացահայտել պատերազմի սկզբում խորհրդային զորքերի պարտության պատճառները, պարզաբանել խորհրդային իշխանության վերաբերմունքը հայոց եկեղեցու նկատմամբ պատերազմի տարիներին

Բ մակարդակ

Իմանա`Հայրենական պատերազմի  փուլերի առանձնահատկությունները, հայ մարշալների, գեներալների, հերոսների անունները                

Կարողանա`                բացահայտել ֆաշիզմի դեմ պայքարում Խորհրդային Հայաստանի և Սփյուռքի մասնակցությունն ու ներդրումների հիմնական ուղղությունները

Գ մակարդակ

Իմանա`պարտիզանական պայքարի դրսևորումները, նշանավոր հայ մարշալների, գեներալների, հերոսների կյանքը և գործունեությունը          

 Կարողանա`                   արժևորել հայ ժողովրդի մասնակցությունը պատերազմի

Էջ 87-89

 

22.

Հայ ժողովրդի զավակները ռազմի դաշտում

Էջ 90- 93

Խորհրդային Հայաստանի մշակույթը 1920 – 1945 թթ.(3 ժամ)

 

23.

Խորհրդային իշխանության քաղաքականությունը մշակույթի բնագավառում: Ժողովրդական կրթություն

Ա մակարդակ

Իմանա`մշակութային գործի կազմակերպման առաջին միջոցառումները, հայկական մշակույթի կարևոր ձեռքբերումները գիտության և արվեստի բնագավառներում

Կարողանա`բնութագրել մշակույթի բնագավառում խորհրդային իշխանությունների վարած քաղաքականությունը, արժևորել ՀԽՍՀ ԳԱ ստեղծումը

Բ մակարդակ

Իմանա`մշակույթի տարբեր ոլորտների նշանավոր ներկայացուցիչների անունները և նրանց ստեղծագործությունների անվանումները          

Կարողանա`համեմատել Հայաստանի առաջին Հանրապետության և Խորհրդային Հայաստանի իշխանությունների կողմից մշակույթի նկատմամբ ունեցած մոտեցումները, պարզաբանել հետպատերազմյան տարիներին մշակույթի զարգացման պատճառները,

Գ մակարդակ

Իմանա`մշակույթի սփյուռքահայ նշանավոր գործիչներին և նրանց ստեղծագործությունները 

 Կարողանա`պարզաբանել սփյուռքահայերի կյանքում  ազգային մշակույթի պահպանության կարևորությունը,   արժևորել մշակութային կապերի կարևորությունը համայն հայության միասնության պահպանման և ամրապնդման գործում

Էջ 75- 78

 

24.

Գիտությունը : Գրականությունը

Էջ 79- 82

 

25.

Արվեստը

Էջ 83- 85

 

26.

Թեմատիկ գրավոր աշխատանք

ԲԱԺԻՆ 3.  ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ1945 - 1991 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ      (10 ժամ)

Հայկական Սփյուռքը հետպատերազմյան շրջանում   (2 ժամ)

 

27.

Հայկական սփյուռքի կառուցվածքը

Ա մակարդակ

Իմանա`Հայկական հարցի վերաբացմանը վերաբերող կարևորագույն փաստերի և դրանով զբաղվող ազգային կազմակերպությունների մասին

Կարողանա`                      բացատրել Խորհրդային Հայաստանի նկատմամբ սփյուռքահայության վերաբերմունքի փոփոխության պատճառները

Բ մակարդակ

Իմանա`հետպատերազմյան հայրենադարձության փուլերը և դրանց ժամանակագրական շրջանակները             Կարողանա`                   բացատրել <<Մեծ հայրենադարձություն>>, <<Հայ դատ>>, <<Սփյուռքահայ կենտրոններ>> հասկացությունները

Գ մակարդակ

Իմանա`հայրենադարձության դադարեցման, հետագայում կրկին շարունակվելու և Հայաստանից արտագաղթի պատճառները                

Կարողանա`                     բնութագրել հայրենիք- սփյուռք կապերը հետպատերազմյան շրջանում և գնահատել դրանց նշանակությունը

Էջ 169- 171

 

28.

