"Журек тукпіріндегі коркыныш" тест
Оценка 5

"Журек тукпіріндегі коркыныш" тест

Оценка 5
Исследовательские работы
docx
психологическая работа +1
8 кл—11 кл
22.01.2018
"Журек тукпіріндегі коркыныш" тест
Психологиялық тест оқушылардың бойындағы мазасыздық деңгейін, үрей, қорқыныш күйлерінің деңгейін анықтауға арналған. Оқушылар берілген мәтінді мұқият тыңдап, ұсынылған жауап нұсқаларының бірін таңдайды. Таңдаған жауап нұсқасына байланысты оқушының мазасыздық, жүрек түкпіріндегі қорқыныш сезіміне сипаттама жасалады. Зерттеу бойынша барлығы 4 жауап нұсқасы ұсынылған.
Психологиялық тест Жүрек түкпіріндегі қорқыныш.docx
Психологиялық тест: Жүрек түкпіріндегі қорқыныш   Бұл   –   бес   жасаркішкентайқыздыңтүсі.   Кішкентайқыздыңшешесі   оны жетелепжүріпкеледі. Қызшешесініңқолынқоябересалып, жолшетіндегіқызғалдақтыаламындепқолынсозабергенде, шешесіоданұзапкетеді. Неліктенекенібелгісіз, Дәлсолсәттікішкентайқыз: қыздыңтүсіндегішешесіқандайәрекетжасауымүмкін? Қызжандәрменіменшешесініңсоңынанжүгіреді. оныңекіаяғыөзінебағынбайды. депайғайсалады.   Ендеше, «Шеше!»         А. Қыздыңайғайлағандауысынаназараудармай, алыстағанкүйі кете барады. В. Дереуартынабұрылып, қызыныңқасынажүгіріпкеліп, оныңбасынсипайды. С.   Жүрісінтоқтатып,   қызғақарапқолынбұлғайды.   «Балам,   тезірекжүр!» депдауыстайды. «А» 1. 2.   жауабынтаңдағанадамдар: Сыңаржақтыжәнекөпшілікортадаүрейленгіштігі   Қолүзер, басым.   қошайтысыпайырылысарсәттеөз­өзіненбұқпантайлап,   Сәбикүніңіздеомырауданертешыққанболуыңызмүмкін. жасырынғысыкеледі. Сондықтан, көңіліңізқалайтындүниеденайырылғандаүрей мен қорқынышжаныңыздыбилейдіекен.   жалғыздықтанқаттықорқасыз, Басқақарапайымадамдарменсалыстырғанда, солсебепті, бар, еркінортағакелгендекөңіліңіздіалаңбасып,   жалғыздықтықаттысезінедіекенсіз. Өзіңіздіқорғайтын,   сізгетыныштықбағыштайтынадамныңтабылатынынасеніңіз, осыданкейінғанабұлүрейденайығуыңызмүмкін. тіршілікетуге мүмкіндігі мол       «В»   жауабынтаңдағанадамдар: Жалғызқалғаннанқаттықорқасызжәне оны   сыңарезулікпенжасырасыз.   Бала   күніңіздеанаңызсіздіқаттыаялапөсірген. Ананыңшектен бірақ,   Солсебепті, бұлқұбылыссіздіөзсубъективтікқасиетіңізденайырыптынған. мейірінтөгуіәринежақсы, аса сізіштейанаңыздың басқаруынаөтіпкетемінбедепалаңдайсыз. сезініссіздітіптенжалғыздыққақарайжетелейтүседі. Өзіңіздітәуелсізболуғатәрбиелеңіз. танымдықалыптастыруғақұлшыныңыз.   (немесесондайжақынадамдарыңыздың) Мұндайжанкүйі,   Өзіңізгетәнкөзқарастар   мен 3. «С»   жауабынтаңдағанадамдар: Ішкіжанкүйіқалыптыадам.   Анасымен   ара   қатынасықалыптыжағдайда.   мен Тағыбірсөзбенайтқанда, (немесесолсияқтыжақынадамдарымен) Балалықшағындаанамейірі мәпелеужүргізілген. өзкеңістігіңіздесіздеешқандайішкіүрей мен қорқынышжоқ. туысқандарарасындааялау   мен

"Журек тукпіріндегі коркыныш" тест

"Журек тукпіріндегі коркыныш" тест

"Журек тукпіріндегі коркыныш" тест

"Журек тукпіріндегі коркыныш" тест
Скачать файл