Математика
Оценка 4.6

Математика

Оценка 4.6
docx
математика
10.05.2020
Математика
2-մաթեմ-թեմատիկ.docx

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

 

                                                     ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԹԵՄԱՏԻԿ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

                                                                       2-ՐԴ ՏԱՐԲԵՐԱԿ                                                 

1.       Թվերըներկայացնելկարգայինգումարելիներիգումարիտեսքով:

75  =

32 =

89 =

55 =

 

2.       Գրելերկնիշթվիտեսքով:

3տ. + 9մ. =

8տ. + 4մ. =

1տ. + 3մ. =

2տ. + 7մ. =

 

3.       Համեմատել և դնելնշանները:

78 * 14

53 * 69

35 + 2 * 35 + 8

14 – 7 * 14 - 3

 

4.       Գրելթվինախորդ և հաջորդթվերը:

…. 40….

….63….

….47….

….79….

 

5.       Լուծելխնդիրը:

Գևորգըունի 15 գնդակ, իսկԼևոնը՝ 8-ով պակաս: Քանի՞ գնդակունիԼևոնը:

1-ին ՏԱՐԲԵՐԱԿ

1.       Թվերըներկայացնելկարգայինգումարելիներիգումարիտեսքով:

82  =

45 =

29 =

66 =

 

2.       Գրելերկնիշթվիտեսքով:

5տ. + 7մ. =

7տ. + 3մ. =

1տ. + 9մ. =

6տ. + 4մ. =

 

3.       Համեմատել և դնելնշանները:

24 * 35

68 * 13

12 + 2  * 12 + 5

17 – 9 * 17 - 4

 

4.       Գրելթվինախորդ և հաջորդթվերը:

…. 59….

….76….

….80….

….45….

 

5.       Լուծելխնդիրը:

Տաթևիկըունի 14 մատիտ, իսկԱրևիկը՝ 6-ով պակաս: Քանի՞ մատիտունիԱրևիկը:

 

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԹԵՄԱՏԻԿ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

1-ԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿ

1.       Գտնելանհայտբաղադրիչը:

□ + 3 = 27

2 + □ = 20

5 + □ = 49

6 + □ = 39

 

2.       Հաշվել:

12 + 5 =

2 + 46 =

54 + 3 =

70 + 20 =

28 – 2 =

19 – 7 =

35 – 5 =

50 – 10 =

 

3.       Համեմատել:

14 +2 * 14 + 5                                      10 + 2 * 17 - 3

15 + 4 * 15 + 3                                     17 – 5 * 17 – 3

 

4.       Լուծելխնդիրը:

Սարգիսըունի 7 տետր, իսկԷմիլը՝ 2-ով ավելի: Քանի՞ տետրունեննրանքմիասին:

 

2-րդ ՏԱՐԲԵՐԱԿ

 

1.       Գտնելանհայտբաղադրիչը:

□ + 2 = 18

 □ + 6 = 20

6 + □ = 38

+ 6 = 87

 

2.       Հաշվել:

24 + 3 =

5 + 12 =

41 + 6 =

20 + 30 =

18 – 2 =

57 – 4 =

63 – 3 =

60 – 20 =

 

3.       Համեմատել:

15 +2 * 15 + 5                                      10 + 4 * 16 - 4

15 + 4 * 15 + 3                                                       19 – 5 * 19 – 1

 

4.       Լուծելխնդիրը:

Սուսաննանունի 5 տիկնիկ, իսկԷմման՝ 3-ով ավելի: Քանի՞ տիկնիկունեննրանքմիասին:

 

 

 

 

ՆՈՅԵՄԲԵՐ

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԹԵՄԱՏԻԿ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

1-ԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿ

1.       Արտահայտելսանտիմետրով:

2դմ =

5դմ1սմ =

2դմ3սմ =

5դմ5սմ =

2.       Կատարելգործողությունները:

83 + 6 =

61 + 4 =

59 -5 =

14 + 6 =

 38 - 2 =

 92 – 2 =

3.       Համեմատել:

23 + 4 * 23 + 6                                                       45 – 3 * 45 – 4

14      – 2 * 10 + 2                                                       26 + 2 * 21 + 5