Սփյուռքի ազգային կազմակերպությունները

Էջ 171- 173

Տնտեսությունը, հասարակական-քաղաքական կյանքը  (2 ժամ

 

29.

Սոցիալ- տնտեսական կյանքը 1945-1991 թթ.

Ա մակարդակ

Իմանա`տնտեսության վերականգնմանն ուղղված միջոցառումները, Ստալինյան նոր բռնությունները և դրանց  հետևանքները, վերակառուցման քաղաքականության ժամանակաշրջանը և դրա անհրաժեշտությունը

Կարողանա`պարզաբանել քաղաքական նոր բռնությունների պատճառները,                համեմատել 1930-ական և 1940-ական թվականների բռնությունները

Բ մակարդակ

Իմանա`Հայաստանի հիմնական տնտեսական ձեռքբերումները 1945 - 1985 թթ.                               Խորհրդային ղեկավարների անունները և նրանց ժամանակաշրջանների բնութագրումները (Անհատի պաշտամունք, ձնհալ, լճացում)                   

 Կարողանա`             պարզաբանել Անհատի պաշտամունք, ձնհալ, լճացում, վերակառուցում, ազգային զարթոնք հասկացությունները, տերմինները և արտահայտությունները, մեկնաբանել գյուղատնտեսության հիմնախնդիրները

Գ մակարդակ

Իմանա`ազգային զարթոնքի ժամանակաշրջանում Հայաստանում կատարված կարևորագույն ազգային իրադարձությունները, Գորբաչովյան վերափոխումները  

Կարողանա`մեկնաբանել ժողովրդական տնտեսության ստեղծման անհրաժեշտությունը,        վերլուծել վերակառուցման քաղաքականության ձախողման պատճառները

Էջ 95- 101

 

30.

Հասարակական –քաղաքական կյանքը 1945- 1991թթ.

Էջ 102- 109

Արցախյան շարժումը (2 ժամ)

 

31.

Վերակառուցումը և արցախյան շարժումը

Ա մակարդակ

Իմանա`Արցախահայության ինքնորոշման մասին, Արցախյան շարժման սկիզբը, Սումգայիթյան ողբերգության ժամանակը և զոհերի թիվը

 Կարողանա`վերլուծել Արցախյան շարժման պատճառները, պարզաբանել ադրբեջանական իշխանությունների դիրքորոշումը հիմնախնդրի նկատմամբ

Բ մակարդակ

Իմանա`                                1988 թ. երկրաշարժի և համաշխարհային հանրության օգնության մասին, խորհրդային իշխանությունների կողմից Արցախյան շարժման բնութագրումները

Կարողանա`                  մեկնաբանել Ադրբեջանահայ երի բռնագաղթը, համեմատել Ադրբեջանահայերի բռնագաղթը և Հայաստանի ադրբեջանաբնակների արտագաղթի պայմանները և ընթացքը

Գ մակարդակ

Իմանա`Արցախյան ազատագրական պատերազմի և նրա հաղթանակների մասին, Արցախյան պայքարի հերոսների մասին,                           

 Կարողանա`բացահայտել Հայաստանում ժողովրդավարական ուժերի հաղթանակում Արցախյան շարժման դերն ու նշանակությունը,    արժևորել ԼՂՀ ստեղծում

Էջ 111- 113

 

32.

Ազատագրական շարժման վերելքը : 1988թ. երկրաժարժը

Էջ 114- 118

Հայաստանի Հանրապետության անկախության գործընթացը  (1 ժամ)

 

33.

