Календарно-тематическое планирование по кабардинскому языку (4 класс)
Оценка 4.6

Календарно-тематическое планирование по кабардинскому языку (4 класс)

Оценка 4.6
Руководства для учителя
docx
русский язык
4 кл
08.03.2018
Календарно-тематическое планирование по  кабардинскому языку (4 класс)
Рабочая программа по кабардинскому языку для 4-х классов составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по кабардинскому языку рабочей программы по кабардинскому языку к учебному пособию для 4-класса общеобразовательной школы автора Захохов Л.Г. 2012 года издания. Всего 51 часов.Календарно-тематическое планирование по кабардинскому языку (4 класс)
каб.яз. 4 класс.docx
4­   нэ   гъэ   еджэгъуэм   и   кIэм   деж   еджакIуэхэм   ящIэн   хуейхэмрэ яхузэфIэкIыпхъэхэмрэ ЯщIэн хуейхэр: ­ сыт хуэдэ лэжьыгъэ адыгэбзэмкIэ ямыгъэзащIами, хуей щыхъум деж, еджакIуэхэм псалъалъэр къагъэсэбэпыфу, ирилажьэфу есэн хуейщ.  ­   псалъэ   зэгъунэгъухэр,   псалъэ зэлъэбжьэгъухэр къахутэфу, абыхэм префикс, суффикс зэмылIэужьыгъуэхэр   зэпэщIэуэхэр   къагъуэтыфу, пагъэувэурэ зэрахъуэкIыу, псалъэщIэ къагъэхъуу есэн хуейщ; ­   я   гупсысэри   узэщIыным   имызакъуэу   еджакIуэхэм   псалъэм   иIэ мыхьэнэмрэ   абы   и   грамматическэ   мыхьэнэмрэ   зэхагъэкIыфу   есэныгъэ ягъуэтыныр я къалэнщ; ­   псалъэ   лъэпкъыгъуэхэр   щаджым   епхауэ   псалъэм   и   лексическэ,   и грамматико­орфографическэ   мыхьэнэхэм   зэрелэжьын   лэжьыгъэу   тхылъым итым   нэмыщI   и   псалъэр   зэрызэхэт   IыхьэхэмкIэ   зэрызэрапх,   псалъэр къызэрыхъу щIыкIэхэм теухуа лэжьыгъэхэри къалэжьыфу есэн  хуейщ. ­ къэIуэтэныгъэ зэпхам теухуауэ бзэр, абы гъащIэм мыхьэнэуэ щиIэр, тхыгъэм   и   темэмрэ   гупсысэ   нэхъыщхьэ   хэлъымрэ,   тхыгъэр   зэрыухуар (къызэрыщIидзэр,   Iыхьэ   нэхъыщхьэр,   зэриухыр)   къащIэфу,   ятхыфу   щытын хуейщ.  ­   щы1эц1эм,   плъыфэц1эм,   бжыгъэц1эм,   ц1эпапщ1эм,   глоголым, послелогым   я   лексическэ   мыхьэнэхэр,   абыхэм   я   грамматическэ   категория щхьэхуэхэр, ахэр бзэм къызэрыщык1уэр, ­ хъэт дахэк1э щыуагъэ хэмыту лэжьыгъэхэм къытратхык1ыныр ­ псалъэ 70­80 хъу диктантыр ятхыныр ­ пэжырытхэм и хабзэ яджахэм тещ1ыхьауэ щыуагъэншэе тхэныр, ­ зэгъусэуи езыр­езыруи изложенэ, сочиненэ зэратхын план зэхалъхьэфу, планым тету текстыр зэхагъэувэфу е­4­нэ классыр къаухыныр я къалэнщ. Программэм и зэхэлъык1эр Адыгэбзэр   фIыуэ   щIэным,   IэкIуэлъакIуэу къигъэсэбэпыным   гулъытэ,   пщIэ   лей   хуащIу   куэд   щIауэ   къогъуэгурыкIуэ.   ар   шэрыуэу, Адыгэбзэм   адыгэ   лъэпкъыгъэр   ехъумэ,   лъэпкъым   и   гъащIэ   гъуэгумрэ   и тхыдэмрэ абы и пкъым хэпщауэ къыдокIуэкI, и IуэхущIафэ нэхъыщхьэхэри лъэпкъыбзэмехъумэ.   