Приложение 2 БД Институт каз
Оценка 4.9

Приложение 2 БД Институт каз

Оценка 4.9
docx
09.05.2020
Приложение 2 БД Институт каз
Приложение 2 БД Институт каз.docx

Teachers кестесінен барлық жазбаларды таңдау қажет.

SELECT * FROM teachers;

sql запрос select

Таңдалған жазбалардың санын шектеу үшін LIMIT қызметтік сөзі қолданылады:

SELECT * FROM имя_таблицы LIMIT 2,3;

Мысалда 2-жазбадан бастап кестеден 3 жазба іріктеледі.

Бұл сұраныс шарлау беттерінің блогын жасау кезінде қажет.

Қорытынды жиынтықтың өрістерін реттеу үшін оларды SELECT сөзінен кейін үтір арқылы қажетті ретпен көрсету керек:

SELECT name, zarplata

FROM teachers;

 

Name және zarplata өрістерінің барлық мәндерін сол ретпен таңдайды (алдымен name, содан кейін zarplata)
примеры sql запросов select

SELECT name, zarplata, premia

FROM teachers ORDER BY name DESC;

Name, zarplata, premia өрістерінің мәнін таңдап, name өрісінде кему бойынша сұрыптайды
sql asc и sesc сортировка

 

  1. "Институт" деректер қоры.  мысалы: сыйлықтар мөлшерінің ықтимал нұсқаларын білу қажет. Distinct пайдаланылмаса, нәтижесінде екі бірдей мән беріледі. Sql-да қайталанатын мәндерді Distinct енгізу кезінде жоюға болады - нәтижесінде қайталанатын мәндер қайталанбайды.

SELECT premia 

FROM teachers;

2.    

SELECT DISTINCT premia 

FROM teachers;

1.   sql повторяющиеся значения

2.   sql повторяющиеся значенияSQL select 1_1 тапсырмасы. "Институт" деректер қоры.  мұғалімдер кестесінен id және name іріктеуіне сұраныс орындаңыз. Мұғалімдердің тегін кему бойынша сұрыптаңыз.

Тапсырма sql select 1_2. "Институт" деректер қоры.  қайталанатын мәндерді жойып, курс кестесінен (courses) курс ұзындығының ықтимал нұсқаларын (length) шығарыңыз

"Институт" деректер қоры мысалы: оқытушының деректерін teachers кестесінен шығару, тегі Иванов

SELECT * FROM `teachers` WHERE `name` = 'Иванов'

sql where условие

"Институт" деректер қоры мысалы: жалақысы 10000, ал сыйлық 500

SELECT * FROM `teachers` WHERE `zarplata`=10000 AND `premia`=500

Тапсырма sql select 1_2. "Институт "деректер қоры courses кестесінен курстың ұзындығын шығару (length), оның атауы -" SQL бағдарламалау»

"Институт" деректер қоры мысалы: Оқытушының аты-жөні мен жалақысы, оның жалақысы 5000 және 10000 арасында.

SELECT name, zarplata

FROM teachers

WHERE (zarplata BETWEEN 5000 AND 10000);

between sql

"Институт" деректер қоры мысалы: жалақысы 5000-нан 10000-ға дейінгі диапазонда болмайтын оқытушының аты-жөні мен жалақысын шығару.

SELECT name, zarplata

FROM teachers

WHERE (zarplata NOT BETWEEN 5000 AND 10000);

between sql

"Институт" деректер қоры мысалы: жалақысы 5000, 10000 немесе 11000 болатын оқытушылардың аттарын шығару

SELECT name, zarplata

FROM teachers

WHERE (zarplata IN (5000,10000,11000));

sql in

"Институт" деректер қоры мысалы: мына мәндердің арасында емес оқытушылардың аттарын шығару: 5000, 10000 немесе 11000.

SELECT name, zarplata

FROM teachers

WHERE (zarplata NOT IN (5000,10000,11000));

sql select in

Sql select 1_3 тапсырмасы. "Институт" деректер қоры  2000-нан 5000 рубльге дейінгі сыйақылары, мұғалімдердің тегін, жалақысын және сыйлықтарын шығару.