4.       Գտնելանհայտբաղադրիչը:

7 + □  = 38                     12 - □= 7

 □ - 6 = 49

 

 

5.       Լուծելխնդիրը:

ԶարդանախշպատրաստելուհամարԱննանօգտագործեց 9 կարմիր և 6-ով ավելիկանաչուլունք: Միասիննրանքքանի՞ ուլունքօգտագործեցին:

 

2-րդ ՏԱՐԲԵՐԱԿ

 

1.       Արտահայտելսանտիմետրով:

8դմ =

4դմ6սմ =

2դմ8սմ =

7դմ5սմ =

2.       Կատարելգործողությունները:

24 + 5 =

52 + 6 =

47 -3 =

15 + 5 =

 78 - 3 =

 88 – 8 =

3.       Համեմատել:

32      + 5 * 35 + 2                                                       29 – 5 * 29 – 3

15      – 2 * 10 + 4                                                       43 + 4 * 56 - 5

4.       Գտնելանհայտբաղադրիչը:

      4 + □  = 29                      16 - □ = 7

 □ - 3 = 37

 

 

5.       Լուծելխնդիրը:

ԶարդանախշպատրաստելուհամարԵվանօգտագործեց 10 կարմիր և 5-ով պակասկանաչուլունք: Միասիննրանքքանի՞ ուլունքօգտագործեցին:

 

 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԹԵՄԱՏԻԿ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

1-ԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿ

1.       Հաշվել:

46 + 3 =

52 + 5 =

25 + 20 =

49 + 30 =

67 – 3 =

88 – 40 =

74 – 50 =

98 – 6 =

2.       Գտնելանհայտբաղադրիչը:

□ + 3 = 4814 - □ = 8□ - 5 = 21

 

3.       Արտահայտել:

7դմ=                                                               8դմ5սմ=

9դմ =                                                               6դմ1սմ =

4.       Թվերըդասավորելնվազմանկարգով:

24, 15, 95, 8, 28

5.       Լուծելխնդիրը:

Առաջինշարքումկա 28 ծառ, իսկերկրորդշարքում՝ 12-ով ավելի: Քանի՞ ծառկաերկրորդշարքում:

6.       Լրացնել 3 թիվըստօրինաչափության:

45, 50, 55, …, …, …

 

2-րդ ՏԱՐԲԵՐԱԿ

1.       Հաշվել:

24 + 5 =

46 + 3 =

34 + 20 =

48 + 30 =

89 – 2 =

57 – 4 =

97 – 50 =

62 – 40 =

2.       Գտնելանհայտբաղադրիչը:

□ + 2= 26        - 4 = 53          11 - □= 61

3.       Արտահայտել:

6դմ=3դմ7սմ=

4դմ =                               8դմ2սմ =

4.       Թվերըդասավորելաճմանկարգով:

61, 28, 19, 35, 6

5.       Լուծելխնդիրը:

Առաջինդասարանումկա 35աշակերտ, իսկերկրորդդասարանում՝ 4-ովպակաս: Քանի՞ աշակերտկաերկուդասարաններումմիասին:

6.       Լրացնել 3 թիվըստօրինաչափության:

      25, 35, 45, …, …, …

 

 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ ԱՄՓՈՓԻՉԳՐԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

1-ԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿ

1.       Թվերըներկայացնելկարգայինգումարելիներիգումարիտեսքով:

21 =                                             68 =

35 =                                             44 =

2.       Գումարըներկայացնելկլորտասնյակների և միավորներիտեսքով:

38 =                                             55 =

26 =                                             73 =

3.       Գումարըներկայացնելերկնիշթվիտեսքով:

4տ. + 7մ.=                                  8տ. + 6մ =

1տ. + 8մ.=                                  6տ. + 3մ. =

4.       Գրել 3 թիվըստօրինաչափության:

0, 10, 20, …, …, …

5, 15, 25, …, …, …

5.       Թվերըդասավորելաճմանկարգով:

43, 25, 8, 91, 76

6.       Գրելթվինախորդ և հաջորդթվերը:

…,6,…                                          …,38,…

…,79,…                                        …,50,…

7.       Համեմատել.

