Программа Turbo Pascal
Оценка 4.8

Программа Turbo Pascal

Оценка 4.8
Семинары
docx
информатика
Взрослым
29.04.2019
Программа Turbo Pascal
Паскал тили илмий техник, мухандислик масалаларини ечишда кенг кўламда фойдаланадиган алгоритмик тилдир. Мазкур алгоритмик тил Швейцариялик профессор Вирт Никлаус томонидан 1971 йилда яратилган. Паскал алгоритмик тили жамловчи машинани яратган Француз физиги Блез Паскаль хотирасига қуйилган. Паскал тилининг алфавитига қуйидагилар киради: 1. A дан Z гача бўлган 26 та лотин алифбоси ҳарфлари. 2. Араб рақамлари: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0. 3. Арифметик амаллар. Паскал тилида қуйидаги арифметик амаллар мавжуд: кўпайтириш(*), масалан: А*В; бўлиш(/), масалан: А/В; қўшиш(+), масалан: А+В; айириш(-), масалан: А-В; Паскал тилида даражага кўтариш амали ишлатилмайди. Шунинг учун ҳам сонларни бутун даражага кўтаришда (даража кўрсаткичи катта сон бўлмаса) уларни бир неча маротаба кўпайтириш йўли билан амалга ошириш мумкин. Ҳақиқий даражага кўтариш(агар асос мусбат сон бўлса) логарифмлаш йўли билан амалга оширилади:
11-mavzu.docx
ПАСКАЛ ТИЛИ ҲАҚИДА ТУШУНЧА           Паскал   тили   илмий   техник,   мухандислик   масалаларини   ечишда   кенг кўламда   фойдаланадиган   алгоритмик   тилдир.   Мазкур   алгоритмик   тил Швейцариялик профессор Вирт Никлаус томонидан 1971 йилда яратилган. Паскал алгоритмик тили  жамловчи машинани  яратган Француз физиги Блез Паскаль хотирасига қуйилган.      Паскал тилининг алфавитига қуйидагилар киради: 1. A дан Z гача бўлган 26 та лотин  алифбоси ҳарфлари.   2. Араб рақамлари: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0.  3. Арифметик амаллар. Паскал тилида қуйидаги арифметик амаллар  мавжуд:   кўпайтириш(*),   масалан:   А*В;   бўлиш(/),   масалан:   А/В;   қўшиш(+), масалан:   А+В;   айириш(­),   масалан:   А­В;   Паскал   тилида   даражага   кўтариш амали ишлатилмайди. Шунинг учун ҳам сонларни бутун даражага кўтаришда (даража кўрсаткичи катта сон бўлмаса) уларни бир неча маротаба кўпайтириш йўли билан амалга ошириш мумкин. Ҳақиқий даражага кўтариш(агар асос мусбат сон бўлса) логарифмлаш йўли билан амалга  оширилади: nenx 10  ln n   ёки    ln x nx   x       4. Муносабат амал белгилари: < (кичик), <=(кичик ёки тенг),  >(катта), >= (катта ёки тенг), = (тенг), < > (тенг эмас); 5. Махсус белгилар: . (нуқта) , (вергул) ; (нуқтали вергул) : (икки  нуқта), оддий, квадрат ва фигурали қавслар: ( ), [ ] , { }  ва ҳоказо.  Ном.  Ном   ёки   идентифекаторлар   ўзгарувчиларни,   ўзгармасларни,   турларни, процедураларни ва функцияларни номлаш учун ишлатилади. Ном ҳарф   ва   рақамлардан   иборат   бўлиб,   доимо   ҳарфдан   бошланиши     керак. Масалан: X2, AB2, Y2, Z3, ALFA,  BETTA.           Сон.  Сонлар   бутун   ва   ҳақиқий   бўлиши   мумкин.   Бутун   сонлар   ўнли рақамлар ёрдамида ишорали ёки ишорасиз кўринишда ёзилади:      Масалан: 5; ­55; 73; ­ 72867; 5205300.      