Старая Спрата: Афины
Оценка 4.6

Старая Спрата: Афины

Оценка 4.6
docx
13.05.2020
Старая Спрата: Афины
հին սպարտա և աթենք.docx

Картинки по запросу Հին Սպարտա և Աթենք

                               Դասարան-6-րդ                                                                                                                                       

                    Հին աշխարհի պատմություն

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Հին Սպարտա և Աթենք

 

             Картинки по запросу Հին Սպարտա և Աթենք

 

                  

 

 

 

 

Ք.Ստեփանավանի Վ.Թեքեյանի անվան 6-րդ դպրոցի ուսուցիչ՝Նառա Միկոյան

 

Դասարան-6-րդ                                                                                                                                         ---- ---2016թ.

Առարկա-Հին աշխարհի պատմություն

Թեմա-Հին Սպարտա և Աթենք

Նպատակ-Գիտելիքի ստուգում

Տևողությունը-45ր.

Մեթոդ-գծակարգ        

-----------------------------------------------

/անուն, ազգանուն/                         Գործնական    աշխատանք

.Լրացնել Աթենքի չորս նշանավոր բարեփոխիչների վերաբերյալ աղյուսակը

Բարեփոխիչ

/2 մավոր, քայլը՝0.5 միավոր

Գործունեության ժամանակաշրջանը կամ այլկարևոր տարեթիվ

/4 միավոր, քայլը ՝0.5 մավոր

Նրա ձեռնարկած կարևոր բարեփոխությունները

/4 մավոր՝ քայլը՝0.5 մավոր/

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Դասարան -6- րդ Հին աշխարհի պատմություն Հին Սպարտա և Աթենք Ք.Ստեփանավանի Վ.Թեքեյանի անվան 6-րդ դպրոցի ուսուցիչ՝Նառա Միկոյան

Դասարան -6- րդ Հին աշխարհի պատմություն Հին Սպարտա և Աթենք Ք.Ստեփանավանի Վ.Թեքեյանի անվան 6-րդ դպրոցի ուսուցիչ՝Նառա Միկոյան

Դասարան -6- րդ ---- ---2016 թ . Առարկա - Հին աշխարհի պատմություն Թեմա - Հին Սպարտա և Աթենք Նպատակ - Գիտելիքի ստուգում Տևողությունը -45 ր…

Դասարան -6- րդ ---- ---2016 թ . Առարկա - Հին աշխարհի պատմություն Թեմա - Հին Սպարտա և Աթենք Նպատակ - Գիտելիքի ստուգում Տևողությունը -45 ր…

3. 4.

3. 4.

Старая Спрата: Афины

Старая Спрата: Афины

Старая Спрата: Афины

Старая Спрата: Афины
Скачать файл