13 + 2 * 13 + 5                              8դմ6սմ * 8դմ8սմ

15 – 4 * 15 – 3                              1դմ7սմ * 17սմ

10 + 2 * 14 – 2                              3դմ3սմ * 3դմ8սմ

16 + 4 * 16 + 2                              4դմ5սմ * 7դմ2սմ

8.       Արտահայտելսմ-ով:

3դմ =                                            2դմ4սմ =

9դմ =                                            6դմ5սմ =

9.       Լուծելխնդիրը:

Երկրորդդասարանումկա 14 աղջիկ և 4-ով քիչտղա: Քանի՞ աշակերտկաերկրորդդասարանում:

10.    Հաշվել:

43 + 3 =                                            23 + 54 =

65 + 4 =                                            42 + 30 =

97 – 2 =                                            78 – 53 =

68 – 8 =                                            63 – 40 =

11.    Գտնելանհայտբաղադրիչը:

□ + 5 =  28                      □ – 3 =  42                       11 - □ =  6

12. Լուծելխնդիրը:

Վարդուհինունի 42սմ կանաչ և 6սմ-ով ավելիկարմիրժապավեն: Որքանսմ

ժապավենունիՎարդուհին:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

 

 

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ ԱՄՓՈՓԻՉԳՐԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

2-րդ ՏԱՐԲԵՐԱԿ

1.       Թվերըներկայացնելկարգայինգումարելիներիգումարիտեսքով:

34 =                                             62 =

55 =                                             27 =

2.       Գումարըներկայացնելկլորտասնյակների և միավորներիտեսքով:

42 =                                             75 =

66 =                                             24 =

3.       Գումարըներկայացնելերկնիշթվիտեսքով:

3տ. + 6մ.=                                  1տ. + 3մ =

5տ. + 2մ.=                                  7տ. + 4մ. =

4.       Գրել 3 թիվըստօրինաչափության:

1, 11, 21, …, …, …

4, 14, 24, …, …, …

5.       Թվերըդասավորելաճմանկարգով:

76, 25, 7, 34, 98

6.       Գրելթվինախորդ և հաջորդթվերը:

…,7,…                                          …,42,…

…,59,…                                        …,40,…

7.       Համեմատել.

14 + 5 * 14 + 7                              5դմ5սմ * 5դմ9սմ

16 – 5 * 16 – 3                              1դմ5սմ * 15սմ

10 + 3 * 16 – 3                              2դմ6սմ * 4դմ2սմ

17 + 3 * 17 + 1                              9դմ4սմ * 9դմ9սմ

8.       Արտահայտելսմ-ով:

5դմ =                                            3դմ7սմ =

8դմ =                                            6դմ2սմ =

9.       Լուծելխնդիրը:

Առաջինտակառումկա 58լ հյութ, իսկերկրորդտակառում՝ 6-ով պակաս: Քանի՞ լհյութկաերկրորդտակառում:

10.    Հաշվել:

24 + 3 =                                            43 + 26 =

53 + 6 =                                            24 + 30 =

86 – 4 =86 – 52=

47 – 7 =                              74 – 40 =

11.    Գտնելանհայտբաղադրիչը:

□ + 3=37                      □ – 4=53                      12 - □ =8

                      12. Լուծելխնդիրը:

Տաթևիկըունի 20 մատիտ, իսկԷմման 5-ով ավելի:Քանի՞ մատիտունեննրանքմիասին:

 

 

 

 

 

ՓԵՏՐՎԱՐ

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԹԵՄԱՏԻԿ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

1-ԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿ

1.       Կատարել գործողությունները:

27 + 48 – 34 =                                         71 – 47 + 45 =

63 + 24 – 38 =                                         85 – 32 + 48 =

2.       Համեմատել:

87սմ * 88սմ                     57սմ * 54սմ                       20սմ * 2դմ

3.       Արտադրյալըներկայացնելգումարիտեսքով:

3 × 20 =

4 × 23 =

5 × 10 =

4.       Հաշվել:

4 × 2 =4 : 2 =

1 × 2 =8 : 2 =

10 × 2 =18 : 2 =

5.       Լուծելխնդիրը:

Անիիտատիկնունի 4 թոռնիկ, իսկՍոնայիտատիկը՝ 2 անգամավելի: Քանի՞ թոռնիկունիՍոնայիտատիկը:

 

2-րդ ՏԱՐԲԵՐԱԿ

1.       Կատարել գործողությունները:

48 + 27 – 34 =6224-38 =

64 + 24 – 38 =                                         80 – 32 - 48 =

2.       Համեմատել:

54սմ * 5դմ4դմ * 4սմ6դմ * 66սմ

3.       Արտադրյալըներկայացնելգումարիտեսքով:

3 × 30 =

2 × 42 =

4 × 15 =

4.       Հաշվել:

7 × 2 =6 : 2 =

9 × 2 =2 : 2 =

2 × 2 =14 : 2 =

5.       Լուծելխնդիրը:

Գևորգնունի 5 փուչիկ, իսկԼևոնը՝ 2 անգամավելի: Քանի՞ փուչիկունիԼևոնը:

 

 

 

 

 

 

 

ՄԱՐՏ

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԹԵՄԱՏԻԿ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

1-ԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿ

 

1.       Հաշվելարտահայտությանարժեքը.

27 + 48 – 34 =71 – 47 + 45 =

46 – 18 : 3 =6 × 2 : 3 =

2.       Հաշվել

2 × 5 =35 : 5 =4 × 9 =

3 × 3 =12 : 2 =8 × 3 =

6 × 5 =24 : 4 =27 : 3 =

32 : 8 =10 : 2 =6 : 2=

3.       Հաշվել.

3դմ5սմ + 2դմ4սմ =6դմ4սմ – 3դմ3սմ =

4.       Համեմատել.

 

6 × 5 * 7 × 5

36 : 4 * 18

16 : 2 * 16 : 4

9 × 5 * 54

 

5.       Լուծելխնդիրը.

Սեխիզանգվածը 5կգ է, իսկձմերուկինը՝ 2 անգամավելի: Որքանկգենկշռումձմերուկնուսեխըմիասին:

 

6.       Գծել 3սմ կողմունեցողքառակուսի և հաշվելպարագիծը:

 

2-րդ ՏԱՐԲԵՐԱԿ

 

1.       Հաշվելարտահայտությանարժեքը.

57 - 21 : 3=                                              48 + 35 - 59 =

77 – 28 +23 =                                             9 × 2 : 6 =

2.       Հաշվել

2 × 8=45 : 5 =                      4 × 7 =

            3 × 9 =18 : 2 =                      6 × 2 =

            8 × 5 =27 : 3 =27 : 3 =

12 : 3 =10 : 2 =                       8 : 2=

3.       Հաշվել.

7դմ2սմ + 2դմ6սմ =                                     9դմ7սմ – 7դմ2սմ =

4.       Համեմատել.

 

3 × 4 * 6 × 4

28 : 4 * 12

15 : 3 * 15 : 5

8 × 4 * 46

 

5.       Լուծելխնդիրը.

Աննանշաբաթօրըգրքիցկարդաց 7 էջ, իսկկիրակիօրը՝ 2 անգամավելի:Քանի՞ էջկարդացԱննանայդերկուօրում:

 

6.       Գծել 3սմ կողմունեցողքառակուսի և հաշվելպարագիծը:

 

ԱՊՐԻԼ

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

ԹԵՄԱՏԻԿԳՐԱՎՈՐԱՇԽԱՏԱՆՔ

1-ԻՆՏԱՐԲԵՐԱԿ

1.       Գտնել արտահայտության արժեքը:

22 + ( 40 – 24 ) =                                     56 : 7 × 3 =

24 – ( 40 – 40 ) =                                     24 : 4 : 2 =

5 × 9 – 2 × 6 =                                        47 – 4 × 7 =

2.       Գտնել անհայտ բաղադրիչը:

8 × □ = 24                              72 : □ = 9                    □ : 5 = 7

3.       Համեմատել.

8դմ7սմ * 84սմ                                    5 × 8 * 5 × 7

6դմ5սմ * 60սմ                                    32 : 4 * 45 : 5

4սմ * 4դմ                                            16 : 4 * 24 : 6

56սմ * 5դմ5սմ                                    3 × 5 * 4 * 8

4.       Լրացնել բաց թողնված թվերը:

60ր = □ × 10ր                     40ր = □ × 5ր                 35ր = □ × 5ր 

5.       Լուծելխնդիրը.