Ҳақиқий сонлар қўзғалмас ва қўзғалувчан нуқтали кўринишларда ёзилади:      Масалан: 0.65; ­5E­02; 150.8; 1.7E2; ­86.79.       Сатрлар. Паскал тилида сатрлар апостроф ичига олинган белгилар кетма­ кетлигидан   иборат   бўлади.   Масалан:   ‘array’,   ‘информатика’,   ‘математика’ кабилар.          Ўзгармаслар.    Паскал алгоритмик тилида ўзгармаслар: бутун(integer), ҳақиқий(real), мантиқий(boolean), белгили(char), текстли(text) кўринишларида бўлиши мумкин. Бутун ёки ҳақиқий  турдаги ўзгармаслар, олдига + ёки – ишораси қўйилган рақамлардан ҳосил бўлади.      Мантиқий типдаги ўзгармаслар фақатгина 2 та мантиқий қиймат true (рост) ва false (ёлғон) кийматларни қабул қилиши мумкин.           Белгили   типга   мансуб   бўлган   ўзгармаслар   қўштирноқ   белгиси   ичига олинган белгилар кўринишида ёзилади. Масалан: “Касса”, “Информатика”.        Текстли константалар (қаторлар) белгилар кетма­кетлигини   қўштирноқ белгиси ичига олиб ёзилади.  Масалан: “Y=“, “Ildiz=”, “йиғинди=” ва ҳоказо.  Ўзгарувчилар.  Мазкур   алгоритмик   тилда   дастурда   қатнашаётган   ўзгарувчи миқдорларни белгилаб ёзиш учун ўзгарувчилардан фойдаланилади. Паскал тилида оддий ва индексли ўзгарувчилардан фойдаланилади. Оддий ўзгарувчилар   бутун,   ҳақиқий,   мантиқий   ва   белгили   типларнинг   бирига тегишли бўлиши мумкин.      Масалан: SR, XMAX,  DELTA, IFA, REZ, SUMAR.           Индексли   ўзгарувчилар   массивларнинг   элементини     ташкил   қилади. Умумий   исмга   эга   бўлган   ўзгарувчилар   тўпламини   массивлар   деб   аташ мумкин. Битта индекс билан белгиланган массивлар бир ўлчовли массив деб, иккита  индекс  билан  белгиланган  массивлар   эса  икки  ўлчовли  массив деб аталади. Массивларнинг элементлари квадрат(ўрта)[ ] қавсга олиниб ёзилади.      Масалан: А[4], A[I] – бир ўлчовли  массивлар, В[2,5], B(I,J] – икки ўлчовли массивлар.   Стандарт   функциялар.  Дастурда   тез­тез   учраб   турадиган   функцияларнинг   қийматларини     ҳисоблашни     енгиллаштириш   мақсадида стандарт   функциялардан   фойдаланилади.   Стандарт   функцияларни   ёзишда дастлаб   уларнинг   номлари   ундан   кейин   эса   кичик   қавсга   олиниб аргументларини ёзиш  керак.        Функция номи Математикада ёзилиши Паскал тилида ёзилиши Абсолют қиймат Квадрат илдиз Синус Косинус Тангенс Экспонента Натурал логарифм Арктангенс Квадратга кўтариш Х нинг бутун қисми Яхлитлаш x x sinx cosx tqx ex nx arctqx x2 ABS(X) SQRT(X) SIN(X) COS(X) TAN(X) EXP(X) LN(X) ARCTAN(X) SQR(X) TRUNC(X) ROUND(X) Олдинги қиймат Навбатдаги қиймат Жуфтликни текшириш PRED(X) SUCC(X) ODD(X)           Қолган   тескари   тригонометрик     функциялар   математикадаги   мавжуд қуйидаги формулалар орқали арктангес функция ёрдамида ифодаланади.      