VIII դասարան, Հայոց պատմություն
Оценка 4.7

VIII դասարան, Հայոց պատմություն

Оценка 4.7
doc
10.05.2020
VIII դասարան, Հայոց պատմություն
VIII_hayoc_patmutyun.doc

VIII դասարան, Հայոց պատմություն  (51ժամ)

Ամիս, ամսաթիվ

Դասի  N

Դասի բաժինը, թեման և նյութը

Սովորողներին ներկայացվող չափորոշչային պահանջները ըստ Ա, Բ, Գ մակարդակների

Տնային հանձնարարություն

 

1.

Ներածություն

Ա

Բ

Գ

 

Բաժին 1. ՀԱՅԱՍԱՏԱՆԸ 17-րդ դարի 2-րդ կեսից մինչև 19-րդ դարի 1-ին կեսը -12 ժամ

Ազատագրական պայքարի նոր փուլը XVII դարի երկրորդ կեսին և XVIII դարում-5ժամ

 

2.

Ազատագրական պայքարի վերելքը

Իմանա`

հայ ազգային ազատագրական շարժման XVII  դ. երկրորդ կեսի և XVIII դ. հայտնի գործիչներին,

XVII  դ. երկրորդ կեսին և XVIII  դ. կազմված ազատագրական ծրագրերի մասին

Կարողանա՝

բացատրել սղնախներ, խամսայի մելիքություններ հասկացությունները

 

Իմանա`

հայ ազգային-ազատագրական պայ­քա­րի առանձնահատկու­թյուն­ները նոր ժամա­նակներում, Հայաստանի քաղաքական մասնատվածության հետևանք­ները հայ ժողովրդի տնտեսական, հա­սա­րա­կա­կան-քաղաքական ու մշակութային կյանքում  Կարողանա՝

բնութագրել ազատագրական պայքարի ­հայ­տ­նի կազմակերպիչների, ղեկավար գործիչների և նրանց գործնեությունը,վերհանել ազատագրական շարժման հայտնի գործիչ­ների կատարած դերը

Իմանա`

նոր ժամանակներում Արևելյան և Արևմտյան Հայաստանի սոցիալ -

տնտե­սական և հասարակական -քա­ղա­քական զարգացման առանձնա­հատ­կությունների մասին                              Կարողանա`

վերլուծել ազատագրական պայքարի առանձին

դրվագ­ներում հայերի հաղթանակի կամ         պար­տության պատճառները,

համեմատել Հայաստանի ազատագրության

Հյուսի­սային և Հարա­վային ծրագրերը

Էջ 7-10

 

3.

Զինված  պայքարը Արցախում

Էջ12-16

 

4.

Զինված  պայքարը Սյունիքում

Էջ 17-20

 

5.

Ազատագրական շարժումները 18-րդ դարի 30-80-ական թթ

Էջ21-25

 

6.

Մադրասի հայրենասիրական խմբակը

Էջ 25-27

 

7.

Գործնական աշխատանք

 

8.

Թեմատիկ գրավոր աշխատանք

Արևելյան Հայաստանը XIX դարի առաջին կեսին 3 ժամ

 

9.

Արևելյան Հայաստանը  19-րդ դարի սկզբին

Իմանա`

Արևելյան Հայաստանի սոցիալ տնտեսական, հասարակական-քաղաքական կյանքի հետ կապված կարևոր  փաստեր

Կարողանա՝

բացատրել խանություններ, մահալներ, միրբոլուքներ, քալանթարներ, Հայկական մարզ, եկեղեցական կանոնադրություն հասկացությունները

Իմանա`

Արևելյան Հայաստանի սոցիալ տնտեսական, հասարակական-քաղաքական կյանքի հետ կապված կարևոր  փաստեր

Կարողանա՝

բացատրել խանություններ, մահալներ, միրբոլուքներ, քալանթարներ, Հայկական մարզ, եկեղեցական կանոնադրություն հասկացությունները

Իմանա`

 Մերձավոր Արևելքում Ռուսաստանի նվաճողական ծրագրերի և այդ տեսանկյունից Հայաստանի ռազմավարական կարևորության մասին

Կարողանա՝

գնահատել Արևելյան Հայաստանի Ռուսաստանին միանալու նշանակությունը

Էջ29-30

 

10.

