Лекторий для родителей первоклассников.
Оценка 5

Лекторий для родителей первоклассников.

Оценка 5
Лекции
pptx
воспитательная работа
1 кл
01.05.2019
Лекторий для родителей первоклассников.
Презентация лектория для родительского собрания первоклассников (на тувинском языке). Адаптация первоклассников к школе это важный этап обучения и воспитания детей младшего школьного возраста. В этот период первоклассники и их родители испытывают некоторые трудности в обучении первоклассников, на которых нужно обратить внимание. В этом поможет целенаправленная работа классного руководителя первоклассников.
Лекторий для родителей первоклассников.pptx

Лекторий для родителей первоклассников на тему: «Бирги классчыларны школага чанчыктырары»

Лекторий для родителей первоклассников на тему: «Бирги классчыларны школага чанчыктырары»

Лекторий для родителей первоклассников на тему: «Бирги классчыларны школага чанчыктырары»

Аксы-Барлык суурнун МАНБОШ-ның
эге класс башкызы: Ооржак Чойгана Чарлыковна

с. Аксы-Барлык, 2019

Лекторийниң айтырыглары: 1. Кичээл үезинде

Лекторийниң айтырыглары: 1. Кичээл үезинде

Лекторийниң айтырыглары:

1. Кичээл үезинде.

2. Башкының болгаш ада-иелерниң улуг харыысалгалыг үези.

3. Уругларның кичээнгейи.

Уруун школаже белеткеп турар γеде ада-иелер дараазында чγγлдерже кичээнгей салыр болза эки

Уруун школаже белеткеп турар γеде ада-иелер дараазында чγγлдерже кичээнгей салыр болза эки

Уруун школаже белеткеп турар γеде ада-иелер дараазында чγγлдерже кичээнгей салыр болза эки.Номчудуп ѳѳредири.
Бижип ѳѳредири.

Бирги классчыларны школага чаңчыктырар γени γш кол чадага чарып турар:

Бирги классчыларны школага чаңчыктырар γени γш кол чадага чарып турар:

Бирги классчыларны школага чаңчыктырар γени γш кол чадага чарып турар:

Бирги чада – хγннγн-не ѳѳренип эгелээнден организм γргγлчγ кγжениишкинде турар, ооң чылдагаанындан уруглар аажок шылаар. Ону «физиологтуг шуурган» деп адап турар, ол 2-3 неделя уламчылаар.

Ийиги чада – ѳѳредилгениң негелделеринге болгаш сагылга-чурумга организм долузу-биле эвес-даа болза, чаңчыгып эгелээр, ынчалза-даа уругларның кγжγ дѳмей-ле чедишпес

Ийиги чада – ѳѳредилгениң негелделеринге болгаш сагылга-чурумга организм долузу-биле эвес-даа болза, чаңчыгып эгелээр, ынчалза-даа уругларның кγжγ дѳмей-ле чедишпес

Ийиги чада – ѳѳредилгениң негелделеринге болгаш сагылга-чурумга организм долузу-биле эвес-даа болза, чаңчыгып эгелээр, ынчалза-даа уругларның кγжγ дѳмей-ле чедишпес. 1-ги чадага кѳѳрде «шуурган» чоорту оожургап орар.

Бо 3-кγ чадазы 5-6 неделя азы октябрь 10-15 γезинге чедир уламчылаар, а эң-не нарыны 1-ги болгаш 4-кү неделя деп санап турар

Бо 3-кγ чадазы 5-6 неделя азы октябрь 10-15 γезинге чедир уламчылаар, а эң-не нарыны 1-ги болгаш 4-кү неделя деп санап турар

Үшкү чада – сагылга-чурум болгаш ѳѳредилгениң негелделеринге организм чаңчыгып, улуг кγжениишкин γндγрбестей бээр болгаш уругларның мага-боду 40 минута олурарынга, бижип, номчуп, класска бодун шын алдынарынга чаңчыга бээр. Бо 3-кγ чадазы 5-6 неделя азы октябрь 10-15 γезинге чедир уламчылаар, а эң-не нарыны 1-ги болгаш 4-кү неделя деп санап турар.