Անին 7 տարեկանէ: Մայրիկը 4 անգամմեծէԱնիից: Հայրիկը 2 տարովմեծէմայրիկից: Քանի՞տարեկանէհայրիկը:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

ԹԵՄԱՏԻԿ ԳՐԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

2-րդ ՏԱՐԲԵՐԱԿ

1.       Գտնել արտահայտության արժեքը:

32 + ( 40 – 24 ) =                                     42 : 7 × 3 =

46 – ( 40 – 40 ) =                                     25 : 5 × 2 =

4 × 8 – 3 × 6 =                                        47 – 3 × 9 =

2.       Գտնել անհայտ բաղադրիչը:

9 × □ =1840 : □ =5                    □ : 4 = 6

3.       Համեմատել.

9դմ6սմ * 99սմ                                    4 × 7 * 5 × 8

7դմ5սմ * 80սմ                                    36 : 4 * 24 : 6

50սմ * 5դմ                                          18 : 3 * 24 : 4

47սմ * 4դմ4սմ                                    2 × 9 * 4 * 9

4.       Լրացնել բաց թողնված թվերը:

60ր = □ × 10ր                     40ր = □ × 5ր                 35ր = □ × 5ր 

5.       Լուծելխնդիրը.

Առաջին արկղում կա 6կգ տանձ, իսկ երկրորդ արկղում՝ 4 անգամ շատ: Քանի՞ կգ տանձ կա երկու արկղերում միասին:

 

 

 

ՄԱՅԻՍ

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԹԵՄԱՏԻԿԱՇԽԱՏԱՆՔ

1-ԻՆՏԱՐԲԵՐԱԿ

1.       Հաշվելարտահայտությանարժեքը

7 : 4 + 8 ∙ 5 =                                     48 : 6 – 27 : 9 =

             6 ∙ (48 - 41)=                                    52 + 20 – 20 : 10 =

2.       Գտնելանհայտբաղադրիչը

□ ∙ 7 = 63                    72 : □ = 8             □ : 6 = 6

3.     Հաշվել

      3դմ5սմ + 2դմ4սմ =                          7դմ2սմ + 2դմ6սմ =

      6դմ4սմ – 3դմ3սմ =                          9դմ7սմ – 7դմ2սմ =

4.     Հաշվել.

8 ∙ 1 =                       0 ∙ 4 =                 9 ∙ 10 =

7 : 1 =                     36 : 6 =                 12 : 2 =

5.     Համեմատել

3 ∙ 5 * 6 ∙ 4                              4 ∙ 9 * 16

27 : 3 * 24 :3                          42 : 6 * 7

6.     Լուծելխնդիրը

Գևորգըծառիցքաղեց 9կգ տանձ, իսկՍարգիսը ՝ 3 անգամավելի: Քանի՞ կգտանձքաղեցիննրանքմիասին:

ՄԱՅԻՍ

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԹԵՄԱՏԻԿ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

2-րդ ՏԱՐԲԵՐԱԿ

1.       Հաշվելարտահայտությանարժեքը

6 : 4 + 4 ∙ 5 =                              40 : 8 – 56: 7=

             7 ∙ (39 - 31)=43 + 30 –30 : 10 =

2.       Գտնելանհայտբաղադրիչը

□ ∙ 6 = 48                    56 : □ = 8             □ : 8 = 8

3.     Հաշվել

      3դմ5սմ + 2դմ =                                7դմ2սմ + 6սմ =

      6դմ4սմ – 3դմ2սմ =                          8դմ4սմ – 5դմ2սմ =

4.     Հաշվել.

