Технологическая карта "Ана тил"«Акъкъанат къыш». Къулийланы Къ «Къышхы жырчыкъ» деген назмусуна кёре.(3 класс)
Оценка 4.6 (более 1000 оценок)

Технологическая карта "Ана тил"«Акъкъанат къыш». Къулийланы Къ «Къышхы жырчыкъ» деген назмусуна кёре.(3 класс)

Оценка 4.6 (более 1000 оценок)
Разработки уроков
doc
чтение
3 кл
17.10.2019
Технологическая карта "Ана тил"«Акъкъанат къыш». Къулийланы Къ «Къышхы жырчыкъ» деген назмусуна кёре.(3 класс)
Жазыучуну фахмусун тынгылы ачыкълау.Къышны юсюнден билимлерин окъугъан чыгъармаларына кёре бирикдириу. Сёз усталыкларын ,фахмуларын ёсдюрюу.Къайсынны назмусуну ариулугъун,ол назмуда къаллай тенглешдириуле болгъанларын ачыкъларгъа.Къышхы табийгъатыны къыйматы назмуда къалай ачыкъланнганын,къышны тюрсюнлерин сабийлеге ачыкъ кёргюзтюрге. Окъуучуланы бирге ишлерге,бир-бирлерин ангыларгъа,кенгеш этерге юйретиу.Къауум -къауум ишлеуню къыйматы бла шагъырей этиу.
тех.карта.ана тил 3 кл..doc
Дерсни темасы. Дерсни мураты. Дерсде хайырланырыкъ Жангы сёзле,терминле. Дерсни барыуу бла бирге окъуучула аллыкъ жангы билим. Дерсде къураллыкъ метапредметный билимле. \Метапредметные умения (УУД), которые будут формироваться  в ходе урока.\ Технологическая карта  урока  Ана тил 3  класс    «Акъкъанат къыш». Къулийланы Къ «Къышхы жырчыкъ» деген назмусуна кёре. 1.Къышны юсюнден билимлерин окъугъан чыгъармаларына кёре бирикдириу. 2.Фахмуларын ёсдюрюу. 3.Бирге ишлерге,бир­бирлерин ангыларгъа,кенгеш этерге юйретиу. Дерсде этилирге керекли ишле. Бегитирге : синквейн, проект, продукт, план, боран, къар жел, хапу, курт. Билликдиле : къышны тюрсюнлерин, къышны халларын, чыгъармаланы жазгъанланы атларын,                       назмуланы. Этерге   къолларындан   келликди:  табаргъа,  бек магъаналы кесегин сайларгъа, тапхан материаллары бла аны атын бир­бирге келишдирирге.                                                     Личностные: дуниягъа,тёгереклеринде адамлагъа кёз къарамларын   тинтип тюзетирге,кеслерини келлик жашауларын дуния жашаугъа келишдирирге.     компьютер   бла   хайырланыргъа,   керекли   информацияны Познавательные: тинтирге, излерге,кереклисин сайлап ала билирге, аны таплашдырыргъа, этген ишлерин сагъыш этип башларгъа,жумушларын тюз толтурур мадарла  табаргъа. Регулятивные:  :   салгъан   муратларына   кёре   ангылау,билим   ишлерин   тюз   бардырыу,план   салыу,тюз этилгенине   къарау,халатларын   тюзетиу,этген   ишлерине   багъа   бичиу,жумушнутинтиу   ишни   да   кеслери алларына бардырыу . Коммуникативные:   тынгылай   билирге,   нёгеринге   тынгылай,аны   ангылай   билирге;этген   ишинги   план салып,бирсиле   бла   бирге   этерге   юйренирге;бир­бирни   этген   ишине   багъа   биче   билирге;кенгеше билирге;ушакъ   бардырыргъа;айтханынгы   ангыламлы,тап   кёргюзтюрге;   бир­бирге   намыс   бере билирге,намысынгы тас этмезге;устаз бла,тенглеринг бла да биригип ишлей билирге. Башха дерсле бла байламлыкъ: Табийгъат, технология, орус тил, музыка, сурат ишлеу. Дерсни бардырыу. Дерсде бардырыллыкъ ишлени тюрлюлери: 1. Бирге ишлеу. 2. Кеси аллына ишлеу. Дерсге керекли затла: (ТСО, ИКТ, таблицала, карточкала  д.а.к.) Проблема туудуруу эм аны  тамамлау.. Сапаришлени тюрлюлери: (этиллик ишлени къысха ачыкъларгъа) Т.С.О.,  ИКТ, карточкала, болушлукъчу материал. Газет деп неге айтабыз,аны къалай этерге боллукъду? Импровизационные – газет къурау ишни бардырыу Кеслерин ишге хазырлу эм этген ишлерин тинтиу­ бирге ишлеу– кеслерине жетген ишни тамамлау. Жангы теманы тюз  ангылагъанларын тинтиу:   Проектни кёргюзтюу. Окъуучуну этген ишине багъа  бичиу: (къайсы,къаллай ишине багъа бичерге керекди?)  Метапредметныйле – жумушну бирге эте билиу, бир­бирни айтханын эшите билиу.  Кенгеше билиу. Бир­бирге намыс бере билиу. План сала билиу, багъа бичиу, этген халатларын тюзете билиу. Устазны этген ишине багъа бичиу (рефлексия).

Технологическая карта "Ана тил"«Акъкъанат къыш». Къулийланы Къ «Къышхы жырчыкъ» деген назмусуна кёре.(3 класс)

Технологическая карта "Ана тил"«Акъкъанат къыш». Къулийланы Къ «Къышхы жырчыкъ» деген назмусуна кёре.(3 класс)

Технологическая карта "Ана тил"«Акъкъанат къыш». Къулийланы Къ «Къышхы жырчыкъ» деген назмусуна кёре.(3 класс)

Технологическая карта "Ана тил"«Акъкъанат къыш». Къулийланы Къ «Къышхы жырчыкъ» деген назмусуна кёре.(3 класс)

Технологическая карта "Ана тил"«Акъкъанат къыш». Къулийланы Къ «Къышхы жырчыкъ» деген назмусуна кёре.(3 класс)

Технологическая карта "Ана тил"«Акъкъанат къыш». Къулийланы Къ «Къышхы жырчыкъ» деген назмусуна кёре.(3 класс)
скачать по прямой ссылке

150.000 призовой фонд • 11 почетных документов • Свидетельство публикации в СМИ