Разработка урока по теме "Буряад орон"
Оценка 4.9

Разработка урока по теме "Буряад орон"

Оценка 4.9
Разработки уроков
docx
воспитательная работа
5 кл
05.11.2017
Разработка урока по теме "Буряад орон"
Темэ: Буряад орон Зорилгонууд:  Образовательная (һургалгын): Буряад орон тухай мэдэсэ үргэлжэлүүлхэ.  Воспитательная (хүмүүжүүлгын): Орон нютагтаа, байгаалидаа гамтайгаар хандаха, омогорхол түрүүлхэ, Буряад hайхан ороноо ургэжэ, сахижа ябаха нангин ойлгосотой болгохо.  Развивающая (хүгжөөлгын): анхарал, ухаан бодолыень хүдэлгэхэ, һайжаруулха, хэлэнэй нөөсэ баялиг баяжуулха. хэрэгсэлнүүд: мультимедиин слайднууд; сабуу, кисточкэ-биирэ, элhэн унгэ буриин г.м.
Мастер класс.docx
Класс: 5­хи класс  Темэ: Буряад орон Зорилгонууд: Образовательная (һургалгын): Буряад орон тухай мэдэсэ  үргэлжэлүүлхэ. Воспитательная (хүмүүжүүлгын):  Орон нютагтаа, байгаалидаа  гамтайгаар хандаха, омогорхол түрүүлхэ, Буряад hайхан ороноо  ургэжэ, сахижа ябаха нангин ойлгосотой болгохо. Развивающая (хүгжөөлгын): анхарал, ухаан бодолыень хүдэлгэхэ,  һайжаруулха, хэлэнэй нөөсэ баялиг баяжуулха. хэрэгсэлнүүд:  мультимедиин слайднууд; сабуу, кисточкэ­биирэ, элhэн унгэ  буриин г.м. Хэшээлэй ябаса I              Эмхидхэлэй үе. ­Сайн байна, hурагшад! Муноодэр энэ хэшээлэй хугасаа соо бидэ таанадаар  ажал ябуулхабди. Таанар бэрхээр, оролдосотойгоор ажаллахат гэжэ найданаб. ­Булта сэнхир экранда анхаралаа хандуулхыетнай уринаб.  (показ  видеоролика)  ­Зай, hурагшад таанар ойлгобо ёhотойд, ямар темэ дээрээ худэлхэбди. 1 слайд. ­Зуб, Буряад орон гэhэн темэ дабтахабди. ­Бидэ уужам, баян Тунхэн нютагта ажаhууhандаа жаргалтайбди. 2 Слайд  ­ Нарата ургэн дайдатай  Нарhата удхэн тайгатай, Мульhэтэ ундэр Саяантай, Мунгэтэ гун Байгалтай Туухэ домогоор баян  Турэл  Буряад оромнай. Иимэ hайн угэнууд дэмы хэлэгдэнэ бэшэ. Ролик видео Гимн Республики Бурятия 3 слайд Буряад орондомной олон ондоо яhатан эбтэй ажаhууна. 4 слайд ­ Энэ Россин гурэнэй карта дээрээ хараад узэхэдэмнэй Буряад  оромной иимэ hуури эзэлнэ.  5­6 слайд Россин Федерациин республикануудай нэгэн – Буряад республика – Байгал далайн урда зүүн тээхи талануудые эзэлдэг.  7­8 слайд­ Республика 21 аймагуудтай, 6 хототой, 614 хүдөө тосхонуудтай.  Ниислэл хото – Улаан –Yдэ.  9 слайд ­ манай Республикын толгойлогшо (Наговицын Вячеслав  Владимирович) Бидэ муноо  Ресбуликын туг дээрээ тогтоебди. 10­11 слайды (рассказ про флаг)  Хариин тиихэдэ, би таанаадта муноодэр баhашье хэжэ туршахыетнай урижа  байнаб. Танай урда хэрэгсэлнууд байна.  Танай зорилго хадаа  сабуу (клей),  кисточка, ба элдэб унгэтэй элhэнуудые  абажа туршагты.  Муноо уедэ энэ элhээр шэлэ дээрэ зурагуудые зурахада ехэ шухала  болоод байна, хото городто  игровой зоно, театр юумээр ябахада элhээр  хэхэ юумэнууд олон болонхой, ушоо жэшээлхэдэ  дасанда  унгын элhээр  мандала бутээнэ.  12­13­14  слайд  Мандала –энэ бумбэрсэг дэлхэйе тэмдэглэhэн удхатай (диск, шар,  вселенная) гэдэг. Хариин тиихэдээ элhээр (цветными песками) ямаршье наhатай зон худэлхэ аргатай.  ­зай, ажалла ябуулжа эхилхэ сагнай ерээ.   (можно слайды включить 17­18­19 во время работы детей) ­Включить песню. ­ Манай хэшээлдэ ерэhэн багшанар баhашье багахан даабаритай. Таанар  ухибуудээ ажал ябуулжа байхадань  Буряад орон гэhэн теэмэдэ ХОККУ  зохёогоод туршагты даа.  ­Зай, hурагшаднай дуургэбэ. Буряад орон тухайгаа юун гэжэ хэлэхэ  байнат? Шулэг хэн хоорэжэ угэхэ аргатайб? ­Багшанараа шагнае Буряад орон тухай ямар ХОККУ зохеобо гээшэб. Правила простые. Первая строчка должна состоять из 5­ти  слогов, вторая ­ из 7­ми слогов, третья ­ из 5­ти слогов. О моей Бурятии Я только хорошее Родина моя. ­hайндаа. Баярлаа. ­Муноо хадаа ушоо дахин анхаралаа сэнхир экранда хандуулагты. (видео  гимн) ­Хундэтэ hурагшад!  Таанад саашадаа Турэл hайхан тоонтоё, ургэн уужам  буряад ороноо хаанаш ябахадаа дээшэнь ургэжэ, нэрынь нурлуулжэ  ябахатнай болтогой гээд лэ хэшээлээ дуургэе.  