Абы   къыхэкIкIэ   адыгэбзэр   егъэфIэкIуэныр, щегъэджыныр икIи зыужьыныгъэ тэмэм егъэгъуэтыныр пэщIэдзэ классхэрщ щыщIэдзэн хуейр.  Абы   хуэдэу   зэхэгъэуващ   е­4­нэ  классыр   адыгэбзэмкIэ   Акъбащ   Ипщэ курыт   еджапIэм   зэрыщылэжьэну   программэ.   Ар     Зэхъуэхъу   Лиуан   и «Адыгэбзэ» учебнэ пособием  къигъэув Iуэхугъуэхэм тещIыхьауэ зэхэлъхьащ, икIи   еджакIуэхэм   тхэкIэ   тэмэмым   фIыуэ   щыхэгъэгъуэзэным   теухуащ. Апхуэдэу щыщыткIэ е­4­нэ классым япэ классхэм щаджахэм къытегъэзэжын хуейуэ   щытщ.   Программэм   къегъэув   еджакIуэхэм   пэщIэдзэ   класс   псоми макъхэмрэ   хьэрфхэмрэ   ятеухуауэ   лэжьыгъэхэр   щагъэзэщIэн   хуейуэ.   Ар икъукIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ лэжьыгъэщ.  Программэм нэхъыбэу тегъэщ1ап1э щыщ1ын къэрал стандартыщ1эхэм къагъэув системно­ деятельностнэ бгъэдыхьэк1эмрэ еджэк1эмрэ хуезыгъаджэ 1эмалхэр (УУД).  Метапредметнэ   зэпхыныгъэм  и   къалэнщ   предмет зэмыл1эужьыгъуэхэм,   зы   1уэхугъуэм   теухуауэ   къызэ1уах   щ1эныгъэр зэгъэу1уныр,   я   тхэк1эмрэ,   гупсысэк1эмрэ   зегъэужьыныр  (развитие критического мышления). ЕджакIуэхэм   бзэр   щаджым   деж,   макъхэр,   ахэр   къызэрагъэлъагъуэ хьэрфхэр,   псалъэхэр   пычыгъуэкIэрэ   макъкIэрэ   зэпкърахыу   щытмэ,   абыхэм псалъэхэм я тхыкIэ тэмэмым, практикэм ипкъ иткIэ, куэд хащIыкIынущ икIи псалъэ куэди щыуагъэншэу ятхыф хъунущ. ТхэкIэ тэмэмыр ящIэным теухуауэ куэд   хэтщ   «ЩыIэцIэ»,   «ПлъыфэцIэ»,   «ЦIэпапщIэ»,   «Глагол»,   «БжыгъэцIэ» темэхэр зи псалъащхьэу мы программэм къыщыгъэлъэгъуа материалхэми. Псалъэм   и   мыхьэнэм   елэжьыным   Iуэхугъуэ   куэд   къегъэув   е­4­нэ классым   адыгэбзэр   щаджкIэ.   Ахэр   зи   мыхьэнэкIэ   зэгъунэгъу,   зэпэщIэуэ щыIэцIэ, плъыфэцIэ, глаголхэр къэхьынырщ. КъэIуэтэныгъэ зэпхам псалъэхэр къытрагъэзэжу   къэмыхьыным   хуегъэджэн,   хуегъэсэн   хуейщ.   ЦIэпапщIэхэр щыIэцIэхэм я пIэкIэ къэгъэсэбэпыным теухуа лэжьыгъэхэр егъэкIуэкIыпхъэщ. ТхэкIэ тэмэмым щелэжькIи грамматическэ материалыр щаджкIи Iэмал имыIэу еджакIуэхэм я бзэмрэ я зэхэщIыкIымрэ зегъэужьын, я гъэсэныгъэр тэмэму   унэтIын   хуейщ.   А   псори   блэжьынымкIэ   урокым   щагъэзащIэ лэжьыгъэхэр дэIэпыкъуэгъу хъууэ щытын хуейщ. Мурадыр: ­ еджакIуэхэр я бзэм, я тхыбзэм, я гупсысэкIэмзегъэужьын; ­ макъхэр, ахэркъызэрагъэлъагъуэхьэрфхэр, псалъэхэр пычыгъуэкIэ  зэпаудыфу, ударенэ трагъэувэфу егъэсэн; ­ псалъэухам хэт псалъэхэм яку дэлъ зэпхыныгъэхэр къахутэфу, яджа  грамматическэ формэхэр къагъэсэбэпурэ псалъэуха зэхалъхьэфу, псалъэуха  убгъуамрэ мыубгъуамрэ зэхагъэкIыфу, псалъэухам и пкъыгъуэ  нэхъыщхьэхэмрэ етIуанэ пкъыгъуэмрэ къагъуэтыфу егъэсэн; ­ псалъэ лъэпкъыгъуэхэр, абыхэм яхуэув упщIэхэм