"Институт" деректер қоры мысалы: жалақысы 15000-нан төмен оқытушылар үшін мұғалімдердің аты-жөні және олардың жалақысы шығарылсын, zarplata өрісі " төмен жалақы» болып өзгертілсін.
✍ Шешуі:
 

1

2

3

SELECT name, zarplata AS низкая_зарплата

  FROM teachers

  WHERE zarplata<15000;

Нәтижесінде:
sql переименование столбца

"Институт" деректер қоры мысалы: teachers кестесінен name өрісін шығарып, "жалақы_сыйақы" өрісін атай отырып, жалақы мен сыйақы сомасын есептеу»
✍ Шешуі:
 

1

2

SELECT name, (zarplata+premia) AS zarplata_premia

  FROM teachers;

Нәтижесінде:
sql переименование

SQL As 2_1.  Институт деректер қоры.Мұғалімдердің аты-жөнін және олардың жалақысы мен сыйақысының арасындағы айырмашылықты көрсету. "Жалақы_азайту_сыйақы" қорытындысын атау»

 

SQL-дегі агрегаттық функциялар

Қорытынды мәндерді алу және өрнектерді есептеу үшін SQL-де агрегаттық функциялар қолданылады:

Функция

Сипаттамасы

COUNT(*)

Кесте жолдарының санын қайтарады.

COUNT(өріс аты)

Көрсетілген бағандағы мәндердің санын қайтарады

SUM(өріс аты)

Көрсетілген бағандағы мәндердің суммасын қайтарады.

AVG(өріс аты)

Көрсетілген бағанда орташа мәнді қайтарады.

MIN(өріс аты)

Көрсетілген бағанда ең аз мәнді қайтарады

MAX(өріс аты)

Көрсетілген бағанға максималды мәнді қайтарады.

Барлық агрегаттық функциялар жалғыз мәнді қайтарады.

COUNT, MIN және MAX функциялары кез келген деректер түрлеріне қолданылады.

SUM және AVG функциялары тек сандық өрістер үшін қолданылады.

COUNT(*) және COUNT(<өріс аты>) функциялары арасында айырмашылық бар: екіншісі есептеу кезінде NULL мәндерін ескермейді.

Маңызды: SQL-де агрегаттық функциялармен жұмыс істеу кезінде қызметтік сөз as пайдаланылады.

 

"Институт" ДБ үлгісі: мұғалімдер арасында ең үлкен жалақының мәнін алу, "макс_зп" қорытындысын шығару»
✍ Шешуі:
 

SELECT MAX(zarplata) AS макс_зп

  FROM teachers;

Результаты:
агрегатные функции в sql

 

Agr func 2_2. Институт деректер қоры. Мұғалімдердің ең төменгі және ең жоғарғы жалақысын шығару

Agr func 2_3. Институт деректер қоры. Сабақ өткізілмеген және жоспарланбаған курс атауын таңдаңыз. Кодты толықтырыңыз:

1

2

3

4

5

6

SELECT  `title`

FROM  `courses`

WHERE  `title` NOT

IN (

   ...

)

Agr func 2_4. Институт деректер қоры. Алдыңғы тапсырманы өзгертіңіз: сабақтар өткізілмеген және жоспарланбаған курстардың санын есептеңіз. «Сабақ жоқ » атты нәтиже шығарыңыз.

SQL-дегі GROUP BY ұсынысы

SQL-дегі group by операторы әдетте агрегаттық функциялармен бірге қолданылады.

Агрегаттық функциялар сұраныстың барлық нәтижелік жолдарынан орындалады. Егер сұраныста GROUP BY операторы болса, GROUP BY ұсынысындағы әрбір Жол Жинағы топты құрайды және агрегаттық функциялар әр топ үшін жеке орындалады.

Lessons кестесімен мысалды қарастырайық:
sql group by

Мысал:

  1. Иванов мұғалімі lessons кестесінен өткізілген сабақтардың санын беру 1 (tid) реттік нөмірі).

SELECT COUNT(tid) AS Иванов

FROM lessons

WHERE tid=1

Результат:
Оператор group by в sql

2.      Lessons кестесінен әртүрлі курстар бойынша Иванов мұғалімі өткізген сабақтар санын беру

SELECT course, COUNT( tid ) AS Иванов

FROM lessons

WHERE tid =1

GROUP BY course

Нәтиже:
group by в sql

SQL group by 2_5Институт деректер қоры. Бір мұғалім өткізген сабақтар санын есептеу. Нәтиже осылай көрінуі мүмкін:sql group by пример

sql INNER JOIN сұраныстары

FROM екі немесе одан да көп кестелерді біріктіру операцияларын қолдана алады.

Мысалды талдайық.: teachers (мұғалімдер) және lessons (курстар) кестелері бар:

teachers

lessons

sql объединение таблиц

sql объединение таблиц

Мысал: Мұғалімдердің аттарын және олар жүргізетін курстар бойынша өткізілген сабақтарды таңдау
✍ Шешуі:
 

Бұл үшін екі кесте қажет:

SELECT t.name,t.code,l.course 
FROM teachers t 
INNER JOIN lessons l ON t.id=l.tid

запросы sql inner join
Нәтижесінде:
sql inner join

Сұраныста l және t әріптері lessons (l) және teachers (t) кестелерінің псевдонимдері.