Արևելյան Հայաստանի Ռուսաստանին միացման նոր փուլը

Էջ 31-34

 

11.

Հայկական մարզը: Եկեղեցական կանոնադրությունը

Էջ36-37

Արևմտյան Հայաստանը 19-րդ դարի 1-ին կեսին -1ժամ

 

12.

Արևմտյան Հայաստանը 19-րդ դարի 1-ին կեսին

Իմանա`                      Արևմտյան Հայաստանի սոցիալ - տնտեսական, հասարակական-քաղաքական կյանքի հետ կապված կարևոր փաստեր              Կարողանա՝               բացատրել վիլայեթ (փաշայություն), սանջակ (գավառ), էսնաֆություն և ռայա հասկացություններւը

Իմանա`

ռուսթուրքական պատերազմների գործիչներին և դրանց հետ կապված կարևորագույն փաստերը    Կարողանա՝

բացատրել ռուս-թուրքական պատերազմների պատճառներ

Իմանա`

թուրք-պարսկական պատերազմների պայմանագրերը, դրանց հետ կապված գործիչներին և նրանց գործնեության կարևորագույն դրվագները Կարողանա՝

վերլուծել ռուս-թուրքական պատերազմների հետևանքները

Էջ 52- 55

Հայկական մշակույթը XVII դարի երկրորդ կեսից մինչև XIX դարի առաջին կեսը- 3 ժամ

 

13.

Մշակութային կայնքի զարգացումը

Իմանա`

XVII - XIX  դդ. առաջին կեսի մշակույթի գործիչներին և կենտրոնները                Կարողանա՝

Նշել հայկական մշակույթի զարգացման որոշ պայմաններ և առանձնահատկություններ

 

Իմանա`

մշակույթի բնագավառներն ու ճյուղերը                      Կարողանա՝

գնահատել հայկական դպրոցների դերը նոր սերնդի կրթության և հայապահպան­ման գործում

Իմանա`

մշակույթի գործիչների ստեղծագործությունները և արվեստի նշանավոր գործերը    Կարողանա՝

համեմատել Արևելյան և Արևմտյան Հայաստանի մշկույթները և վերլուծել ընդհանուր և առանձնահատուկ

Էջ 45-46

 

14.

Գիտությունը և արվեստը

Էջ 47-49

 

15.

1-ին բաժնի ամփոփում

 

 

16.

Կիսամյակային ամփոփիչ աշխատանք

ԲԱԺԻՆ2. ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ 19-ՐԴ 2-ՐԴ ԿԵՍԻՆ ԵՎ 20-ՐԴ ԴԱՐԻ ՍԿԶԲԻՆ -27 ԺԱՄ

Հայաստանը Ռուսական և Օսմանյան կայսրությունների կազմում -2ժամ

 

17.

Արևելյան Հայաստանի դրությունը

Իմանա`

Արևմտյան և Արևելյան Հայաստանի սահմանները,

Հայաստանի ազատագրության նոր ծրագրերի մասին,

Հայկական մարզի ստեղծման տարեթիվը,

Արևելյան և Արևմտյան Հայաստանի սոցիալ – տնտեսական վիճակի որոշ առանձնահատկություններ

Կարողանա՝

Քարտեզի վրա ցույց տա Արևմտյան և Արևելյան Հայաստանը,

Պարզաբանել Արևելյան և Արևմտյան Հայաստանի սոցիալ – տնտեսական վիճակի որոշ առանձնահատկություններ

 

Իմանա`                      Հայաստանի ազատագրության նոր ծրագրերի հեղինակներին և բովանդակությունները, Հայկական մարզի կառավարիչներին,        Արևելյան և Արևմտյան Հայաստանի սոցիալ – տնտեսական վիճակի կարևոր առանձնահատկություններն ու ընդհանրությունները  Կարողանա՝

Պարզաբանել կանոնադրությունը և դրա հետևանքները,              Քարտեզի վրա ցույց տա և նշի Արևմտյան և Արևելյան Հայաստանի սահմանաբաժանումը, Մեկնաբանել Արևելյան և Արևմտյան Հայաստանի սոցիալ – տնտեսական վիճակի  կարևոր առանձնահատկություններն ու ընդհանրությունները