Гэрэй даабари:  би таанадта инструкции угэхэб «Как сделать цветной  песок» из  саахар, манка , дабhа  яагаад шэрдэжэ болохоб. Таанар гэртээ  туршаад зураг зураад ерээрэгты нугоо хэшээлдээ. ­Би баярлааб. Хэшээлэй түгэсхэл. Как сделать цветной песок Приложение к уроку 1. 2. 3. 1. Как сделать цветной песок 2. Как сделать цветную манку 3. Как сделать цветную соль Область применения цветного песка очень велика. Его часто используют в создании разных интересных  поделок с детьми или, как основной материал при рисовании песком. Большую популярность приобрела  техника рисования цветным песком в бутылке. А также все чаще с помощью такого песка оформляют  прозрачные горшки для комнатных растений. Для всех вышеуказанных творческих процессов необходимо достаточно большое количество данного  материала. Его конечно можно купить, но это потребует довольно серьёзных затрат. Да и зачем его покупать,  если, абсолютно без лишних усилий, его можно сделать самому своими руками. В зависимости от  результата, которого хочется достичь, помимо песка окрашивают соль и манку. Эти материалы ­ разные по  консистенции и при окрашивании в один и тот же цвет получаются абсолютно разные оттенки. Поэтому мы  рассмотрим все варианты. 1. Как сделать цветной песок Нам понадобится: Песок. Красители. Вода. Песок можно купить в специализированных магазинах для творчества, но дешевле это сделать в  зоомагазине. А можно поступить гораздо проще и постараться найти его самостоятельно на улице. В любом  случае в первую очередь его необходимо тщательно промыть и только после этого приступать к  окрашиванию. Для получения цветного песка используют: гуашь, краски для ткани, пищевые или любые  другие красители, которые вы сможете найти. 1.1. Красители предварительно разводят водой до консистенции сметаны или немного жиже. 1.2. Затем берётся глубокая ёмкость и в неё насыпается небольшое количество песка. 1.3. После чего к нему добавляют жидкий краситель и тщательно перемешивают. Также вместо миски можно использовать плотный полиэтиленовый пакет. В нем гораздо удобнее  перемешивать ингредиенты до получения однородного цвета. 1.4. Если цвет получается недостаточно насыщенный, в этом случае добавляем ещё краситель. Ну а если по  задумке цветной песок должен быть более светлых тонов, тогда добавляется ещё песок или белый краситель. Очень важно стараться использовать, как можно меньше воды. В этом случае цветной песок будет  окрашен более качественно. 1.5. После того, как желаемый оттенок достигнут, влажный и окрашенный цветной песок раскладывают на  бумагу или ткань. Делают это тонким слоем, для того чтобы он быстрее просох. Также его можно просушить  в микроволновке или духовке. 1.6. После того, как цветной песок просохнет, его можно использовать по назначению. Он также подойдёт  для создания кинетического песка. рис.1 Цветной песок 2. Как сделать цветную манку Иногда цветной песок не подходит для реализации той или иной творческой идеи. В этом случае можно  использовать цветную манку, получить которую также несложно, как и цветной песок. 2.1. Рецепт как сделать цветную манку при помощи цветного мела. Нам понадобится: Манка. Цветные мелки. Этот способ можно назвать сухой покраской манки. Растираем в порошок мелки нужных цветов, а затем тщательно перемешиваем все это с манкой. Недостаток  этого способа только в том, что получить яркий оттенок не получится. Для этого разноцветный мел разумнее  заменить пастельными мелками на масляной основе. Они обладают ярким цветом и, используя их, можно  добиться нужного оттенка манки. 