 

 

Inner Join - бұл ішкі бірлестік (JOIN - с ағылш. "біріктіру", INNER кілт сөзін төмендетуге болады).

 Ішкі біріктіру кезінде біріктірілетін кестелерден сәйкес келетін деректер ғана таңдалады.

запрос sql inner join

Маңызды: Inner Join - екі кестеде болған жағдайда ғана мәндер таңдалады.

Sql left inner join 1. Институт деректер қоры.

Teachers және courses кестелерінен барлық оқытушылардың аты-жөнін, курстардың атауын және ұзақтығын (name, title, length) көрсету. Ішкі бірлестікті пайдалану

 

 Insert операторы

Бұл түрдегі сұраныстар кестеге жолды қосуға немесе ақпаратты деректер қорының  кестесіне қосуға мүмкіндік береді (insert — ағылшын тілінен аударғанда "кірістіру").

Мәндерді кестенің нақты өрістеріне енгізу үшін келесі құрылым қолданылады:

INSERT INTO имя_таблицы(col1,col2)
   VALUES('value1','value2')

Мәндерді кірістіру үшін барлық өрістерге бірден құрылым қолданылады:

INSERT INTO имя_таблицы
  VALUES('value1','value2','value3' ...)

Мұнда барлық өрістердің мәндерін олардың кестедегі жүру тәртібімен атап көрсету қажет.

Маңызды: Auto Increment (есептегіш) өрісі үшін мән әрқашан  Null

 

Мысал: courses  кестесіне бір уақытта барлық өрістер үшін жазбаtid— 1, title — Java, length — 40


Шешуі:
 

Php-да жұмыс істеу нәтижесі келесідей:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
$conn = mysql_connect ("localhost", "root", "")
        or die("Нет соединения: " . mysql_error());
print ("Удачно соединено");
mysql_select_db("institute", $conn);
 
$sql="INSERT INTO courses VALUES(Null,1,'Java',40)" ;
$sql= (string) $sql;
$result = mysql_query($sql, $conn)
        or die ("no!".mysql_error());

ДҚБЖ-да  жұмыс істеу үшін:

INSERT INTO courses VALUES(NULL,1,'Java',40)

Мысал:  courses  кестесіне  келесі өрістер мәнін қосу: title — JavaScript, length — 72


✍ Шешуі:
 

Php-да жұмыс істеу нәтижесі келесідей:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
$conn = mysql_connect ("localhost", "root", "")
        or die("Нет соединения: " . mysql_error());
print ("Удачно соединено");
mysql_select_db("institute", $conn);
 
$sql="INSERT INTO courses (title,length) VALUES('JavaScript',72)" ;
$sql= (string) $sql;
$result = mysql_query($sql, $conn)
        or die ("no!".mysql_error());

 


 

Скачано с www.znanio.ru

Teachers кестесінен барлық жазбаларды таңдау қажет

Teachers кестесінен барлық жазбаларды таңдау қажет

Name, zarplata, premia өрістерінің мәнін таңдап , name өрісінде кему бойынша сұрыптайды "

Name, zarplata, premia өрістерінің мәнін таңдап , name өрісінде кему бойынша сұрыптайды "

Институт" деректер қоры мысалы: жалақысы 10000, ал сыйлық 500

Институт" деректер қоры мысалы: жалақысы 10000, ал сыйлық 500

SELECT name , zarplata FROM teachers

SELECT name , zarplata FROM teachers

SQL-де агрегаттық функциялар қолданылады:

SQL-де агрегаттық функциялар қолданылады:

FROM teachers; Результаты:

FROM teachers; Результаты:

Результат: 1. Lessons кестесінен әртүрлі курстар бойынша

Результат: 1. Lessons кестесінен әртүрлі курстар бойынша

Мысал : Мұғалімдердің аттарын және олар жүргізетін курстар бойынша өткізілген сабақтарды таңдау

Мысал : Мұғалімдердің аттарын және олар жүргізетін курстар бойынша өткізілген сабақтарды таңдау

Маңызды : Inner Join - екі кестеде болған жағдайда ғана мәндер таңдалады

Маңызды : Inner Join - екі кестеде болған жағдайда ғана мәндер таңдалады

INSERT INTO courses VALUES (

INSERT INTO courses VALUES (
Скачать файл