6 ∙ 1 =                       0 ∙ 5 =                 7 ∙ 10 =

8 : 1 =                     48 : 6 =                 12 : 0 =

5.     Համեմատել

4 ∙ 5 * 8 ∙ 5                             3 ∙ 7 * 12

24 : 6 * 32 : 4                         56 : 7 * 8

6.     Լուծելխնդիրը

Հովհաննեսնունի 32 մատիտ, իսկՎարդգեսը՝ 4 անգամքիչ: Քանի՞ մատիտունեննրանքմիասին:


 

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԹԵՄԱՏԻԿ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 2-ՐԴ ՏԱՐԲԵՐԱԿ 1. Թվերըներկայացնելկարգայինգումարելիներիգումարիտեսքով: 75 = 32 = 89 = 55 = 2. Գրելերկնիշթվիտեսքով: 3տ. + 9մ. = 8տ. + 4մ.…

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԹԵՄԱՏԻԿ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 2-ՐԴ ՏԱՐԲԵՐԱԿ 1. Թվերըներկայացնելկարգայինգումարելիներիգումարիտեսքով: 75 = 32 = 89 = 55 = 2. Գրելերկնիշթվիտեսքով: 3տ. + 9մ. = 8տ. + 4մ.…

1. Համեմատել: 14 +2 * 14 + 5 10 + 2 * 17 - 3 15 + 4 * 15 + 3 17 – 5…

1. Համեմատել: 14 +2 * 14 + 5 10 + 2 * 17 - 3 15 + 4 * 15 + 3 17 – 5…

8դմ = 4դմ6սմ = 2դմ8սմ = 7դմ5սմ = 1. Կատարելգործողությունները: 24 + 5 = 52 + 6 = 47 -3 = 15 + 5 =…

8դմ = 4դմ6սմ = 2դմ8սմ = 7դմ5սմ = 1. Կատարելգործողությունները: 24 + 5 = 52 + 6 = 47 -3 = 15 + 5 =…

1. Լուծելխնդիրը: Առաջինդասարանումկա 35աշակերտ, իսկերկրորդդասարանում՝ 4-ովպակաս: Քանի՞ աշակերտկաերկուդասարաններումմիասին: 2. Լրացնել 3 թիվըստօրինաչափության: 25, 35, 45, …, …, … ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ ԱՄՓՈՓԻՉԳՐԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 1-ԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿ…

1. Լուծելխնդիրը: Առաջինդասարանումկա 35աշակերտ, իսկերկրորդդասարանում՝ 4-ովպակաս: Քանի՞ աշակերտկաերկուդասարաններումմիասին: 2. Լրացնել 3 թիվըստօրինաչափության: 25, 35, 45, …, …, … ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ ԱՄՓՈՓԻՉԳՐԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 1-ԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿ…

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ ԱՄՓՈՓԻՉԳՐԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 2-րդ ՏԱՐԲԵՐԱԿ 1. Թվերըներկայացնելկարգայինգումարելիներիգումարիտեսքով: 34 = 62 = 55 = 27 = 2. Գումարըներկայացնելկլորտասնյակների և միավորներիտեսքով: 42 = 75 =…

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ ԱՄՓՈՓԻՉԳՐԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 2-րդ ՏԱՐԲԵՐԱԿ 1. Թվերըներկայացնելկարգայինգումարելիներիգումարիտեսքով: 34 = 62 = 55 = 27 = 2. Գումարըներկայացնելկլորտասնյակների և միավորներիտեսքով: 42 = 75 =…

4 × 23 = 5 × 10 = 1. Հաշվել: 4 × 2 = 4 : 2 = 1 × 2 = 8 : 2…

4 × 23 = 5 × 10 = 1. Հաշվել: 4 × 2 = 4 : 2 = 1 × 2 = 8 : 2…

2-րդ ՏԱՐԲԵՐԱԿ 1. Հաշվելարտահայտությանարժեքը. 57 - 21 : 3 = 48 + 35 - 59 = 77 – 28 +23 = 9 × 2 :…

2-րդ ՏԱՐԲԵՐԱԿ 1. Հաշվելարտահայտությանարժեքը. 57 - 21 : 3 = 48 + 35 - 59 = 77 – 28 +23 = 9 × 2 :…

7դմ5սմ * 80սմ 36 : 4 * 24 : 6 50սմ * 5դմ 18 : 3 * 24 : 4 47սմ * 4դմ4սմ 2 ×…

7դմ5սմ * 80սմ 36 : 4 * 24 : 6 50սմ * 5դմ 18 : 3 * 24 : 4 47սմ * 4դմ4սմ 2 ×…
Скачать файл