ՀՀ անկախության գործընթացը

Ա մակարդակ

Իմանա`ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի 1990 թ. մայիսյան ընտրությունների մասին     

Կարողանա` համեմատել մայիսյան ընտրությունները նախորդ բոլոր ընտրությունների հետ

Բ մակարդակ

Իմանա`ՀՀ անկախության գործընթացի մասին    

 Կարողանա`                 բնութագրել ԽՍՀՄ կառույցը, համեմատել ԱՊՀ - ն և ԽՍՀՄը

Գ մակարդակ

Իմանա`Արցախյան ազատագրական պատերազմի և նրա հաղթանակների մասին, Արցախյան պայքարի հերոսների մասին,                            

 Կարողանա`                          Արժևորել արցախյան հերոսամարտերի դերը անկախ պետականության վերականգնման գործում

Էջ 119- 121

Խորհրդային Հայաստանի և Հայկական սփյուռքի  մշակույթը 1945 - 1991 թթ: (2 ժամ)

 

34.

Կրթություն : Գիտություն

Ա մակարդակ

Իմանա`մշակույթին վերաբերող կարևորագույն փաստերը և գործիչներին                 

Կարողանա`                      բացատրել մշակույթի վերելքի պատճառները

Բ մակարդակ

Իմանա`մշակույթի բնագավառները և Գիտություների ակադեմիայի նշանավոր գործիչներին  

Կարողանա`                    համադրել խորհրդահայ և սփյուռքահայ մշակույթների զարգացման պայմանները և վերլուծել դրանց ընդհանուր գծերն ու առանձնահատկությունները

Գ մակարդակ

Իմանագիտության, գրականության նշանավոր ստեղծագործությունները և արվեստի գործերը           Կարողանա`                          վերլուծել բազմաշերտ մշակութային միջավայրերում սփյուռքահայ մշակույթի առանձնահատկություններ

Էջ 123- 126

 

35.

 

Գրականություն և արվեստ

Էջ 126- 130

 

36.

Թեմատիկ գրավոր աշխատանք

ԲԱԺԻՆ 4. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱ­ՊԵՏՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆԸ ԵՎ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԸ 1991 ԹՎԱԿԱՆԻՑ   ՄԻՆՉԵՎ  ՄԵՐ  ՕՐԵՐԸ (8 ժամ)

Հայաստանի Հանրապետության ամրապնդման գործընթացը (1 ժամ

 

37.

ՀՀ անկախության ճանապարհին

Ա մակարդակ

Իմանա`ՀՀ անկախության հռչակման մանրամասները, նախագահական ընտրությունների և ՀՀ առաջին նախագահի մասին      

 Կարողանա`                        բնութագրել Հայաստանի Հանրապետությունը

Բ մակարդակ

Իմանա`ՀՀ խորհրդանիշները, հայոց ազգային բանակի կազմավորման մասին 

Կարողանա`               բացահայտել պետականության կայացման գործում բանակի կատարած դերի և նշանակության մասին

Գ մակարդակ

Իմանա`ՀՀ Սահմանադրության մասին

Կարողանա`                      համեմատել Հայաստանի I, II, III Հանրապետությունները

Էջ 132- 135

ՀՀ տնտեսական դրությունը, հասարակական-քաղաքական կյանքը  (2 ժամ)

 

38.

ՀՀ տնտեսական վերափոխումների ճանապարհին

Ա մակարդակ

Իմանա`ՀՀ- ում գործող քաղաքական կուսակցությունները, 1991-1998թթ. ներքաղաքական զարգացումները         

   Կարողանա`               Մեկնաբանել ՀՀ բազմակուսակցական համակարգը,                     վերլուծել 1999թ. հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության ծանր հետևանքները

Բ մակարդակ

Իմանա`ՀՀ տնտեսական քաղաքականությունը

Կարողանա`              պարզաբանել ՀՀ տնտեսական ճգնաժամի պատճառները, վերլուծել հողի սեփականաշնորհման թերություններն ու առավելությունները

Գ մակարդակ

Իմանա`ՀՀ ներքաղաքական նոր դրսևորումներ                    

Կարողանա`               բացահայտել 21-րդ դարի ներքաղաքական դրությունը

Էջ 135- 141

 

39.