arcsin x  arctq x  1 2 x arccos x arcctqx   2   arctq arctqx x  1 2 x      Дастур структураси. Паскал алгоритмик тилида дастур унинг сарлавҳаси ва блок деб аталувчи танасидан иборат. Дастур сарлавҳаси, дастурнинг ҳар доим биринчи қаторига ёзилади ва Program хизматчи сўзи билан бошланади. Program сўзидан кейин дастур номи ва оддий  қавс ичида дастурнинг ишлаши учун   боғлиқ   параметрлар  input(киритиш)   ва  output(чиқариш)   файллари ёзилади. Масалан: Program summa(input, output);       Дастур сарлавҳаси; (нуқта вергул) билан тугалланади. Дастурнинг танаси иккита асосий қисмдан иборат: тасвирлаш ва операторлар бўлими.      Тасвирлаш бўлими қуйидаги қисмлардан иборат: а). нишонлар (меткалар)ни  аниқлаш; б). константаларни аниқлаш; в). ўзгарувчиларни аниқлаш; г). турларни аниқлаш.      Ҳар бир тасвирлаш ва аниқлаш нуқта вергул билан тугайди.          Меткаларни аниқлаш қисми  Label  хизматчи сўзи билан бошланади ва Label  дан   кейин   дастурда   ишлатилган   меткалар   вергул   билан   ажратилган ҳолда ёзилади. Масалан: Label 5, 65, 100; . Меткалар     сифатида   мусбат   бутун   (натурал)   сонлар   ишлатилади.   Метка оператордан   икки   нуқта   (:)     билан   ажратилади.   Агар   дастурда   метка ишлатилмаса, у ҳолда меткани аниқлаш қисми ёзилмайди.        Ўзгармасларни аниқлаш қисми Const хизматчи сўзи билан бошланади ва бундан   кейин   дастурда   ишлатилаётган   ўзгармаслар   ва   уларнинг   сонли қийматлари   ёзилади.   Ўзгармаслар   номи   ва   қиймати   =   символи   билан ажратилади. Ҳар бир ўзгармасни аниқлаш ; (нуқтали вергул) символи билан тугайди.      Масалан: Const    A=5,5; B=3,5; P1=3.141593; K=7;   L=13;      Ўзгармасларни тасвирлаш дастурни тушунишда ва ўзгартириш киритишда қулайлик туғдиради.      Ўзгарувчиларни тасвирлаш бўлими Var хизмати сўзи билан бошланади ва ундан кейин дастурда  қатнашувчи ўзгарувчилар ва типлари ёзилади. Умумий ҳолда ўзгарувчиларни тасвирлаш қисми қуйидаги кўринишда бўлади: Var  v1, v2, v3,…,vn:T; бу  ерда  v1, v2, v3,…,vn  –ўзгарувчилар;  T­ўзгарувчилар  типи(real, integer, char, boolean). Масалан: Var  a,b,c: real;               p,k: integer; q,s: char; t,r: boolean; AMALIY MASHG’ULOT ПАСКАЛ ТИЛИДА ТАРМОҚЛАНУВЧИ ТАРКИБЛИ       АЛГОРИТМЛАРГА  ДОИР  ДАСТУР  ТУЗИШ 1­мисол. Аргумент х нинг ихтирёрий қийматида қуйидаги функ­ циянинг қийматини  ҳисоблаш дастурини тузинг. y         2 xnis  xn  1 2 x ,|5,0 , e  Sim | x  2 , агар x  0   агар x  0 агар х  0 1. Блок–схемасини  тузамиз: 2. Паскал тилида  дастурини  тузамиз: program lab2(input, output); var x, y: real; begin read(x); if x>0 then y:=sin(x)*sin(x)+ln(x*x) else if x>0 then         y:=exp(sin(x))+(1/x)*(1/x) else y:=sqrt(abs(x­0.5)); write(‘y=’,y);          end. ЛАБОРАТОРИЯ  ИШИНИ  БАЖАРИШ УЧУН ВАРИАНТ ТОПШИРИҚЛАРИ 1–вариант агар x  1 2–вариант x , , , агар агар агар  0 x  x 0  x 0 3–вариант  ,1 , , агар агар агар  x 0  0 х  0 x z        x 2  x 2 arc 5 3  5ln3  sin x 2 x sin 2 3 3  2 x xgtc  xgtc | | e x  xnl 5,0 x  1 y         2 xn e , arctg | x  агар x 2 z ,|5,0 z , агар x  1 бу ерда z  . 