Школага чаңчыгыышкынның тγңнели уругнуң кадыының байдалындан, хγн чурумун шын сагып турарындан, бажыңында амыдыралының байдалындан кол хамааржыр

Школага чаңчыгыышкынның тγңнели уругнуң кадыының байдалындан, хγн чурумун шын сагып турарындан, бажыңында амыдыралының байдалындан кол хамааржыр

Школага чаңчыгыышкынның тγңнели уругнуң кадыының байдалындан, хγн чурумун шын сагып турарындан, бажыңында амыдыралының байдалындан кол хамааржыр.
Ынчангаш бажыңга аргалыг-ла болза бо γеде кандыг-даа чѳрүлдээлер, коргуушкуннар турбас ужурлуг. Ол чокка-ла силерниң тѳлуңер школага бар турган кγжγн γндγрγп, могап-турупкан болганда, силер ону дыштандырып, сорук киирер болзуңарза эки.

Бодамчалыг тургускан хγн чуруму деп чγл?

Бодамчалыг тургускан хγн чуруму деп чγл?

Бодамчалыг тургускан хγн чуруму деп чγл?

Чаңгыс ол-ла γеде онаалгазын кγγседири, агаарга чедир дыштанып ойнаары, γезинде эки тоттур чемненири, чедир удууру: чаңгыс γеде чыттырып, ол-ла γеде оттурур ѳѳредип алыры чугула.

Онаалга кылырда 1-2 шак дургузунда кылып болбас, 30 минутадан γр олуртуру хоруглуг, ол аразында 15 минута болгаш дыштандырарын сγмелеп турар

Онаалга кылырда 1-2 шак дургузунда кылып болбас, 30 минутадан γр олуртуру хоруглуг, ол аразында 15 минута болгаш дыштандырарын сγмелеп турар

Онаалга кылырда 1-2 шак дургузунда кылып болбас, 30 минутадан γр олуртуру хоруглуг, ол аразында 15 минута болгаш дыштандырарын сγмелеп турар. Онаалганы кежээ эвес, а 3-4 шак γезинде кылза эптиг. Кежээ уругларның кγжγ эвээжеп, шылай берген боор. Онаалганы чиигинден бергезинче кылза эки.
Телевизор мурнунга 40-45 минутадан хѳй олуруп болбас. Экрандан 2 метрден 5 метр чедир ырадыр олурза эки.

Хүн чурумун сагываска: ажылдаар кγжγ эвээш; шаа чок; кичээнгейи кошкак; дыңнап билбес; могаттыныычал болур

Хүн чурумун сагываска: ажылдаар кγжγ эвээш; шаа чок; кичээнгейи кошкак; дыңнап билбес; могаттыныычал болур

Хүн чурумун сагываска:

ажылдаар кγжγ эвээш;
шаа чок;
кичээнгейи кошкак;
дыңнап билбес;
могаттыныычал болур.
Бо үеде уругларыңарны черле кончувайн, хол дээп ыглатпайн, бγгγ кγжγңерни чыып шыдажып, кѳгγдγңер. Эки ѳѳреникчи болу бээри кандыг-бир чγвениң дораан бγтпези-биле бир дѳмей, чоорту кээр. Ол бγгγ силерниң, ада-иелерниң болгаш башкының кады, шын ажылдажылгаңардан, күжениишкиниңерден хамааржыр.

Чүнү канчалза экил? Кончувас; хол дээп ыглатпас; бγгγ кγжγңерни чыып шыдажыңар; кѳгγдγңер

Чүнү канчалза экил? Кончувас; хол дээп ыглатпас; бγгγ кγжγңерни чыып шыдажыңар; кѳгγдγңер

Чүнү канчалза экил?

Кончувас;
хол дээп ыглатпас;
бγгγ кγжγңерни чыып шыдажыңар;
кѳгγдγңер.

Кγжениишкинниг ажылдап, ажы-тѳлγңерге улуг кичээнгейлиг болуруңарны кγзедим !

Кγжениишкинниг ажылдап, ажы-тѳлγңерге улуг кичээнгейлиг болуруңарны кγзедим !Кγжениишкинниг ажылдап, ажы-тѳлγңерге
улуг кичээнгейлиг болуруңарны кγзедим!

Кичээнгейлиг болганыңар дээш, улуу-биле четтирдим!

Кичээнгейлиг болганыңар дээш, улуу-биле четтирдим!Кичээнгейлиг болганыңар дээш,
улуу-биле четтирдим!

Скачать файл