ՀՀ հասարակական –քաղաքական կյանքը

Էջ 142- 145

 

40.

Գործնական աշխատանք

ՀՀ  միջազգային դրությունը և արտաքին քաղաքականությունը  (1 ժամ)

 

41.

ՀՀ միջազգային դրությունը

Ա մակարդակ

Իմանա`ՀՀ դիվանագիտական կապերը 

 Կարողանա`արժևորել ՀՀ միջազգային ճանաչումը, բացահայտել ՀՀ արտաքին քաղաքականության հաջողությունները և սխալները

Բ մակարդակ

Իմանա`միջազգային կառույցներում ՀՀ  անդամակցության մասին 

Կարողանա`վերլուծել ՀՀ հարաբերությունները ԱՊՀ երկրների և հատկապես ՌԴ հետ

Գ մակարդակ

Իմանա`                                       հայոց ցեղասպանության ճանաչման պատմությունը, հայոց ցեղասպանությունը արդեն դատապարտած պետությունները            

 Կարողանա`                    վերլուծել մեծ պետությունների դիրքորոշումը հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում և Թուրքիայի վարած քաղաքականությունը

Էջ 147- 152

Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետությունը:(2 ժամ)

 

42.

ԼՂՀ-ն անկախության և պատերազմի տարիներին

Ա մակարդակ

Իմանա`1991թ. դեկտեմբերի 10-ի հանրաքվեի մասին,                                                           ԼՂՀ իշխանության մարմինները ԼՂՀ խորհրդանիշները

Կարողանա                  բացահայտել Ադրբեջանի ագրեսիան ԼՂՀի դեմ

Բ մակարդակ

Իմանա`հայկական ուժերի հակահարձակումը, Շուշիի և Լաչինի ազատագրումը  

Կարողանա`                 վերլուծել վերլուծել պատերազմի հաջողությունները և պարտությունները

Գ մակարդակ

Իմանա`Զինադադարի կնքման մանրամասները և ժամանակը

Կարողանա`                    բացահայտել Լեռնային Ղարաբաղի հարցի միջազգայնացման և Մինսկի խմբի գործունեության նշանակությունը

Էջ 155 -158

 

43.

ԼՂՀ ներքին դրությունը

Էջ 159- 166

Հայկական Սփյուռքը 1991 թվականից մինչև մեր օրերը (1 ժամ)

 

44.

 

Հայաստան – սփյուռք հարաբերությունները

Ա մակարդակ

Իմանա`Սփյուռքահայ գլխավոր կենտրոնները               

Կարողանա`բացատրել սփյուռքահայության ներդրումների  անհրաժեշտությունը ՀՀ-ի սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծման գործում

Բ մակարդակ

Իմանա`                       Հայաստանի Հանրապետությունում գործող սփյուռքահայ կազմակերպությունները կամ նրանց մասնաճյուղերը և նրանց հետ կապված կարևորագույն փաստերը     

Կարողանա`                    արժևորել Սփյուռքահայության պայքարը Հայկական հարցի լուծման և ցեղասպանության միջազգային ճանաչման համար

Գ մակարդակ

Իմանա`Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերություններում նոր մոտեցումների, հայրենիք-սփյուռք խորհրդաժողովների և համահայկական խաղերի մասին

Կարողանա`                       գնահատել Սփյուռքի մասնակցությունը հայկական պետականության ամրապնդման գործընթացին

 

 

45.

Կիսամյակային ամփոփիչ աշխատանք

48- 51.