2.2. Рецепт как сделать цветную манку на водке. Нам понадобится: Манка. Водка. Краситель. От воды в окрашивании манки необходимо отказаться. Манка при соприкосновении с водой начинает  набухать и после высыхания образует единый ком, который достаточно сложно раздробить. Для того чтобы  избежать данных проблем, рекомендуем использовать водку или спирт, которые очень быстро улетучиваются и манка не успеет набухнуть. Краситель разводится в небольшом количестве водки и понемногу добавляется в манку. После чего все  тщательно перемешивается и раскладывается для сушки на ровную поверхность. Раскладывать по  контейнерам манку стоит только после того, как она полностью просохнет. В случае, если этого не  произойдёт, через некоторое время она покроется плесенью. Данные рецепты являются хорошей альтернативой рецепту цветного песка. рис.2 Цветная манка 3. Как сделать цветную соль Помимо песка и манки окрашивать в разные цвета можно и соль. Она более мелкая по размеру и является  наиболее сыпучей. А благодаря белому цвету, при окрашивании приобретает очень яркие и насыщенные  цвета. 3.1. Рецепт как сделать цветную соль с помощью пастельных мелков. Нам понадобится: Мелкая соль. Пастельные мелки. Натираем мелки до порошкообразной консистенции и смешиваем с солью. Этот способ аналогичен тому, как сделать цветную манку. Но результат получается разный. Цветная соль  получается гораздо более насыщенного цвета. 3.2. Рецепт как сделать цветную соль с помощью гуаши. Нам понадобится: Мелкая соль. Гуашь. Вода. Разводим гуашь в небольшом количестве воды. В миску высыпаем желаемое количество соли и начинаем  понемногу подливать жидкий краситель, тщательно все перемешивая. Важно стараться использовать как можно меньше воды. Делается это, для того чтобы соль меньше  спрессовывалась в ком. После того, как достигнут однородный желаемый цвет, соль необходимо просушить. Для этого можно  использовать микроволновку или духовку. Во время сушки соль образует комки. Для того чтобы их  преобразовать в сыпучее состояние, нужно раскрошить сначала комки руками или с помощью твёрдого  предмета. После этого перетираем цветную соль через сито, избавляясь таким образом от мелких комочков.  В результате получается цветная соль, ничем не уступающая цветному песку. рис.3 Цветная соль Буряад орон мянга юһэн зуун ерэн табан ондо гербтэй болоо. Хүхэ, сагаан,  шара үнгэнүүдтэй сахаригай дээрэ алтан соёмбо (наран, һара, гал) Соёмбо –хэтэ мүнхэ ажабайдалай (вечность) тэмдэг. Сахаригай дунда Байгалай долгин, хадын оройнууд. Сагаригай доро талада хүхэ хадаг. Хадаг – буряад арадай хүндэмүүшые (гостеприимство) тэмдэглэнэ. Дээрэнь хоёр хэлэн дээрэ Республика Бурятия гэжэ бэшээтэй. Буряад орон мянга юһэн зуун ерэн табан ондо гербтэй болоо. Хүхэ, сагаан,  шара үнгэнүүдтэй сахаригай дээрэ алтан соёмбо (наран, һара, гал) Соёмбо –хэтэ мүнхэ ажабайдалай (вечность) тэмдэг. Сахаригай дунда Байгалай долгин, хадын оройнууд. Сагаригай доро талада хүхэ хадаг. Хадаг – буряад арадай хүндэмүүшые (гостеприимство) тэмдэглэнэ. Дээрэнь хоёр хэлэн дээрэ Республика Бурятия гэжэ бэшээтэй. Буряад орон мянга юһэн зуун ерэн табан ондо гербтэй болоо. Хүхэ, сагаан,  шара үнгэнүүдтэй сахаригай дээрэ алтан соёмбо (наран, һара, гал) Соёмбо –хэтэ мүнхэ ажабайдалай (вечность) тэмдэг. Сахаригай дунда Байгалай долгин, хадын оройнууд. Сагаригай доро талада хүхэ хадаг. Хадаг – буряад арадай хүндэмүүшые (гостеприимство) тэмдэглэнэ. Дээрэнь хоёр хэлэн дээрэ Республика Бурятия гэжэ бэшээтэй.

Разработка урока по теме "Буряад орон"

Разработка урока по теме "Буряад орон"

Разработка урока по теме "Буряад орон"

Разработка урока по теме "Буряад орон"

Разработка урока по теме "Буряад орон"

Разработка урока по теме "Буряад орон"

Разработка урока по теме "Буряад орон"

Разработка урока по теме "Буряад орон"

Разработка урока по теме "Буряад орон"

Разработка урока по теме "Буряад орон"

Разработка урока по теме "Буряад орон"

Разработка урока по теме "Буряад орон"

Разработка урока по теме "Буряад орон"

Разработка урока по теме "Буряад орон"

Разработка урока по теме "Буряад орон"

Разработка урока по теме "Буряад орон"

Разработка урока по теме "Буряад орон"

Разработка урока по теме "Буряад орон"
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.