Իմանա`

Արևմտյան և Արևելյան Հայաստանի վարչական բաժանման և վարչամիավորների մասին,

Հայկական մարզի կառավարիչներին

Արևելյան և Արևմտյան Հայաստանի սոցիալ – տնտեսական վիճակի կարևոր առանձնահատկություններն ու ընդհանրությունները

Կարողանա՝

Համեմատել Հայաստանի ազատագրության նոր ծրագրերը նախորդների հետ,  Քարտեզի վրա ցույց տալ նշանավոր վարչամիավորները, ներկայացնել և համեմատել Հայաստանի սոցիալ – տնտեսական վիճակի կարևոր առանձնահատկություններն ու ընդհանրությունները

Էջ 55-59

 

18.

Արևմտահայերի դրությունը

Էջ60-64

Ազգային-հասարակական շարժումները 2 ժամ

 

19.

Հայ հասարակական և քաղաքական միտքը

Իմանա`

հայ հասարակականքաղաքական մտքի նշանավոր գործիչներին և նրանց հետ կապված կարևորագուն փաստերը

Կարողանա՝

համեմատել հասարակական-քաղաքական տարբեր հոսանքները

 

Իմանա`

հայ հասարակական քաղաքական հոսանքները և Զեյթունի ապստամբության կարևորագույն դրվագները Կարողանա՝

վերլուծել սահմանադրական շարժման նախադրյալները բացահայտել սեփական դիրքորոշումը հասարակական հոսանքների նկատմամբ և հիմնավորել

Իմանա`

սահմանադրական շարժման գործիչներին և հասարակական հոսանքների գաղափարախոսությունը

Կարողանա՝

արժևորել ազգային սահմանադրությունը և գնահատել Զեյթունի ապստամբության նշանակությ

Էջ65-67

 

20.

Արևմտահայերի Ազգային սահմանադրությունը:

Զեյթունի 1862թ. ապստամբությունը

Էջ 68-72

1877 - 1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմը և Հայկական հարցի միջազգայնա­ցումը 2 ժամ

 

21.

Պատերազմը և Հայաստանը

Իմանա`                                         1877–1878թթ. պատերազմների կարևորագույն իրադարձությունները

Կարողանա՝

բացատրել պատերազմող կողմերի նպատակները

Իմանա`                                       1877 – 1878 թթ. պատերազմի գործիչների և նրանց գործնեության հետ կապված կարևոր դրվագները                       Կարողանա՝                      վերլուծել Հայկական Հարցի ծագման և միջազգայնացման գործընթացը բացատրել Հայկական հարց, <<երկաթե շերեփ>> հասկացությունները

Իմանա`                                   Հայկական հարցը և դրանից բխող կարևորագույն փաստերը

 

Կարողանա՝

գնահատել ՍանՍտեֆանոյի և Բեռլինի պայմանագրերը և Հայկական հարցի միջազգայնացման հետևանքները

Էջ 73-75

 

22.

Հայկական հարցի միջազագայնացումը

Էջ 75-79

 

23.

Կրկնություն

 

Հայ ժողովրդի ազգային -ազատագրական պայքարը XIX դ. 80-90 ական թթ. -5 ժամ

 

24.

Ազատագրական խմբակները և կազմակերպությունները

Իմանա`

ազատագրական պայքարի հետ կապված կարևորագույն փաստերը                      Կարողանա՝

բացատրել ազգային -ազատագրական շարժման վերելքի պատճառները,

ներկայացնել խմբակների և կուսակցությունների ծրագրերի հիմնական դրույթները

Իմանա`

ազատագրական շարժման կարևորագույն կենտրոնները և գործիչներին         Կարողանա՝

բացահայտել ազգային ազատագրական պայքարի առանձնահատկությունները XIX դ. երկրորդ կեսին, վերլուծել ֆիդայական շարժման առաջացմաննախադրյալները,          բացատրել ազատագրական պայքարի զինված փուլը, <<ֆիդայական շարժում>>, <<զանգվածային կոտորածներ>>, <<ինքնապաշտպանական մարտեր>> հասկացությունները

Իմանա`

հայ ազգային կուսակցությունները, հայդուկային շարժման կենտրոնները և գործիչներին,

90-ական թթ. կոտորածների և ինքնապաշտպանական մարտերի կարևորագույն դրվագները

Կարողանա՝

գնահատել կոտորածների հետևանքները,

ֆիդայական շարժման նշանակությունը և կուսակցությունների դերը ազատագրական պայքարում

Էջ80-82

 

25.