Նախաքննական կրկնություն

 


IX դասարան, Հայոց պատմություն (51ժամ) Ամիս ամսաթիվ Դասի

IX դասարան, Հայոց պատմություն (51ժամ) Ամիս ամսաթիվ Դասի

Կարողանա ` պարզաբանել Հայաստանի դիվանագիտական հարաբերությունները և դրանց կարևորությունը , համեմատել Բրեստ - Լիտովսկի և Բաթումի հաշտության պայմանագրերը , արժևորել Հայաստանի Հանրապետության անկախության վերականգման պատմական…

Կարողանա ` պարզաբանել Հայաստանի դիվանագիտական հարաբերությունները և դրանց կարևորությունը , համեմատել Բրեստ - Լիտովսկի և Բաթումի հաշտության պայմանագրերը , արժևորել Հայաստանի Հանրապետության անկախության վերականգման պատմական…

II համագումարի որոշումները , Սևրի պայմանագրի 88 - 93 հոդվածների ընդհանուր բովանդակությունը , Կիլիկիահայության կոտորածների մասին Կարողանա ` բացահայտել Խորհրդային Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը , բացահայտել…

II համագումարի որոշումները , Սևրի պայմանագրի 88 - 93 հոդվածների ընդհանուր բովանդակությունը , Կիլիկիահայության կոտորածների մասին Կարողանա ` բացահայտել Խորհրդային Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը , բացահայտել…

Հայաստանի Հանրապետության անկումը (1 ժամ ) 10. Թուրք – հայկական պատերազմը : ՀՀ անկումը Ա մակարդակ Իմանա ` խորհրդային իշխանության մարմինները , քաղաքացիական կռիվների ընթացքը…

Հայաստանի Հանրապետության անկումը (1 ժամ ) 10. Թուրք – հայկական պատերազմը : ՀՀ անկումը Ա մակարդակ Իմանա ` խորհրդային իշխանության մարմինները , քաղաքացիական կռիվների ընթացքը…

13. Խորհրդային վարչակազմի հաստատումը Ա մակարդակ Իմանա ` խորհրդային իշխանության մարմինները , քաղաքացիական կռիվների ընթացքը , ԱԽՖՍՀ - ի կազմավորումը Կարողանա ` հիմնավորել հեղկոմների դերը…

13. Խորհրդային վարչակազմի հաստատումը Ա մակարդակ Իմանա ` խորհրդային իշխանության մարմինները , քաղաքացիական կռիվների ընթացքը , ԱԽՖՍՀ - ի կազմավորումը Կարողանա ` հիմնավորել հեղկոմների դերը…

18.Տնտեսության վերականգնումը: Երկրի ինդուստրացումը և գյուղատնտեսության կոլեկտիվացումը Ա մակարդակ Իմանա ` Տնտեսության վերականգմանն ուղղված պետական միջոցառումները , քաղաքական բռնությունների իրականացման ժամանակաշրջանը , զոհերի ընդհանուր թիվը…

18.Տնտեսության վերականգնումը: Երկրի ինդուստրացումը և գյուղատնտեսության կոլեկտիվացումը Ա մակարդակ Իմանա ` Տնտեսության վերականգմանն ուղղված պետական միջոցառումները , քաղաքական բռնությունների իրականացման ժամանակաշրջանը , զոհերի ընդհանուր թիվը…

Բ մակարդակ Իմանա ` 1920 - 1936 թթ . հայրենադարձության կազմակերպման փուլերը և ներգաղթի ցուցանիշները , ՀՕԿ - ի գործունեության մասին Կարողանա ` բացատրել <<…

Բ մակարդակ Իմանա ` 1920 - 1936 թթ . հայրենադարձության կազմակերպման փուլերը և ներգաղթի ցուցանիշները , ՀՕԿ - ի գործունեության մասին Կարողանա ` բացատրել <<…

Գ մակարդակ Իմանա ` պարտիզանական պայքարի դրսևորումները , նշանավոր հայ մարշալների , գեներալների , հերոսների կյանքը և գործունեությունը Կարողանա ` արժևորել հայ ժողովրդի մասնակցությունը պատերազմի…

