VIII դասարան, Համաշխարհային պատմություն
Оценка 4.6

VIII դասարան, Համաշխարհային պատմություն

Оценка 4.6
doc
10.05.2020
VIII դասարան, Համաշխարհային  պատմություն
VIII_hamashxarhayin_patmutyun.doc

VIII դասարան, Համաշխարհային  պատմություն  (34ժամ) 

Ամիս, ամսաթիվ

Դասի  N

Դասի բաժինը, թեման և նյութը

Սովորողներին ներկայացվող չափորոշչային պահանջները ըստ Ա, Բ, Գ մակարդակների

Տնային հանձնարարություն

 

1.

Ներածություն

 

ԲԱԺԻՆ  1. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՇՐՋԱՓՈՒԼԸ

(XVII ԴԱՐ - XIX ԴԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԵՍ) (13 ԺԱՄ)

 

2.

Արմատական տեղաշարժեր տնտեսության մեջ

Իմանա`

արդյունաբերական հասարակության ձևավորման և արդյունաբերական հասարակության առաջին շրջափուլում տեղի ունեցած կարևոր տեղաշարժերի, հեղափոխությունների, վերափոխումների, միջազգային հարաբերությունների, մշակութային կյանքի զարգացման ու մշակութային կարևոր ձեռքբերումների մասին:

Կարողանա՝

թվարկել անգլիական և ֆրանսիական հեղափոխության նշանավոր գործիչների, արդյունաբերական հասարակության առաջին շրջափուլի պետական, քաղաքական և մշակութային նշանավոր գործիչների,

Քարտեզի վրա ցույց տա Եվրոպական խոշոր երկրները, ԱՄՆ-ը և Արևելքի երկրները, բացատրել Պետությունը ես եմ Մեզանից հետո թեկուզ ջրհեղեղ արտահայտությունների իմաստը:

Իմանա`

արդյունաբերական հասարակության առաջին շրջափուլում տեղի ունեցած կարևոր տեղաշարժերի, հեղափոխությունների, վերափոխումների պատճառների, ընթացքի ու հետևանքների, Արևելքի երկրներում կապիտալիստական հարաբերությունների հաստատմանը խոչընդոտող պայմանների,  ԱՄՆ-ի կազմավորման, Օսմանյան կայսրության մեջ իրականացված բարեփոխումների փորձերի և դրանց արդյունքների, նապոլեոնյան դարաշրջանի, գաղութային համակարգի ձևավորման մասին:

Կարողանա՝

պարզաբանել արդյունաբերական հասարակության առաջին շրջափուլում տեղի ունեցած կարևոր տեղաշարժերի, հեղափոխությունների, վերափոխումների պատմական անհրաժեշտու­թյունը, Արևելքի երկրներում կապիտալիստական հարա­բերությունների հաստատ­մանը խոչընդոտող պայման­ները, ներկայացնել ­դիրեկ­տո­րի­­ան, կոնսուլությունը, կայսրությունը Ֆրանսիայում,բնութագրել դարաշրջանի նշանավոր գործիչների,բացատրել բուրժուազիա, պրոլետարիատ, ընդդիմություն, կապիտալ, սահմանադրություն, չարտիզմ, հանրագիտարան, մանուֆակտուրա, քաղաքա­ցիական պատերազմ, թանզիմաթ հասկացություն­ների իմաստը:

Իմանա`

արդյունաբերական հասարակության առաջին շրջափուլում զարգացման արդյունքների, լուսավորական շարժման ու լուսավորյալ միապետների, անգլիական ու ֆրանսիական հեղափոխությունների արդյունքների, Արևելքի ավանդական հասարակությունների, միջազգային հարաբերությունների բնույթի, մշակույթի տարբեր ճյուղերում արձանագրված նվաճումների մասին:   

Կարողանա՝

վերլուծել եվրոպական և արևելյան պետությունների անհավասարաչափ զարգացման պատճառները,մեկնաբանել և համեմատել տարբեր երկրներում կատարված հեղափոխությունների և բարեփոխումների պատճառներն ու արդյունքները, վերլուծելՆապոլեոնյան պատերազմների, գաղութային քաղաքականության պատճառները և հետևանքները, համեմատել դարաշրջանի պետական նշանավոր գործիչների վարած քաղաքականությունը:

 

Էջ7-10

 

3.

Արդյունաբերական զարգացման արդյունքները

Էջ 13- 16

 

4.

Լուսավորության դարաշրջանը

Էջ 18- 23

 

5.

Հասարակության վերակառուցման հեղափոխական ուղին: Անգլիական հեղափոխությունը

Էջ 31-35

 

6.

Ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունը

Էջ 36-41

 

7.

Նապոլեոնի դարաշրջանը

Էջ 44-49

 

8.

Գործնական աշխատանք

 

 

9.

Հետադիմությունը, հեղափոխությունը և հասարակական փոխհա­մա­ձայնությունը Եվրոպայում (1815-1850 թթ.):

Էջ 51-56

 

10.

Ժողովրդավարական և ազգային հեղափոխությունները Եվրոպայում

Էջ 58-63

 

11.

Թեմատիկ գրավոր աշխատանք

 

 

12.

Արևելքի ավանդական հասարակությունները (XVII-XIX դարի առաջին կես):  /Թուրքիա, Իրան/

Էջ 66-70

 

13.

Արևելքի ավանդական հասարակությունները (XVII-XIX դարի առաջին կես):  /Հնդկաստան, Չինաստան /

Էջ 70-74

 

14.

Միջազգային հարաբերությունները (XVII դարից մինչև XIX դարի կեսը

Էջ77-81

 

15.

Կրկնություն

 

16.

Կիսամյակային ամփոփիչ աշխատանք

 

17.

Մշակույթը (XVII դարից մինչև XIX դարի կեսը/ Կրթություն և գիտություն

 

 

 

Էջ 82-86

 

18.

Մշակույթը (XVII դարից մինչև XIX դարի կեսը/

 

 

 

Էջ88-92

ԲԱԺԻՆ  2. ԱՌԱՋԱՎՈՐ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԸ XIX ԴԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍԻՆ ԵՎ XX ԴԱՐԻ ՍԿԶԲԻՆ   (15 ժամ)

 

19.

Արդյունաբերական հասարակության զարգացման երկրորդ շրջափուլը

Իմանա`

դարաշրջանի նշանավոր գործիչների (Նապոլեոնի, Բիսմարկի, Գարիբալդիի), Առաջին աշխարհա­մարտում ներգրավված երկրների, Առաջին աշխարհա­մար­տի առա­վել խոշոր ճակատա­մար­տե­րի, Առաջին աշխարհա­մարտի ընթացքում ռազմա­կան տեխնիկայի նորամու­ծությունների:              Կարողանա՝

բնութագրել դարաշրջանի նշանավոր պետական ու մշակութային նշանավոր գործիչների, քարտեզի վրա ցույց տալ Առաջին աշխարհամարտում ներգրավված մեծ տերությունները, Առաջին աշխարհա­մար­տի առա­վել խոշոր ճակատա­մար­տե­րը, թվարկել մի քանի կարևոր իրադարձություններ, մշակութային գործիչներ ու նրանց ստեղծագործություն­ներ, գյուտեր,

կազմել համաշխարհային կարևոր նշանակություն ունեցող իրադարձությունների ժամանակագրություն:

 

Իմանա`

զարգացած արդյունաբերական երկրների, տնտեսության, գիտության և տեխնիկայի տարբեր բնագավառներում տեղի ունեցած կարևոր փոփոխությունների, հեղափոխական ու ազատա­կան շարժումների, Եվրոպա­յում առաջացած նոր պետությունների, արևելյան հասարակությունների արդիականացման փորձերի, գաղութային քաղաքականության, միջազգային հարաբերու­թյուն­ների, Առաջին աշխար­հա­մարտի, մշակութային կյանքում կատարված փոփոխություն­ների մասին:                      Կարողանա՝

ներկայացնել հեղափոխական և ազատական շարժումների, Գերմանիայի և Իտալիայի միավորման պատմական անհրաժեշտությունը, գաղութացման, միջազգային հարաբերություններում տեղի ունեցած փոփոխությունների և Առաջին աշխարհամարտի պատճառները,  մշակույթի տարբեր բնագա­վառներում արձանագրված նվաճումները, պարզաբանել ազգային հիմնախնդիրների լուծման ուղիները,  արևելյան հասարակություն­ների արդիականացման անհրաժեշտությունը, վերլուծել մեծ տերություն­ների վարած քաղաքականու­թյունը, բացատրել բանկ, ֆերմեր, ռասա, մոնոպոլիա, սոցիալիզմ, կապիտալի արտահանում, բոլշևիկ, դեկրետ, կապիտուլյացիա, Անտանտ, նարոդնիկ, գաղութ, գենոցիդ հասկացությունների, Աշխարհի արհեստանոց,  Եր­կա­թով և արյունով,  Տեղ արևի տակ արտահայտու­թյուն­ների իմաստը, քարտեզի օգտագործմամբ ներկայացնել ժամանակա­շրջանի կարևոր պատմական իրադարձությունները, ռազմական գործողությունների ընթացքը:

Իմանա`

աշխարհի անհամաչափ զարգացման պատճառները, հեղափոխական և ազատական շարժումների, արևելյան հասարակությունների արդիականացման փորձերի, գաղութային քաղաքականության հետևանքները, միջազգային հարաբերություններում տեղի ունեցած փոփոխությունների պատճառներն ու գլխավոր արդյունքները, Առաջին աշխարհամարտի պատճառները, ընթացքն ու հետևանքները,

մշակույթի տարբեր ոլորտներում արձանագրված նվաճումները:

 

Կարողանա՝

գնահատել տնտեսական զարգացման գլխավոր արդյունքները, հեղափոխական և ազատական շարժումների, արևելյան հասարակությունների արդիականացման փորձերի, գաղութային քաղաքականության հետևանքները, համեմատել միջազգային հարաբերություններում տեղի ունեցած փոփոխությունների պատճառներն ու գլխավոր արդյունքները, ընթացքն ու հետևանքները, վերլուծել եվրոպական քաղաքական զարգացումների միտումները, գաղութային նվաճումների արդյունքները, պատերազմի պատրաստվող երկրների իմպերիալիստական գաղափարախոսությունը,  քննարկել Առաջին աշխարհամարտի ռազմաքաղաքական արդյունքները,հիմնավորել սեփական տեսակետները,բնութագրել և համեմատել Գարիբալդիի և Բիսմարկի դերը իրենց երկրների միավորման գործում:

Էջ 98-102

 

20.

Փոփոխություններ տնտեսության մեջ և սոցիալական կառուց­վածքում

Էջ 104-107

 

21.

Քաղաքական կյանքի զարգացումը

Էջ 109-114

 

22.

Հասարակական-քաղաքական շարժումները Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին

Էջ 116-121

 

23.

Ազգային նոր պետությունների առաջացումը Եվրոպայում Գերմանիա

Էջ 124-127

 

24.

Ազգային նոր պետությունների առաջացումը Եվրոպայում  Իտալիա,Բալկանյան թերակղզի

Էջ 127-130

 

25.

Ազգային հիմնախնդիրը բազմազգ պետություններում:

Էջ 134-137

 

26.

Թեմատիկ գրավոր աշխատանք

 

 

27.

Արևելյան հասարակությունների արդիականացման փորձերը Օսմանյան կայսրություն , Իրան

Էջ 139-142

 

28.

Արևելյան հասարակությունների արդիականացման փորձերը Չինաստան,Ճապոնիա

Էջ 142-145

 

29.

Գործնական աշխատանք

 

 

30.

Միջազգային հարաբերությունները XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին: Գաղութային բաժանման ավարտը

Էջ 147-152

 

31.

Առաջին աշխարհամարտը

Էջ 154- 159

 

32.

Արդյունաբերական առաջավոր երկրների մշակույթը XIX դարի երկրորդ կեսին և XX դարի սկզբին

Էջ 162-166

 

33.

2-րդ բաժնի ամփոփում

 

34.

Կիսամյակային ամփոփիչ աշխատանք

 


VII I դասարան, Համաշխարհային պատմություն (34ժամ) Ամիս, ամսաթիվ Դասի

VII I դասարան, Համաշխարհային պատմություն (34ժամ) Ամիս, ամսաթիվ Դասի

XVII - XIX դարի առաջին կես ): / Թուրքիա , Իրան / Էջ 66-70 13

XVII - XIX դարի առաջին կես ): / Թուրքիա , Իրան / Էջ 66-70 13

XVII - XIX դարի առաջին կես ): / Թուրքիա , Իրան / Էջ 66-70 13

XVII - XIX դարի առաջին կես ): / Թուրքիա , Իրան / Էջ 66-70 13

ճակատա ­ մար ­ տե ­ րի , Առաջին աշխարհա ­ մարտի ընթացքում ռազմա ­ կան տեխնիկայի նորամու ­ ծությունների : Կարողանա՝ բնութագրել դարաշրջանի նշանավոր…

ճակատա ­ մար ­ տե ­ րի , Առաջին աշխարհա ­ մարտի ընթացքում ռազմա ­ կան տեխնիկայի նորամու ­ ծությունների : Կարողանա՝ բնութագրել դարաշրջանի նշանավոր…

XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին : Գաղութային բաժանման ավարտը Էջ 147-152 3 1

XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին : Գաղութային բաժանման ավարտը Էջ 147-152 3 1
Скачать файл