 

Հայ ազգային կուսակցությունները

Էջ 83 -87

 

26.

Հայդուկային շարժումը

Էջ88-90

 

27.

Արևմտահայության կոտորածները 1890-ական թթ.

Էջ91- 94

 

28.

Արևմտահայության ինքանապաշտպանական մարտերը

Էջ94-96

 

29.

Թեմատիկ գրավոր աշխատանք

Հայաստանը XX դարի սկզբից  մինչ Առաջին աշխարհամարտը 4ժամ

 

30.

Ազատագրական պայքարը Արևմտյան Հայաստանում

Իմանա`

Արևմտյան և Արևելյան Հայաստանում XX  դարի առաջին տասնամյակում տեղի ունեցած կարևորագույն փաստերը  և ազատագրական շարժման գործիչներին,

1912 – 1914 թթ. Հայկական հարցին վերաբերող կարևորագույն փաստերը

Կարողանա՝

բացատրել <<հայ-թաթարական ընդհարումներ>>,

Իմանա`

Առաքելոց վանքի կռիվը և Սասունի ապստամբության հիմնական դրվագները,

 Հայկական հարցի վերաբերյալ ռուս-թուրքական համաձայնագրի հիմնական դրույթները,

 

Իմանա`

Ցարիզմի գաղութային քաղաքականությունը, հայ-թաթարական ընդհարումների պատճառները,    երիտթուրքական հեղաշրջման պատճառները, Ադանայի կոտորածների և ինքնապաշտպանական մարտերի հիմնական դրվագները,               Կարողանա՝                         գնահատել հայ-թաթարական ընդհարում­ների, կիլիկիահայության կոտորածների և հայոց Մեծ եղեռնի հետևանքները

Էջ97-101

 

31.

Համազգային պայքարը

Էջ102-105

 

32.

Արևմտահայությունը Առաջին աշխարհամարտի նախօրեին

Էջ 106-109

 

33.

Գործնական աշխատանք

Հայ ժողովուրդն առաջին աշխարհամարտի տարիներին 8 ժամ

 

34.

Համաշխարհային պատերազմի կովկասյան ճակատը

Իմանա`

հայերի ցեղասպանության և ինքնապաշտպանական մարտերի, մայիսյան հերոսամարտերի կարևորագույն փաստերը և գործիչներին                   Կարողանա՝

<<կամավորական շարժում>>, <<ցեղասպանություն>> հասկացությունները,

 

Իմանա`

հայերի ցեղասպանության թուրքական ծրագիրը և 1915թ. ինքնապաշտպանու­թյան և մայիսյան հերոսամարտերի հիմնական դրվագները

Կարողանա՝

բացատրել ինքնապաշտպանական կռիվների և մայիսյան հերոսամարտերի նշանակությունը, համեմատել Հայաստանի նկատմամբ ռուսական և թուրքական կառավարու­թյուն­ների վարած քաղաքականությունը, կատարել եզրահանգումներ

Իմանա`

ցեղասպանության դեմ բողոքի ձայնը բարձրացրած գործիչներին և Մեծ եղեռնի նկատմամբ մեծ տերությունների վերաբերմունքի հետ կապված փաստերը

Կարողանա՝

, կիլիկիահայության կոտորածների և հայոց Մեծ եղեռնի հետևանքները, գնահատել և արժևորել առաջադեմ մարդկության վերբերմունքը ցեղասպանության նկատմամբ, հիմնավորել մայիսյան հերոսամարտերի դերը անկախ պետականության վերականգման գործում

Էջ 112-115

 

35.

Հայ կամավորական շարժումը

Էջ116-120

 

36.

Հայոց մեծ եղեռնը

Էջ122-128

 

37.

Ինքնապաշտպանական հերոսամարտերը

Էջ 129- 133

 

38.

 Հայ ազգային քաղաքական վերելքը 1917թ

Էջ 134- 137

 

39.