Գ մակարդակ Իմանա ` պարտիզանական պայքարի դրսևորումները , նշանավոր հայ մարշալների , գեներալների , հերոսների կյանքը և գործունեությունը Կարողանա ` արժևորել հայ ժողովրդի մասնակցությունը պատերազմի…

ԲԱԺԻՆ 3. ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ 1945 - 1991 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ (10 ժամ ) Հայկական Սփյուռքը հետպատերազմյան շրջանում (2 ժամ ) 27. Հայկական սփյուռքի կառուցվածքը Ա մակարդակ Իմանա…

ԲԱԺԻՆ 3. ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ 1945 - 1991 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ (10 ժամ ) Հայկական Սփյուռքը հետպատերազմյան շրջանում (2 ժամ ) 27. Հայկական սփյուռքի կառուցվածքը Ա մակարդակ Իմանա…

Կ արողանա ` պարզաբանել քաղաքական նոր բռնությունների պատճառները , համեմատել 1930- ական և 1940- ական թվականների բռնությունները Բ մակարդակ Իմանա ` Հայաստանի հիմնական տնտեսական ձեռքբերումները…

Կ արողանա ` պարզաբանել քաղաքական նոր բռնությունների պատճառները , համեմատել 1930- ական և 1940- ական թվականների բռնությունները Բ մակարդակ Իմանա ` Հայաստանի հիմնական տնտեսական ձեռքբերումները…

Կարողանա ` մեկնաբանել Ադրբեջանահայ երի բռնագաղթը , համեմատել Ադրբեջանահայերի բռնագաղթը և Հայաստանի ադրբեջանաբնակների արտագաղթի պայմանները և ընթացքը Գ մակարդակ Իմանա ` Արցախյան ազատագրական պատերազմի և…

Կարողանա ` մեկնաբանել Ադրբեջանահայ երի բռնագաղթը , համեմատել Ադրբեջանահայերի բռնագաղթը և Հայաստանի ադրբեջանաբնակների արտագաղթի պայմանները և ընթացքը Գ մակարդակ Իմանա ` Արցախյան ազատագրական պատերազմի և…

I, II, III Հանրապետությունները Էջ 132- 135

I, II, III Հանրապետությունները Էջ 132- 135

I, II, III Հանրապետությունները Էջ 132- 135 ՀՀ տնտեսական դրությունը , հասարակական - քաղաքական կյանքը (2 ժամ ) 38

I, II, III Հանրապետությունները Էջ 132- 135 ՀՀ տնտեսական դրությունը , հասարակական - քաղաքական կյանքը (2 ժամ ) 38

41.ՀՀ միջազգային դրությունը Ա մակարդակ Իմանա ` ՀՀ դիվանագիտական կապերը Կարողանա ` արժևորել ՀՀ միջազգային ճանաչումը , բացահայտել ՀՀ արտաքին քաղաքականության հ ա ջողությունները և…

41.ՀՀ միջազգային դրությունը Ա մակարդակ Իմանա ` ՀՀ դիվանագիտական կապերը Կարողանա ` արժևորել ՀՀ միջազգային ճանաչումը , բացահայտել ՀՀ արտաքին քաղաքականության հ ա ջողությունները և…

Գ մակարդակ Իմանա ` Զինադադարի կնքման մանրամասները և ժամանակը Կարողանա ` բացահայտել Լեռնային Ղարաբաղի հարցի միջազգայնացման և Մինսկի խմբի գործունեության նշանակությունը Էջ 155 -158 43.…

Գ մակարդակ Իմանա ` Զինադադարի կնքման մանրամասները և ժամանակը Կարողանա ` բացահայտել Լեռնային Ղարաբաղի հարցի միջազգայնացման և Մինսկի խմբի գործունեության նշանակությունը Էջ 155 -158 43.…
Скачать файл