елъытауэ ахэр  зэрызэщхьэщыкIыр, ахэр зэхъуэкIа зэрыхъур тэмэму зэхагъэкIыфу егъэсэн; ­ бзэм и грамматическэ хабзэ гуэрхэр зэрагъэпэщыным, абы  къыдэкIуэуи вывод щхьэхуэхэрщIыным, упщIэхэм жэуап етыным хуегъэсэн; ­ бзэм къабзэу, шэрыуэу ирипсэлъэныр Iэмал имыIэу ящIэн зэрыхуейр  къагурыгъэIуэн. Япэ классым щаджахэм къытегъэзэжын  Псалъэуха  ЕплIанэ гъэеджэгъуэм хухэх аразделхэмрэ темэхэмрэ 1) 2) 3) Макъхэмрэ хьэрфхэмрэ  4) 5) Пычыгъуэмрэ ударенэмрэ  Псалъэм и зэхэлъыкIэр:  ­ Лъабжьэ  ­ КIэух . ­ ЗэхъуэкIа зэрыхъу префиксхэр  ­ Псалъэ къызэрыхъу префиксхэр  ­ Суффикс . ­ Псалъэ лъабжьэм хьэрф зешэхэмрэ хьэрф дэкIуашэхэмрэ я  тхыкIэр  ­ Псалъэпкъ  5) Ь,Ъ­хэмбзэм мыхьэнэу щаIэр  6) Псалъэ лъэпкъыгъуэхэр  7) Псалъэухам и пкъыгъуэ зэлъэпкъэгъухэр  2. ЩыIэцIэ 1) ЩыIэцIэунейхэмрэзэдайхэмрэ  2) ЩыIэцIэм и закъуэмрэ и куэдымрэ  3) ЩыIцIэрпадежкIэзэхъуэкIазэрыхъур (склоненэ)  4) Белджылы, мыбелджылысклоненэ  5) Падеж кIэуххэм я тхыкIэр  6) Послелог  3. ПлъыфэцIэ  1) ПлъыфэцIэхэрбжыгъэкIэзэхъуэкIын  2) ПлъыфэцIэхэрпадежкIэзэхъуэкIын  3) ЗэгъусэукъакIуэщыIэцIэмрэплъыфэцIэмрэ я тхыкIэр  4. ЦIэпапщIэ  1) ЦIэпапщIэхэмкIэгурыIуэгъуэ  2) ЩхьэцIэпапщIэхэр  3) ЕигъэцIэпапщIэхэр  4) ЗыгъэлъагъуэцIэпапщIэхэр  5. Глагол  1) ГлаголымтеухуауэгурыIуэгъуэ  2) УнафэщIыныгъэ глагол  3) Инфинитив  4) Глаголым и зэманхэр  5) Глаголым и щхьэр  6) Глаголым и спряженэ  7) Глагол префиксхэмтеухуауэгурыIуэныгъэ  6. Псалъэпкъыма­мрээ­мрэзэрыщатхыр  7.  ЦIэпапщIэхэмрэпрефиксхэмрэ  8. БжыгъэцIэ  1) БжыгъэцIэмкIэгурыIуэгъуэ 2) ЗэрабжбжыгъэцIэхэр  3) ЗэрызэкIэлъыкIуэ бжыгъэцIэхэр  9. Зэджамкъытегъэзэжын  1) Псалъэм и зэхэлъыкIэр  2) МакъдэкIуашэхэр. Макъзешэхэр  3) Псалъэухам и пкъыгъуэхэмрэпсалъэлъэпкъыгъуэхэмрэ  4) ЩыIэцIэ  5) ПлъыфэцIэ  6) ЦIэпапщIэ  7) Глагол  8) БжыгъэцIэ  10. Гъэеджэгъуэ псом хухэхыпхъэщ: Къызэрапщытэ диктанту – сыхь. 6; Бзэм, тхыбзэмзегъэужьыным(сочиненэ, изложенэ) – сыхь. 3. УЧЕБНЭ - ТЕМАТИЧЕСКЭ ПЛАН Темэр Сыхьэтыр Япэ классым щаджахэм къытегъэзэжын ЩыIэцIэ ПлъыфэцIэ ЦIэпапщIэ Глагол Псалъэпкъыма­мрээ­мрэзэрыщатхыр ЦIэпапщIэхэмрэпрефиксхэмрэ БжыгъэцIэ Зэджам къытегъэзэжын Къызэрапщытэ диктанту Бзэм, тхыбзэмзегъэужьыным(сочиненэ,  изложенэ) 9 10 4 3 9 1 1 2 3 6 3 Класс: 4     Егъэджак1уэр ­  Пщыук1  Р.С. Учебнэ   планымк1э     сыхьэт   бжыгъэр   51,   япэ   илъэс   ныкъуэм   тхьэмахуэм сыхьэтит1, ет1уанэ илъэс ныкъуэм зы сыхьэт: Мы   программэр   зэхэгъэува   хъуащ   Федеральнэ   къэрал   егъэджэныгъэ стандартхэм пэщ1эдзэ классхэм   хуэгъэфэща егъэджэныгъэ программэм ипкъ итк1э. Зэреджэ пособиер:  Зэхъуэхъу Л. «Адыгэбзэ» КъБР­м щIэныгъэ  IуэхухэмкIэ и Министерствэм къищтащ. Налшык – Эльбрус, 2012. Е­ 4­ нэ классым щаджыну темэхэр зэрытегуэша щ1ык1эхэр Урок  бжы­ гъэр Темэхэр Сыхьэтбж ыгъэр 1. 