Խորհրդային Ռուսաստանը և Հայաստանը

 Էջ 138-141

 

40.

Իրադրությունը պատերազմի վերսկսման պայմաններում

Էջ 142-144

 

41.

Մայիսյան փառահեղ հերոսամարտերը

 Էջ 146-152

 

42.

Թեմատիկ գրավոր աշխատանք

Հայկական  մշակույթը XIX դարի երկրորդ կեսից մինչև 1918 թ.-ը 5 ժամ

 

43.

Հայ մշակույթի վերելքը:Կրթությունը

Իմանա`

մշակույթի կարևորագույն փաստերն ու գործիչներին

Կարողանա՝

բացատրել մշակույթի վերելքի պատճառները

Իմանա`

մշակույթի կարևորագույն բնագավառները, կրթական հաստատությունները

Կարողանա՝

վերլուծել արևելահայ և արևմտահայ մշակույթի ընդհանուր գծերը և առանձնահատկությունները

Իմանա`

մշակութի կարևորագույն ստեղծագործործությունները և արվեստի գործերը

Կարողանա՝

գնահատել մշակույթի դերը հայապահպանության և ազգային - հոգևոր արժեքների հարստացման գործում

Էջ 153- 156

 

44.

Գիտության զարգացումը

Էջ 157-159

 

45.

Գրականությունը և մամուլը

Էջ 160-163

 

46.

Արվեստը  և ճարտարապետությունը

Էջ 164-168

Հայկական գաղթավայրերը XVII - XX դարի սկզբին 3 ժամ

 

47.

Հիմնական գաղութները

Իմանա`

գաղութների առաջացման ժամանակագրական շրջանակները

Կարողանա՝

բացատրել <<գաղութ>>, <<համայնք>> հասկացությունները

Իմանա`

գաղութահայ հիմնական կենտրոնները և գործիչներին

Կարողանա՝

բացատրել գաղութների առաջացման պատճառները

Իմանա`

գաղթավայրերի հասարակական կյանքին վերաբերող կարևորագույն դրվագներ

Կարողանա՝

գնահատել հայկական գաղթավայրերի դերը հայ ժողովրդի կյանքում

Էջ 171-174

 

48.

 

Գաղութների դերը հայպահպանության գործում

Էջ 175-179

 

49.

2-րդ և 3-րդ բաժնի ամփոփում

 

50.

Կիսամյակային ամփոփիչ աշխատանք

 

51.

Ամփոփիչ կրկնություն

 


VII I դասարան, Հայոց պատմություն (51ժամ) Ամիս, ամսաթիվ Դասի

VII I դասարան, Հայոց պատմություն (51ժամ) Ամիս, ամսաթիվ Դասի

XIX դարի առաջին կեսին 3 ժամ 9

XIX դարի առաջին կեսին 3 ժամ 9

XVII դարի երկրորդ կեսից մինչև

XVII դարի երկրորդ կեսից մինչև

Արևմտյան և Արևելյան Հայաստան ը, Պարզաբանել Արևելյան և Արևմտյան Հայաստանի սոցիալ – տնտեսական վիճակի որոշ առանձնահատկություններ Իմանա ` Հայաստանի ազատագրության նոր ծրագրերի հեղինակներին և բովանդակությունները,…

Արևմտյան և Արևելյան Հայաստան ը, Պարզաբանել Արևելյան և Արևմտյան Հայաստանի սոցիալ – տնտեսական վիճակի որոշ առանձնահատկություններ Իմանա ` Հայաստանի ազատագրության նոր ծրագրերի հեղինակներին և բովանդակությունները,…

XIX դ . 80-90 ական թթ . -5 ժամ 24

XIX դ . 80-90 ական թթ . -5 ժամ 24

XX դարի սկզբից մինչ Առաջին աշխարհամարտը 4 ժամ 30

XX դարի սկզբից մինչ Առաջին աշխարհամարտը 4 ժամ 30

XIX դարի երկրորդ կեսից մինչև 1918 թ

XIX դարի երկրորդ կեսից մինչև 1918 թ

XVII - XX դարի սկզբին 3 ժամ 47

XVII - XX դարի սկզբին 3 ժամ 47
Скачать файл