5 y        z        y       x    6,2 n 2 xnis ( xnis ерда бу  5,4  x 2 5,0 x  а 2 , tgc x ,6,0  cba ;5 b 4–вариант  агар x 5,0  агар х 5,0  ,) агар 5,0 x   .7 ;6,0 c 5–вариант x 2,0  xnis 3,4   x 17,4 | tgcra    16,0 xgtс  1 х  1 агар , , |5 , агар x агар  x 1 6–вариант x 6,0  5,0 x  xgtc |  2 xn 2  ( x 3  2  )2  sin x x , агар x  1 ,|3 , агар агар  х 1  1 x y          |7,0 , z        | rcan tgx xniscra e xgtcra  , , 7–вариант агар агар агар  0 x  х 0  x 0 8–вариант z          y        y         tgc 5  32 x  x   x e  14,4 ctg  1 x | | x бу ерда 3 x , агар , агар x 6,0  x  6,0 , агар x  6,0   .5 9–вариант xn  6,2 x 2 a 2cos    , xnis crca osx  | bax | агар агар агар , , x x x    8,0 8,0 8,0 b x бу ерда а  ;5 b  .4 10–вариант x 7   2 xgtcra e x 5  2 x  )1 , (ln5,0  2 5 x  tg | x  |3 агар агар  x 1  1 х агар x  1 , , 11–вариант y        3 |    ( |) xnnis x  a xsoc 8,4 6,0 2     2 2 | e xn | a x  ерда .6,5 a x бу ,5 агар агар агар , ,  1 x  х 1  x 1 12–вариант , , , агар агар агар x x x 1   1  0 x  e 5 x 2 3,4 3  ctg  2 5 x  tgxcrax 2 2 13–вариант , агар x  0  36,0   x ( , ,) агар агар 0 x  1  x 1 2 2 x x  4  ( x  2 xx (   x  )3 )4  x  n 2 2 2 y        y        y         e x  6,0  | 2  n 1(  xgtc   x 1 x tgx ) 14–вариант |5 , , , агар x  5 агар 0  x 5 агар x  0 15–вариант 2 tg x 5,0   36,9 x  |16,8 x y  2  xn  e 3  n 2 x 4|          , 5 , агар x  2,1 , агар агар x x  2,1  2,1 16–вариант w        y           y       xgtcra 2 e  2 x  ,1 агар 2 x  nx  xgtc  6 , | агар , агар 5  xn | 0 68,0  x  x  0 x 68,0 17–вариант 3 xsoc , агар | x |   2  2  2 1  e xsoc 2 xnis , , агар | x |  агар | x  |  x 2 a nis x | бу 4 1 2  )1  xsoccra   ( xn  |5 ерда , ,  .5 а 18–вариант , агар агар агар x x 1  x  1  1 19–вариант y         e  x 2 46,5  3 xnisn (   tx | x t  | xnis e  )1 , , , агар агар агар x x x  1  1  1 бу ерда t  .5,0 20–вариант       y        | x  2 xnis  3 2 a bx xgtcra e  2|1  sx  2 x , , , агар x  5,1 агар агар x x  5,1  5,1 бу ерда а  ;10 b  .5,1 y          z       q       gtc 3 x 5  3 2 xn  3 | x  xgtc 21–вариант   e xgt , агар x  5,2 x  ,1 агар агар ,  5,2 x  х 5,2 | 22–вариант  xgtcra   xnis  xsoc ( xgt 2  e  xn | )5,4 a a бу ерда x  0 x  0  0 х , агар агар ,|5 агар , .5,0  23–вариант  2  xgt xgtc 2 2 e  4 xgtccra xnis ,  n ,6,2 x , агар 0 агар агар    x 1  x 1  x 0 24–вариант p         | | x 2 x x 2   5 xn 3   x 5 |5 |16,8  4   x ,5 x , , агар агар  x  x 139,6 5,1 агар  5,1  x 139,6 25–вариант   2  x , , ,  ;3 агар агар агар  b .5 x 0 x  5,1  x  5,1 5,1 y          x x  eb 2 tgx  cos  9 x  5,0 x cos x   ba x  2 бу ерда

Программа Turbo Pascal

Программа Turbo Pascal

Программа Turbo Pascal

Программа Turbo Pascal

Программа Turbo Pascal

Программа Turbo Pascal

Программа Turbo Pascal

Программа Turbo Pascal

Программа Turbo Pascal

Программа Turbo Pascal

Программа Turbo Pascal

Программа Turbo Pascal

Программа Turbo Pascal

Программа Turbo Pascal

Программа Turbo Pascal

Программа Turbo Pascal

Программа Turbo Pascal

Программа Turbo Pascal

Программа Turbo Pascal

Программа Turbo Pascal

Программа Turbo Pascal

Программа Turbo Pascal
Скачать файл