2. 3. 4. 5. .6 7. 8.  9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 18 19 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Псалъэуха. Макъхэмрэхьэрфхэмрэ.  Пычыгъуэмрэударенэмрэ. Щыуагъэхэмелэжьыжын. Псалъэм и  зэхэлъыкIэр. Лъабжьэ. КIэух ЗэхъуэкIа зэрыхъупрефиксхэр Псалъэкъызэрыхъупрефиксхэр.  Суффикс. Псалъэпкъ Къызэрапщытэ диктант Псалъэухам и пкъыгъуэзэлъэпкъэгъухэр Псалъэухам и пкъыгъуэзэлъэпкъэгъухэр ЩыIэцIэунейхэмрэзэдайхэмрэ ЩыIэцIэм и  закъуэбжыгъэмрэкуэдбжыгъэмрэ ЩыIэцIэрпадежкIэзэхъуэкIазэрыхъу.   Къызэрапщытэ диктант Щы1эц1эм я склоненэ  щытык1ит1ыр:белджылы,  мыбелджылысклоненэ. Щы1эц1эм я склоненэ  щытык1ит1ыр:белджылы,  мыбелджылысклоненэ. ЩыIэцIэм и  закъуэбжыгъэмрэкуэдбжыгъэмрэ я  склоненэр. ЩыIэцIэм и  закъуэбжыгъэмрэкуэдбжыгъэмрэ я  склоненэр.  Падеж кIэуххэм я тхыкIэр. Падеж кIэуххэм я тхыкIэр. Бзэмзегъэужьын. Изложенэ  «Бгъэмрэджэдумрэ» Щыуагъэхэмелэжьыжын. Послелог. ПлъыфэцIэхэрбжыгъэкIэзэхъуэкIын. ПлъыфэцIэхэмпадежкIэзэрызахъуэжыр ЗэгъусэукъакIуэщыIэцIэмрэплъыфэцIэм рэ я тхыкIэр. Къызэрапщытэ диктант Щыуагъэхэмелэжьыжын.  ЦIэпапщIэмкIэгурыIуэгъуэ.ЩхьэцIэпап щIэхэр. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Щаджа зэманыр Щаджын ну  зэманыр 02.09 07.09 09.09 14.09 16.09 21.09 23.09 28.09 30.09 05.10 07.10 12.10 14.10 19.10 20.10 26.10 28.10 16.11 18.11 23.11 25.11 30.11 02.12 07.12 09.12 14.12

Календарно-тематическое планирование по кабардинскому языку (4 класс)

Календарно-тематическое планирование по  кабардинскому языку (4 класс)

Календарно-тематическое планирование по кабардинскому языку (4 класс)

Календарно-тематическое планирование по  кабардинскому языку (4 класс)

Календарно-тематическое планирование по кабардинскому языку (4 класс)

Календарно-тематическое планирование по  кабардинскому языку (4 класс)

Календарно-тематическое планирование по кабардинскому языку (4 класс)

Календарно-тематическое планирование по  кабардинскому языку (4 класс)

Календарно-тематическое планирование по кабардинскому языку (4 класс)

Календарно-тематическое планирование по  кабардинскому языку (4 класс)

Календарно-тематическое планирование по кабардинскому языку (4 класс)

Календарно-тематическое планирование по  кабардинскому языку (4 класс)

Календарно-тематическое планирование по кабардинскому языку (4 класс)

Календарно-тематическое планирование по  кабардинскому языку (4 класс)

Календарно-тематическое планирование по кабардинскому языку (4 класс)

Календарно-тематическое планирование по  кабардинскому языку (4 класс)
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
08.03.2018